| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 24 grudnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. poz. 1078), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. poz. 264);

2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. poz. 267);

3) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. poz. 1367).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. poz. 264), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. poz. 267), które stanowią:

„§ 2. 1. Do przeprowadzenia egzaminu komorniczego w 2015 r. nie mają zastosowania terminy określone w § 22a ust. 5 i 6 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. W 2015 r. przewodniczący komisji egzaminacyjnej w terminie 5 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przekazuje zdającym informacje, o których mowa w § 22a ust. 5 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. W 2015 r. przewodniczący komisji egzaminacyjnej ogłasza termin złożenia przez zdającego pisemnej informacji oraz pisemnego oświadczenia wraz z deklaracją, o których mowa w § 22a ust. 6 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia:

1) zamieszczenia przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej na stronach internetowych poszczególnych rad izb komorniczych informacji dla zdających o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy opracowywaniu zadań pisemnych, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji lub

2) doręczenia zdającemu pisemnej informacji od przewodniczącego komisji egzaminacyjnej o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy opracowywaniu zadań pisemnych, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. poz. 1367), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 24 grudnia 2015 r. (poz. 82)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 6 września 2013 r.

w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego

Na podstawie art. 31i pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb i sposób powoływania i działania komisji do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego, zwanych dalej „komisjami egzaminacyjnymi”;

2) tryb i sposób przeprowadzania egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, zwanego dalej „egzaminem konkursowym”, i egzaminu komorniczego.

§ 2. Minister Sprawiedliwości powołuje członków komisji egzaminacyjnych w terminie do dnia 31 marca roku, w którym upływa kadencja poprzednich komisji egzaminacyjnych.

§ 3. 1. Minister Sprawiedliwości zwraca się do prezesów sądów apelacyjnych o wskazanie w terminie do dnia 31 stycznia kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych, spośród sędziów sądu apelacyjnego oraz sędziów sądu okręgowego, orzekających na obszarze właściwości sądu apelacyjnego.

2. Krajowa Rada Komornicza zgłasza swoich przedstawicieli na kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych w terminie określonym w ust. 1.

3. Minister Sprawiedliwości zwraca się do dziekanów wydziałów prawa w szkołach wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Prezesa Polskiej Akademii Nauk o wskazanie w terminie, o którym mowa w ust. 1, osób będących pracownikami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi lub dydaktycznymi i posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych jako kandydatów na członków komisji.

4. Minister Sprawiedliwości powołuje członków komisji egzaminacyjnych po uprzednim wyrażeniu zgody przez poszczególnych kandydatów.

§ 4. W przypadku śmierci lub odwołania członka komisji egzaminacyjnych przez Ministra Sprawiedliwości przed upływem kadencji, Minister Sprawiedliwości niezwłocznie powołuje nowego członka komisji, na okres do końca kadencji. Przepisy § 3 ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

§ 5. Przewodniczący komisji egzaminacyjnych kierują pracami komisji i reprezentują je na zewnątrz.

§ 6. Przewodniczący komisji egzaminacyjnych rozdzielają zadania pomiędzy poszczególnych członków komisji egzaminacyjnych i wyznaczają ich zakres.

§ 7. 1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnych wyznaczają miejsce przeprowadzenia egzaminu konkursowego oraz godziny rejestracji kandydatów na aplikantów komorniczych, zwanych dalej „kandydatami”.

2. Przewodniczący komisji egzaminacyjnych podczas egzaminu konkursowego mogą wydawać zarządzenia o charakterze porządkowym lub organizacyjnym.

§ 8. 1. Egzamin konkursowy przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę.

2. Przed wejściem na salę kandydat okazuje dokument zawierający zdjęcie, potwierdzający jego tożsamość.

§ 9. 1. Egzamin konkursowy rozpoczyna się w dniu i o godzinie wyznaczonych przez Ministra Sprawiedliwości.

2. Z chwilą rozpoczęcia egzaminu konkursowego następuje otwarcie przesyłki zawierającej testy i karty odpowiedzi dla kandydatów oraz test i wykaz prawidłowych odpowiedzi dla przewodniczących komisji egzaminacyjnych.

3. Przed otwarciem przesyłki przewodniczący komisji egzaminacyjnych sprawdzają, czy przesyłka nie została uszkodzona w sposób umożliwiający dostęp do testów i wykazu prawidłowych odpowiedzi.

4. Otwarcie przesyłki, o której mowa w ust. 2, następuje w obecności kandydatów, z wyjątkiem otwarcia koperty zawierającej wykaz prawidłowych odpowiedzi przeznaczonej dla przewodniczących komisji egzaminacyjnych, które następuje po zakończeniu egzaminu konkursowego i opuszczeniu sali przez wszystkich kandydatów.

5. Przewodniczący komisji egzaminacyjnych informują kandydatów o:

1) sposobie przeprowadzenia egzaminu konkursowego;

2) przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie przeprowadzania egzaminu konkursowego;

3) zasadach udzielania odpowiedzi na kartach odpowiedzi;

4) sposobie ogłoszenia wyników egzaminu konkursowego oraz o sposobie doręczania uchwał komisji egzaminacyjnych ustalających wyniki egzaminu konkursowego.

6. Test przeznaczony dla przewodniczących komisji egzaminacyjnych otwiera się w trakcie egzaminu konkursowego jedynie w uzasadnionych przypadkach.

7. Z czynności, o których mowa w ust. 4 i 6, sporządza się protokoły podpisane przez wszystkich członków komisji egzaminacyjnej obecnych podczas egzaminu konkursowego.

§ 10. Czas na rozwiązanie testu wynosi 150 minut i jest liczony od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej odnotowuje w protokole liczbę niewykorzystanych testów wraz z kartami odpowiedzi.

§ 11. 1. Testy i karty odpowiedzi oznacza się indywidualnym kodem.

2. Każdy kandydat losuje kopertę przygotowaną przez komisję egzaminacyjną, zawierającą kartkę z numerem kodu. Na kartce kandydat wpisuje swoje imię i nazwisko oraz imiona rodziców, a w prawym górnym rogu na pierwszej stronie testu i na każdej stronie karty odpowiedzi – numer kodu. Wypełnioną kartkę kandydat umieszcza w kopercie, którą zakleja i oddaje członkowi komisji egzaminacyjnej przed przystąpieniem do rozwiązywania testu.

3. Karta odpowiedzi bez prawidłowo zamieszczonego oznaczenia kodowego nie podlega ocenie komisji egzaminacyjnej.

4. Testy wraz z kartami odpowiedzi są rozkodowywane po sprawdzeniu wszystkich kart odpowiedzi, a następnie dołącza się je do akt osobowych kandydatów.

§ 12. 1. W trakcie egzaminu konkursowego kandydat może opuścić salę jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, pod nadzorem członka komisji egzaminacyjnej wskazanego przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

2. Przed opuszczeniem sali kandydat przekazuje test wraz z kartą odpowiedzi przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej.

3. Godzina wyjścia i powrotu na salę zostaje odnotowana na egzemplarzu testu kandydata przez członka komisji egzaminacyjnej.

§ 13. 1.2) Przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyklucza z egzaminu konkursowego kandydata, który podczas egzaminu konkursowego posługiwał się materiałami lub posiadał przy sobie urządzenia, o których mowa w art. 29g ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, zwanej dalej „ustawą”, korzystał z pomocy innej osoby, pomagał pozostałym kandydatom lub w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu.

2. W przypadku wykluczenia kandydata z egzaminu konkursowego zostaje to odnotowane w protokole przebiegu egzaminu konkursowego oraz na egzemplarzu testu i karcie odpowiedzi kandydata.

§ 14. 1. Po upływie czasu wskazanego w § 10 członkowie komisji egzaminacyjnej zbierają testy wraz z kartami odpowiedzi.

2. W momencie oddania pracy kandydat otrzymuje pokwitowanie odbioru testu wraz z kartą odpowiedzi.

3. Z czynności odbioru testu wraz z kartą odpowiedzi sporządza się protokół, który zawiera w szczególności godzinę odbioru testu wraz z kartą odpowiedzi dla danego numeru kodu i podpis członka komisji egzaminacyjnej odbierającego test wraz z kartą odpowiedzi.

§ 15. Każdy test jest sprawdzany niezależnie przez dwóch członków komisji egzaminacyjnej, przy czym członek komisji egzaminacyjnej sprawdzający test dokonuje dwukrotnego przeliczenia punktów uzyskanych przez kandydata. Członek komisji egzaminacyjnej niezwłocznie po sprawdzeniu testu sporządza protokół powyższej czynności.

§ 16. Komisja egzaminacyjna po sprawdzeniu wszystkich testów niezwłocznie ogłasza wyniki poprzez ich wywieszenie w siedzibie właściwej izby komorniczej.

§ 17. Komisja egzaminacyjna sporządza protokół przebiegu egzaminu konkursowego i prac komisji egzaminacyjnej zawierający w szczególności następujące dane:

1) datę przeprowadzenia egzaminu;

2) skład komisji;

3) imię i nazwisko kandydatów przystępujących do egzaminu;

4) uwagi dotyczące przebiegu egzaminu;

5) podpisy członków komisji, którzy brali udział w przeprowadzeniu egzaminu konkursowego.

§ 18. Po zakończeniu egzaminu konkursowego niewykorzystane testy wraz z kartami odpowiedzi zwraca się Ministrowi Sprawiedliwości w stanie nienaruszonym. Protokół tej czynności sporządza komisja egzaminacyjna. Protokół podpisuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

§ 19. 1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnych wyznaczają miejsce przeprowadzenia egzaminu komorniczego oraz godziny rejestracji osób przystępujących do egzaminu komorniczego, zwanych dalej „zdającymi”.

2. Przewodniczący komisji egzaminacyjnych podczas egzaminu komorniczego mogą wydawać zarządzenia o charakterze porządkowym lub organizacyjnym.

§ 20. 1. Egzamin komorniczy przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających zdającym samodzielną pracę.

2. Każdego dnia przed rozpoczęciem egzaminu komorniczego, przed wejściem na salę, zdający okazuje dokument zawierający zdjęcie i potwierdzający jego tożsamość.

§ 21. 1. Egzamin komorniczy trwa dwa dni, po sześć godzin każdego dnia.

2. Zdający każdego dnia opracowuje jedno zadanie pisemne sporządzone na dany dzień egzaminu komorniczego.

3.3) Zdająca karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdego dnia egzaminu komorniczego. Zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko w czasie trwania każdego dnia egzaminu komorniczego ma prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie na wniosek zdającej mogą być udzielane łącznie. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu do czasu trwania egzaminu komorniczego w danym dniu.

4.3) Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje zdającej karmiącej dziecko piersią, która wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu komorniczego złoży wniosek o przyznanie tego uprawnienia oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia dziecka piersią.

5.3) W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4, przewodniczący komisji egzaminacyjnej wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 29d ust. 4 ustawy, przekazuje zdającej informację o przysługującym jej uprawnieniu do przerw na karmienie dziecka piersią, które nie podlegają wliczaniu do czasu trwania egzaminu komorniczego w danym dniu. O przysługującym zdającej uprawnieniu przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje również Ministra Sprawiedliwości.

6.3) Zdającej, u której poród nastąpi po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, przysługuje uprawnienie, o którym mowa w ust. 3, jeżeli złoży wniosek o przyznanie tego uprawnienia oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia dziecka piersią najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem egzaminu komorniczego. W przypadku spełnienia przez zdającą powyższych warunków przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje jej niezwłocznie informację o przysługującym uprawnieniu. O przysługującym zdającej uprawnieniu przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje również Ministra Sprawiedliwości.

7.3) W przypadku skorzystania przez zdającą karmiącą dziecko piersią z uprawnienia, o którym mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio § 24.

§ 22. 1. Egzamin komorniczy rozpoczyna się w dniu i o godzinie wyznaczonych przez Ministra Sprawiedliwości.

2. Każdego dnia z chwilą rozpoczęcia egzaminu komorniczego następuje otwarcie przesyłki zawierającej zadanie pisemne wraz z opisami istotnych zagadnień dla przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

3. Każdego dnia przed otwarciem przesyłki przewodniczący komisji egzaminacyjnych sprawdzają, czy przesyłka nie została uszkodzona w sposób umożliwiający dostęp do zadania pisemnego.

4. Otwarcie przesyłki, o której mowa w ust. 2, następuje w obecności zdających, z wyjątkiem otwarcia koperty zawierającej opisy istotnych zagadnień przeznaczonych dla przewodniczących komisji egzaminacyjnych, które następuje po zakończeniu każdego dnia egzaminu komorniczego i opuszczeniu sali przez wszystkich zdających.

5. Przed rozpoczęciem egzaminu komorniczego przewodniczący komisji egzaminacyjnych informują zdających o:

1) sposobie przeprowadzenia egzaminu komorniczego;

2) przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie przeprowadzania egzaminu komorniczego;

2a)4) zasadach związanych z opracowaniem zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego;

3) zasadach dokonywania oceny opracowanych przez zdających zadań egzaminu komorniczego (oceny cząstkowe i ocena ostateczna);

4) sposobie ogłoszenia wyników egzaminu komorniczego oraz o sposobie doręczania uchwał komisji egzaminacyjnych ustalających wyniki egzaminu komorniczego;

5) terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu komorniczego.

6. Zadania przeznaczone dla przewodniczącego komisji egzaminacyjnej otwiera się w trakcie egzaminu komorniczego jedynie w uzasadnionych przypadkach.

7. Z czynności, o których mowa w ust. 4 i 6, sporządza się protokoły podpisane przez wszystkich członków komisji egzaminacyjnej obecnych podczas egzaminu komorniczego.

§ 22a.5) 1. Zadania pisemne z egzaminu komorniczego mogą być opracowywane odręcznie lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

2. W przypadku opracowywania części zadania pisemnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, zdający dołącza część pracy zawierającej opracowanie zadania sporządzoną odręcznie do części pracy zawierającej opracowanie zadania sporządzonej przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

3. Zdający ponosi ryzyko właściwego skompletowania całości opracowanego zadania. Kompletując całość opracowanego zadania, zdający dokonuje ponumerowania stron pracy zawierającej opracowanie zadania.

4. (uchylony).6)

5. Nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu komorniczego przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje zdających o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy opracowaniu zadań pisemnych, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji, przez zamieszczenie ogłoszenia na stronach internetowych poszczególnych rad izb komorniczych lub pisemnie.

6. Zdający nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu komorniczego składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej pisemną informację o zamiarze opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W takim przypadku zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w ust. 8 i 9. Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór wyłącznie odręcznego sposobu opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego.

7. W przypadku gdy pomimo wyboru opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, ze względu na treść zadania nie może ono zostać opracowane w całości przy użyciu tego sprzętu, zdający w tej części opracowuje zadanie odręcznie.

8. Zdający ponosi ryzyko wynikające z użycia własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania wiążące się z brakiem możliwości opracowania zadań pisemnych w trakcie egzaminu komorniczego. W takim przypadku zdający może przystąpić do opracowania zadania pisemnego odręcznie, jednakże czas trwania danej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony, co odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu komorniczego.

9. W przypadku wystąpienia w trakcie trwania egzaminu komorniczego jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających korzystanie z własnego sprzętu komputerowego zdający opracowuje zadanie pisemne odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony. Fakt ten odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu komorniczego.

10. Zdający, opracowując zadanie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie zdawania egzaminu komorniczego może zrezygnować z tego sposobu opracowywania zadań i sporządzić pracę zawierającą opracowanie zadania odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony. Fakt ten odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu komorniczego.

§ 23. 1. Zadania pisemne oznacza się indywidualnym kodem.

2. Każdego dnia egzaminu komorniczego zdający losuje kopertę przygotowaną przez komisję egzaminacyjną, zawierającą kartkę z numerem kodu. Na kartce zdający wpisuje swoje imię i nazwisko oraz imiona rodziców, a w prawym górnym rogu na pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej rozwiązanie zadania – numer kodu. Wypełnioną kartkę zdający umieszcza w kopercie, którą zakleja i oddaje członkowi komisji egzaminacyjnej przed przystąpieniem do opracowania zadania pisemnego.

3. Praca zawierająca opracowanie zadania pisemnego bez prawidłowo zamieszczonego oznaczenia kodowego nie podlega ocenie komisji egzaminacyjnej, co skutkuje otrzymaniem przez zdającego oceny negatywnej z danego zadania pisemnego.

4. Zadania pisemne wraz z pracami zawierającymi opracowanie zadań pisemnych są rozkodowywane po sprawdzeniu wszystkich prac, a następnie dołącza się je do akt osobowych zdającego.

§ 24. 1. W trakcie egzaminu komorniczego zdający może opuścić salę jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, pod nadzorem członka komisji egzaminacyjnej wskazanego przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

2. Przed opuszczeniem sali zdający przekazuje przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej zadanie pisemne wraz z pracą zawierającą opracowanie zadania pisemnego.

3. Godzina wyjścia i powrotu na salę zostaje odnotowana przez członka komisji egzaminacyjnej na egzemplarzu zadania pisemnego i pracy zawierającej opracowanie zadania pisemnego.

§ 25. 1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyklucza z egzaminu komorniczego zdającego, który korzystał z niedozwolonej pomocy, posługiwał się materiałami innymi niż te, o których mowa w art. 31c ust. 2 ustawy, pomagał pozostałym uczestnikom lub w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu albo posiadał przy sobie urządzenia służące do przekazu lub odbioru informacji.

2. Wykluczenie zdającego z egzaminu komorniczego zostaje odnotowane w protokole przebiegu egzaminu komorniczego oraz na egzemplarzu zadania pisemnego i pracy zawierającej opracowanie zadania pisemnego.

§ 26. 1.7) Po upływie czasu, o którym mowa w § 21 ust. 1, przewodniczący komisji egzaminacyjnej ogłasza zakończenie danego dnia egzaminu komorniczego i informuje o sposobie odbioru od zdającego uprzednio skompletowanej pracy zawierającej opracowanie zadania pisemnego.

2. Każdego dnia zdający otrzymuje pokwitowanie odbioru zadania pisemnego wraz z pracą zawierającą opracowanie zadania pisemnego.

3. Z czynności, o której mowa w ust. 2, sporządza się protokół, który zawiera w szczególności godzinę odbioru zadania pisemnego wraz z pracą zawierającą opracowanie zadania pisemnego dla danego numeru kodu i podpis członka komisji egzaminacyjnej odbierającego zadanie pisemne wraz z pracą zawierającą opracowanie zadania pisemnego.

§ 27. Nieobecność zdającego podczas egzaminu komorniczego oraz stawienie się na egzamin komorniczy po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie komorniczym.

§ 28. Po zakończeniu egzaminu komorniczego niewykorzystane egzemplarze zadań pisemnych zwraca się Ministrowi Sprawiedliwości w stanie nienaruszonym. Protokół z tej czynności sporządza komisja egzaminacyjna. Protokół podpisuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

§ 29. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia8).9)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1224, 1311, 1561, 1670, 1830 i 1890.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. poz. 264), które weszło w życie z dniem 19 marca 2014 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. poz. 1367), które weszło w życie z dniem 26 września 2015 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. poz. 267), które weszło w życie z dniem 27 lutego 2015 r.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 września 2013 r.

9) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i działania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. Nr 244, poz. 1802 oraz z 2013 r. poz. 301), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »