reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU1)

z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku2)

Na podstawie art. 253 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zwany dalej „raportem o bezpieczeństwie”.

§ 2. [Forma raportu o bezpieczeństwie]

1. Raport o bezpieczeństwie sporządza się w postaci papierowej.

2. Dopuszcza się sporządzenie raportu o bezpieczeństwie w uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska w postaci elektronicznej.

§ 3. [Informacje zawarte w raporcie o bezpieczeństwie]

W raporcie o bezpieczeństwie zamieszcza się:

1) informacje o zakładzie, w tym jego działalności, organizacji i systemie zarządzania, istotne dla zapobiegania poważnym awariom przemysłowym;

2) opis instalacji zakładu, w których występują lub mogą wystąpić substancje niebezpieczne, wymienione w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 250 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zwanym dalej „zgłoszeniem”;

3) opis zidentyfikowanych zagrożeń i oceny ryzyka wystąpienia poważnej awarii oraz informacje o środkach koniecznych do zapobiegania awariom;

4) opis substancji niebezpiecznych ujętych w zgłoszeniu;

5) informacje o wdrożeniu poprzez system zarządzania bezpieczeństwem programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i potwierdzenie ich skuteczności;

6) opis systemów, środków i działań mających na celu ograniczenie skutków poważnej awarii przemysłowej;

7) informację, że prowadzący zakład opracował wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy oraz dostarczył informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego;

8) informacje dla celów planowania i zagospodarowania przestrzennego;

9) nazwy podmiotów zaangażowanych w jego przygotowanie.

§ 4. [Informacje o zakładzie, w tym jego działalności, organizacji i systemie zarządzania, istotne dla zapobiegania poważnym awariom przemysłowym]

Informacje, o których mowa w § 3 pkt 1, obejmują:

1) ogólny opis zakładu i jego otoczenia, z uwzględnieniem jego położenia geograficznego oraz dominujących warunków atmosferycznych, geologicznych i wodnych, a także zewnętrznych źródeł zagrożenia awarią, opis działalności zakładu oraz przyjętych w nim zasad zarządzania bezpieczeństwem, a w razie potrzeby jego historii;

2) identyfikację instalacji oraz rodzajów działalności zakładu, które mogą stanowić zagrożenie poważną awarią przemysłową;

3) identyfikację, w oparciu o dostępne informacje, zakładów sąsiednich oraz innych obiektów, wraz z tymi, które nie są zakładami o zwiększonym lub dużym ryzyku, a także obszarów oraz inwestycji, które mogłyby być źródłem zagrożenia lub zwiększyć prawdopodobieństwo lub skutki wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i efektu domina;

4) opis miejsc na terenie zakładu, w których może wystąpić poważna awaria przemysłowa.

§ 5. [Opis instalacji zakładu, w których występują lub mogą wystąpić substancje niebezpieczne]

Opis instalacji zakładu, o którym mowa w § 3 pkt 2, obejmuje:

1) opis funkcji, przeznaczenia i produktów instalacji, źródeł zagrożeń poważnymi awariami i warunków, w jakich może wystąpić poważna awaria przemysłowa, wraz z opisem proponowanych środków zapobiegawczych;

2) lokalizację instalacji, z uwzględnieniem odległości od sąsiednich instalacji, a także dróg dojazdu, pożarowych i ewakuacyjnych;

3) opis procesów technologicznych, w szczególności metod ich prowadzenia, z wyszczególnieniem prowadzonych operacji i procesów fizykochemicznych, magazynowania oraz uwzględnieniem w stosownych przypadkach informacji na temat najlepszych rozwiązań.

§ 6. [Opis zidentyfikowanych zagrożeń i oceny ryzyka wystąpienia poważnej awarii oraz informacje o środkach koniecznych do zapobiegania awariom]

Opis zidentyfikowanych zagrożeń i oceny ryzyka wystąpienia poważnej awarii oraz informacje o środkach koniecznych do zapobiegania awariom obejmują:

1) szczegółowy opis możliwych scenariuszy poważnych awarii przemysłowych, z określeniem prawdopodobieństwa lub warunków ich wystąpienia, wraz z określeniem zdarzeń inicjujących, w tym w szczególności:

a) przyczyn operacyjnych,

b) przyczyn zewnętrznych, takich jak przyczyny związane z efektami domina, z obiektami, które nie są zakładami o zwiększonym lub dużym ryzyku, obszarami i zabudowaniami, które mogą być źródłem zagrożenia poważną awarią przemysłową lub które mogą zwiększyć takie zagrożenie lub jego skutki,

c) przyczyn naturalnych, na przykład powodzi;

2) ocenę możliwego zasięgu i skali skutków zidentyfikowanych potencjalnych poważnych awarii przemysłowych, z uwzględnieniem terenów zamieszkałych, ich gęstości zaludnienia i rodzaju zabudowy, form ochrony przyrody, w tym dokumentację graficzną lub, stosownie do potrzeb, równoważne opisy obszarów, które mogą zostać dotknięte takimi awariami;

3) informacje na temat zaistniałych awarii i zdarzeń z udziałem takich samych substancji w podobnych procesach, z uwzględnieniem zdobytych w związku z nimi doświadczeń i odniesieniem do działań podjętych w celu zapobiegania takim awariom;

4) opis parametrów technicznych i sprzętu zastosowanego w celu zabezpieczenia instalacji.

§ 7. [Opis substancji niebezpiecznych ujętych w zgłoszeniu]

Opis, o którym mowa w § 3 pkt 4, obejmuje:

1) wykaz substancji niebezpiecznych zawierający:

a) identyfikację substancji zawierającą zgodnie z terminologią międzynarodową nazwę chemiczną, numer Chemical Abstract Service (CAS) oraz nazwę według nomenklatury Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC),

b) maksymalne ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się lub mogących się znaleźć w zakładzie w warunkach normalnej pracy i w takich, w których przewiduje się możliwość wystąpienia substancji niebezpiecznej podczas poważnej awarii przemysłowej;

2) charakterystykę fizykochemiczną i toksykologiczną substancji niebezpiecznych oraz wskazanie zagrożeń stwarzanych przez nie dla zdrowia ludzi i środowiska zarówno natychmiastowo, jak i z opóźnieniem, w warunkach normalnego użytkowania i awarii;

3) informację o posiadaniu przez zakład kart charakterystyki substancji niebezpiecznych.

§ 8. [Opis systemów, środków i działań mających na celu ograniczenie skutków poważnej awarii przemysłowej]

Opis, o którym mowa w § 3 pkt 6, obejmuje:

1) opis urządzeń i systemów zainstalowanych w zakładzie w celu przeciwdziałania wystąpieniu poważnej awarii i ograniczania jej skutków dla ludzi i środowiska zarówno na terenie zakładu, jak i poza jego terenem oraz ograniczających straty materialne w zakładzie, a w szczególności:

a) hydrantów,

b) instalacji zraszających,

c) instalacji pianowych, zaworów bezpieczeństwa,

d) zaworów odcinających,

e) zbiorników zapasowych do przetaczania substancji niebezpiecznych,

f) zbiorników wody do ochrony przeciwpożarowej,

g) sprzętu ochrony osobistej,

h) systemów monitorowania zakładu;

2) opis organizacji alarmowania i powiadamiania o wystąpieniu poważnej awarii oraz środków interwencyjnych;

3) wykaz wewnętrznych lub zewnętrznych sił i środków możliwych do zadysponowania;

4) opis innych wszelkich środków technicznych i organizacyjnych mających znaczenie dla ograniczenia skutków poważnej awarii przemysłowej.

§ 9. [Zakres raportu o bezpieczeństwie]

Raport o bezpieczeństwie obejmuje swoim zakresem instalacje zakładu wraz z obszarem, do którego prowadzący zakład o dużym ryzyku posiada tytuł prawny, a także obszary znajdujące się w pobliżu zakładu narażone na potencjalne oddziaływanie poważnych awarii, zgodnie z możliwymi scenariuszami.

§ 10. [Informacje uwzględnione w raporcie o bezpieczeństwie]

Raport o bezpieczeństwie uwzględnia informacje zawarte w szczególności w:

1) zgłoszeniu;

2) programie zapobiegania awariom zakładu o dużym ryzyku;

3) instrukcjach:

a) technologicznej,

b) stanowiskowej,

c) bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) postępowania na wypadek sytuacji awaryjnych,

e) działania zakładowej straży pożarnej i innych służb ratowniczych;

4) kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych;

5) dokumentacji dotyczącej:

a) stanowisk pracy,

b) zapobiegania awariom,

c) systemu zarządzania bezpieczeństwem,

d) zdarzeń wypadkowych na terenie zakładu mających miejsce w przeszłości,

e) przeprowadzonych w przeszłości ocen ryzyka;

6) mapach i planach zakładu.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

Minister Rozwoju: M. Morawiecki


1) Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).

2) Niniejsze rozporządzenie częściowo wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniającą, a następnie uchylającą dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz. Urz. UE L 197 z 24.07.2012, str. 1).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936 i 2278 oraz z 2016 r. poz. 266.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz. U. poz. 970 oraz z 2005 r. poz. 1632), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1434).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama