| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 5 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym (Dz. U. Nr 237, poz. 1575), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym (Dz. U. poz. 462).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym (Dz. U. poz. 462), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życiez dniem 1 kwietnia 2015 r.”.

Minister Finansów: P. Szałamacha

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 5 stycznia 2016 r. (poz. 78)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym

Na podstawie art. 141 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Wyróżnienia w formie odznaczenia państwowego udziela się na warunkach i w trybie określonych w przepisach o orderach i odznaczeniach.

3. Wyróżnienia w formie:

1) odznaki honorowej,

2) nagrody pieniężnej

– udziela się w trybie określonym w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 15 ust. 7 oraz art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Wyróżnienia w formie dyplomu można udzielić funkcjonariuszowi pod warunkiem dokonania czynu świadczącego o wyjątkowym zaangażowaniu lub działania kształtującego pozytywny wizerunek Służby Celnej.

§ 3. Wyróżnienia w formie krótkoterminowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze do 10 dni można udzielić funkcjonariuszowi pod warunkiem dokonania czynu świadczącego o wyjątkowej odwadze lub przejawienia inicjatywy w zakresie efektywności służby.

§ 4. 1. Wyróżnienia w formie nagrody pieniężnej można udzielić funkcjonariuszowi w szczególności za:

1) wzorowe wypełnianie powierzonych zadań służbowych,

2) przejawienie inicjatywy w zakresie doskonalenia organizacji i efektywności służby

– pod warunkiem że efektem tych działań jest udoskonalenie organizacji lub zwiększenie efektywności służby.

1a.3) Wyróżnienia w formie nagrody pieniężnej można udzielić funkcjonariuszowi również za wykonywanie zadań za nieobecnego funkcjonariusza w okresie jego przebywania na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, pod warunkiem wykonywania ich bez uszczerbku dla jakości i terminowości wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku służbowym.

1b.3) Przez długotrwałe zwolnienie lekarskie, o którym mowa w ust. 1a, należy rozumieć nieobecność w służbie z powodu choroby trwającej nieprzerwanie nie mniej niż 21 dni.

2.4) Wyróżnienie w formie nagrody pieniężnej może być udzielone również funkcjonariuszowi pełniącemu służbę na stanowisku kierowniczym za sprawowanie kierownictwa nad wykonywaniem działań, o których mowa w ust. 1 i 1a.

§ 5. Wyróżnienia w formie nagrody rzeczowej można udzielić funkcjonariuszowi pod warunkiem:

1) dokonania czynu świadczącego o wyjątkowej odwadze,

2) podjęcia działania kształtującego pozytywny wizerunek Służby Celnej

– którego efektem jest odpowiednio udoskonalenie organizacji lub zwiększenie efektywności służby.

§ 6. Wyróżnienia w formie mianowania na wyższy stopień służbowy można udzielić funkcjonariuszowi pod warunkiem:

1) przejawienia inicjatywy w działaniu, której efektem jest udoskonalenie organizacji lub zwiększenie efektywności służby;

2) doskonalenia kwalifikacji zawodowych przydatnych do służby.

§ 7. Odznaka honorowa może być nadana funkcjonariuszowi pod warunkiem, że przyczynił się do osiągnięć Służby Celnej, a w szczególności w uznaniu:

1) osiągnięć w wieloletniej i nienagannej służbie w Służbie Celnej;

2) osiągnięć w popularyzacji i wdrażaniu do praktyki nowych rozwiązań ekonomiczno-finansowych oraz usprawnień w dziedzinie organizacji i techniki służby;

3) działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie Służby Celnej;

4) osiągnięć w dziedzinie rozwijania stosunków celnych z odpowiednimi instytucjami zagranicznymi.

§ 8. 1. Wyróżnień udziela:

1) Szef Służby Celnej – wszystkim funkcjonariuszom, w szczególności pełniącym służbę w komórkach organizacyjnych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz dyrektorom izb celnych i ich zastępcom, naczelnikom urzędów celnych i ich zastępcom;

2) kierownik urzędu – funkcjonariuszom pełniącym służbę w podległym urzędzie, w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy.

2. W przypadku funkcjonariusza przeniesionego czasowo do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej uprawniony do udzielania wyróżnień jest kierownik urzędu, do którego nastąpiło przeniesienie.

3. Wyróżnienia mogą być udzielane przez osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza albo innego przełożonego, który nie jest uprawniony do udzielania danego wyróżnienia.

4. Wniosek o udzielenie wyróżnienia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko funkcjonariusza;

2) stanowisko i stopień służbowy funkcjonariusza;

3) rodzaj wyróżnienia;

4) wskazanie okoliczności uzasadniających wyróżnienie funkcjonariusza;

5) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.

5. Wniosek o udzielenie wyróżnienia kieruje się z zachowaniem drogi służbowej.

6. Rozpatrując wniosek o udzielenie wyróżnienia, kierownik urzędu ocenia zasadność udzielenia funkcjonariuszowi wyróżnienia.

7. Udzielenie funkcjonariuszowi wyróżnienia z inicjatywy osób, o których mowa w ust. 1 i 2, wymaga uzasadnienia.

§ 9. Wyróżnień można udzielić w sposób uroczysty.

§ 10. Wyróżnień udziela się niezwłocznie po spełnieniu warunków uzasadniających ich udzielenie.

§ 11. Wyróżnienia, o którym mowa w § 3, udziela się funkcjonariuszowi w dniach służby, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu służby. Wyróżnienie może być zrealizowane w terminie zaproponowanym przez funkcjonariusza, jednorazowo albo w dwóch częściach lub łącznie z innym urlopem, pod warunkiem że nieobecność funkcjonariusza w służbie nie wpłynie na ciągłość wykonywania zadań w jednostce organizacyjnej Służby Celnej, nie później jednak niż w okresie jednego roku od dnia udzielenia wyróżnienia.

§ 12. Informację o udzieleniu funkcjonariuszowi wyróżnienia wraz z podaniem formy wyróżnienia kierownik urzędu podaje do wiadomości funkcjonariuszy komórki organizacyjnej Służby Celnej, w której wyróżniony funkcjonariusz pełni służbę.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia5).6)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1217, 1268, 1269, 1479, 1642, 1830, 1890 i 2023.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym (Dz. U. poz. 462), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 grudnia 2010 r.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym (Dz. U. Nr 27, poz. 323), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990) utraciło moc z dniem 1 listopada 2010 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »