| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 4 lutego 2016 r.

w sprawie uznania egzaminu dyplomowego w uznanych uczelniach za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym

Na podstawie art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 611, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Przepisy rozporządzenia określają szczegółowe warunki i tryb uznania egzaminu dyplomowego w uczelni, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, zwanej dalej „ustawą”, za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym oraz sposób rejestracji wyników tych egzaminów.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) elektronicznej skrzynce podawczej – rozumie się przez to elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114);

2) sekretariacie Komisji – rozumie się przez to sekretariat Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;

3) systemie teleinformatycznym – rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 3. [Warunki uznania egzaminu dyplomowego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym]

Warunkiem uznania egzaminu dyplomowego w uczelniach, o których mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy, na kierunkach i w specjalnościach wskazanych w certyfikacie uznania, o którym mowa w art. 75 ust. 8 ustawy, zwanego dalej „egzaminem dyplomowym”, za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym jest:

1) zapewnienie przez uczelnię, zgodnie z przepisami § 4, możliwości udziału przedstawiciela Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, zwanej dalej „Komisją”, w składzie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin dyplomowy;

2) zapewnienie, aby egzamin dyplomowy składał się z co najmniej jednego pytania o charakterze ogólnym z każdej funkcji wskazanej w wymaganiach egzaminacyjnych na poziomie operacyjnym odpowiednim do kierunku i specjalności studiów, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy;

3) przekazanie przez dziekana odpowiedniego wydziału uczelni przewodniczącemu Komisji kopii protokołu z przeprowadzonego egzaminu dyplomowego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego przeprowadzenia, zawierającego:

a) datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu dyplomowego ze wskazaniem uczelni, w której egzamin się odbył,

b) informację dotyczącą nazwy wydziału uczelni, rodzaju, kierunku i specjalności studiów,

c) nazwę egzaminu kwalifikacyjnego, któremu egzamin dyplomowy jest równoważny,

d) skład zespołu egzaminacyjnego ze wskazaniem imienia i nazwiska egzaminatorów przeprowadzających egzamin dyplomowy,

e) imię i nazwisko osoby zdającej egzamin dyplomowy, jej datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL, o ile posiada, wraz z wynikiem tego egzaminu,

f) treść pytań egzaminacyjnych, z których składał się egzamin dyplomowy,

g) adnotacje przedstawiciela Komisji, czy zostały spełnione warunki do uznania egzaminu dyplomowego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym,

h) adnotacje przedstawiciela Komisji o nieprawidłowościach w przebiegu egzaminu dyplomowego, w szczególności w zakresie, o którym mowa w pkt 2, jeżeli wystąpiły,

i) podpis przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego,

j) datę sporządzenia protokołu.

§ 4. [Lista pracowników dydaktycznych]

1. Dziekan odpowiedniego wydziału uczelni do dnia 31 października każdego roku przesyła na adres poczty elektronicznej sekretariatu Komisji albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej listę pracowników dydaktycznych uczelni będących egzaminatorami z listy egzaminatorów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, proponowanych do pełnienia funkcji przedstawicieli Komisji na egzaminach dyplomowych.

2. Przewodniczący Komisji, biorąc pod uwagę listę pracowników dydaktycznych, o której mowa w ust. 1, tworzy listę przedstawicieli Komisji na egzaminach dyplomowych na odpowiednim wydziale danej uczelni i do dnia 15 listopada każdego roku przesyła ją na adres poczty elektronicznej dziekanatu odpowiedniego wydziału uczelni.

3. Lista pracowników dydaktycznych, o której mowa w ust. 1, oraz lista przedstawicieli Komisji, o której mowa w ust. 2, zawiera imiona i nazwiska egzaminatorów oraz zakres ich uprawnień egzaminacyjnych.

4. Dziekan odpowiedniego wydziału uczelni, na co najmniej 14 dni przed dniem przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, przesyła na adres poczty elektronicznej sekretariatu Komisji albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej informacje o miejscu i dacie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, czasie jego rozpoczęcia, informację, o której mowa w § 3 pkt 3 lit. b, a także listę zawierającą imiona i nazwiska osób przystępujących do egzaminu dyplomowego oraz propozycję przedstawiciela Komisji z listy przedstawicieli Komisji, o której mowa w ust. 2, który posiada uprawnienia egzaminacyjne odpowiednie do rodzaju egzaminu dyplomowego.

5. Przewodniczący Komisji może wskazać innego niż zaproponowany przez dziekana odpowiedniego wydziału uczelni przedstawiciela Komisji, o czym informuje tego dziekana za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 3 dni przed dniem przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

6. Dziekan odpowiedniego wydziału uczelni powołuje do składu komisji egzaminacyjnej przedstawiciela Komisji wskazanego przez przewodniczącego Komisji zgodnie z ust. 5, a w przypadku braku takiego wskazania – przedstawiciela Komisji zaproponowanego zgodnie z ust. 4.

§ 5. [Kontrola spełnienia przez uczelnię warunków do uznania egzaminu dyplomowego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym]

1. Przewodniczący Komisji sprawdza spełnienie przez uczelnię warunków do uznania egzaminu dyplomowego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym na podstawie kopii protokołu, o której mowa w § 3 pkt 3, i nie później niż w terminie 14 dni od dnia przekazania kopii protokołu przekazuje do sekretariatu Komisji informację o spełnieniu lub niespełnieniu przez uczelnię tych warunków.

2. W przypadku spełnienia przez uczelnię warunków do uznania egzaminu dyplomowego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym, sekretariat Komisji niezwłocznie po przekazaniu przez przewodniczącego Komisji informacji, o której mowa w ust. 1, rejestruje wyniki egzaminu dyplomowego w systemie kontrolno-informacyjnym dla portów polskich PHICS, stanowiącym system teleinformatyczny.

3. Rejestracja wyników egzaminów dyplomowych uznanych za równoważne z egzaminami kwalifikacyjnymi na poziomie operacyjnym następuje przez umieszczenie w systemie kontrolno-informacyjnym dla portów polskich PHICS listy osób, które ten egzamin zdały, zawierającej:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL, o ile osoba posiada;

4) datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu dyplomowego ze wskazaniem uczelni, na której egzamin się odbył;

5) rodzaj studiów, nazwę wydziału, kierunku i specjalności;

6) nazwę egzaminu kwalifikacyjnego, któremu zdany egzamin dyplomowy jest równoważny.

§ 6. [Termin na dokonanie rejestracji wyników egzaminów dyplomowych uznanych za równoważne z egzaminami kwalifikacyjnymi na poziomie operacyjnym]

Do dnia 1 stycznia 2017 r. sekretariat Komisji dokonuje rejestracji wyników egzaminów dyplomowych uznanych za równoważne z egzaminami kwalifikacyjnymi na poziomie operacyjnym przez umieszczenie danych, o których mowa w § 5 ust. 3, w rejestrze wyników egzaminów dyplomowych uznanych za równoważne z egzaminami kwalifikacyjnymi na poziomie operacyjnym, prowadzonym w systemie teleinformatycznym.

§ 7. [Termin na przesłanie pierwszej listy pracowników dydaktycznych uczelni będących egzaminatorami]

1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia dziekan odpowiedniego wydziału uczelni przesyła na adres poczty elektronicznej sekretariatu Komisji albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej pierwszą listę pracowników dydaktycznych uczelni będących egzaminatorami, o której mowa w § 4 ust. 1.

2. W terminie 14 dni od dnia przekazania przez dziekana odpowiedniego wydziału uczelni listy pracowników dydaktycznych uczelni będących egzaminatorami zgodnie z ust. 1, przewodniczący Komisji tworzy i przesyła na adres poczty elektronicznej dziekanatu odpowiedniego wydziału uczelni pierwszą listę przedstawicieli Komisji na egzaminach dyplomowych na odpowiednim wydziale danej uczelni, o której mowa w § 4 ust. 2.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: wz. K. Kozłowski


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1320, 1336, 1569 i 1642.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Veeam Software

Veeam to globalny lider w zakresie inteligentnego zarządzania danymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »