reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 8 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 196, poz. 2020), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz. U. poz. 1672).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz. U. poz. 1672), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 8 stycznia 2016 r. (poz. 99)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 30 sierpnia 2004 r.

w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 273 i 822 oraz z 2015 r. poz. 1893) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb składania wniosku o wydanie licencji detektywa, zwanego dalej „wnioskiem”;

2) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1.2) Osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa składa wniosek w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej do:

1) właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania komendanta wojewódzkiego Policji albo

2) Komendanta Stołecznego Policji – w przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, adres oraz podpis osoby, o której mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, dołącza:

1) dokumenty, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy;

2) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy:

a)3) kopie stron dowodu osobistego albo dokument stwierdzający posiadane obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia lub dokument potwierdzający przysługujące, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia,

b) kopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia;

3) dwie fotografie.

2.4) Komendant wojewódzki Policji albo Komendant Stołeczny Policji, o którym mowa w § 2 ust. 1, sprawdza prawdziwość danych zawartych w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, odpowiednio z danymi zawartymi w dowodzie osobistym wnioskodawcy oraz świadectwie lub dyplomie potwierdzającym posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 186, poz. 1556).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia5).


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz. U. poz. 1672), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 września 2004 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Lech

prawnik, aplikant rzecznikowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama