Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 lutego 2016 r.

w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) kryteria raportowania zdarzeń z wyrobami i incydentów medycznych;

2) wzór formularza zgłoszenia incydentu medycznego;

3) wzór formularza raportu wytwórcy o incydencie medycznym;

4) wzór formularza raportu o zewnętrznych działaniach korygujących dotyczących bezpieczeństwa, zwanego dalej „raportem o FSCA”;

5) wzór notatki bezpieczeństwa;

6) wzór formularza okresowego raportu zbiorczego wytwórcy;

7) wzór formularza raportu wytwórcy o trendzie;

8) sposób sporządzania raportu o błędach użytkowych;

9) wzór formularza raportu krajowego organu właściwego, zwanego dalej „NCAR”;

10) sposób przesyłania zgłoszeń, raportów i notatek, o których mowa w pkt 2–9;

11) szczegółowy tryb postępowania podmiotów biorących udział w działaniach dotyczących incydentu medycznego, FSCA i innych działaniach z zakresu bezpieczeństwa wyrobów.

§ 2. [Obowiązek raportowania zdarzenia]

1. Zdarzenie z wyrobem i incydent medyczny podlegają raportowaniu, jeżeli spełniają łącznie następujące kryteria raportowania:

1) wystąpiło zdarzenie, incydent medyczny lub stwierdzono sytuację, która mogła lub może doprowadzić do zdarzenia lub incydentu medycznego, w szczególności gdy wyniki badań wyrobu, analiza informacji dostarczonych wraz z wyrobem lub informacje naukowe wskazują czynnik, który mógł lub może doprowadzić do zdarzenia lub incydentu medycznego;

2) istnieje uzasadnione podejrzenie, że zdarzenie, incydent medyczny lub sytuację, o której mowa w pkt 1, mógł lub może spowodować wyrób;

3) doprowadziły, mogły lub mogą doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub, w przypadku wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, pośrednio także innej osoby.

2. Obowiązek raportowania nie dotyczy następujących zdarzeń z wyrobem:

1) niezdatność wyrobu, która jest zawsze możliwa do stwierdzenia i która nie mogłaby być niewykryta przez użytkownika przed użyciem wyrobu;

2) zdarzenie wynikające ze stanu, w którym pacjent znajdował się przed użyciem wyrobu lub w którym znalazł się w trakcie stosowania wyrobu, o ile wytwórca uzyskał informację, że wyrób działał, tak jak powinien, i nie spowodował śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia ani nie przyczynił się do nich;

3) zdarzenie wynikające z przekroczenia terminu ważności, czasu lub krotności bezpiecznego używania albo terminu okresowego przeglądu lub obsługi serwisowej, podanych w oznakowaniu lub instrukcji używania wyrobu, jeżeli rodzaj niezdatności jest znany lub spodziewany;

4) zdarzenie, które nie doprowadziło do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, ponieważ zadziałały, zgodnie z zastosowaną normą lub udokumentowanymi danymi wejściowymi do projektowania, cechy konstrukcyjne chroniące przed niezdatnością stwarzającą zagrożenie, o ile pacjent nie był narażony na niebezpieczeństwo, oraz typ alarmu zastosowanego jako środek ochronny jest powszechnie uznany w przypadku danego rodzaju wyrobów;

5) działania niepożądane, rozumiane jako każde niekorzystne i niezamierzone działanie wyrobu, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) są wyraźnie określone w oznakowaniu lub instrukcji używania wyrobu,

b) są dobrze znane z piśmiennictwa naukowego, badań klinicznych lub praktyki klinicznej jako przewidywalne, oraz określono, jakościowo lub ilościowo, prawdopodobieństwo ich wystąpienia podczas zgodnego z przeznaczeniem użycia i działania wyrobu,

c) zanim wystąpiły, zostały opisane w dokumentacji wyrobu, w tym oszacowano ich ryzyko,

d) są klinicznie akceptowalne, gdyż korzyści z zastosowania danego wyrobu u pacjenta przeważają nad ryzykiem związanym z działaniami niepożądanymi;

6) zdarzenie, które nie doprowadziło do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia i w przypadku którego oceniono, że ryzyko śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia jest bardzo małe oraz ryzyko to zostało określone i udokumentowane w ocenie ryzyka jako klinicznie akceptowalne.

3. W przypadku wątpliwości, czy zdarzenie spełnia kryteria raportowania, należy uznać, że spełnia te kryteria.

§ 3. [Wzór formularza zgłoszenia incydentu medycznego]

Wzór formularza zgłoszenia incydentu medycznego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. [Wzór formularza raportu wytwórcy]

Wzór formularza raportu wytwórcy o incydencie medycznym jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. [Wzór formularza raportu o FSCA]

Wzór formularza raportu o FSCA jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. [Wzór notatki bezpieczeństwa]

Wzór notatki bezpieczeństwa jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 7. [Wzór formularza okresowego raportu zbiorczego wytwórcy]

Wzór formularza okresowego raportu zbiorczego wytwórcy jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 8. [Wzór formularza raportu wytwórcy o trendzie]

Wzór formularza raportu wytwórcy o trendzie jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 9. [Wzór formularza NCAR]

Wzór formularza NCAR jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 10. [Raport o błędach użytkowych na formularzu raportu wytwórcy o incydencie medycznym]

Jeżeli raport o błędach użytkowych jest zgłaszany na formularzu raportu wytwórcy o incydencie medycznym, to podmiot sporządzający raport wypełnia następujące pola:

1) w części 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia w polu „Typ raportu” wybiera pozycję „Raport Wstępny łącznie z Raportem Końcowym”;

2) w części 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia w polu „Użycie wyrobu” wybiera pozycję „błąd użytkowy”.

§ 11. [Przesyłanie informacji Prezesowi Urzędu]

1. Zgłoszenie incydentu medycznego, raport wytwórcy o incydencie medycznym, raport o FSCA, notatkę bezpieczeństwa, okresowy raport zbiorczy, raport o trendzie oraz raport o błędach użytkowych przesyła się Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwanemu dalej „Prezesem Urzędu”, pocztą elektroniczną, faksem, listem poleconym, przesyłką kurierską lub składa się w siedzibie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2. Prezes Urzędu przesyła formularz NCAR pocztą elektroniczną.

§ 12. [Incydent medyczny związany z łącznym stosowaniem co najmniej dwóch różnych wyrobów]

1. Jeżeli incydent medyczny jest związany z łącznym stosowaniem co najmniej dwóch różnych wyrobów wytworzonych przez różnych wytwórców, z których każdy mógł lub może być przyczyną incydentu medycznego lub przyczynić się do niego, to incydent medyczny zgłasza się każdemu z tych wytwórców i każdy z nich podejmuje w swoim zakresie działania określone w rozdziale 9 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

2. W przypadku gdy w terminie, w którym wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel jest obowiązany przesłać Raport Wstępny, znane są już wyniki postępowania wyjaśniającego oraz decyzje wytwórcy o przewidywanych lub podjętych działaniach albo o ich braku, Raport Końcowy może być przesłany łącznie z Raportem Wstępnym, na jednym formularzu raportu wytwórcy o incydencie medycznym, w którym w polu „Typ raportu” zaznacza się „Raport Wstępny łącznie z Raportem Końcowym”.

3. Jeżeli w przypadku błędów użytkowych, które nie doprowadziły do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub użytkownika, wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel:

1) stwierdził znaczący wzrost liczby lub częstości występowania tych błędów lub stwierdził, że mogą one doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia, lub

2) podjął działania korygujące, aby zapobiec spowodowaniu przez błędy użytkowe śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub użytkownika

– sytuację kwalifikuje jako incydent medyczny i przesyła Prezesowi Urzędu raport na ten temat.

§ 13. [Zaprzestanie prowadzenia działalności związanej z wyrobem]

Jeżeli wytwórca zaprzestał prowadzenia działalności związanej z wyrobem, w tym z powodu postawienia w stan likwidacji albo ogłoszenia upadłości, lub gdy wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel nie podjęli postępowania wyjaśniającego dotyczącego incydentu medycznego, postępowanie takie prowadzi Prezes Urzędu.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2016 r.2)

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów (Dz. U. Nr 33, poz. 167), które traci moc z dniem 20 lutego 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1918).

Załącznik 1. [WZÓR – FORMULARZ ZGŁOSZENIA INCYDENTU MEDYCZNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 16 lutego 2016 r. (poz. 201)

Załącznik nr 1

WZÓR – FORMULARZ ZGŁOSZENIA INCYDENTU MEDYCZNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – FORMULARZ RAPORTU WYTWÓRCY O INCYDENCIE MEDYCZNYM]

Załącznik nr 2

WZÓR – FORMULARZ RAPORTU WYTWÓRCY O INCYDENCIE MEDYCZNYM

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – FORMULARZ RAPORTU O ZEWNĘTRZNYCH DZIAŁANIACH KORYGUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (RAPORTU O FSCA)]

Załącznik nr 3

WZÓR – FORMULARZ RAPORTU O ZEWNĘTRZNYCH DZIAŁANIACH KORYGUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (RAPORTU O FSCA)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA]

Załącznik nr 4

WZÓR – NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – FORMULARZ OKRESOWEGO RAPORTU ZBIORCZEGO WYTWÓRCY (PSR)]

Załącznik nr 5

WZÓR – FORMULARZ OKRESOWEGO RAPORTU ZBIORCZEGO WYTWÓRCY (PSR)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR – FORMULARZ RAPORTU WYTWÓRCY O TRENDZIE]

Załącznik nr 6

WZÓR – FORMULARZ RAPORTU WYTWÓRCY O TRENDZIE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR – FORMULARZ RAPORTU KRAJOWEGO ORGANU WŁAŚCIWEGO]

Załącznik nr 7

WZÓR – FORMULARZ RAPORTU KRAJOWEGO ORGANU WŁAŚCIWEGO

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-19
  • Data wejścia w życie: 2016-02-20
  • Data obowiązywania: 2016-02-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw