reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 19 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem (Dz. U. z 2014 r. poz. 1165), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem (Dz. U. poz. 1838).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem (Dz. U. poz. 1838), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Środowiska: J. Szyszko

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Środowiska
z dnia 19 stycznia 2016 r. (poz. 132)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
1)

z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia3).4)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 18 lutego 2013 r.

STATUT TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W ZAKOPANEM

§ 1. Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem, zwany dalej „Parkiem”, będący państwową osobą prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2.5) Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne:

1) Dział Ochrony Przyrody, w skład którego wchodzą:

a) Straż Parku,

b) obwody ochronne:

– Łysa Polana,

– Morskie Oko,

– Zazadnia,

– Kośne Hamry,

– Brzeziny,

– Gąsienicowa,

– Strążyska,

– Kuźnice,

– Kościeliska,

– Chochołowska;

2) Dział Badań Naukowych i Planowania Ochrony Przyrody;

3) Dział Edukacji i Organizacji Pracy;

4) Dział Udostępniania;

5) Dział Administracji;

6) Dział Finansowo-Księgowy;

7) Zespół do Spraw Komunikacji i Wydawnictw;

8) Zespół Zagospodarowania Przestrzennego i Stanu Posiadania;

9) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

10) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;

11) Sekretariat.

§ 3. Dyrektor Parku może tworzyć komisje opiniodawczo-doradcze i zespoły o charakterze stałym lub czasowym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb pracy oraz sposób ich obsługi.

§ 4. Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku przy pomocy zastępcy lub zastępców dyrektora Parku, głównego księgowego oraz kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 2.

§ 5. W razie nieobecności dyrektora Parku lub czasowej niezdolności do wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Parku kieruje i reprezentuje Park na zewnątrz wyznaczony przez dyrektora Parku jego zastępca.

§ 6. Dyrektor Parku udziela pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych na piśmie.


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1688, 1936 i 2171.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 marca 2013 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 56 Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 3, poz. 55), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1337).

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem (Dz. U. poz. 1838), które weszło w życie z dniem 24 listopada 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama