| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o wzajemnej ochronie informacji niejawnych,

podpisana w Warszawie dnia 18 listopada 2014 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 18 listopada 2014 r. w Warszawie została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry

o wzajemnej ochronie informacji niejawnych

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Czarnogóry,

zwane dalej „Stronami”,

mając na uwadze konieczność zagwarantowania efektywnej ochrony informacji

niejawnych wymienianych między Stronami lub wytwarzanych w wyniku

współpracy,

kierując się zamiarem przyjęcia jednolitych dla obydwu Stron uregulowań

prawnych

w zakresie ochrony informacji niejawnych,

z zastrzeżeniem poszanowania obowiązujących norm prawa międzynarodowego

i prawa wewnętrznego Stron,

uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ 1 [Definicje]

DEFINICJE

W rozumieniu niniejszej Umowy następujące definicje oznaczają:

1) informacje niejawne – wszelkie informacje niezależnie od formy, nośnika i sposobu ich utrwalenia oraz przedmioty lub dowolne ich części, także w trakcie ich opracowywania, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, zgodnie z prawem wewnętrznym każdej ze Stron i niniejszą Umową;

2) właściwe organy – organy, o których mowa w artykule 3 niniejszej Umowy;

3) upoważnione podmioty – osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne właściwe do przetwarzania informacji niejawnych zgodnie z prawem wewnętrznym swojej Strony;

4) kontrakt niejawny – umowę, której realizacja wiąże się z dostępem do informacji niejawnych, bądź z wytworzeniem takich informacji;

5) kontrahent – osobę fizyczną, osobę prawną albo inną jednostkę organizacyjną, podlegającą prawodawstwu jednej ze Stron, która posiada zdolność do zawierania kontraktów niejawnych;

6) zlecający – osobę fizyczną, osobę prawną albo inną jednostkę organizacyjną, podlegającą prawodawstwu jednej ze Stron, która posiada zdolność do zlecania kontraktów niejawnych;

7) strona trzecia – organizację międzynarodową lub państwo, niebędące Stroną mniejszej umowy, osobę fizyczną albo inny podmiot podlegający prawodawstwu tego państwa.

ARTYKUŁ 2 [Klauzule tajności]

KLAUZULE TAJNOŚCI

1. Informacjom niejawnym przyznaje się odpowiednią do ich treści klauzulę tajności zgodnie z prawem wewnętrznym Strony wytwarzającej informacje niejawne. Upoważniony podmiot otrzymujący informacje niejawne gwarantuje co najmniej równorzędny poziom ochrony otrzymanych informacji niejawnych, zgodnie z postanowieniami ustępu 3.

2. Klauzula tajności może być zmieniona lub zniesiona wyłącznie przez upoważniony podmiot, który ją nadał. Upoważniony podmiot otrzymujący informacje niejawne jest pisemnie informowany o każdym przypadku zmiany lub zniesienia klauzuli tajności wcześniej otrzymanych informacji niejawnych.

3. Strony uzgadniają, że niżej wymienione klauzule tajności są równorzędne:

RZECZPOSPOLITA POLSKA

CZARNOGÓRA

ODPOWIEDNIK W JĘZYKU ANGIELSKIM

ŚCIŚLE TAJNE

STROGO TAJNO

TOP SECRET

TAJNE

TAJNO

SECRET

POUFNE

POVJERLJIVO

CONFIDENTIAL

ZASTRZEŻONE

INTERNO

RESTRICTED

 

ARTYKUŁ 3 [Właściwe organy]

WŁAŚCIWE ORGANY

1. W rozumieniu niniejszej Umowy właściwymi organami są:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2) w Czarnogórze: Zarząd do spraw ochrony informacji niejawnych (krajowa władza bezpieczeństwa).

2. Strony informują się drogą dyplomatyczną o zmianach właściwych organów, o których mowa w ustępie 1, lub zmianach ich właściwości.

ARTYKUŁ 4 [Zasady ochrony informacji niejawnych]

ZASADY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

1. Strony podejmują wszelkie określone w niniejszej Umowie oraz zgodne ze swoim prawem wewnętrznym działania w celu ochrony informacji niejawnych przekazywanych lub wytwarzanych w wyniku wspólnej działalności Stron lub upoważnionych podmiotów, w tym także wytworzonych w związku z realizacją kontraktów niejawnych.

2. Upoważniony podmiot otrzymujący wykorzystuje informacje niejawne wyłącznie w celach, dla których zostały one przekazane.

3. Informacje niejawne mogą być udostępniane tylko tym osobom, których zadania wymagają zapoznania się z nimi i które zgodnie z prawem wewnętrznym Strony otrzymującej zostały upoważnione do dostępu do nich.

4. Upoważniony podmiot otrzymujący nie udostępnia informacji, o których mowa w ustępie 1, stronie trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody upoważnionego podmiotu wytwarzającego.

ARTYKUŁ 5 [Poświadczenia bezpieczeństwa oraz świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego]

POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

W zakresie niniejszej Umowy, Strony uznają poświadczenia bezpieczeństwa i świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydane zgodnie z prawem wewnętrznym drugiej Strony.

ARTYKUŁ 6 [Kontrakty niejawne]

KONTRAKTY NIEJAWNE

1. Przed zawarciem kontraktu niejawnego, związanego z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE/POVJERLJIVO/CONFIDENTIAL lub wyższej, zlecający składa wniosek do właściwego organu swojej Strony, o wystąpienie do właściwego organu drugiej Strony, z prośbą o pisemne potwierdzenie, że kontrahent posiada ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego odpowiednie do klauzuli informacji niejawnych, do których będzie miał dostęp.

2. Pisemne potwierdzenie, o którym mowa w ustępie 1, jest równoznaczne z gwarancją, że zostały przeprowadzone czynności niezbędne do stwierdzenia, że kontrahent spełnia warunki w zakresie ochrony informacji niejawnych określone w prawie wewnętrznym Strony, na terytorium której posiada siedzibę.

3. Informacje niejawne nie są udostępniane kontrahentowi do czasu uzyskania pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w ustępie 1.

4. Zlecający przekazuje kontrahentowi instrukcję bezpieczeństwa przemysłowego niezbędną do realizacji kontraktu niejawnego, która stanowi integralną część każdego kontraktu niejawnego. Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego zawiera postanowienia dotyczące wymogów bezpieczeństwa, w szczególności:

1) wykaz rodzajów informacji niejawnych odnoszących się do danego kontraktu niejawnego, z uwzględnieniem ich klauzul tajności;

2) zasady przyznawania klauzul tajności informacjom wytworzonym podczas realizacji danego kontraktu niejawnego.

5. Zlecający przekazuje kopię instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego właściwemu organowi swojej Strony, który przesyłają właściwemu organowi Strony kontrahenta.

6. Realizacja kontraktu niejawnego w części związanej z dostępem do informacji niejawnych, będzie możliwa po spełnieniu przez kontrahenta warunków niezbędnych do ochrony informacji niejawnych, zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa przemysłowego.

7. Każdy podwykonawca podlega tym samym obowiązkom ochrony informacji niejawnych, jakie nałożono na kontrahenta.

ARTYKUŁ 7 [Przekazywanie informacji niejawnych]

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

1. Informacje niejawne są przekazywane drogą dyplomatyczną.

2. Informacje niejawne o klauzuli ZASTRZEŻONE/INTERNO/RECTRICTED oraz POUFNE/POVJERLJIVO/CONFIDENTIAL mogą być przekazywane również za pośrednictwem uprawnionych do tego przewoźników, zgodnie z prawem wewnętrznym Strony przekazującej.

3. W pilnych przypadkach, o ile nie można skorzystać z innej formy przekazania, jeżeli spełnione są wymogi bezpieczeństwa określone prawem wewnętrznym Strony przekazującej, dopuszczalny jest przewóz osobisty informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE /INTERNO/ RESTRICTED oraz POUFNE /POVJERLJTVO/CONFIDENTIAL.

4. Właściwe organy Stron mogą ustalić inne sposoby przekazywania informacji niejawnych zapewniające ochronę przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

5. Upoważniony podmiot otrzymujący pisemnie potwierdza odbiór informacji niejawnych.

ARTYKUŁ 8 [Powielanie lub tłumaczenie informacji niejawnych]

POWIELANIE LUB TŁUMACZENIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

1. Powielanie lub tłumaczenie informacji niejawnych odbywa się w sposób zgodny z prawem wewnętrznym każdej ze Stron. Powielone lub przetłumaczone informacje podlegają takiej samej ochronie jak oryginały. Liczba kopii i tłumaczeń będzie ograniczona do liczby wymaganej dla celów służbowych.

2. Informacje niejawne o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE/STROGO TAJNO/TOP SECRET są powielane lub tłumaczone tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnego zezwolenia wydanego przez upoważniony podmiot wytwarzający.

ARTYKUŁ 9 [Niszczenie informacji niejawnych]

NISZCZENIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2, informacje niejawne są niszczone zgodnie z prawem wewnętrznym Strony otrzymującej w sposób uniemożliwiający ich częściowe lub całkowite odtworzenie.

2. Informacje niejawne o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE/STROGO TAJNO/TOP SECRET nie są niszczone; są one zwracane upoważnionemu podmiotowi wytwarzającemu.

ARTYKUŁ 10 [Wizyty]

WIZYTY

1. Z zastrzeżeniem ustępów 5 i 6, osobom przybywającym z wizytą na terytorium państwa drugiej Strony zezwala się na dostęp do informacji niejawnych, tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ drugiej Strony.

2. Właściwy organ Strony wysyłającej zwraca się do właściwego organu Strony przyjmującej z wnioskiem o wyrażenie zgody na wizytę co najmniej trzydzieści dni przed planowanym terminem wizyty.

3. Wniosek, o którym mowa w ustępie 2, powinien zawierać:

1) cel, termin i program wizyty;

2) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości osoby przybywającej z wizytą;

3) stanowisko służbowe osoby przybywającej z wizytą wraz z nazwą podmiotu, który reprezentuje;

4) poziom i datę ważności poświadczenia bezpieczeństwa posiadanego przez osobę przybywającą z wizytą;

5) nazwę i adres odwiedzanego podmiotu;

6) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby przyjmującej;

7) datę, podpis oraz oficjalną pieczęć właściwego organu.

4. Do ochrony danych osobowych, o których mowa w ustępie 3, przekazywanych w związku z postanowieniami ustępu 1, 5 oraz 6, stosuje się, z uwzględnieniem prawa wewnętrznego każdej ze Stron, następujące postanowienia:

1) otrzymane przez Stronę przyjmującą wizytę dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu i na warunkach określonych przez Stronę je przekazującą;

2) Strona przyjmująca wizytę nie przechowuje danych osobowych dłużej, aniżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania;

3) w przypadku przekazania danych, których nie wolno było przekazać zgodnie z jej prawem wewnętrznym, Strona przekazująca dane osobowe zawiadamia o tym Stronę przyjmującą wizytę, która jest zobowiązana do usunięcia tych danych w sposób uniemożliwiający ich częściowe lub całkowite odtworzenie;

4) Strona przekazująca dane osobowe odpowiada za ich merytoryczną poprawność i jeśli okaże się, że przekazane zostały dane nieprawdziwe lub niekompletne, zawiadamia o tym Stronę przyjmującą wizytę, która jest zobowiązana do sprostowania lub usunięcia tych danych;

5) Strona przyjmująca wizytę oraz Strona przekazująca dane osobowe są zobowiązane do rejestrowania ich przekazywania, otrzymywania i usuwania;

6) Strona przekazująca dane osobowe oraz Strona przyjmująca wizytę są zobowiązane do skutecznego zabezpieczania przetwarzanych danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnionym dokonywaniem zmian tych danych, ich utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Właściwe organy mogą wyrazić zgodę na ustalenie list osób upoważnionych do składania wielokrotnych wizyt związanych z realizacją konkretnego projektu, programu lub kontraktu niejawnego. Listy te zawierają dane określone w ustępie 3 i są ważne przez okres dwunastu miesięcy. Po zatwierdzeniu takich list przez właściwe organy, terminy wizyt uzgadniane są bezpośrednio między jednostką wysyłającą a jednostką przyjmującą wizytę.

6. Wizyty związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE/INTERNO/RESTOICTED są uzgadniane bezpośrednio między jednostką wysyłającą a jednostką przyjmującą wizytę.

ARTYKUŁ 11 [Naruszenie regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych]

NARUSZENIE REGULACJI DOTYCZĄCYCH OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

1. Naruszeniem regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych jest działanie lub zaniechanie sprzeczne z niniejszą Umową lub prawem wewnętrznym Stron, dotyczącym ochrony informacji niejawnych.

2. Informacja o każdym przypadku naruszenia lub o podejrzeniu naruszenia regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych przekazanych przez upoważniony podmiot, który je wytworzył lub informacji niejawnych wytworzonych w wyniku wspólnego działania upoważnionych podmiotów Stron będzie niezwłocznie przekazywana właściwemu organowi Strony, na terytorium której miało miejsce lub zaistniało podejrzenie takiego naruszenia.

3. Każdy przypadek naruszenia lub podejrzenia naruszenia regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych będzie wyjaśniany zgodnie z prawem wewnętrznym Strony, na terytorium której zdarzenie miało miejsce.

4. W przypadku naruszenia regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych, o których mowa w ustępie 1, właściwy organ Strony, na terytorium której naruszenie miało miejsce, niezwłocznie pisemnie informuje właściwy organ drugiej Strony o fakcie, okolicznościach naruszenia oraz wyniku czynności, o których mowa w ustępie 3.

5. Właściwe organy Stron współpracują przy czynnościach, o których mowa w ustępie 3, na wniosek jednego z nich.

ARTYKUŁ 12 [Języki]

JĘZYKI

W zakresie stosowania postanowień niniejszej Umowy, Strony używają języka angielskiego lub swoich języków urzędowych, dołączając – w przypadku użycia języka urzędowego jednej ze Stron – tłumaczenie na język urzędowy drugiej Strony lub na język angielski.

ARTYKUŁ 13 [Koszty]

KOSZTY

Każda ze Stron pokrywa koszty własne, poniesione w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 14 [Konsultacje]

KONSULTACJE

1. Właściwe organy informują się wzajemnie o wszelkich zmianach w prawie wewnętrznym swoich państw, dotyczących ochrony informacji niejawnych, w zakresie niezbędnym do wykonywania postanowień niniejszej Umowy.

2. W celu zapewnienia ścisłej współpracy przy realizacji postanowień niniejszej Umowy właściwe organy konsultują się, na wniosek jednego z tych organów.

3. Każda ze Stron zezwoli przedstawicielom właściwego organu drugiej Strony na składanie wizyt na swoim terytorium w celu omówienia procedur służących ochronie informacji niejawnych, które zostały jej przekazane przez drugą Stronę.

4. W celu zapewnienia skutecznej współpracy, będącej przedmiotem niniejszej Umowy, i w zakresie kompetencji przyznanych im prawem wewnętrznym swoich Stron, właściwe organy mogą, w razie potrzeby, zawierać pisemne szczegółowe uzgodnienia techniczne lub organizacyjne.

ARTYKUŁ 15 [Rozstrzyganie sporów]

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Wszelkie sporne kwestie dotyczące stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich konsultacji między właściwymi organami.

2. Jeśli nie jest możliwe rozwiązanie sporu w sposób, o którym mowa w ustępie 1, będzie on rozstrzygany drogą dyplomatyczną.

ARTYKUŁ 16 [Postanowienia końcowe]

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem wewnętrznym każdej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca, który nastąpi po dniu otrzymania noty późniejszej.

2. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona na podstawie wspólnej pisemnej zgody obu Stron. Takie zmiany wejdą w życie zgodnie z postanowieniami ustępu 1.

3. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze pisemnej notyfikacji przez każdą ze Stron. W takim przypadku utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania noty informującej o wypowiedzeniu.

4. W przypadku wypowiedzenia, informacje niejawne przekazane lub wytworzone na podstawie niniejszej Umowy będą nadal chronione zgodnie z jej postanowieniami.

Sporządzono w Warszawie dnia 18 listopada 2014 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, czarnogórskimi i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.

infoRgrafika

Wersja w języku czarnogórskim

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 28 grudnia 2015 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

L.S.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »