| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 lutego 2016 r.

w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję Mienia Wojskowego

Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 1322 i 1830) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję Mienia Wojskowego, w tym:

1) zakres remontów, konserwacji i napraw lokali mieszkalnych, które obciążają Agencję, oraz zakres konserwacji, napraw i wymiany, których Agencja nie wykonuje w lokalach mieszkalnych;

2) sposób i tryb dokonywania remontów i ich odbioru;

3) sposób ustalania zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym oraz normy tego zużycia, kwalifikujące do naprawy lub wymiany;

4) sposób ustalania kosztów remontów kwater albo lokali mieszkalnych nieprzeznaczonych na kwatery internatowe;

5) wzór protokołu przekazania i przyjęcia oraz opróżnienia lokalu mieszkalnego.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego;

2) Agencji – należy przez to rozumieć Agencję Mienia Wojskowego;

3) dyrektorze oddziału regionalnego – należy przez to rozumieć dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego, właściwego ze względu na miejscowość, w której jest położony lokal mieszkalny;

4) lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć kwaterę, kwaterę internatową albo inny lokal mieszkalny.

§ 2. [Naprawy i wymiany]

1. Agencja wykonuje naprawy zużytych w trakcie normalnej eksploatacji elementów budynku znajdujących się w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, przekazanych Agencji przez Ministra Obrony Narodowej, pozyskanych w drodze realizacji inwestycji własnych oraz umów sprzedaży, a także pozyskanych w drodze darowizny, spadku albo zapisu, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, także wymiany:

1) stolarki okiennej;

2) stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej;

3) podłóg i posadzek oraz okładzin ściennych;

4) tynków ścian i sufitów, z malowaniem;

5) balkonów i loggii, z malowaniem;

6) instalacji ogrzewczych;

7) instalacji wodociągowych zimnej i ciepłej wody;

8) instalacji kanalizacyjnej z wyłączeniem przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych do pionów zbiorczych;

9) instalacji elektrycznej wraz z osprzętem;

10) instalacji telekomunikacyjnej i domofonowej wraz z osprzętem;

11) ciepłomierzy i wodomierzy.

2. Naprawy i wymiany, o których mowa w ust. 1, Agencja wykonuje na podstawie protokołów oceny stanu technicznego oraz w przypadkach konieczności usunięcia skutków klęski żywiołowej albo pogorszenia stanu technicznego elementów, o których mowa w ust. 1, potwierdzonego wynikiem kontroli, o której mowa w art. 73 ust. 1 ustawy.

§ 3. [Konserwacja]

W lokalach mieszkalnych położonych w budynkach, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy, Agencja dokonuje konserwacji i wykonuje naprawy pionów wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu włącznie do zaworów lub zabezpieczeń odcinających dopływ lub odpływ tych mediów do/z lokalu mieszkalnego. Jeżeli zawory lub zabezpieczenia są umieszczone poza lokalem mieszkalnym, Agencja dokonuje konserwacji i wykonuje naprawy pionów do miejsca ich rozgałęzienia służącego doprowadzeniu lub odprowadzeniu takiego medium do/z lokalu mieszkalnego.

§ 4. [Uwzględnianie przy konserwacjach i naprawach ustaleń zawartych w protokołach z kontroli okresowych]

Konserwację i naprawę elementów budynków i instalacji w budynkach, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy, wykonuje Agencja, uwzględniając ustalenia zawarte w protokołach z kontroli okresowych.

§ 5. [Remonty]

W lokalach mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1, Agencja wykonuje remonty w pełnym zakresie wyłącznie w przypadku poddania remontowi całego budynku albo jego części funkcjonalnej, w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej dla prowadzonego remontu, z zastrzeżeniem art. 69 ust. 8 ustawy.

§ 6. [Remonty pomieszczeń technicznych i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku]

Remonty pomieszczeń technicznych i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku Agencja wykonuje, jeżeli stan techniczny tych pomieszczeń wskazuje na konieczność ich wykonania.

§ 7. [Uszkodzenia nie podlegające naprawie i konserwacji przez Agencję]

1. Agencja nie wykonuje w lokalach mieszkalnych konserwacji i napraw uszkodzeń powstałych w trakcie używania lokalu mieszkalnego przez osobę posiadającą tytuł prawny do zamieszkiwania w tym lokalu mieszkalnym oraz wynikającej z tych uszkodzeń wymiany:

1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych, tynków ścian i sufitów oraz okładzin ściennych;

2) okien i drzwi, a także okuć i zamków;

3) wbudowanych mebli oraz ich okuć i zamków;

4) kuchni gazowych, kuchni elektrycznych, grzejników wody przepływowej i podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal mieszkalny jest wyposażony, w tym odcinków instalacji od zaworów lub zabezpieczeń odcinających dopływ lub odpływ wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu do/z lokalu mieszkalnego albo od miejsca rozgałęzienia tych instalacji służącego doprowadzeniu lub odprowadzeniu takiego medium do/z lokalu mieszkalnego;

5) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej oraz osprzętu instalacji telekomunikacyjnej i instalacji domofonowej;

6) etażowego centralnego ogrzewania, jeżeli zostało ono zainstalowane przez osobę posiadającą tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym;

7) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych do pionów zbiorczych.

2. Agencja nie wykonuje w lokalach mieszkalnych:

1) malowania i tapetowania tynków ścian i sufitów,

2) obustronnego malowania okien i drzwi wewnętrznych oraz malowania od strony wewnętrznej drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego,

3) malowania wbudowanych mebli oraz instalacji sanitarnych i grzewczych

– z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy.

§ 8. [Nakaz przywrócenia stanu poprzedniego lokalu mieszkalnego albo naprawy uszkodzeń]

1. Jeżeli w wyniku kontroli, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy, stwierdzono wprowadzenie zmian, o których mowa w art. 69 ust. 6 ustawy, lub istnienie uszkodzeń lokalu mieszkalnego, o których mowa w art. 69 ust. 7 ustawy, dyrektor oddziału regionalnego Agencji nakazuje pisemnie osobie posiadającej tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym przywrócenie stanu poprzedniego albo naprawienie uszkodzeń, w ustalonym terminie. Nakaz doręcza się osobie posiadającej tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, dyrektor oddziału regionalnego Agencji dokonuje sprawdzenia wykonania nakazu.

3. Jeżeli pomimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, osoba posiadająca tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym nie wykonała nakazu, dyrektor oddziału regionalnego Agencji, na koszt tej osoby, zleca wykonanie lub we własnym zakresie wykonuje roboty, o których mowa w ust. 1.

§ 9. [Przebieg remontu]

1. Przed przystąpieniem do wykonania remontu obejmującego naprawę albo wymianę zużytych w trakcie normalnej eksploatacji elementów budynku znajdujących się w lokalach mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1, wyznaczony przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji przedstawiciel Agencji spełniający warunki, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy, określa stan techniczny lokalu wraz z opisem wyposażenia i urządzeń technicznych przez sporządzenie protokołu.

2. Termin wykonania remontu oraz sposób rozliczenia nakładów z tego tytułu określa się w umowie zawartej przed rozpoczęciem prac pomiędzy dyrektorem oddziału regionalnego Agencji a żołnierzem zawodowym albo wykonawcą wyłonionym w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

3. W przypadku, o którym mowa w art. 69 ust. 2 zdanie drugie ustawy, po wykonaniu remontu zgodnie z ust. 2, żołnierz zawodowy posiadający tytuł prawny do zamieszkiwania w kwaterze zgłasza pisemnie jego wykonanie we właściwym miejscowo oddziale regionalnym Agencji.

4. Odbioru remontu wykonanego w lokalu mieszkalnym dokonuje wyznaczony przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji przedstawiciel Agencji spełniający warunki określone w ust. 1, a w przypadkach uzasadnionych zakresem remontu lub właściwościami budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny – komisja składająca się z przedstawicieli Agencji wyznaczonych przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji, spełniających warunki określone w ust. 1.

5. Odbioru remontu kwatery dokonanego przez żołnierza zawodowego dokonuje osoba lub komisja, o której mowa w ust. 4, w obecności żołnierza zawodowego posiadającego tytuł prawny do zamieszkiwania w kwaterze, w terminie obustronnie uzgodnionym, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia wykonania remontu.

6. Jeżeli remont został wykonany z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.1)) albo stwierdzono usterki w wykonanym remoncie, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wyznacza termin do usunięcia wad i usterek, nie dłuższy niż 7 dni roboczych. Po tym terminie dokonuje się ponownego odbioru remontu.

7. Po dokonaniu odbioru remontu sporządza się protokół, o którym mowa w art. 69 ust. 4 ustawy.

8. Wzór protokołu jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 10. [Wyposażenie i urządzenia techniczne w lokalu mieszkalnym]

1. Zużycie wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym zajmowanym przez żołnierza zawodowego oraz w kwaterze internatowej, kwalifikujące je do wymiany albo naprawy, jest ustalane przez przedstawiciela Agencji spełniającego warunki, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy.

2. Normatywy zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Za wartość wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym, wymienianych w wyniku zgodnego z normatywem ich zużycia, przyjmuje się obowiązujące w kwartale poprzedzającym dzień wymiany średnie krajowe ceny rynkowe wyposażenia i urządzeń technicznych, opublikowane w dostępnych wydawnictwach, zawierające podatek od towarów i usług, powiększone o koszt ich wymiany, ustalony na podstawie kosztorysu sporządzonego zgodnie z przepisami, o których mowa w § 11.

4. Za wartość wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym wymienianych w wyniku niezgodnego z normatywem ich zużycia przyjmuje się cenę ich nabycia z dnia rozliczenia, określoną zgodnie z ust. 3, pomniejszoną procentowo o wartość wynikającą z ustalonego ich zużycia zgodnie z ust. 1.

5. Zgodę na wymianę oraz wartość wyposażenia i urządzeń technicznych wymienianych w lokalu mieszkalnym wyraża i ustala dyrektor oddziału regionalnego Agencji w formie pisemnej.

6. Agencja dokonuje wymiany wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym po upływie okresu trwałości użytkowej określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia jedynie podczas przygotowania lokalu mieszkalnego do ponownego zasiedlenia.

7. Jeżeli Agencja nie dokonała wymiany zużytego wyposażenia lub urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym po upływie okresu trwałości użytkowej, żołnierzowi zawodowemu, który dokonał takiej wymiany, Agencja zwraca koszty obliczone zgodnie z ust. 3, po przekazaniu lokalu mieszkalnego do dyspozycji Agencji, najpóźniej w ostatnim dniu pełnienia zawodowej służby wojskowej. Decyzję w tej sprawie wydaje dyrektor oddziału regionalnego Agencji.

§ 11. [Koszt remontu lokalu mieszkalnego nieprzeznaczonego na kwaterę internatową]

1. Koszt remontu lokalu mieszkalnego nieprzeznaczonego na kwaterę internatową, o którym mowa w art. 69 ust. 2 i 3 ustawy, uwzględniający podatek od towarów i usług, ustala dyrektor oddziału regionalnego Agencji w formie pisemnej, na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Do kosztorysu, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się stosowane w kwartale poprzedzającym średnie krajowe ceny rynkowe publikowane w powszechnie stosowanych cennikach.

§ 12. [Opróżnienie lokalu mieszkalnego]

Opróżnienie lokalu mieszkalnego potwierdza się protokołem sporządzonym według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642 i 1777.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową (Dz. U. poz. 777), które zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 1322 i 1830) traci moc, w zakresie objętym niniejszym rozporządzeniem, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR – PROTOKÓŁ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 12 lutego 2016 r. (poz. 275)

Załącznik nr 1

WZÓR – PROTOKÓŁ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [NORMATYWY ZUŻYCIA WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH W LOKALU MIESZKALNYM, KWATERZE I KWATERZE INTERNATOWEJ]

Załącznik nr 2

NORMATYWY ZUŻYCIA WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH W LOKALU MIESZKALNYM, KWATERZE I KWATERZE INTERNATOWEJ

Element wyposażenia lokalu mieszkalnego

Okres trwałości użytkowej w latach

Kuchnie gazowe

10

Kuchnie elektryczne

15

Gazowe grzejniki wody przepływowej i urządzenia dwufunkcyjne

10

Elektryczne podgrzewacze wody

15

Baterie i zawory czerpalne

15

Wanny i brodziki emaliowane

15

Wanny i brodziki z tworzyw sztucznych

10

Kabiny natryskowe

10

Zlewozmywaki emaliowane

15

Zlewozmywaki stalowe

20

Misy klozetowe, umywalki i bidety fajansowe

15

Zbiorniki płuczące

15

Szafki zlewozmywakowe

10

Meble wbudowane

15

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »