| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROTOKÓŁ

w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku,

sporządzony w Moskwie dnia 23 listopada 1977 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 23 listopada 1977 r. w Moskwie został sporządzony Protokół w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, w następującym brzmieniu:

Przekład

PROTOKÓŁ

w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o otworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku

Rządy Ludowej Republiki Bułgarii, Węgierskiej Republiki Ludowej, Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Kuby, Mongolskiej Republiki Ludowej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Socjalistycznej Republiki Rumunii, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej,

w celu doskonalenia działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej,

zgodnie z artykułem XV Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r. oraz artykułem 44 Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, stanowiącego integralną część powyższej Umowy,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł I [Umowa o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o otworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku]

Dokonać następujących zmian w Umowie o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej:

1. Ustęp przedostatni artykułu II zastępuje się ustępami o następującej treści:

„Oprócz wyżej wymienionych funkcji Bank może, ze środków własnych bądź pozyskanych, kredytować tworzone przez kraje członkowskie Banku międzynarodowe podmioty gospodarcze, banki oraz inne podmioty, a także banki innych krajów, zgodnie z zasadami i warunkami ustalanymi przez Radę Banku. Bank może, ze środków stawianych do dyspozycji przez kraje zainteresowane, finansować tworzone przez kraje członkowskie Banku międzynarodowe podmioty gospodarcze oraz inne podmioty”.

2. Trzy ostatnie ustępy artykułu III zastępuje się ustępami o następującej treści:

„Wysokość kapitału zakładowego Banku może ulec zwiększeniu za zgodą krajów członkowskich Banku na wniosek Rady Banku.

Wysokość kapitału zakładowego Banku przy przystąpieniu do Banku nowego kraju członkowskiego zwiększa się o wartość jego udziału (kwoty) w tym kapitale. Wysokość, sposób oraz termin wpłaty udziału określa Rada Banku po uzgodnieniu z danym krajem.

Bank posiada kapitał rezerwowy, którego termin, wysokość, cel i sposób utworzenia określa Rada Banku.

Bank może posiadać własne fundusze specjalne tworzone na podstawie uchwały Rady Banku.

Zgodnie z porozumieniami zawartymi między krajami zainteresowanymi a Bankiem, w Banku mogą być tworzone fundusze specjalne ze środków tych krajów”.

3. Artykuł IX otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł IX

Międzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej może dokonywać rozliczeń w rublach transferowych z krajami niebędącymi członkami Banku. Zasady i warunki rozliczeń określa Rada Banku w drodze porozumienia z zainteresowanymikrajami”.

4. Artykuł XI otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł XI

Międzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej posiada osobowość prawną. Bank posiada zdolność prawną niezbędną do realizacji jego funkcji i osiągnięcia jego celów zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz Statutu Banku.

Jako podmiot międzynarodowy, Bank może zawierać umowy międzynarodowe.

Bank, a także przedstawiciele krajów w Radzie Banku oraz odpowiedzialni funkcjonariusze Banku, korzystają na terytorium każdego z krajów członkowskich Banku z przywilejów i immunitetów niezbędnych do realizacji funkcji i osiągnięcia jego celów przewidzianych niniejszą Umową oraz Statutem Banku. Powyższe przywileje i immunitety określa Statut Banku.

Bank może otwierać na terytorium kraju siedziby Banku, a także na terytorium innych krajów, swoje oddziały, agencje i przedstawicielstwa. Stosunki między Bankiem a krajem siedziby Banku, jego oddziałów, agencji i przedstawicielstwregulują odpowiednie porozumienia”.

5. Ustępy drugi i trzeci artykułu XIII otrzymują następujące brzmienie:

„Przyjęcie w poczet członków Banku następuje na podstawie uchwały Rady Banku.

Uwierzytelniony w sposób należyty odpis uchwały Rady Banku o przyjęciu w poczet członków Banku nowego kraju jest wysyłany temu krajowi oraz depozytariuszowi niniejszej Umowy. Przystąpienie kraju do Umowy i przyjęcie w poczet członków Banku następuje z dniem otrzymania przez depozytariusza wskazanego dokumentu wraz z dokumentem (wnioskiem) o przystąpienie, o czym depozytariusz zawiadamia kraje członkowskie oraz Bank”.

Artykuł II [Statut Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej]

Dokonać następujących zmian w Statucie Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej:

1. W artykule 5:

ustęp piąty otrzymuje następujące brzmienie:

„Wysokość kapitału zakładowego Banku może zostać podwyższona zgodnie z postanowieniami artykułu III Umowy”;

ustęp siódmy otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku zaprzestania działalności przez Bank, udziały i inne posiadane środki Banku, po zaspokojeniu roszczeń wierzycieli z tytułu jego zobowiązań, podlegają zwrotowi krajom, które są członkami Banku, oraz podziałowi pomiędzy nimi, z wyjątkiem kwot przeznaczonych na pokrycie zadłużeń przy wzajemnym regulowaniu roszczeń krajów członkowskich Banku”.

2. Artykuł 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 8

Bank może posiadać własne fundusze specjalne. Cele, wysokość, terminy i warunki tworzenia oraz wykorzystania tych funduszy określa Rada Banku.

W Banku mogą być tworzone fundusze specjalne ze środków krajów zainteresowanych. Cele, wysokość, zasady tworzenia oraz wykorzystania tych funduszy określają porozumienia między krajami zainteresowanymi a Bankiem”.

3. Artykuł 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 9

Bank organizuje i przeprowadza rozliczenia wielostronne w rublach transferowych w zakresie handlowych i innych operacji.

Rozliczenia przeprowadza się w rublach transferowych na rachunkach banków krajów członkowskich, zwanych dalej bankami upoważnionymi, otwartych w Międzynarodowym Banku Współpracy Gospodarczej lub po porozumieniu z nim – w innych upoważnionych bankach.

Płatności są dokonywane przez Bank w granicach środków posiadanych przez każdy upoważniony bank na rachunkach w rublach transferowych”.

4. Artykuł 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 10

Bank może otwierać rachunki w rublach transferowych dla tworzonych przez kraje członkowskie Banku międzynarodowych podmiotów gospodarczych, banków oraz innych podmiotów, a także banków i podmiotów innych krajów oraz przeprowadzać rozliczenia na tych rachunkach na zasadach ustalanych przez Bank”.

5. Ustępy trzeci i czwarty artykułu 11 zastępuje się ustępem o następującej treści:

„Właściciele rachunków posiadający środki na rachunkach w Banku w rublach transferowych oraz w innych walutach mogą swobodnie dysponować tymi środkami”.

6. Artykuł 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 12

Od środków w rublach transferowych przechowywanych na rachunkach w Międzynarodowym Banku Współpracy Gospodarczej są naliczane i wypłacane odsetki w wysokości ustalanej przez Radę Banku”.

7. Artykuł 19 uzupełnia się o ustęp trzeci o następującej treści:

„Bank może również udzielać kredytów tworzonym przez kraje członkowskie Banku międzynarodowym podmiotom gospodarczym, bankom oraz innym podmiotom, a także bankom innych krajów, zgodnie z zasadami i warunkami ogólnymi ustalanymi przez Radę Banku”.

8. Ustęp drugi artykułu 20 otrzymuje następujące brzmienie:

„Plany kredytowe Banku są sporządzane na podstawie wniosków kredytowych upoważnionych banków opartych o dane planów rozwoju gospodarki narodowej oraz handlu zagranicznego, kontraktów i umów handlowych. Plany kredytowe Banku uwzględniają również wnioski kredytowe tworzonych przez kraje członkowskie Banku międzynarodowych podmiotów gospodarczych, banków oraz innych podmiotów, a także wnioski kredytowe banków innych krajów. Przy sporządzeniu planów kredytowych Bank wykorzystuje również własne dane i obliczenia. Plany kredytowe są zatwierdzane przez Radę Banku. Wniosek upoważnionego banku kraju o udzielenie kredytu powyżej sum przewidzianych w planie kredytowym Bank rozpatruje, biorąc pod uwagę przedstawione przez upoważniony bank dane o stanie wykonania przez kraj umów handlowych i inne niezbędne materiały”.

9. Artykuł 23 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 23

Bank może, ze środków stawianych do dyspozycji przez kraje zainteresowane, finansować tworzone przez kraje członkowskie Banku międzynarodowe podmioty gospodarcze oraz inne podmioty”.

10. Artykuł 24 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 24

Bank może udzielać i zaciągać kredyty i pożyczki w walutach wymienialnych i innych walutach, na podstawie porozumień z bankami i innymi podmiotami i instytucjami krajów będących i niebędących członkami Banku, przeprowadzać operacje depozytowe, arbitrażowe, wekslowe, gwarancyjne, rozliczeniowe i inne operacje w tych walutach przyjęte w międzynarodowej praktyce bankowej, a także operacje ze złotem”.

11. Z ustępu trzeciego artykułu 26 wykreśla się wyrazy: „...w liczbie do trzech przedstawicieli każdego kraju”.

12. W artykule 28:

punkty „c” i „h” otrzymują następujące brzmienie:

„c) tworzy własne fundusze specjalne Banku,

h) podejmuje decyzje o przyjęciu nowych członków Banku,”

w punkcie ,j” wyrazy: „...wynikające z niniejszego Statutu” zastępuje się wyrazami „.. .wynikające z Umowy oraz niniejszego Statutu”.

13. W ustępie pierwszym artykułu 34 wyrazy: „...i czterech członków” zastępuje się wyrazami „.. .i pięciu członków”.

14. Ustęp pierwszy artykułu 37 otrzymuje następujące brzmienie:

„Spory Banku z jego klientami z krajów członkowskich Banku zgodnie z porozumieniem stron są rozpatrywane w arbitrażu, wybieranym spośród arbitraży działających, lub utworzonym”.

Artykuł III [Wejście w życie]

Niniejszy Protokół podlega ratyfikacji i wchodzi w życie z dniem złożenia depozytariuszowi tego Protokołu dokumentu ratyfikacyjnego przez ostatnią z Umawiających się Stron. Jednakże Protokół będzie tymczasowo stosowany od dnia jego podpisania.

Artykuł IV [Przechowywanie Protokołu]

Niniejszy Protokół będzie przechowywany przez Sekretariat Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, który będzie pełnił funkcje depozytariusza tego Protokołu.

Sporządzono w Moskwie dnia 23 listopada 1977 roku, w jednym egzemplarzu w języku rosyjskim.

Wersja w języku rosyjskim

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem Rada Państwa uznała go i uznaje za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych; oświadcza, że wymieniony protokół jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 14 września 1978 r.

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński

L.S.

Minister Spraw Zagranicznych: wz. J. Czyrek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »