reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 lutego 2016 r.

w sprawie wysokości oraz warunków i trybu przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa

Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1716) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wysokość oraz warunki i tryb przyznawania i rozliczania dotacji celowych i dotacji podmiotowej z budżetu państwa na zadania publiczne związane z realizacją zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa, zwanym dalej „Programem NSIP”.

§ 2. [Przekazanie dotacji]

Minister Obrony Narodowej przekazuje instytucji gospodarki budżetowej, dla której jest organem założycielskim, powołanej w celu realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadań inwestycyjnych określonych w Programie NSIP, zwanej dalej „instytucją gospodarki budżetowej”, dotacje, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”, w wysokości określonej w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, w części budżetu państwa, której jest dysponentem.

§ 3. [Wysokość dotacji]

Wysokość dotacji, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, jest ustalana następująco:

1) wstępnego obliczenia wysokości dotacji dokonuje instytucja gospodarki budżetowej, uwzględniając konieczność zapewnienia obsługi realizowanych zadań i ponoszone koszty, a następnie przesyła te obliczenia do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach infrastruktury, w celu ich zaopiniowania;

2) propozycje wysokości dotacji, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1 lit. a–c ustawy, komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa w sprawach infrastruktury przesyła do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach planowania rzeczowego, w celu weryfikacji i ujęcia tych dotacji w centralnych planach rzeczowych Ministra Obrony Narodowej;

3) propozycje wysokości dotacji, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy, komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa w sprawach infrastruktury przesyła do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach budżetu, w celu weryfikacji i ujęcia tych dotacji w wykazie dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na dany rok budżetowy.

§ 4. [Umowa]

1. Warunkiem przyznania dotacji, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, jest zawarcie umowy między Ministrem Obrony Narodowej i dyrektorem instytucji gospodarki budżetowej.

2. W umowie określa się, w szczególności, opis zadania publicznego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych określonych w Programie NSIP, na które dotacja jest przyznawana, oraz sposób sprawowania kontroli nad wykorzystaniem tej dotacji.

§ 5. [Zapotrzebowania o przyznanie dotacji]

1. Dotacje, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, są przyznawane na podstawie zapotrzebowań składanych przez instytucję gospodarki budżetowej do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach budżetu, za pośrednictwem komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach infrastruktury.

2. Instytucja gospodarki budżetowej w zapotrzebowaniu o przyznanie dotacji wskazuje:

1) termin przekazania dotacji i jej wysokość;

2) zadanie publiczne, na które dotacja jest przyznawana.

3. Zapotrzebowania o przyznanie dotacji celowej są składane na kolejne dekady miesiąca w terminie czterech dni roboczych przed rozpoczęciem danej dekady.

4. Zapotrzebowania o przyznanie dotacji podmiotowej są składane miesięcznie w terminie do 10 dnia miesiąca za miesiąc bieżący.

5. Dotację przyznaną na podstawie zapotrzebowania komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa w sprawach budżetu przekazuje na rachunek instytucji gospodarki budżetowej, w terminach i kwotach wskazanych w tym zapotrzebowaniu.

§ 6. [Rozliczenie dotacji]

1. Dotacje, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, są rozliczane przez instytucję gospodarki budżetowej na podstawie przekazywanych do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach budżetu, za pośrednictwem komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach infrastruktury, okresowych rozliczeń z wykorzystania tych dotacji, sporządzanych w następujących terminach:

1) dla dotacji celowych – do 8 dnia po zakończeniu danego miesiąca, przy czym za miesiąc grudzień danego roku – do 13 stycznia roku następnego;

2) dla dotacji podmiotowej – do 20 dnia po zakończeniu danego kwartału.

2. Rozliczenie dotacji celowej na przejściowe finansowanie zadań w części pozostającej do opłacenia przez organy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego następuje przez kompensatę wzajemnych płatności składek do wspólnego budżetu inwestycyjnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w wysokości określonej w dokumentach decyzyjnych Komitetu Inwestycyjnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, z uwzględnieniem całkowitego rozliczenia zadania.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie ustalania wysokości, warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (Dz. U. poz. 871), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1117).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama