reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 18 lutego 2016 r.

w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Na podstawie art. 187 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa wzory, sposób sporządzania i terminy przekazywania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zwanych dalej „zadaniami”.

§ 2. [Wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego]

1. Wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań przez gminę określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji przez powiat dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań przez samorząd województwa określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. [Termin na przekazanie przez gminę oraz samorząd województwa sprawozdań rzeczowo-finansowych]

1. Gmina oraz samorząd województwa przekazują wojewodzie sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca – w terminie do dnia 31 lipca danego roku oraz za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia – w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

2. Wojewoda przekazuje zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe półroczne z wykonywania zadań ministrowi właściwemu do spraw rodziny za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca – w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku oraz za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia – w terminie do dnia 20 lutego roku następnego.

§ 4. [Termin na przekazanie przez powiat sprawozdań rzeczowo-finansowych]

1. Powiat przekazuje wojewodzie sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca – w terminie do dnia 31 lipca danego roku oraz za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia – w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

2. Wojewoda przekazuje zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe półroczne z wykonywania zadań powiatu innych niż realizacja dodatku wychowawczego ministrowi właściwemu do spraw rodziny za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca – w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku oraz za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia – w terminie do dnia 20 lutego roku następnego.

3. Powiat przekazuje wojewodzie kwartalne sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.

4. Wojewoda przekazuje kwartalne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ministrowi właściwemu do spraw rodziny w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.3)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1199 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 195.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 1371), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195).

Załącznik 1. [WZÓR – SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 18 lutego 2016 r. (poz. 213)

Załącznik nr 1

WZÓR – SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

OBJAŚNIENIA:

1. Sprawozdanie sporządza się według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

2. Sprawozdanie sporządza się metodą kasową – ujmuje się wydatki faktycznie poniesione.

3. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oznaczają wydatki ponoszone przez pracodawcę i przez pracownika.

4. We wszystkich tabelach poszczególne pola wypełnia się wartościami liczbowymi. Gdy dane zjawisko nie występuje, w odpowiednich polach wpisuje się wartość „0”.

5. Użyte w sprawozdaniu sformułowanie „w tym” oznacza sumę niezupełną, natomiast „z tego” oznacza sumę zupełną.

Załącznik 2. [WZÓR – SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA PRZEZ POWIAT ZADAŃ INNYCH NIŻ REALIZACJA DODATKU WYCHOWAWCZEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA PRZEZ POWIAT ZADAŃ INNYCH NIŻ REALIZACJA DODATKU WYCHOWAWCZEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

OBJAŚNIENIA:

1. Sprawozdanie sporządza się według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

2. Sprawozdanie sporządza się metodą kasową – ujmuje się wydatki faktycznie poniesione i liczbę rzeczywiście wypłaconych świadczeń.

3. W tabeli B oraz tabeli J wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oznaczają wydatki ponoszone przez pracodawcę i przez pracownika.

4. W tabeli C w wierszach 4.–4.5. ujmuje się wszystkie wydatki ponoszone na pomoc dla osób usamodzielnianych, także osób opuszczających regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne.

5. W tabeli F w wierszach uwzględnia się bieżące miejsce przebywania dziecka na koniec okresu sprawozdawczego, natomiast w kolumnach – cały okres przebywania dziecka w pieczy zastępczej.

6. W tabeli G, w przypadku kilku towarzyszących sobie przyczyn umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, należy uwzględnić czynnik, który miał największy wpływ.

7. We wszystkich tabelach poszczególne pola wypełnia się wartościami liczbowymi. Gdy dane zjawisko nie występuje, w odpowiednich polach wpisuje się wartość „0”. Pól oznaczonych znakiem „x” nie wypełnia się.

8. Użyte w sprawozdaniu sformułowanie „w tym” oznacza sumę niezupełną, natomiast „z tego” oznacza sumę zupełną.

Załącznik 3. [WZÓR – KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DODATKU WYCHOWAWCZEGO I DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY, O KTÓRYM MOWA W ART. 115 UST. 2A USTAWY Z DNIA 9 CZERWCA 2011 R. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR – KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DODATKU WYCHOWAWCZEGO I DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY, O KTÓRYM MOWA W ART. 115 UST. 2A USTAWY Z DNIA 9 CZERWCA 2011 R. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

OBJAŚNIENIA:

1. W częściach A, B, C sprawozdania liczbę świadczeń oraz wydatki ujmuje się narastająco od początku roku (np. informacja za miesiąc maj ujęta w sprawozdaniu za II kwartał w kolumnach 4. i 8. obejmuje dane za okres styczeń–maj).

2. W części A wykazuje się też dodatki cząstkowe wypłacane za niepełny miesiąc, tzn. jeśli dodatek wychowawczy został wypłacony za część miesiąca w jednej rodzinie a za część w innej rodzinie to oba dodatki są wykazywane w liczbie świadczeń i wydatkach.

3. W częściach D i E sprawozdania, dane podaje się w ujęciu miesięcznym (nienarastająco).

4. Wartości w sprawozdaniu ujmuje się z dokładnością do 1 zł.

5. Sprawozdanie sporządza się metodą kasową – ujmuje się wydatki faktycznie poniesione i liczbę rzeczywiście wypłaconych dodatków wychowawczych.

6. Liczby i kwoty wypłacanych dodatków wychowawczych wykazane w części A sprawozdania nie są pomniejszane o zwroty świadczeń nienależnie pobranych.

7. W części C w wierszu 2.3. sprawozdania wykazuje się 1% otrzymanej dotacji w rozdziale 85204 i 85201 klasyfikacji budżetowej.

8. W części C w wierszu 3. sprawozdania ujmuje się całość wydatków na obsługę dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa ujętej w rozdziale 85201 i 85204 klasyfikacji budżetowej oraz z innych źródeł.

9. W części C sprawozdania wartości wykazane w wierszu 4. ujmuje się wydatki na obsługę dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa ujętej w rozdziale 85201 i 85204 klasyfikacji budżetowej

10. W części C w wierszach 3.3. i 4.3. sprawozdania wykazuje się wydatki pozostałe, które nie są wydatkami na wynagrodzenie i nie są wydatkami inwestycyjnymi.

11. W części E liczbę rodzin, placówek i liczbę dzieci podaje się za okres każdego miesiąca (liczba rodzin, liczba placówek, którym w danym miesiącu wypłacono dodatek).

12. W części E (wiersz 2 i kolejne) w sytuacji gdy wypłacony został dodatek w cząstkowej formie za niepełny miesiąc, a w części pozostałej w innym powiecie, to dziecko w danym miesiącu wykazywane jest w powiecie w którym wypłacono pierwszą część dodatku.

13. W sprawozdaniu sformułowanie „w tym” oznacza sumę niezupełną, natomiast „z tego” oznacza sumę zupełną.

Załącznik 4. [WZÓR – SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ]

Załącznik nr 4

WZÓR – SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

OBJAŚNIENIA:

1. Sprawozdanie sporządza się według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

2. Sprawozdanie sporządza się metodą kasową – ujmuje się wydatki faktycznie poniesione i liczbę rzeczywiście wypłaconych świadczeń.

3. W tabeli C, w przypadku kilku towarzyszących sobie przyczyn umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, należy uwzględnić czynnik, który miał największy wpływ.

4. W tabeli F w wierszach uwzględnia się bieżące miejsce przebywania dziecka na koniec okresu sprawozdawczego, natomiast w kolumnach – cały okres przebywania dziecka w pieczy zastępczej.

5. W tabeli I wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oznaczają wydatki ponoszone przez pracodawcę i przez pracownika.

6. We wszystkich tabelach poszczególne pola wypełnia się wartościami liczbowymi. Gdy dane zjawisko nie występuje, w odpowiednich polach wpisuje się wartość „0”. Pól oznaczonych znakiem „x” nie wypełnia się.

7. Użyte w sprawozdaniu sformułowanie „w tym” oznacza sumę niezupełną, natomiast „z tego” oznacza sumę zupełną.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama