| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU1)

z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu (Dz. U. Nr 173, poz. 1415), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu (Dz. U. Nr 176, poz. 1717);

2) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu (Dz. U. poz. 947).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu (Dz. U. Nr 176, poz. 1717), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu (Dz. U. poz. 947), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Rozwoju: wz. J. Kwieciński


1) Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju
z dnia 22 stycznia 2016 r. (poz. 163)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
1)

z dnia 25 września 2002 r.

w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2015 r. poz. 1893) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres i przebieg szkolenia, potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zwanego dalej „szkoleniem”;

2) instytucje upoważnione do prowadzenia szkolenia;

3) tryb postępowania w sprawie zakresu i przebiegu szkolenia;

4) wysokość opłat za szkolenie;

5) sposób dokumentowania odbycia szkolenia.

§ 2. 1. Zakres szkolenia dla grup tematycznych, o których mowa w ust. 2, obejmuje następujące zagadnienia:

1) zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zwanej dalej „działalnością gospodarczą”;

2) zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z zakresem działalności gospodarczej;

3) zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, mienia, środowiska naturalnego i bezpieczeństwa publicznego, związane z działalnością gospodarczą oraz sposoby ograniczania lub eliminacji tych zagrożeń;

4) zewnętrzne zagrożenia dla prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Szkolenie prowadzi się w grupach tematycznych obejmujących:

1) wytwarzanie materiałów wybuchowych i amunicji;

2) obrót materiałami wybuchowymi i amunicją;

3) wytwarzanie broni;

4) obrót bronią;

5) wytwarzanie wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

6) obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

7) obrót technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

3. Uczestnik szkolenia bierze udział w grupie tematycznej odpowiadającej planowanemu rodzajowi działalności gospodarczej.

§ 3. 1. Szkolenie prowadzi się nie dłużej niż przez cztery kolejne dni, w formie wykładów.

2. Szkolenie kończy się sprawdzeniem wiadomości na podstawie wyniku testu sprawdzającego, o którym mowa w § 5 ust. 1.

3. Wynik testu sprawdzającego określa się jako „pozytywny” albo „negatywny”.

4. Za pozytywny uznaje się wynik testu sprawdzającego, jeżeli uczestnik szkolenia udzielił co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi.

5. W przypadku wyniku negatywnego, uczestnik szkolenia może powtórnie przystąpić do testu sprawdzającego, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym uzyskał negatywny wynik testu sprawdzającego.

6. Uczestnikowi szkolenia, który uzyskał pozytywny wynik testu, wydaje się zaświadczenie, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

7. Z przebiegu szkolenia sporządza się protokół zawierający:

1) termin szkolenia;

2) zakres szkolenia;

3) listę uczestników szkolenia;

4) rejestr wydanych zaświadczeń.

8. Protokół podpisują osoby prowadzące szkolenie.

§ 4. Instytucjami upoważnionymi do prowadzenia szkolenia są:

1) Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie – w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zawierającymi materiały wybuchowe, oraz środkami toksycznymi i ich prekursorami, a także związanymi z tym technologiami;

2)2) Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie – w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

3) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce – w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

4) Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie – w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o charakterze środków toksycznych, ich prekursorów oraz środków radioaktywnych o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i związanymi z tym technologiami;

5) Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu – w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

6)3) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie – w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

7) (uchylony);4)

8)5) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie – w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym związanymi z ochroną informacji niejawnych, w szczególności z kryptografią i elektromagnetyczną ochroną tych informacji.

§ 5. 1. Program szkolenia do stosowania przez instytucje oraz test sprawdzający opracowuje zespół składający się z dwóch przedstawicieli każdej z tych instytucji oraz przedstawiciela Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

2. Program oraz test sprawdzający obejmują w szczególności zagadnienia związane z:

1) warunkami wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą;

2) warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

3) ogólnymi właściwościami fizycznymi, chemicznymi, i ich przeznaczeniem oraz zastosowaniem materiałów wybuchowych i amunicji;

4) ogólną budową, rodzajem oraz zasadami posługiwania się bronią;

5) warunkami techniczno-organizacyjnymi obowiązującymi w trakcie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

6) zasadami prowadzenia ewidencji oraz rodzajem dokumentacji ewidencyjnej i przepisami z tym związanymi;

7) zasadami dotyczącymi bezpiecznego pakowania, oznaczania i transportu wyrobów niebezpiecznych i broni;

8) zasadami dotyczącymi przygotowania, wykonania i uaktualniania planu postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego;

9) wybranymi zagadnieniami prawa Unii Europejskiej związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

10) przepisami obowiązującymi podczas magazynowania oraz przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

11) sposobami przewidywania i oceny zagrożeń mogących występować w zależności od zakresu prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Program oraz test sprawdzający dostosowuje się do grup tematycznych, o których mowa w § 2 ust. 2, z uwzględnieniem planowanego rodzaju działalności gospodarczej.

§ 6. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uiszczenie opłaty, o której mowa w § 8, oraz złożenie pisemnego zgłoszenia zawierającego:

1) dane osoby – imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL, NIP;

2) określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, którą osoba zgłaszająca planuje wykonywać lub którą planuje kierować.

§ 7. Dokumenty dotyczące szkolenia przechowuje się w siedzibie instytucji, która przeprowadziła szkolenie, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 8. Opłata za szkolenie nie może przekraczać kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym termin zgłoszenia wniosku, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 36) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.7)), i jest zróżnicowana dla poszczególnych grup tematycznych, o których mowa w § 2 ust. 2.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia8).


1) Obecnie działem administracji rządowej – gospodarka kieruje Minister Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu (Dz. U. poz. 947), które weszło w życie z dniem 6 września 2012 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu (Dz. U. Nr 176, poz. 1717), które weszło w życie z dniem 25 października 2003 r.

6) Obecnie art. 20 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.) nie zawiera pkt 3, zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 498), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1302 i 1311.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 października 2002 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
 z dnia 25 września 2002 r.

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »