| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb przekazywania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków na płatności w ramach wspólnej polityki rolnej w części:

a) podlegającej refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, zwanego dalej „EFRG”, i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanego dalej „EFRROW”, zwanych dalej „finansowaniem”,

b) dotyczącej współfinansowania krajowego wydatków, o których mowa w lit. a, zwanego dalej „współfinansowaniem”;

2) sposób postępowania ze środkami odzyskanymi od beneficjentów pomocy w ramach wspólnej polityki rolnej.

§ 2. [Warunki przekazywania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków na płatności w ramach wspólnej polityki rolnej]

1. Warunkiem przekazania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków, o których mowa w § 1 pkt 1, jest:

1) złożenie, w postaci papierowej lub elektronicznej, w ramach limitu wydatków właściwego dysponenta, zapotrzebowania przez agencję płatniczą do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi albo ministra właściwego do spraw rynków rolnych oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, nie później niż do końca czwartego dnia przed terminem określonym w zapotrzebowaniu, przy czym termin złożenia zapotrzebowania ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;

2) wypełnienie obowiązków określonych w § 15 przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw rynków rolnych, pełniących funkcję jednostki koordynującej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, zwanych dalej „jednostką koordynującą”, oraz agencje płatnicze.

2. Zapotrzebowanie na środki na finansowanie w części dotyczącej EFRG jest potwierdzane pod względem merytorycznym i finansowym przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi albo ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

§ 3. [Zakres zapotrzebowania]

1. Zapotrzebowanie zawiera w szczególności:

1) nazwę i adres agencji płatniczej;

2) datę i numer zapotrzebowania;

3) wskazanie kwoty środków na realizację płatności, z wyszczególnieniem środków na finansowanie oraz współfinansowanie;

4) podział środków na realizację płatności objętych klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW;

5) nazwę i numery rachunków bankowych agencji płatniczej, na które mają zostać przekazane środki;

6) terminy przekazania środków na rachunki bankowe agencji płatniczej;

7) informację o poszczególnych tytułach i kwotach pomniejszeń, o których mowa w ust. 2 i 4.

2. Kwotę środków określoną w zapotrzebowaniu na realizację wydatków objętych klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW agencja płatnicza pomniejsza o kwoty niezrealizowanych w poprzednim okresie płatności na rzecz beneficjentów oraz o kwoty odzyskane z tytułu:

1) zwrotu nienależnie pobranych płatności, wraz z odsetkami, objętych klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW;

2) przejęcia zabezpieczeń oraz kar i grzywien objętych klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW.

3. Przepis ust. 2 w zakresie kwot niezrealizowanych w poprzednim okresie płatności na rzecz beneficjentów stosuje się z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”.

4. Kwotę środków na współfinansowanie określoną w zapotrzebowaniu agencja płatnicza pomniejsza o kwoty niezrealizowanych w poprzednim okresie płatności na rzecz beneficjentów.

§ 4. [Sposoby przekazywania potwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych]

Potwierdzenie, o którym mowa w § 2 ust. 2, jest przekazywane ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w postaci papierowej lub elektronicznej, nie później niż do godziny 1100 drugiego dnia przed terminem określonym w zapotrzebowaniu, przy czym termin złożenia potwierdzenia ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 5. [Wniosek o środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej]

Wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w postaci papierowej lub elektronicznej, nie później niż do godziny 1100 drugiego dnia przed terminem określonym w zapotrzebowaniu, przy czym termin złożenia wniosku ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 6. [Przekazywanie środków na finansowanie w części dotyczącej EFRG w kwocie określonej w zapotrzebowaniu]

Środki na finansowanie w części dotyczącej EFRG są przekazywane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie określonej w zapotrzebowaniu, w terminie umożliwiającym ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi albo ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych wydanie dyspozycji, o której mowa w § 8, nie później niż jeden dzień przed terminem określonym w zapotrzebowaniu, przy czym dzień ten ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 7. [Przekazywanie środków na finansowanie w części dotyczącej EFRG w kwocie określonej we wniosku]

Środki na finansowanie w części dotyczącej EFRROW są przekazywane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie określonej we wniosku, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, w terminie umożliwiającym ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi wydanie dyspozycji, o której mowa w § 8, nie później niż jeden dzień przed terminem określonym w zapotrzebowaniu, przy czym dzień ten ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 8. [Przekazanie środków na finansowanie w części dotyczącej EFRG]

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi albo minister właściwy do spraw rynków rolnych wydaje Bankowi Gospodarstwa Krajowego dyspozycję przekazania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków, o których mowa w § 6 lub § 7, w dniu określonym w zapotrzebowaniu.

§ 9. [Przekazanie środków na współfinansowanie]

Środki na współfinansowanie są przekazywane agencji płatniczej przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi albo ministra właściwego do spraw rynków rolnych na rachunek bankowy agencji płatniczej w kwocie i w dniu, które są określone w zapotrzebowaniu.

§ 10. [Zwrot nienależnie pobranych płatności objętych klasyfikacją budżetową EFRROW]

1. Środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych płatności objętych klasyfikacją budżetową EFRROW są przekazywane przez agencję płatniczą, w terminie miesiąca od dnia ich odzyskania, na rachunek bankowy do obsługi płatności wspólnej polityki rolnej określony w art. 208 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, chyba że w tym terminie środki te pomniejszą zapotrzebowanie zgodnie z § 3 ust. 2.

2. Odsetki od środków, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez agencję płatniczą, w terminie miesiąca od dnia ich odzyskania, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, chyba że w tym terminie odsetki te pomniejszą zapotrzebowanie zgodnie z § 3 ust. 2.

§ 11. [Zwrot nienależnie pobranych zabezpieczeń oraz kar i grzywien]

Kwoty przejętych zabezpieczeń oraz kar i grzywien, nieobjętych klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW, pomniejsza się o zwrot nienależnie pobranych zabezpieczeń oraz kar i grzywien.

§ 12. [Dochód ze środków odzyskanych przez agencję płatniczą]

1. Środki odzyskane przez agencję płatniczą:

1) w trybie art. 55 akapit 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549),

2) z tytułu:

a) zwrotu, wraz z odsetkami, nienależnie pobranych płatności, w części stanowiącej należność budżetu państwa,

b) przejęcia zabezpieczeń oraz kar odnoszących się do wydatków nieobjętych klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW,

c) rozliczania z urzędem skarbowym podatku od towarów i usług – VAT

– stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane przez agencję płatniczą na rachunek bankowy właściwego dysponenta, w terminie trzech dni od dnia następującego po dniu odzyskania tych środków, przy czym termin ten ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi albo minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje uzyskane od agencji płatniczej środki na rachunek dochodów budżetu państwa, w terminach jak dla dochodów budżetu państwa pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe, określonych w przepisach o finansach publicznych.

§ 13. [Dochód ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji” odzyskanych przez agencję płatniczą]

1. Środki Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji” odzyskane przez agencję płatniczą z tytułu:

1) zwrotu, wraz z odsetkami, nienależnie pobranych płatności,

2) przejęcia zabezpieczeń oraz kar

– stanowią dochód budżetu państwa w wysokości kwot rozliczonych z Komisją Europejską, wynikających z przepisów Unii Europejskiej obowiązujących w tym zakresie, i są przekazywane przez agencję płatniczą na rachunek bankowy właściwego dysponenta, w terminie trzech dni od dnia następującego po dniu odzyskania tych środków, przy czym termin ten ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi albo minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje uzyskane od agencji płatniczej środki na rachunek dochodów budżetu państwa, w terminach jak dla dochodów budżetu państwa pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe, określonych w przepisach o finansach publicznych.

§ 14. [Dochód ze środków odzyskanych z tytułu sprzedaży towarów rolno-spożywczych]

1. Środki odzyskane z tytułu sprzedaży towarów rolno-spożywczych, realizowanej na podstawie przepisów Unii Europejskiej dotyczących działań interwencyjnych na rynkach rolnych, są przekazywane przez agencję płatniczą na rachunek właściwego dysponenta, w terminie trzech dni od dnia następującego po dniu, w którym agencja płatnicza odzyskała te środki, przy czym termin ten ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi albo minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje uzyskane od agencji płatniczej środki na rachunek dochodów budżetu środków europejskich, w terminach jak dla dochodów budżetu państwa pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe, określonych w przepisach o finansach publicznych.

§ 15. [Obowiązki informacyjne]

1. Agencja płatnicza przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i jednostce koordynującej, w postaci papierowej lub elektronicznej, miesięcznie oraz narastająco od początku roku kalendarzowego, informację dotyczącą:

1) kwot środków, o których mowa w § 3 ust. 2 i 4 oraz § 12–14,

2) płatności zrealizowanych w danym miesiącu, z podziałem na finansowanie i współfinansowanie, w tym podatek od towarów i usług – VAT, oraz z podziałem na środki EFRG i EFRROW

– w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

2. Jednostka koordynująca przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w postaci papierowej lub elektronicznej, zbiorcze zestawienia prognozowanych wydatków agencji płatniczych:

1) na kolejny najbliższy miesiąc, z podziałem na poszczególne dni miesiąca,

2) na kolejne dwa miesiące, z podziałem na poszczególne dekady miesiąca

– w terminie do dwudziestego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, o którym mowa w pkt 1, przy czym prognozowane wydatki są sporządzane przez jednostkę koordynującą na podstawie danych przekazanych przez agencje płatnicze z podziałem na finansowanie i współfinansowanie, w tym podatek od towarów i usług – VAT, oraz z podziałem na środki EFRG i EFRROW.

3. Jednostka koordynująca przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w postaci papierowej lub elektronicznej, zestawienia uznanych przez Komisję Europejską kwot wydatków agencji płatniczych:

1) miesięczne – w terminie do dwudziestego piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zestawienie;

2) roczne – w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy zestawienie.

4. Agencja płatnicza przekazuje jednostce koordynującej, w postaci papierowej lub elektronicznej, roczne rozliczenie środków otrzymanych i wydatkowanych na finansowanie i współfinansowanie, w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie.

5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych albo minister właściwy do spraw rozwoju wsi przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w postaci papierowej lub elektronicznej, zestawienia środków wpłaconych odpowiednio na dochody budżetu państwa albo dochody budżetu środków europejskich, w tym środków, o których mowa w § 13 i § 14, z uwzględnieniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej:

1) miesięczne – w terminie do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zestawienie;

2) roczne – w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, którego dotyczy zestawienie.

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »