reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej

Na podstawie art. 90a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb postępowania w zakresie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem, a także przenoszenia do rezerwy tych żołnierzy;

2) szczegółowe przypadki, warunki i sposób postępowania w zakresie wzywania żołnierzy zwolnionych przedterminowo z zasadniczej służby wojskowej do odbycia pozostałego okresu tej służby.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenie „żołnierz” oznacza żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową.

§ 3. [Zwolnienie żołnierza z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem]

1. Zwolnienie żołnierza z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem następuje nie później niż:

1) po upływie siedmiu dni od dnia, w którym dowódcy jednostki wojskowej doręczono:

a) ostateczne orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o uznaniu żołnierza za:

– czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej,

– niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,

– trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

b) ostateczną decyzję wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), ustalającą konieczność sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,

c) prawomocne orzeczenie sądu w przypadku zarządzenia w stosunku do żołnierza wykonania kary pozbawienia wolności, w tym również kary zastępczej,

d) ostateczną decyzję Ministra Obrony Narodowej, wydaną na podstawie udokumentowanego, złożonego drogą służbową, indywidualnego wniosku żołnierza, uzasadnionego szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi;

2) z dniem rozpoczęcia wykonywania kary – w przypadku zarządzenia w stosunku do żołnierza wykonania kary pozbawienia wolności, w tym również kary zastępczej;

3) po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia dowódcy jednostki wojskowej wniosku żołnierza udokumentowanego zaświadczeniem Państwowej Komisji Wyborczej o wybraniu żołnierza na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, lub senatora.

2. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli w terminach, o których mowa w ust. 1, nie jest możliwe rozliczenie żołnierza z jednostką wojskową, dowódca jednostki wojskowej zwalnia tego żołnierza w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego rozliczeniu się z jednostką.

§ 4. [Czynności dokonywane po otrzymaniu dokumentów stanowiących podstawę zwolnienia żołnierza z zasadniczej służby wojskowej]

1. O otrzymaniu dokumentów stanowiących podstawę zwolnienia żołnierza z zasadniczej służby wojskowej, dowódca jednostki wojskowej niezwłocznie informuje żołnierza, określając mu jednocześnie czas na rozliczenie się z jednostką wojskową oraz przewidywany termin zwolnienia z czynnej służby wojskowej.

2. W przypadku złożenia przez żołnierza wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, dowódca jednostki wojskowej informuje żołnierza o okresie rozliczenia się z jednostką wojskową oraz przewidywanym terminie zwolnienia z czynnej służby wojskowej.

§ 5. [Skreślenie żołnierza z ewidencji wojskowej]

1. Żołnierza zwolnionego z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem, dowódca jednostki wojskowej skreśla z ewidencji wojskowej i przekazuje wtórnik karty ewidencyjnej tego żołnierza właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.

2. Wraz z wtórnikiem karty ewidencyjnej przekazuje się uwierzytelnioną kopię dokumentów stanowiących podstawę zwolnienia żołnierza z zasadniczej służby wojskowej.

§ 6. [Zwolnienie żołnierza z zasadniczej służby wojskowej z powodu konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny]

1. Żołnierz zwolniony z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem z powodu konieczności sprawowania przez niego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny zgłasza się niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia ustania przyczyny zwolnienia do wojskowego komendanta uzupełnień w celu ustalenia możliwości powołania go do odbycia pozostałego okresu tej służby.

2. Żołnierza zwolnionego z zasadniczej służby wojskowej z powodu uznania go za trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także z powodu zrzeczenia się obywatelstwa polskiego, wojskowy komendant uzupełnień skreśla z ewidencji wojskowej.

§ 7. [Stwierdzenie faktu zwolnienia żołnierza z zasadniczej służby wojskowej w rozkazie dziennym jednostki wojskowej]

1. Fakt zwolnienia żołnierza z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem, a także przeniesienia do rezerwy tego żołnierza stwierdza się w rozkazie dziennym jednostki wojskowej.

2. W rozkazie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się również fakt rozliczenia się żołnierza z jednostką wojskową.

3. W wojskowych dokumentach osobistych i w ewidencji wojskowej żołnierza zamieszcza się datę zwolnienia z czynnej służby wojskowej, a jeżeli w wyniku tego zwolnienia następuje przeniesienie do rezerwy, również informację o tym fakcie, a także informację dotyczącą dokumentu stanowiącego podstawę zwolnienia oraz numer i datę rozkazu dziennego dowódcy jednostki wojskowej.

§ 8. [Wezwanie żołnierza zwolnionego przedterminowo z zasadniczej służby wojskowej z pozostawieniem w dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej do odbycia pozostałego okresu tej służby]

1. Wezwanie żołnierza zwolnionego przedterminowo z zasadniczej służby wojskowej z pozostawieniem w dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej do odbycia pozostałego okresu tej służby może nastąpić z przyczyn służbowych uzasadniających natychmiastowe dokonanie zmiany stanu ewidencyjnego żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową w jednostce wojskowej w przypadkach udziału jednostki wojskowej w:

1) zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;

2) akcjach poszukiwawczych oraz ratowania życia ludzkiego;

3) ochronie mienia;

4) oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu;

5) wykonywaniu zadań poza granicami państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510).

2. Wezwanie doręcza się żołnierzowi, o którym mowa w ust. 1, co najmniej na trzy dni przed dniem stawienia się do jednostki wojskowej określonym w wezwaniu.

3. W przypadku gdy żołnierz, któremu doręczono wezwanie, o którym mowa w ust. 1, nie może stawić się z powodu stanu zdrowia lub innych ważnych przyczyn do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej w terminie i miejscu określonych w wezwaniu, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dowódcę jednostki wojskowej określonego w wezwaniu. Po ustaniu przyczyn zdrowotnych lub innych ważnych przyczyn uniemożliwiających stawianie się do służby, żołnierz, któremu doręczono wezwanie, zgłasza się niezwłocznie do dowódcy jednostki wojskowej określonego w wezwaniu, przedstawiając stosowne zaświadczenie lekarskie, bądź inne dokumenty potwierdzające niemożność stawiennictwa.

4. Niedotrzymanie terminu określonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3, jest usprawiedliwione jeżeli żołnierz ze względu na stan zdrowia stwierdzony zaświadczeniem lekarskim nie mógł zawiadomić o niemożności osobistego stawienia się.

5. Wzór wezwania żołnierza zwolnionego przedterminowo z zasadniczej służby wojskowej z pozostawieniem w dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej do odbycia pozostałego okresu tej służby jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1220, 1224 i 1830.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej (Dz. U. Nr 72, poz. 499 oraz z 2009 r. Nr 37, poz. 290), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 161, poz. 1278), tj. z dniem 1 stycznia 2010 r.

Załącznik 1. [WZÓR WEZWANIA ŻOŁNIERZA ZWOLNIONEGO PRZEDTERMINOWO Z ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Z POZOSTAWIENIEM W DYSPOZYCJI DOWÓDCY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ DO ODBYCIA POZOSTAŁEGO OKRESU TEJ SŁUŻBY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 października 2015 r. (poz. 181)

WZÓR WEZWANIA ŻOŁNIERZA ZWOLNIONEGO PRZEDTERMINOWO Z ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Z POZOSTAWIENIEM W DYSPOZYCJI DOWÓDCY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ DO ODBYCIA POZOSTAŁEGO OKRESU TEJ SŁUŻBY

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Lech

prawnik, aplikant rzecznikowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama