| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 8 lutego 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych (Dz. U. poz. 302), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych (Dz. U. poz. 2051).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych (Dz. U. poz. 2051), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Środowiska: J. Szyszko

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Środowiska
z dnia 8 lutego 2016 r. (poz. 215)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
1)

z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia3).4)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 18 lutego 2013 r.

STATUT BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W USTRZYKACH GÓRNYCH

§ 1. Bieszczadzki Park Narodowy z siedzibą w Ustrzykach Górnych, zwany dalej „Parkiem”, będący państwową osobą prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2.5) Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Administracji i Gospodarowania Mieniem, w skład którego wchodzą:

a) Zespół do spraw Administracyjno-Gospodarczych,

b) Zespół do spraw Transportu;

2) Dział Badań Naukowych i Planowania Ochrony Przyrody, w skład którego wchodzą:

a) Pracownia Naukowa,

b) Zespół do spraw Informatyki i GIS,

c) Terenowa Stacja Badań Naukowych w Moczarnem,

d) Terenowa Stacja Badań Naukowych w Wołosatem;

3) Dział Edukacji Ekologicznej, w skład którego wchodzą:

a) Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze,

b) Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach,

c) Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej w Wołosatem;

4) Dział Finansowo-Księgowy;

5) Dział Ochrony Przyrody;

6) Dział Udostępniania Parku i Komunikacji Społecznej, w skład którego wchodzą:

a) Zespół do spraw Udostępniania Parku i Komunikacji Społecznej,

b) Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej w Lutowiskach,

c) Punkt Informacji i Edukacji Turystycznej w Tarnawie Niżnej,

d) Punkt Informacji i Edukacji Turystycznej w Wołosatem;

7) Obręb Ochronny Południowo-Wschodni, podzielony na obwody ochronne:

a) Górny San,

b) Tarnawa,

c) Tarnica,

d) Ustrzyki Górne,

e) Wołosate;

8) Obręb Ochronny Północno-Zachodni, podzielony na obwody ochronne:

a) Caryńskie,

b) Moczarne,

c) Osada,

d) Suche Rzeki;

9) Posterunek Straży Parku;

10) Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego, w skład której wchodzą:

a) Ośrodek Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego w Tarnawie Niżnej,

b) Ośrodek Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego w Wołosatem;

11) Samodzielne Stanowisko do spraw Archiwizacji i Obiegu Dokumentów;

12) Samodzielne Stanowisko do spraw BHP;

13) Samodzielne Stanowisko do spraw Budżetu Zadaniowego, Kontroli Zarządczej i Ochrony Danych Osobowych;

14) Samodzielne Stanowisko do spraw Obronnych;

15) Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej;

16) Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Sekretariatu;

17) Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Przyrody;

18) Samodzielne Stanowisko do spraw Pracowniczych;

19) Samodzielne Stanowisko do spraw Zamówień Publicznych.

§ 3. Dyrektor Parku może tworzyć komisje lub zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub czasowym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz sposób ich obsługi.

§ 4. Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku przy pomocy zastępcy lub zastępców dyrektora Parku, głównego księgowego oraz kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 2.

§ 5. W razie nieobecności dyrektora Parku lub czasowej niezdolności do wykonywania przez niego obowiązków działalnością Parku kieruje i reprezentuje Park na zewnątrz wyznaczony przez dyrektora Parku jego zastępca.

§ 6. Dyrektor Parku udziela pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych na piśmie.


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1688, 1936 i 2171.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 marca 2013 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 82 Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ z 2006 r. Nr 1, poz. 39 oraz z 2007 r. Nr 2, poz. 38), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1337).

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych (Dz. U. poz. 2051), które weszło w życie z dniem 22 grudnia 2015 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »