reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 lutego 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

Na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1294) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) uchyla się ust. 1–3,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Minister Obrony Narodowej powołuje przewodniczącego Komisji Lotnictwa Państwowego, I zastępcę przewodniczącego i sekretarza z jednostki organizacyjnej właściwej w zakresie bezpieczeństwa lotów podległej Ministrowi Obrony Narodowej, zwanej dalej „właściwą jednostką podległą MON”.

5. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych powołuje II zastępcę przewodniczącego Komisji Lotnictwa Państwowego z jednostki organizacyjnej właściwej w zakresie bezpieczeństwa lotów podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.”;

2) w § 4:

a) uchyla się ust. 5,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przełożeni członków Komisji Lotnictwa Państwowego, zatrudnionych albo pełniących służbę w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, są obowiązani oddelegować ich do udziału w jej posiedzeniach oraz do pracy w zespole badawczym na czas wykonywania niezbędnych czynności badawczych w trakcie badania wypadku lub incydentu lotniczego.”,

c) uchyla się ust. 8;

3) w § 5:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W skład Komisji Lotnictwa Państwowego wchodzi nie więcej niż 60 członków, lecz nie mniej niż 18, w tym przewodniczący, I i II zastępca przewodniczącego oraz sekretarz.

2. W razie konieczności Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych może powołać do składu Komisji Lotnictwa Państwowego inne osoby niezbędne do przeprowadzenia czynności badawczych.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W skład zespołu badawczego wchodzą członkowie Komisji Lotnictwa Państwowego oraz w razie potrzeby inne osoby niezbędne do przeprowadzenia czynności badawczych.”,

c) uchyla się ust. 5;

4) w § 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Lotnictwa Państwowego, poświęconych badaniu incydentów lub wypadków lotniczych, w których badanie byli zaangażowani;”;

5) w § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, albo osoba przez niego upoważniona może, w terminie 14 dni roboczych od dnia pisemnego powiadomienia o możliwości zapoznania się z projektem raportu końcowego, wnieść pisemne zastrzeżenia i uwagi do projektu raportu końcowego, mające na celu określenie okoliczności i przyczyn wypadku lub incydentu lotniczego potwierdzone własnoręcznym podpisem.”;

6) § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28. 1. Minister Obrony Narodowej może wznowić badanie wypadku lub incydentu lotniczego, gdy zostaną ujawnione nowe okoliczności lub dowody mogące mieć istotny wpływ na ich przyczyny.

2. W przypadku wznowienia badania wypadku lub incydentu lotniczego w związku z ujawnieniem nowych okoliczności lub dowodów mogących mieć istotny wpływ na ich przyczyny Minister Obrony Narodowej może powołać podkomisję do ponownego zbadania tego wypadku lub incydentu.

3. W skład podkomisji mogą wchodzić jedynie członkowie Komisji Lotnictwa Państwowego.

4. Członkami podkomisji nie mogą być osoby wymienione w § 13.

5. Minister Obrony Narodowej wyznacza spośród osób wchodzących w skład Komisji Lotnictwa Państwowego przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza podkomisji. Przepisy § 8 ust. 1–3, § 9 i § 10 stosuje się odpowiednio do podkomisji.

6. Przewodniczący Komisji Lotnictwa Państwowego nie może ingerować w przebieg prac podkomisji i wyniki prac podkomisji.

7. Raport z prac podkomisji przedstawiany jest Ministrowi Obrony Narodowej i Komisji Lotnictwa Państwowego.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 978, 1221, 1586 i 1893.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama