| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 4 stycznia 2016 r.

w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej

Na podstawie art. 25g ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa:

1) warunki, formę i tryb przekazywania Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego, zwanemu dalej „Prezesem UTK”, przez zarządców infrastruktury i użytkowników bocznic kolejowych danych podlegających publikacji w krajowym rejestrze infrastruktury kolejowej, zwanym dalej „rejestrem RINF”;

2) sposób prowadzenia rejestru RINF, w tym:

a) sposób wprowadzania danych rejestrowych, zmian danych rejestrowych oraz ich wykreślania z rejestru RINF,

b) częstotliwość aktualizacji danych rejestrowych w rejestrze RINF;

3) wzór rejestru RINF, szczegółowy zakres danych rejestrowych w nim ujętych oraz jego opis funkcjonalny i techniczny, w tym opis formatu danych rejestrowych oraz wymagania w zakresie jego funkcjonowania.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do infrastruktury kolejowej oraz bocznic kolejowych będących we władaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. [Aplikacja RINF-PL]

Rejestr RINF prowadzony jest z wykorzystaniem dedykowanego narzędzia informatycznego, zwanego dalej „aplikacją RINF-PL”.

§ 3. [Wzór rejestru RINF]

1. Wzór rejestru RINF oraz szczegółowy zakres danych rejestrowych w nim ujętych, w tym opis formatu danych rejestrowych określa tabela w pkt 3.3.3 załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/880/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wspólnych specyfikacji rejestru infrastruktury kolejowej i uchylającej decyzję wykonawczą 2011/633/UE (Dz. Urz. UE L 356 z 12.12.2014, str. 489).

2. Opis funkcjonalny i techniczny rejestru RINF oraz wymagania w zakresie jego funkcjonowania określają pkt 1–3.3.2 i 4 załącznika do decyzji wykonawczej Komisji, o której mowa w ust. 1.

§ 4. [Uprawnienia dostępu do aplikacji RINF-PL]

1. Zarządcy infrastruktury i użytkownicy bocznic kolejowych występują do Prezesa UTK o nadanie uprawnień dostępu do aplikacji RINF-PL przez złożenie pisemnego wniosku zawierającego imiona i nazwiska pracowników, którym mają zostać nadane uprawnienia dostępu do aplikacji RINF-PL.

2. Prezes UTK nadaje uprawnienia dostępu do aplikacji RINF-PL w terminie miesiąca od otrzymania danego wniosku, przesyłając wnioskodawcy w formie pisemnej dane dostępowe dla uprawnionych pracowników.

§ 5. [Informacja o zmianie danych rejestrowych]

1. Zarządcy infrastruktury i użytkownicy bocznic kolejowych przekazują Prezesowi UTK dane rejestrowe podlegające publikacji w rejestrze RINF dotyczące danej infrastruktury lub bocznicy kolejowej w terminie miesiąca od jej dopuszczenia do eksploatacji.

2. W przypadku zmiany danych rejestrowych dotyczących infrastruktury kolejowej lub bocznic kolejowych zarejestrowanych w rejestrze RINF zarządcy infrastruktury i użytkownicy bocznic kolejowych przekazują Prezesowi UTK informacje o zmianie danych rejestrowych w terminie miesiąca od zaistnienia danej zmiany.

3. W przypadku likwidacji infrastruktury kolejowej lub bocznic kolejowych zarejestrowanych w rejestrze RINF zarządcy infrastruktury i użytkownicy bocznic kolejowych przekazują Prezesowi UTK informacje o likwidacji danej infrastruktury lub bocznicy kolejowej w terminie miesiąca od daty zakończenia jej fizycznej likwidacji.

§ 6. [Wprowadzanie, zmiana lub usuwanie danych rejestrowych w rejestrze RINF]

Wprowadzanie, zmiana lub usuwanie danych rejestrowych w rejestrze RINF następuje:

1) bezpośrednio w interfejsie aplikacji RINF-PL albo

2) przez dostarczenie Prezesowi UTK za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pliku XML przygotowanego zgodnie ze specyfikacją struktury pliku do przesyłania danych „RINF xsd Schema”3).

§ 7. [Raport o zmianach wprowadzonych do rejestru RINF]

Niezależnie od wykonywania czynności, o których mowa w § 5 i 6, zarządcy infrastruktury i użytkownicy bocznic kolejowych, co najmniej raz na trzy miesiące, przekazują Prezesowi UTK przez aplikację RINF-PL wygenerowany raport o zmianach wprowadzonych do rejestru RINF za dany okres.

§ 8. [Przesyłanie danych rejestrowych do wspólnego interfejsu użytkownika]

Prezes UTK, co najmniej raz na trzy miesiące, przy pomocy aplikacji RINF-PL przesyła całość zgromadzonych w rejestrze RINF danych rejestrowych do wspólnego interfejsu użytkownika, o którym mowa w art. 1 ust. 2 decyzji wykonawczej Komisji 2014/880/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wspólnych specyfikacji rejestru infrastruktury kolejowej i uchylającej decyzję wykonawczą 2011/633/UE.

§ 9. [Termin nadania uprawnień dostępu do aplikacji RINF-PL]

1. Zarządcy infrastruktury występują do Prezesa UTK o nadanie uprawnień dostępu do aplikacji RINF-PL w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Użytkownicy bocznic kolejowych występują do Prezesa UTK o nadanie uprawnień dostępu do aplikacji RINF-PL w terminie do dnia 16 marca 2018 r., lecz nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 10. [Przekazanie danych rejestrowych podlegających publikacji w rejestrze RINF-PL]

Zarządcy infrastruktury i użytkownicy bocznic kolejowych do dnia nadania uprawnień dostępu do aplikacji RINF-PL przekazują Prezesowi UTK dane rejestrowe podlegające publikacji w rejestrze RINF-PL zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

§ 11. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej (Dz. U. poz. 286).

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1741, 1753, 1777 i 1893.

3) Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Kolejowej pod adresem: http://www.era.europa.eu/Core-Activities/Interoperability/Pages/RINF.aspx.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »