| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 80, poz. 480), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 52, poz. 428);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 159, poz. 1258);

3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 162, poz. 1093);

4) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 1808);

5) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 830).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 52, poz. 428), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 159, poz. 1258), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

3) § 2–5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 162, poz. 1093), które stanowią:

„§ 2. Do spraw dotyczących przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Przepisy § 4 ust. 4a i 4b rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się od nowego roku obrotowego, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, wyłącznie do refundacji kosztów poniesionych na realizację operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 złożonym nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4. 1. Przepisy § 14a ust. 1 pkt 1 i § 16a ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się również w przypadku, gdy działanie siły wyższej lub wystąpienie wyjątkowych okoliczności, o których mowa w § 21 rozporządzenia wymienionego w § 1 oraz w art. 47 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.), miały miejsce przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, beneficjent składa prośbę, o której mowa w § 14a ust. 1 i § 16a ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie określonym w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), liczonym od dnia:

1) wejścia w życie niniejszego rozporządzenia albo

2) określonego w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – w przypadku gdy ten dzień nastąpi po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 1808), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

5) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 830), które stanowią:

„§ 2. W przypadku wniosku o płatność ostateczną złożonego po dniu 31 sierpnia 2015 r. zlecenie płatności jest przekazywane do agencji płatniczej niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu tego wniosku, nie później jednak niż do dnia 30 listopada 2015 r., a wypłata środków finansowych jest dokonywana do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 stycznia 2016 r. (poz. 161)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173 oraz z 2015 r. poz. 349) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”, zwanej dalej „pomocą”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanym dalej „Programem”, w tym:

1) tryb składania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność;

3) kategorie siły wyższej i wyjątkowe okoliczności, inne niż wymienione w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.)2), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1974/2006”, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy.

§ 2. Pomoc jest przyznawana staroście jako organowi prowadzącemu postępowanie scaleniowe.

§ 3. 1. Pomoc jest przyznawana na operację:

1) spełniającą wymagania określone w Programie;

2) zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem;

3) niefinansowaną z udziałem innych środków publicznych.

2. Pomoc jest przyznawana, jeżeli:

1)3) operacja będzie realizowana w jednym albo więcej etapach;

2)3) złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych przyznawaną po zrealizowaniu etapu operacji, nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy – w przypadku gdy etap ten nie jest etapem końcowym;

3)4) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych przyznawaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2015 r.

§ 4. 1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części, związanych z realizacją operacji, kosztów:

1) opracowania projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej), w szczególności:

a) pomiarów niezbędnych do opracowania projektu scalenia,

b) oszacowania wartości gruntów i ich części składowych,

c) opracowania projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia,

d) wyznaczenia i stabilizacji nowych granic nieruchomości (działek ewidencyjnych),

e) sporządzenia ostatecznej dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym dokumentacji katastralnej w części dotyczącej gruntów, prowadzonej zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz zasadami sporządzania dokumentacji niezbędnej do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia;

2) zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w szczególności:

a) budowy lub przebudowy wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia, w tym urządzenia przepustów,

b) korekty przebiegu oraz poprawy parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych niezbędnych do ułatwienia zagospodarowania gruntów,

c) działań przystosowujących grunty nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz robót rekultywacyjnych umożliwiających ich uprawę mechaniczną,

d) sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obsługi geodezyjnej i nadzoru budowlanego związanego z realizacją zagospodarowania poscaleniowego.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, uznaje się za koszty kwalifikowalne, jeżeli:

1) zostały poniesione:

a) w formie rozliczenia bezgotówkowego, dokonanego przelewem na rachunek bankowy,

b)5) nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2007 r. – w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 1, a w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

2)6) dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji w części dotyczącej zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.

3. Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż określone w ust. 1, w szczególności:

1) refinansowania odsetek;

2) opłaty ubezpieczeniowej;

3) urządzenia dróg niestanowiących własności gmin;

4) operacji dotyczących scaleń infrastrukturalnych;

5) operacji przeprowadzonych na obszarach NATURA 2000 oraz innych obszarach chronionych w sposób uniemożliwiający pełnienie przez nie dotychczasowej lub planowanej funkcji;

6) zakupu maszyn i urządzeń służących realizacji operacji.

4. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta w wysokości nieprzekraczającej 75% tych kosztów w ramach wnioskowanej pomocy w okresie realizacji Programu, z tym że nie więcej niż:7)

1) 500 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w województwach lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim, poniesionych na opracowanie projektu scalenia;

2) 350 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w województwach innych niż wymienione w pkt 1, poniesionych na opracowanie projektu scalenia;

3) 900 euro na 1 ha scalanych gruntów, poniesionych na wykonanie prac poscaleniowych.

4a.8) W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego

– o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.)9), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1698/2005”, koszty te podlegają refundacji w wysokości określonej w ust. 4 pomniejszonej o 10%.

4b.8) Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/20059), odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych.

5.10) Przeliczenia na złote wyrażonych w euro kwot, o których mowa w ust. 4, dokonuje się według kursu ustalonego przez Europejski Bank Centralny, obowiązującego w dniu 29 stycznia 2009 r.

§ 5. 1. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 4 ust. 1, zalicza się koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, poniesione na:

1) przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w tym:

a) założeń do projektu scalenia,

b) kosztorysów,

c) projektów architektonicznych lub budowlanych,

d) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,

e) dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, geologicznej lub hydrologicznej;

2) przygotowanie innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji;

3) analizy i oceny materiałów geodezyjno-kartograficznych pod względem możliwości ich wykorzystania w projekcie scalenia;

4) nadzór urbanistyczny, architektoniczny, budowlany lub konserwatorski;

5) usługi dotyczące zarządzania operacją, w tym obsługę finansowo-księgową;

6) opłaty za patenty lub licencje;

7) sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

2. (uchylony).11)

§ 6. 1.12) Ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje właściwy organ samorządu województwa i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez urząd marszałkowski oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu wojewódzkim.

2.12) Ustalenia początku terminu składania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje właściwy organ samorządu województwa, z tym że termin ten nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 1.

3. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 60 dni.

§ 7. Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio w miejscu określonym w § 6 ust. 1.

§ 8.13) 1. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi właściwy organ samorządu województwa.

2. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy, w tym dokonywanie czynności w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy, z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2 oraz w § 13, może być dokonywane przez upoważnionych przez właściwy organ samorządu województwa pracowników wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, zwanej dalej „samorządową jednostką”.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, właściwy organ samorządu województwa podaje, na stronie internetowej administrowanej przez urząd marszałkowski, informację o upoważnieniu pracowników samorządowej jednostki, a informacje, o których mowa w § 6 ust. 1, są zamieszczane na stronie internetowej administrowanej przez tę jednostkę.

§ 9. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdza się na piśmie. Potwierdzenie, które zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, jest opatrzone pieczęcią urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki i podpisane przez osobę przyjmującą ten wniosek.

§ 10. 1. Wniosek o przyznanie pomocy, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera w szczególności:

1) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadany wnioskodawcy;

2) opis operacji;

3) określenie wysokości pomocy;

4) określenie terminu i miejsca realizacji operacji;

5) plan finansowy operacji;

6) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

7) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą;

8) informacje o załącznikach.

2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy udostępnia się na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w § 6 ust. 1.

§ 11. Wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatrywany w terminie 4 miesięcy od upływu terminu określonego w § 6 ust. 1.

§ 12. 1. W pierwszej kolejności pomoc przyznaje się na operacje dotyczące projektów zrealizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” (SPO), w przypadku których opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej zostało sfinansowane ze środków Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz środków budżetu państwa, a z dokumentacji tej wynika konieczność realizacji prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, które nie zostały sfinansowane w ramach SPO.

2. W dalszej kolejności pomoc jest przyznawana na operacje, które w wyniku oceny uzyskały największą liczbę punktów. Kryteria oceny punktowej operacji są określone w załączniku do rozporządzenia.

3. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności przyznania pomocy decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

4. Po dokonaniu oceny wniosków sporządza się listę operacji w kolejności uzyskanych przez nie punktów zawierającą określenie wnioskodawcy oraz tytuł operacji.

§ 13. 1.14) Zatwierdzenia listy operacji, o której mowa w § 12 ust. 4, dokonuje właściwy organ samorządu województwa.

2. Decyzje o przyznaniu pomocy są wydawane w kolejności wynikającej z listy operacji, o której mowa w § 12 ust. 4, w ramach środków dostępnych w danym roku w danym województwie.

§ 14. 1. Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się na formularzu opracowanym przez samorząd województwa, zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

1a.15) Decyzja o przyznaniu pomocy, poza elementami określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera:

1) wysokość przyznanej pomocy;

2) liczbę etapów operacji;

3) zakres operacji, w tym jej cel i miejsce realizacji;

4) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji; 5)16) terminy realizacji etapów operacji.

2. Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się z zastrzeżeniem wszczęcia przez beneficjenta w terminie 24 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji postępowania scaleniowego, chyba że warunek ten był spełniony w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

3. Decyzja o przyznaniu pomocy zawiera pouczenia o konieczności spełnienia warunków określonych w § 18 oraz konieczności zwrotu pomocy w przypadku niespełnienia tych warunków.

§ 14a.17) 1.18) Właściwy organ samorządu województwa, na prośbę beneficjenta, w przypadku gdy beneficjent uprawdopodobni, że wszczęcie postępowania scaleniowego w terminie:

1) jest niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w § 21 pkt 1–5 i art. 47 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/20062), wydłuża ten termin o czas niezbędny do dokonania tej czynności;

2) było niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w § 21 pkt 1–5 i art. 47 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/20062), określa nowy termin niezbędny do dokonania tej czynności.

2. Do przypadków określonych w ust. 1 stosuje się art. 47 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/20062).

3. Jeżeli na podstawie ust. 1 pkt 2 został określony nowy termin do wszczęcia postępowania scaleniowego, nie stwierdza się wygaśnięcia decyzji o przyznaniu pomocy pomimo tego, że została wydana z zastrzeżeniem wszczęcia przez beneficjenta tego postępowania w terminie 24 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, a w przypadku gdy marszałek województwa wydał decyzję o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o przyznaniu pomocy, marszałek ten z urzędu uchyla tę decyzję.

§ 15. 1. Pomoc wypłaca się, jeżeli beneficjent:

1) zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty;

2) spełnia warunki określone w § 18;

3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

2. Jeżeli beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1, środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami, jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. Wypłaty pozostałych środków finansowych z tytułu pomocy odmawia się w drodze decyzji.19)

3. Odmawia się, w drodze decyzji, wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, jeżeli beneficjent nie zrealizował operacji, nie osiąga celu operacji lub nie spełnia warunków określonych w § 18 pkt 2–4.

§ 16. 1. Pomoc wypłaca się na wniosek o płatność. Pierwszy wniosek o płatność składa się w terminie 24 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

2.20) Informację o miejscu składania wniosków o płatność właściwy organ samorządu województwa podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez urząd marszałkowski albo samorządową jednostkę.

3.20) Wniosek o płatność składa się bezpośrednio w miejscu wskazanym przez właściwy organ samorządu województwa.

4.20) Wniosek o płatność, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera w szczególności:

1) wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, w tym:

a) postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego – w przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 2,

b) dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

2) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

3) informacje o dołączanych do wniosku załącznikach.

4a.21) Formularz wniosku o płatność udostępnia się na stronie internetowej administrowanej przez urząd marszałkowski albo samorządową jednostkę.

5. Przepis § 9 stosuje się odpowiednio do wniosku o płatność.

§ 16a.22) 1.23) Właściwy organ samorządu województwa, na prośbę beneficjenta, w przypadku gdy beneficjent uprawdopodobni, że złożenie pierwszego wniosku o płatność w terminie:

1) jest niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w § 21 pkt 1–5 i art. 47 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/20062), wydłuża ten termin o czas niezbędny do dokonania tej czynności;

2) było niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w § 21 pkt 1–5 i art. 47 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/20062), określa nowy termin niezbędny do dokonania tej czynności.

2. Do przypadków określonych w ust. 1 stosuje się art. 47 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/20062).

§ 17. 1. Wypłaty środków finansowych dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, z tym że w przypadku gdy decyzja o przyznaniu pomocy została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia warunku – od dnia złożenia wniosku o płatność wraz z postanowieniem o wszczęciu postępowania scaleniowego.

1a.24) Właściwy organ samorządu województwa, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty środków finansowych, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące.

1b.24) Wyrażenie przez właściwy organ samorządu województwa zgody na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty środków finansowych wstrzymuje, do dnia upływu tego terminu, bieg terminu rozpatrywania wniosku o płatność.

2. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność w terminie określonym w § 16 ust. 1, marszałek województwa, w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie, jako bezprzedmiotowej, decyzji o przyznaniu pomocy.

3.25) Jeżeli na podstawie § 16a ust. 1 pkt 2 został określony nowy termin złożenia pierwszego wniosku o płatność, przepisu ust. 2 nie stosuje się, a w przypadku gdy marszałek województwa wydał decyzję o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o przyznaniu pomocy, marszałek ten z urzędu uchyla tę decyzję.

§ 18. Beneficjent:

1)26) osiąga cel operacji i zachowuje go przez 5 lat od dnia przyznania pomocy;

2) umożliwia przeprowadzenie przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów;

3) przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji przez 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej;

4) informuje o okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację operacji.

§ 19. Pomoc podlega zwrotowi w całości, jeżeli beneficjent:

1) nie spełnił warunków, o których mowa w § 18 pkt 1 lub 2;

2) zaprzestał realizacji operacji;

3)27) naruszył przepisy o zamówieniach publicznych w sposób mający wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem § 20a.

§ 19a.28) Pomoc podlega zwrotowi w części, jeżeli beneficjent nie spełnił warunków, o których mowa w § 18 pkt 3 lub 4, z tym że w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w § 18 pkt:

1)29) 3 – zwrotowi podlega 1% kwoty pomocy;

2) 4 – zwrotowi podlega 10% kwoty pomocy.

§ 20.30) Jeżeli zmiany poniesionych kosztów kwalifikowalnych określonych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w ramach przyznanej pomocy wynoszą:

1) nie więcej niż 10% tych kosztów – przy obliczaniu kwoty pomocy przysługującej do wypłaty koszty te uwzględnia się w wysokości faktycznie poniesionej,

2) więcej niż 10% tych kosztów – przy obliczaniu kwoty pomocy przysługującej do wypłaty koszty te uwzględnia się w wysokości:

a) faktycznie poniesionej, jeżeli na podstawie pisemnych wyjaśnień złożonych przez beneficjenta właściwy organ samorządu województwa uzna, że poniesienie wyższych kosztów było uzasadnione,

b) określonej w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, jeżeli na podstawie pisemnych wyjaśnień złożonych przez beneficjenta właściwy organ samorządu województwa uzna, że poniesienie wyższych kosztów nie było uzasadnione

– jednak nie wyższej niż wysokość pomocy określona w decyzji o przyznaniu pomocy.

§ 20a.31) W przypadku naruszenia przez beneficjenta przepisów o zamówieniach publicznych w sposób mający wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwrot pomocy nie obejmuje pomocy w części dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które beneficjent przeprowadził bez naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych w sposób mający wpływ na wynik tego postępowania, jeżeli spełnił warunki, o których mowa w § 18.

§ 21. Kategoriami siły wyższej i wyjątkowymi okolicznościami, innymi niż wymienione w przepisach rozporządzenia nr 1974/20062), w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy, są:

1) wejście w życie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, powodującego zmianę przeznaczenia gruntów związanych z operacją uniemożliwiającą korzystanie z tych gruntów w dotychczasowy sposób, jeżeli takiej zmiany nie można było przewidzieć w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy;

2) wywłaszczenie części nieruchomości związanej z operacją, jeżeli takiego wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy;

3) katastrofa naturalna powodująca trwałe uszkodzenie nieruchomości lub obiektów będących przedmiotem operacji;

4) wypadki lub awarie skutkujące zniszczeniem budowli lub innego mienia w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze używanie zgodnie z założonym celem operacji;

5) kradzieże mienia będącego przedmiotem operacji, z wyłączeniem kradzieży, które nastąpiły na skutek niezachowania należytej staranności przez beneficjenta;

6)32) umorzenie postępowania scaleniowego na skutek wycofania wniosku o wszczęcie postępowania scaleniowego przez większość właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia, na wniosek których wszczęto postępowanie scaleniowe, lub właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.

§ 22. Poza okolicznościami siły wyższej i wyjątkowymi okolicznościami, o których mowa w § 21 oraz w przepisach rozporządzenia nr 1974/20062), beneficjent nie jest zobowiązany do zwrotu pomocy za tę część operacji, która została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w Programie i rozporządzeniu, jeżeli cel operacji został osiągnięty i zachowany.

§ 23. W przypadku działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”, objętego Programem, ze względu na istotę tego działania:

1) następca prawny wnioskodawcy nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy;

2) nie przyznaje się pomocy następcy prawnemu beneficjenta.

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia33).


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Utraciło moc z dniem 1 stycznia 2014 r. na podstawie art. 19 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.); rozporządzenie stosuje się nadal do operacji wdrożonych na podstawie programów zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 przed dniem 1 stycznia 2014 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 52, poz. 428), które weszło w życie z dniem 15 kwietnia 2009 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 830), które weszło w życie z dniem 17 czerwca 2015 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 159, poz. 1258), które weszło w życie z dniem 25 września

2009 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 162, poz. 1093), które weszło w życie z dniem 18 września 2010 r.

7) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

9) Utraciło moc z dniem 1 stycznia 2014 r. na podstawie art. 88 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.); rozporządzenie stosuje się nadal do operacji realizowanych zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Komisję na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 przed dniem 1 stycznia 2014 r.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

11) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

15) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

16) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

17) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 1808), które weszło w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.

19) Zdanie drugie dodane przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

21) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

22) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 18.

24) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

25) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

26) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

27) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

28) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

29) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

31) Dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

32) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 18.

33) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12 maja 2008 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

KRYTERIA OCENY PUNKTOWEJ OPERACJI

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

1

1. Procent właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia, którzy złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego1), albo

100 punktów albo

2. Procent gruntów położonych na projektowanym obszarze scalenia, których właściciele złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego1)

100 punktów

2

Zapewnienie każdej poscaleniowej działce dostępu do drogi o charakterze drogi publicznej

10 punktów

3

Wydzielenie niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i społecznej wynikających z założeń do projektu w ramach postępowania scaleniowego – bez procedur wywłaszczeniowych

10 punktów

4

Likwidacja wspólnot gruntowych

10 punktów

5

Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych

10 punktów

6

Przewidywane wykonanie na obszarze scalenia gruntów operacji realizowanej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”

10 punktów

 

RAZEM

150 punktów

 

1) Procent właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia, którzy złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego, albo procent gruntów położonych na projektowanym obszarze scalania, których właściciele złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego, odpowiada odpowiednio liczbie punktów, np. 51% = 51 pkt.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »