reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 18 lutego 2016 r.

w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa wzory i sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, zwanych dalej „sprawozdaniami”, oraz terminy i sposób przekazywania tych sprawozdań.

§ 2. [Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego]

1. Gmina przekazuje wojewodzie, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych”, drogą elektroniczną, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

2. Wojewoda przekazuje kwartalne zbiorcze sprawozdanie zawierające dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, drogą elektroniczną, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.

3. Wzór sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Marszałek województwa przekazuje wojewodzie, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, drogą elektroniczną, w terminie do dnia 15. stycznia każdego roku, roczne sprawozdanie zawierające informacje o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących świadczenia wychowawczego.

5. Wojewoda przekazuje roczne sprawozdanie zawierające dane ze sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, drogą elektroniczną, w terminie do dnia 31. stycznia każdego roku.

6. Wzór sprawozdań, o których mowa w ust. 4 i 5, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego]

1. Za okres od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci do dnia 30 września 2017 r. gmina przekazuje wojewodzie, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, drogą elektroniczną, w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca, miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Przepisów § 2 ust. 1 i 3 nie stosuje się.

2. Za okres od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci do dnia 30 września 2017 r. wojewoda przekazuje miesięczne zbiorcze sprawozdanie zawierające dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, drogą elektroniczną, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca. Przepisów § 2 ust. 2 i 3 nie stosuje się.

3. Wzór sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 995, 1217, 1240, 1268, 1302, 1359, 1735 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik 1. [WZÓR – KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 18 lutego 2016 r. (poz. 212)

Załącznik nr 1

WZÓR – KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

OBJAŚNIENIA

1. W częściach A, B, C i G sprawozdania liczby oraz kwoty ujmuje się narastająco od początku roku (np. informacja za miesiąc sierpień ujęta w sprawozdaniu za III kwartał w kolumnach 4 i 8 obejmuje dane za okres styczeń-sierpień.

2. W częściach D, E, F sprawozdania dane podaje się w ujęciu miesięcznym.

3. Wartości w sprawozdaniu ujmuje się z dokładnością do 1 zł, z wyjątkiem części G sprawozdania wiersza 5.1., gdzie wartość wykazuje się dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Sprawozdanie sporządza się metodą kasową – ujmuje się wydatki faktycznie poniesione i liczbę rzeczywiście wypłaconych świadczeń. W przypadku, gdy świadczenie jest wypłacane w ratach, w kolumnach 7-10 części A sprawozdania świadczenie ujmuje się w miesiącu, w którym wypłacono pierwszą ratę, zaś kwoty wykazuje się według faktycznej wypłaty.

5. W części A sprawozdania liczby i kwoty wypłaconych świadczeń nie są pomniejszane o zwroty świadczeń nienależnie pobranych.

6. W części A kolumny 6 i 10 sprawozdania dotyczą świadczeń wychowawczych przyznanych przez marszałka województwa w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw Unii Europejskiej (tj. decyzji, o których mowa w art. 11 ustawy 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). Wartości dotyczące tych świadczeń są wykazywane także łączne z innymi świadczeniami w kolumnach 3-5 i 7-9.

7. W części B w wierszu 1. sprawozdania wykazuje się kwotę należności, na ostatni dzień miesiąca, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

8. W części C sprawozdania w wierszu 1.1 wykazuje się odzyskane świadczenia nienależnie pobrane w szczególności wypłacone w latach ubiegłych.

9. W części C sprawozdania ujmuje się świadczenia niepodjęte. W części A wykazuje się świadczenia faktycznie wypłacone (jeżeli osoba nie zgłasza się po świadczenia, to w części A nie wykazuje się wydatków). Jeżeli świadczenie nie zostało wykazane w części A jako świadczenie pobrane, to nie wykazuje się go w części C. Istnieje jeden wyjątek od powyższej zasady – jeżeli organ przekazał do wypłaty świadczenie i do momentu złożenia sprawozdania za dany kwartał roku nie uzyskał informacji o niepobraniu tego świadczenia (np. 3-miesięczna umowa pocztą), to jest ono wykazywane w części A (brak uwzględnienia w częściach C). Świadczenia niepodjęte, wykazane wcześniej w częściach A, wykazuje się w części C w miesiącu, w którym prawo do świadczeń wygasło (wygaśnięcie nie skutkuje koniecznością uwzględnienia tego faktu w powyższym miesiącu w częściach A). W sytuacji gdy niepodjęte świadczenia były przekazane do wypłaty w roku poprzednim, należy wykazać te świadczenia również w wierszu 1.1. części C sprawozdania.

10. W części D w wierszu 1.1.1. sprawozdania wykazuje się zarówno liczbę wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych tylko na pierwsze dziecko, jak i liczbę wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych na pierwsze dziecko i na kolejne dzieci.

11. W części D w wierszu 1.1.2. sprawozdania wykazuje się zarówno liczbę wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych tylko na drugie dziecko, jak i liczbę wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych na drugie dziecko i na kolejne dzieci.

12. W części D w wierszu 3 sprawozdania ujmuje się wszystkie decyzje w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego.

13. W części G w wierszu 2.2. sprawozdania wykazuje się wartość ustaloną jako 1,5% od otrzymanej w danym miesiącu dotacji z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze.

14. W części G w wierszu 3. sprawozdania ujmuje się całość wydatków na obsługę świadczenia wychowawczego sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa oraz z innych źródeł.

15. W części G w wierszu 4. sprawozdania ujmuje się całość wydatków na obsługę świadczenia wychowawczego sfinansowanych tylko z dotacji celowej z budżetu państwa.

16. W części G w wierszach 3.1., 3.2., 4.1. oraz 4.2. sprawozdania wykazuje się wydatki na wynagrodzenia zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagrodę jubileuszową, jednorazową odprawę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastkę”, dodatek specjalny, dodatek funkcyjny oraz nagrody wraz z pochodnymi, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, z późn. zm.), a także wydatki na fakultatywne składowe wynagrodzenia, do których na podstawie art. 36 ustawy o pracownikach samorządowych zalicza się dodatek funkcyjny, dodatek specjalny oraz nagrody wraz z pochodnymi (w umowach cywilnoprawnych jest możliwe uregulowanie kwestii fakultatywnych składników wynagrodzenia na podstawie art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.).

17. W części G w wierszach 3.3. i 4.3. sprawozdania ujmuje się pozostałe wydatki związane z obsługą świadczenia wychowawczego.

18. W części G w wierszu 5. sprawozdania wykazuje się liczbę osób realizujących świadczenia wychowawcze (np. jeżeli świadczenia realizują dwie osoby zatrudnione na 0,5 etatu, w wierszu 5. wykazuje się liczbę 2, natomiast w wierszu 5.1. liczbę 1). W przypadku zatrudnienia osoby na podstawie różnych umów wykazuje się tę osobę w odpowiednich wierszach sprawozdania odnoszących się do danego rodzaju zatrudnienia (np. jeżeli osoba jest zatrudniona jednocześnie na 0,5 etatu oraz umowę zlecenie, w wierszu 5.1. wykazuje się 0,5, a w wierszu 5.2. wykazuje się 1).

19. W części G w wierszach 5.1. i 5.2. sprawozdania wykazuje się liczbę osób, za które pracodawca ponosi pełne koszty zatrudnienia.

20. W części G w wierszu 5.3. sprawozdania wykazuje się także liczbę osób, za które pracodawca nie ponosi pełnych kosztów zatrudnienia.

21. W sprawozdaniu sformułowanie „w tym” oznacza sumę niezupełną, natomiast „z tego” oznacza sumę zupełną.

Załącznik 2. [WZÓR – ROCZNE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – ROCZNE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

OBJAŚNIENIA:

1. W częściach A, B i C sprawozdania dane podaje się w ujęciu rocznym.

2. W części A, B i C sprawozdania za sprawę uznaje się wniosek od obywatela, w tym o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wpływający do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a także sprawy wpływające z organów właściwych na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Przy czym:

– wnioski objęte odrębnym postępowaniem administracyjnym stanowią oddzielne sprawy,

– kolejne okresy dla jednej rodziny stanowią oddzielne sprawy,

– w przypadku zapytania czy w sprawie mają zastosowanie społecznego przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do jednego okresu, w trakcie którego na członka rodziny/członków rodziny pobierano świadczenia wychowawcze, stanowią one jedną sprawę dotyczącą jednej rodziny,

– sprawy wszczęte w wyniku odwołania traktuje się jako nowe sprawy,

– postępowania w zakresie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych stanowią odrębne sprawy.

3. W części A i B sprawozdania w kolumnie 8 pozostałe dokumenty dotyczą formularzy z serii E oraz innych zapytań wysłanych do/otrzymanych z instytucji zagranicznej.

4. W części A sprawozdania w kolumnie 3. wykazuje się liczbę spraw, które wpłynęły w roku, tj. wnioski od obywateli o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wpływające bezpośrednio do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a także sprawy wpływające z organów właściwych na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

5. W części A sprawozdania w kolumnie 10. wykazuje się liczbę spraw załatwionych w roku, w szczególności sprawy zakończone:

– decyzją dotyczącą ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych (m.in. przyznanie, odmowa, stwierdzenie nieważności, uchylenie decyzji) w Polsce,

– wydaniem rozstrzygnięcia kończącego sprawę w danym roku (m.in. pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia, przekazanie zgodnie z właściwością, zawieszenie postępowania oraz umorzenie postępowania),

– ustaleniem braku podstawy do zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

6. W części B sprawozdania w kolumnie 3. wykazuje się liczbę spraw, które wpłynęły w roku, tj. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożone w instytucji zagranicznej i sprawy inicjowane przez właściwą instytucję zagraniczną.

7. W części B sprawozdania w kolumnie 10. wykazuje się liczbę spraw załatwionych w roku, w szczególności sprawy zakończone:

– udzieleniem odpowiedzi na zapytanie właściwej instytucji zagranicznej,

– decyzją dotyczącą ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych (m.in. przyznanie, odmowa),

– wydaniem rozstrzygnięcia kończącego sprawę w danym roku (m.in. pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia, przekazanie zgodnie z właściwością, zawieszenie postępowania oraz umorzenie postępowania).

8. W sprawozdaniu sformułowanie „w tym” oznacza sumę niezupełną, natomiast „z tego” oznacza sumę zupełną.

Załącznik 3. [WZÓR – MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE/MIESIĘCZNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR – MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE/MIESIĘCZNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

OBJAŚNIENIA:

1. Liczby oraz kwoty poszczególnych częściach sprawozdania podaje się w ujęciu miesięcznym.

2. Wartości w sprawozdaniu ujmuje się z dokładnością do 1 zł, z wyjątkiem części F sprawozdania wiersza 5.1., gdzie wartość wykazuje się dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. W przypadku, gdy świadczenie jest wypłacane w ratach, w części A sprawozdania świadczenie ujmuje się w miesiącu, w którym wypłacono pierwszą ratę, zaś kwoty wykazuje się według faktycznej wypłaty.

4. W części A sprawozdania liczba i kwota wypłaconych świadczeń nie jest pomniejszana o zwroty świadczeń nienależnie pobranych.

5. W części A kolumny 4 i 6 sprawozdania dotyczą świadczeń wychowawczych przyznanych przez marszałka województwa w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw Unii Europejskiej (tj. decyzji, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). Wartości dotyczące tych świadczeń są wykazywane także łączne z innymi świadczeniami w kolumnach 3 i 5.

6. W części B w wierszu 1. sprawozdania wykazuje się kwotę należności, na ostatni dzień miesiąca, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

7. W części B w wierszu 2. sprawozdania ujmuje się, oprócz odzyskanych świadczeń nienależnie pobranych, także świadczenia niepodjęte. W części A wykazuje się świadczenia faktycznie wypłacone (jeżeli osoba nie zgłasza się po świadczenia, to w części A nie wykazuje się wydatków). Jeżeli świadczenie nie zostało wykazane w części A jako świadczenie pobrane, to nie wykazuje się go w części B w wierszu 2. Istnieje jeden wyjątek od powyższej zasady – jeżeli organ przekazał do wypłaty świadczenie i do momentu złożenia sprawozdania za dany kwartał roku nie uzyskał informacji o niepobraniu tego świadczenia (np. 3-miesięczna umowa z pocztą), to jest ono wykazywane w części A (brak uwzględnienia w części B w wierszu 2.). Świadczenia niepodjęte, wykazane wcześniej w częściach A, wykazuje się w części B w wierszu 2. w miesiącu, w którym prawo do świadczeń wygasło (wygaśnięcie nie skutkuje koniecznością uwzględnienia tego faktu w powyższym miesiącu w częściach A).

8. W części C w wierszu 1.1.1. sprawozdania wykazuje się zarówno liczbę wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych tylko na pierwsze dziecko, jak i liczbę wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych na pierwsze dziecko i na kolejne dzieci.

9. W części C w wierszu 1.1.2. sprawozdania wykazuje się zarówno liczbę wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych tylko na drugie dziecko, jak i liczbę wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych na drugie dziecko i na kolejne dzieci.

10. W części C w wierszu 3. sprawozdania ujmuje się wszystkie decyzje w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego.

11. W części F w wierszu 3. sprawozdania ujmuje się całość wydatków na obsługę świadczenia wychowawczego sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa oraz z innych źródeł.

12. W części F w wierszu 4. sprawozdania ujmuje się całość wydatków na obsługę świadczenia wychowawczego sfinansowanych tylko z dotacji celowej z budżetu państwa.

13. W części F w wierszach 3.1., 3.2., 4.1. oraz 4.2. sprawozdania wykazuje się wydatki na wynagrodzenia zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagrodę jubileuszową, jednorazową odprawę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastkę”, dodatek specjalny, dodatek funkcyjny oraz nagrody wraz z pochodnymi, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, z późn. zm.), a także wydatki na fakultatywne składowe wynagrodzenia, do których na podstawie art. 36 ustawy o pracownikach samorządowych zalicza się dodatek funkcyjny, dodatek specjalny oraz nagrody wraz z pochodnymi (w umowach cywilnoprawnych jest możliwe uregulowanie kwestii fakultatywnych składników wynagrodzenia na podstawie art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.).

14. W części F w wierszach 3.3. i 4.3. sprawozdania ujmuje się pozostałe wydatki związane z obsługą świadczenia wychowawczego.

15. W części F w wierszu 5. sprawozdania wykazuje się liczbę osób realizujących świadczenia wychowawcze (np. jeżeli świadczenia realizują dwie osoby zatrudnione na 0,5 etatu, w wierszu 5. wykazuje się liczbę 2, natomiast w wierszu 5.1. liczbę 1). W przypadku zatrudnienia osoby na podstawie różnych umów wykazuje się tę osobę w odpowiednich wierszach sprawozdania odnoszących się do danego rodzaju zatrudnienia (np. jeżeli osoba jest zatrudniona jednocześnie na 0,5 etatu oraz umowę zlecenie, w wierszu 5.1. wykazuje się 0,5, a w wierszu 5.2. wykazuje się 1).

16. W części F w wierszach 5.1. i 5.2. sprawozdania wykazuje się liczbę osób, za które pracodawca ponosi pełne koszty zatrudnienia.

17. W części F w wierszu 5.3. sprawozdania wykazuje się także liczbę osób, za które pracodawca nie ponosi pełnych kosztów zatrudnienia.

18. W sprawozdaniu sformułowanie „w tym” oznacza sumę niezupełną, natomiast „z tego” oznacza sumę zupełną.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama