REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 273

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 25 lutego 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1995) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) informacji o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (CIT-BR), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia.”;

2) załączniki nr 6–8 i 10 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–4 do niniejszego rozporządzenia;

3) dodaje się załącznik nr 14 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

1. Wzory stanowiące załączniki nr 6–8, 10 i 14 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2016 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone na formularzu dotychczasowym. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. [Stosowanie wzorów formularzy]

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2015 r., do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) w tym roku podatkowym, stosują wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 915, 1138, 1146, 1215, 1328, 1457, 1563 i 1662, z 2015 r. poz. 73, 211, 933, 978, 1166, 1197, 1259, 1296, 1348, 1595, 1688, 1767, 1844 i 1932 oraz z 2016 r. poz. 68.

Załącznik 1. [CIT-8]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 25 lutego 2016 r. (poz. 273)

Załącznik nr 1

CIT-8

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [CIT-8A]

Załącznik nr 2

CIT-8A

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [CIT-8B]

Załącznik nr 3

CIT-8B

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [CIT-8/O]

Załącznik nr 4

CIT-8/O

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [CIT-BR]

Załącznik nr 5

CIT-BR

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-04
  • Data wejścia w życie: 2016-03-05
  • Data obowiązywania: 2016-03-05
  • Dokument traci ważność: 2018-06-30

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA