| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA RAMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o dwustronnej współpracy obronnej,

podpisana w Warszawie dnia 1 grudnia 2010 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 1 grudnia 2010 r. w Warszawie została podpisana Umowa Ramowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o dwustronnej współpracy obronnej, w następującym brzmieniu:

Umowa Ramowa
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a
Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii
o
dwustronnej współpracy obronnej

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federacyjnej Republiki Brazylii, zwane dalej razem „Umawiającymi się Stronami” i osobno „Umawiającą się Stroną”;

Pragnąc wzmocnić różne formy współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii w drodze obopólnych studiów obszarów wspólnego zainteresowania;

Czerpiąc wspólne korzyści z działania na rzecz międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;

W zgodzie ze swoim prawem wewnętrznym, zasadami prawa międzynarodowego i swoimi międzynarodowymi zobowiązaniami;

Niniejszym uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Umowa Ramowa określa ogólne zasady dwustronnej współpracy obronnej między Umawiającymi się Stronami, opartej na zasadach równości, wzajemnych interesów i partnerstwa.

2. Umawiające się Strony będą prowadzić działania na mocy niniejszej Umowy Ramowej z poszanowaniem zasad i celów Karty Narodów Zjednoczonych, łącznie z suwerenną równością, integralnością i nienaruszalnością terytoriów państw oraz nieingerencją w ich sprawy wewnętrzne.

3. Dla potrzeb wykonywania niniejszej Umowy Ramowej, organem wykonawczym będzie Minister Obrony Narodowej we współpracy z ministrem właściwym do spraw gospodarki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Obrony w imieniu Federacyjnej Republiki Brazylii.

ARTYKUŁ 2

DEFINICJE

W niniejszej Umowie Ramowej termin:

1) „personel wojskowy” oznacza członków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacyjnej Republiki Brazylii;

2) „personel cywilny” oznacza pracowników rządów i przemysłów obronnych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacyjnej Republiki Brazylii;

3) „strona wysyłająca” oznacza Umawiającą się Stronę wysyłającą swój personel wojskowy lub cywilny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Federacyjnej Republiki Brazylii zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Ramowej;

4) „strona przyjmująca” oznacza Umawiającą się Stronę przyjmującą personel wojskowy lub cywilny strony wysyłającej zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Ramowej.

ARTYKUŁ 3

DWUSTRONNA WSPÓŁPRACA OBRONNA

1. Dwustronna współpraca obronna między Umawiającymi się Stronami może być wykonywana w różnych formach, a w szczególności poprzez:

1) wzajemne wizyty delegacji Rzeczypospolitej Polskiej i Federacyjnej Republiki Brazylii;

2) wzajemne wizyty okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych;

3) udział personelu wojskowego i cywilnego w kursach szkoleniowych, seminariach, konferencjach i sympozjach, łącznie z wymianą instruktorów, wykładowców, praktykantów i studentów z instytucji wojskowych Umawiających się Stron;

4) udział obserwatorów w ćwiczeniach wojskowych;

5) udział personelu wojskowego i cywilnego w przedsięwzięciach kulturalnych i sportowych;

6) wymiana informacji i doświadczeń w różnych obszarach dotyczących spraw obronnych;

7) wspólne programy i projekty w dziedzinie technologii obronnych;

8) wspólne programy i projekty w dziedzinie materiałów i usług dotyczących spraw obronnych;

9) wymiana informacji i doświadczeń nabytych w operacjach pokojowych i humanitarnych;

10) historia wojskowości i muzea wojskowe.

2. Umawiające się Strony mogą współpracować w różnych obszarach wspólnego zainteresowania dotyczących obronności na podstawie protokołów uzupełniających do niniejszej Umowy Ramowej lub odrębnych umów.

3. Na podstawie niniejszej Umowy Ramowej Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i osoby upoważnione przez Ministerstwo Obrony Federacyjnej Republiki Brazylii mogą zawierać porozumienia wykonawcze. Porozumienia te będą zgodne z prawem wewnętrznym Rzeczypospolitej Polskiej i Federacyjnej Republiki Brazylii.

ARTYKUŁ 4

WYMÓG PRAWNY DOTYCZĄCY WYMIANY PERSONELU WOJSKOWEGO I CYWILNEGO

Personel wojskowy i cywilny strony wysyłającej będzie przestrzegał prawa strony przyjmującej i powstrzymywał się od jakiejkolwiek działalności niezgodnej z duchem niniejszej Umowy Ramowej, a w szczególności od aktywności politycznej na terytorium strony przyjmującej. Obowiązkiem strony wysyłającej jest zastosowanie niezbędnych środków zapobiegawczych wobec takich działań.

ARTYKUŁ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA

1. Każda z Umawiających się Stron jest odpowiedzialna za wszelkie wydatki poniesione przez jej personel wojskowy i cywilny w związku z wykonywaniem zadań służbowych na mocy niniejszej Umowy Ramowej, chyba że uzgodniono inaczej.

2. Wszelkie działania prowadzone na mocy niniejszej Umowy Ramowej będą uzależnione od dostępności funduszy Umawiających się Stron.

ARTYKUŁ 6

OCHRONA WYMIENIANYCH INFORMACJI NIEJAWNYCH

Ochrona informacji niejawnych wymienianych między Umawiającymi się Stronami, dotyczących przedmiotu niniejszej Umowy Ramowej, będzie uregulowana w odrębnej umowie.

ARTYKUŁ 7

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy Ramowej będą rozstrzygane wyłącznie między Umawiającymi się Stronami poprzez bezpośrednie negocjacje i konsultacje dyplomatyczne.

ARTYKUŁ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Umowa Ramowa wejdzie w życie trzydzieści dni po otrzymaniu drugiej pisemnej notyfikacji, przesłanej drogą dyplomatyczną, poprzez którą Umawiające się Strony powiadomią się wzajemnie o zakończeniu wewnętrznych procedur, wymaganych do wejścia niniejszej Umowy Ramowej w życie.

2. Niniejszą Umowę Ramową zawiera się na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze pisemnej notyfikacji, przesłanej drogą dyplomatyczną. W takim przypadku Umowa Ramowa wygaśnie sto osiemdziesiąt dni po otrzymaniu notyfikacji o wypowiedzeniu.

3. Wypowiedzenie niniejszej Umowy Ramowej nie będzie miało wpływu na ważność lub okres obowiązywania rozpoczętych programów, projektów lub przedsięwzięć realizowanych na jej podstawie aż do ich zakończenia, chyba że Umawiające się Strony za wzajemną zgodą postanowią inaczej.

4. Niniejsza Umowa Ramowa może być zmieniona w dowolnym czasie poprzez pisemną zgodę Umawiających się Stron. Zmiany wejdą w życie zgodnie z procedurą określoną w ustępie 1.

Sporządzono w Warszawie dnia 1 grudnia 2010 r. w dwóch oryginałach, każdy w językach polskim, portugalskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie jakiejkolwiek rozbieżności dotyczącej ich interpretacji, tekst sporządzony w języku angielskim będzie uznawany za rozstrzygający.

infoRgrafika

Wersja w języku portugalskim

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 25 sierpnia 2011 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »