reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 lutego 2016 r.

w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję Mienia Wojskowego

Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 1322 i 1830) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję Mienia Wojskowego, w tym:

1) zakres remontów, konserwacji i napraw lokali mieszkalnych, które obciążają Agencję, oraz zakres konserwacji, napraw i wymiany, których Agencja nie wykonuje w lokalach mieszkalnych;

2) sposób i tryb dokonywania remontów i ich odbioru;

3) sposób ustalania zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym oraz normy tego zużycia, kwalifikujące do naprawy lub wymiany;

4) sposób ustalania kosztów remontów kwater albo lokali mieszkalnych nieprzeznaczonych na kwatery internatowe;

5) wzór protokołu przekazania i przyjęcia oraz opróżnienia lokalu mieszkalnego.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego;

2) Agencji – należy przez to rozumieć Agencję Mienia Wojskowego;

3) dyrektorze oddziału regionalnego – należy przez to rozumieć dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego, właściwego ze względu na miejscowość, w której jest położony lokal mieszkalny;

4) lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć kwaterę, kwaterę internatową albo inny lokal mieszkalny.

§ 2. [Naprawy i wymiany]

1. Agencja wykonuje naprawy zużytych w trakcie normalnej eksploatacji elementów budynku znajdujących się w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, przekazanych Agencji przez Ministra Obrony Narodowej, pozyskanych w drodze realizacji inwestycji własnych oraz umów sprzedaży, a także pozyskanych w drodze darowizny, spadku albo zapisu, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, także wymiany:

1) stolarki okiennej;

2) stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej;

3) podłóg i posadzek oraz okładzin ściennych;

4) tynków ścian i sufitów, z malowaniem;

5) balkonów i loggii, z malowaniem;

6) instalacji ogrzewczych;

7) instalacji wodociągowych zimnej i ciepłej wody;

8) instalacji kanalizacyjnej z wyłączeniem przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych do pionów zbiorczych;

9) instalacji elektrycznej wraz z osprzętem;

10) instalacji telekomunikacyjnej i domofonowej wraz z osprzętem;

11) ciepłomierzy i wodomierzy.

2. Naprawy i wymiany, o których mowa w ust. 1, Agencja wykonuje na podstawie protokołów oceny stanu technicznego oraz w przypadkach konieczności usunięcia skutków klęski żywiołowej albo pogorszenia stanu technicznego elementów, o których mowa w ust. 1, potwierdzonego wynikiem kontroli, o której mowa w art. 73 ust. 1 ustawy.

§ 3. [Konserwacja]

W lokalach mieszkalnych położonych w budynkach, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy, Agencja dokonuje konserwacji i wykonuje naprawy pionów wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu włącznie do zaworów lub zabezpieczeń odcinających dopływ lub odpływ tych mediów do/z lokalu mieszkalnego. Jeżeli zawory lub zabezpieczenia są umieszczone poza lokalem mieszkalnym, Agencja dokonuje konserwacji i wykonuje naprawy pionów do miejsca ich rozgałęzienia służącego doprowadzeniu lub odprowadzeniu takiego medium do/z lokalu mieszkalnego.

§ 4. [Uwzględnianie przy konserwacjach i naprawach ustaleń zawartych w protokołach z kontroli okresowych]

Konserwację i naprawę elementów budynków i instalacji w budynkach, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy, wykonuje Agencja, uwzględniając ustalenia zawarte w protokołach z kontroli okresowych.

§ 5. [Remonty]

W lokalach mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1, Agencja wykonuje remonty w pełnym zakresie wyłącznie w przypadku poddania remontowi całego budynku albo jego części funkcjonalnej, w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej dla prowadzonego remontu, z zastrzeżeniem art. 69 ust. 8 ustawy.

§ 6. [Remonty pomieszczeń technicznych i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku]

Remonty pomieszczeń technicznych i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku Agencja wykonuje, jeżeli stan techniczny tych pomieszczeń wskazuje na konieczność ich wykonania.

§ 7. [Uszkodzenia nie podlegające naprawie i konserwacji przez Agencję]

1. Agencja nie wykonuje w lokalach mieszkalnych konserwacji i napraw uszkodzeń powstałych w trakcie używania lokalu mieszkalnego przez osobę posiadającą tytuł prawny do zamieszkiwania w tym lokalu mieszkalnym oraz wynikającej z tych uszkodzeń wymiany:

1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych, tynków ścian i sufitów oraz okładzin ściennych;

2) okien i drzwi, a także okuć i zamków;

3) wbudowanych mebli oraz ich okuć i zamków;

4) kuchni gazowych, kuchni elektrycznych, grzejników wody przepływowej i podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal mieszkalny jest wyposażony, w tym odcinków instalacji od zaworów lub zabezpieczeń odcinających dopływ lub odpływ wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu do/z lokalu mieszkalnego albo od miejsca rozgałęzienia tych instalacji służącego doprowadzeniu lub odprowadzeniu takiego medium do/z lokalu mieszkalnego;

5) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej oraz osprzętu instalacji telekomunikacyjnej i instalacji domofonowej;

6) etażowego centralnego ogrzewania, jeżeli zostało ono zainstalowane przez osobę posiadającą tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym;

7) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych do pionów zbiorczych.

2. Agencja nie wykonuje w lokalach mieszkalnych:

1) malowania i tapetowania tynków ścian i sufitów,

2) obustronnego malowania okien i drzwi wewnętrznych oraz malowania od strony wewnętrznej drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego,

3) malowania wbudowanych mebli oraz instalacji sanitarnych i grzewczych

– z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy.

§ 8. [Nakaz przywrócenia stanu poprzedniego lokalu mieszkalnego albo naprawy uszkodzeń]

1. Jeżeli w wyniku kontroli, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy, stwierdzono wprowadzenie zmian, o których mowa w art. 69 ust. 6 ustawy, lub istnienie uszkodzeń lokalu mieszkalnego, o których mowa w art. 69 ust. 7 ustawy, dyrektor oddziału regionalnego Agencji nakazuje pisemnie osobie posiadającej tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym przywrócenie stanu poprzedniego albo naprawienie uszkodzeń, w ustalonym terminie. Nakaz doręcza się osobie posiadającej tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, dyrektor oddziału regionalnego Agencji dokonuje sprawdzenia wykonania nakazu.

3. Jeżeli pomimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, osoba posiadająca tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym nie wykonała nakazu, dyrektor oddziału regionalnego Agencji, na koszt tej osoby, zleca wykonanie lub we własnym zakresie wykonuje roboty, o których mowa w ust. 1.

§ 9. [Przebieg remontu]

1. Przed przystąpieniem do wykonania remontu obejmującego naprawę albo wymianę zużytych w trakcie normalnej eksploatacji elementów budynku znajdujących się w lokalach mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1, wyznaczony przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji przedstawiciel Agencji spełniający warunki, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy, określa stan techniczny lokalu wraz z opisem wyposażenia i urządzeń technicznych przez sporządzenie protokołu.

2. Termin wykonania remontu oraz sposób rozliczenia nakładów z tego tytułu określa się w umowie zawartej przed rozpoczęciem prac pomiędzy dyrektorem oddziału regionalnego Agencji a żołnierzem zawodowym albo wykonawcą wyłonionym w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

3. W przypadku, o którym mowa w art. 69 ust. 2 zdanie drugie ustawy, po wykonaniu remontu zgodnie z ust. 2, żołnierz zawodowy posiadający tytuł prawny do zamieszkiwania w kwaterze zgłasza pisemnie jego wykonanie we właściwym miejscowo oddziale regionalnym Agencji.

4. Odbioru remontu wykonanego w lokalu mieszkalnym dokonuje wyznaczony przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji przedstawiciel Agencji spełniający warunki określone w ust. 1, a w przypadkach uzasadnionych zakresem remontu lub właściwościami budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny – komisja składająca się z przedstawicieli Agencji wyznaczonych przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji, spełniających warunki określone w ust. 1.

5. Odbioru remontu kwatery dokonanego przez żołnierza zawodowego dokonuje osoba lub komisja, o której mowa w ust. 4, w obecności żołnierza zawodowego posiadającego tytuł prawny do zamieszkiwania w kwaterze, w terminie obustronnie uzgodnionym, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia wykonania remontu.

6. Jeżeli remont został wykonany z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.1)) albo stwierdzono usterki w wykonanym remoncie, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wyznacza termin do usunięcia wad i usterek, nie dłuższy niż 7 dni roboczych. Po tym terminie dokonuje się ponownego odbioru remontu.

7. Po dokonaniu odbioru remontu sporządza się protokół, o którym mowa w art. 69 ust. 4 ustawy.

8. Wzór protokołu jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 10. [Wyposażenie i urządzenia techniczne w lokalu mieszkalnym]

1. Zużycie wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym zajmowanym przez żołnierza zawodowego oraz w kwaterze internatowej, kwalifikujące je do wymiany albo naprawy, jest ustalane przez przedstawiciela Agencji spełniającego warunki, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy.

2. Normatywy zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Za wartość wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym, wymienianych w wyniku zgodnego z normatywem ich zużycia, przyjmuje się obowiązujące w kwartale poprzedzającym dzień wymiany średnie krajowe ceny rynkowe wyposażenia i urządzeń technicznych, opublikowane w dostępnych wydawnictwach, zawierające podatek od towarów i usług, powiększone o koszt ich wymiany, ustalony na podstawie kosztorysu sporządzonego zgodnie z przepisami, o których mowa w § 11.

4. Za wartość wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym wymienianych w wyniku niezgodnego z normatywem ich zużycia przyjmuje się cenę ich nabycia z dnia rozliczenia, określoną zgodnie z ust. 3, pomniejszoną procentowo o wartość wynikającą z ustalonego ich zużycia zgodnie z ust. 1.

5. Zgodę na wymianę oraz wartość wyposażenia i urządzeń technicznych wymienianych w lokalu mieszkalnym wyraża i ustala dyrektor oddziału regionalnego Agencji w formie pisemnej.

6. Agencja dokonuje wymiany wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym po upływie okresu trwałości użytkowej określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia jedynie podczas przygotowania lokalu mieszkalnego do ponownego zasiedlenia.

7. Jeżeli Agencja nie dokonała wymiany zużytego wyposażenia lub urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym po upływie okresu trwałości użytkowej, żołnierzowi zawodowemu, który dokonał takiej wymiany, Agencja zwraca koszty obliczone zgodnie z ust. 3, po przekazaniu lokalu mieszkalnego do dyspozycji Agencji, najpóźniej w ostatnim dniu pełnienia zawodowej służby wojskowej. Decyzję w tej sprawie wydaje dyrektor oddziału regionalnego Agencji.

§ 11. [Koszt remontu lokalu mieszkalnego nieprzeznaczonego na kwaterę internatową]

1. Koszt remontu lokalu mieszkalnego nieprzeznaczonego na kwaterę internatową, o którym mowa w art. 69 ust. 2 i 3 ustawy, uwzględniający podatek od towarów i usług, ustala dyrektor oddziału regionalnego Agencji w formie pisemnej, na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Do kosztorysu, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się stosowane w kwartale poprzedzającym średnie krajowe ceny rynkowe publikowane w powszechnie stosowanych cennikach.

§ 12. [Opróżnienie lokalu mieszkalnego]

Opróżnienie lokalu mieszkalnego potwierdza się protokołem sporządzonym według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642 i 1777.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową (Dz. U. poz. 777), które zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 1322 i 1830) traci moc, w zakresie objętym niniejszym rozporządzeniem, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR – PROTOKÓŁ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 12 lutego 2016 r. (poz. 275)

Załącznik nr 1

WZÓR – PROTOKÓŁ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [NORMATYWY ZUŻYCIA WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH W LOKALU MIESZKALNYM, KWATERZE I KWATERZE INTERNATOWEJ]

Załącznik nr 2

NORMATYWY ZUŻYCIA WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH W LOKALU MIESZKALNYM, KWATERZE I KWATERZE INTERNATOWEJ

Element wyposażenia lokalu mieszkalnego

Okres trwałości użytkowej w latach

Kuchnie gazowe

10

Kuchnie elektryczne

15

Gazowe grzejniki wody przepływowej i urządzenia dwufunkcyjne

10

Elektryczne podgrzewacze wody

15

Baterie i zawory czerpalne

15

Wanny i brodziki emaliowane

15

Wanny i brodziki z tworzyw sztucznych

10

Kabiny natryskowe

10

Zlewozmywaki emaliowane

15

Zlewozmywaki stalowe

20

Misy klozetowe, umywalki i bidety fajansowe

15

Zbiorniki płuczące

15

Szafki zlewozmywakowe

10

Meble wbudowane

15

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama