reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 8 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1193), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego (Dz. U. poz. 1919).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego (Dz. U. poz. 1919), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.”.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 stycznia 2016 r. (poz. 100)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego

Na podstawie art. 368 ust. 14 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, zwanej dalej „komisją odwoławczą”;

2) termin powołania komisji odwoławczej;

3) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej oraz tryb jego wypłacania;

4) tryb i sposób działania komisji odwoławczej;

5) sposób zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej.

§ 2. 1. Krajowa Rada Radców Prawnych zgłasza kandydatów na członków komisji odwoławczej w terminie 45 dni przed upływem kadencji dotychczasowej komisji odwoławczej. W przypadku, o którym mowa w art. 368 ust. 2a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, termin ten wynosi 14 dni od dnia wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości do Krajowej Rady Radców Prawnych o wskazanie kandydatów.

2. Kandydatów na członków komisji odwoławczej Krajowa Rada Radców Prawnych zgłasza na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Minister Sprawiedliwości powołuje komisję odwoławczą niezwłocznie po upływie kadencji dotychczasowej komisji odwoławczej, a w przypadku, o którym mowa w art. 368 ust. 2a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, niezwłocznie po wskazaniu kandydatów na członków komisji odwoławczej przez Krajową Radę Radców Prawnych.

§ 4. 1.2) Przewodniczący komisji odwoławczej za udział w pracach komisji odwoławczej otrzymuje wynagrodzenie:

1) za każdy dzień posiedzenia trwającego nie krócej niż 6 godzin, w wysokości 960 zł,

2) za każdy dzień posiedzenia trwającego krócej niż 6 godzin, w wysokości 480 zł,

3) za sporządzenie pisemnej opinii wraz ze stanowiskiem, w wysokości 160 zł,

4) za ustalenie ostatecznych ocen prac pisemnych z zadań z poszczególnych części egzaminu radcowskiego w przypadku, o którym mowa w art. 365 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w wysokości 160 zł

– jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 12 800 zł.

2.2) Członek komisji odwoławczej za udział w pracach komisji odwoławczej otrzymuje wynagrodzenie:

1) za każdy dzień posiedzenia trwającego nie krócej niż 6 godzin, w wysokości 480 zł,

2) za każdy dzień posiedzenia trwającego krócej niż 6 godzin, w wysokości 160 zł,

3) za sporządzenie pisemnej opinii wraz ze stanowiskiem, w wysokości 160 zł,

4) za ustalenie ostatecznych ocen prac pisemnych z zadań z poszczególnych części egzaminu radcowskiego w przypadku, o którym mowa w art. 365 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w wysokości 160 zł

– jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 9600 zł.

3. Wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej wypłacane są po zakończeniu prac komisji odwoławczej i przekazaniu Ministrowi Sprawiedliwości protokołu zbiorczego z jej prac wraz z wnioskiem przewodniczącego komisji odwoławczej o wypłacenie wynagrodzenia.

§ 5. 1. Prace komisji odwoławczej odbywają się na posiedzeniach.

2. Przewodniczący komisji odwoławczej wyznacza miejsce i terminy posiedzeń komisji oraz kieruje jej pracami, w tym w szczególności:

1) rozdziela pracę pomiędzy siebie i członków komisji odwoławczej, wskazując osobę odpowiedzialną za sporządzenie pisemnej opinii dotyczącej zasadności poszczególnych zarzutów podniesionych w odwołaniu, mając na uwadze zakres odwołania lub zakres pracy pisemnej z zadania z danej części egzaminu radcowskiego podlegającej ocenie w trybie art. 365 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, doświadczenie i wiedzę członków komisji odwoławczej z zakresu prawa objętego odwołaniem, a także zapewnienie możliwie równego rozdziału prac;

2) wskazuje członka komisji odwoławczej lub członków komisji odwoławczej, którzy referują daną sprawę komisji odwoławczej;

3) wyznacza członka komisji odwoławczej, który sporządza protokół każdego posiedzenia komisji odwoławczej oraz protokół zbiorczy prac tej komisji.

3. Przewodniczący lub członek komisji odwoławczej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, sporządza pisemną opinię dotyczącą zasadności poszczególnych zarzutów podniesionych w odwołaniu wraz ze stanowiskiem.

4. Głosowanie jest jawne. Komisja odwoławcza w pierwszej kolejności głosuje nad ostateczną oceną pracy pisemnej zawierającej rozwiązanie zadania z tej części egzaminu radcowskiego, której dotyczy odwołanie, a następnie głosuje w sprawie zaskarżonej uchwały.

5. Sporządza się protokół posiedzeń komisji odwoławczej uwzględniający podział pracy pomiędzy członków komisji odwoławczej, a także uwagi zgłaszane przez członków komisji odwoławczej przed podjęciem uchwały, który podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie komisji odwoławczej.

6. Niezwłocznie po zakończeniu prac komisji odwoławczej sporządza się protokół zbiorczy z jej prac, który zawiera w szczególności określenie liczby rozpatrzonych odwołań ze wskazaniem przewodniczącego lub członków komisji odwoławczej, którzy sporządzali w sprawach tych odwołań pisemną opinię wraz ze stanowiskiem.

§ 6. W ramach obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej Minister Sprawiedliwości:

1) zapewnia miejsce i odpowiednie warunki pracy komisji odwoławczej;

2) wyznacza pracownika do obsługi administracyjnej członków komisji odwoławczej;

3) zapewnia przechowanie odwołań i dokumentacji związanej z ich rozpatrywaniem.

§ 7. W 2009 r. termin do zgłoszenia kandydatów na członków komisji odwoławczej dla Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w § 2, wynosi 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Ministra Sprawiedliwości o wskazanie kandydatów.

§ 7a. W latach 2012–2014 podstawą ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r., ogłoszone w sposób wskazany w § 4 ust. 1 pkt 1.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia3).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 24 września 2009 r.

WZÓR – FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI ODWOŁAWCZEJ

infoRgrafika


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1064, 1224, 1255 i 1311.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego (Dz. U. poz. 1919), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 października 2009 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o.

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o. – spółka zależna Kancelarii Prawnej Skarbiec R. Nogacki Sp.K. specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego skierowanych głównie do średnich i dużych firm.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama