reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 lutego 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 64i ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1368 i 1450) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) Sojusznicze Siły Wysokiej Gotowości – Połączone Siły Zadaniowe Bardzo Wysokiej Gotowości Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz elementy sił zbrojnych państw – Stron Traktatu Północnoatlantyckiego działające w warunkach wysokiej gotowości w celu wzmocnienia zdolności obronnych państw – Stron Traktatu Północnoatlantyckiego.”;

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zezwolenie wojskowe wydawane jest, licząc od dnia wpływu zapotrzebowania do właściwego organu wojskowego, w następujących terminach:

1) nie później niż 30 dni – w przypadku przejazdu drogowego poza granice państwa;

2) nie później niż 5 dni roboczych – w przypadku krajowego przejazdu drogowego pojazdów nienormatywnych;

3) nie później niż 3 dni robocze – w przypadku krajowego przejazdu drogowego pojazdów nienormatywnych Sojuszniczych Sił Wysokiej Gotowości, po wyznaczonych wcześniej trasach przemieszczenia;

4) nie później niż 3 dni robocze – w przypadku krajowego przejazdu drogowego kolumn pojazdów;

5) nie później niż 3 dni robocze – w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu lub wojny.”;

3) w § 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Organ wojskowy wydający zezwolenie wojskowe przesyła je przed terminem realizacji przejazdu do:”;

4) w § 23 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. O konieczności pilotowania organ wydający zezwolenie wojskowe powiadamia w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze w przypadku przejazdu drogowego pojazdów nienormatywnych Sojuszniczych Sił Wysokiej Gotowości, po wyznaczonych wcześniej trasach przemieszczenia, a w pozostałych przypadkach w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem przejazdu:

1) właściwych dowódców, którym podlegają pododdziały regulacji ruchu, w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, lub

2) komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia pilotowania, gdy trasa przejazdu przebiega tylko przez obszar jego właściwości, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, lub

3) Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, gdy trasa przejazdu przebiega przez obszary właściwości co najmniej dwóch oddziałów Żandarmerii Wojskowej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama