reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 lutego 2016 r.

w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

Na podstawie art. 68 ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa zasady oraz normy otrzymywania umundurowania i wyekwipowania wojskowego przez żołnierzy czynnej służby wojskowej, zwanych dalej „żołnierzami”, którzy odbywają lub pełnią:

1) zasadniczą służbę wojskową;

2) przeszkolenie wojskowe;

3) ćwiczenia wojskowe;

4) służbę przygotowawczą;

5) okresową służbę wojskową;

6) służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Rozdział 2

Zasady otrzymywania umundurowania i wyekwipowania

§ 2. [Uprawnienie do umundurowania i wyekwipowania]

Uprawnienie do umundurowania i wyekwipowania powstaje z dniem powołania lub wcielenia do czynnej służby wojskowej, nadania przydziału kryzysowego, wyznaczenia na stanowisko służbowe lub przystąpienia do wykonywania określonych czynności służbowych.

§ 3. [Normy umundurowania i wyekwipowania]

1. Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie zgodnie z normami określonymi w zestawach.

2. Normy umundurowania i wyekwipowania w zestawach są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. [Podstawa do wydania umundurowania i wyekwipowania]

1. Podstawą do wydania żołnierzowi umundurowania i wyekwipowania jest rozkaz dzienny dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa lub pełni czynną służbę wojskową, stwierdzający wyznaczenie go na stanowisko, a w przypadku powołania żołnierza w trybie alarmowym – karta powołania.

2. Podstawą do wydania umundurowania i wyekwipowania specjalistycznego jest rozkaz dzienny dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa lub pełni czynną służbę wojskową.

3. Umundurowanie i wyekwipowanie żołnierz otrzymuje z magazynu jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym pozostaje, lub w macierzystym pododdziale.

§ 5. [Wykaz przedmiotów umundurowania i wyekwipowania]

1. Przedmioty umundurowania i wyekwipowania wydane żołnierzowi wpisuje się do wkładki mundurowej do książeczki wojskowej.

2. Wykaz przedmiotów umundurowania i wyekwipowania, o których mowa w ust. 1, wydawanych:

1) żołnierzowi zasadniczej i okresowej służby wojskowej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) absolwentowi szkoły wyższej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3) żołnierzowi służby przygotowawczej jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

4) żołnierzowi rezerwy, któremu nadano w czasie pokoju przydział kryzysowy przez zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

3. Pozostałe umundurowanie i wyekwipowanie, nieobjęte wykazami, o których mowa w ust. 2, żołnierz otrzymuje w macierzystym pododdziale. Przedmioty te ujmuje się w karcie indywidualnego wyposażenia i ewidencjonuje w książce mienia pododdziału.

§ 6. [Okres używalności umundurowania i wyekwipowania]

1. Żołnierzowi przydziela się umundurowanie i wyekwipowanie do użytkowania na dany okres, zwany dalej „okresem używalności”.

2. Okresu używalności nie stosuje się do umundurowania i wyekwipowania przysługujących żołnierzom pełniącym służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny; nowe przedmioty przydziela się w miarę zużycia (zniszczenia).

3. Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie:

1) na własność z chwilą wydania;

2) na czas wykonywania określonych czynności służbowych.

§ 7. [Przedmioty przechodzące na własność żołnierza]

Przedmioty umundurowania i wyekwipowania przechodzą na własność żołnierza – stosownie do uwag zawartych w poszczególnych zestawach załącznika nr 1 do rozporządzenia.

§ 8. [Umundurowanie i wyekwipowanie na czas wykonywania czynności służbowych]

1. Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie na czas wykonywania czynności służbowych z obowiązkiem ich zwrotu w przypadku:

1) przeniesienia na inne stanowisko służbowe, na którym dany przedmiot nie przysługuje;

2) zwolnienia z pełnienia obowiązków służbowych.

2. Żołnierz wykonujący różne czynności służbowe może otrzymywać przedmioty wymienione w różnych zestawach specjalistycznych, stosownie do specyfiki tych czynności.

§ 9. [Zwrot otrzymanego umundurowania i wyekwipowania przez żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą]

Żołnierz zasadniczej służby wojskowej, który pełni służbę przygotowawczą oraz któremu nadano w czasie pokoju przydział kryzysowy przez zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, powołany do zawodowej służby wojskowej, zwraca otrzymane umundurowanie i wyekwipowanie, z wyjątkiem przedmiotów przechodzących na jego własność.

§ 10. [Zwrot otrzymanego umundurowania i wyekwipowania przez żołnierza zwalnianego z czynnej służby wojskowej]

1. Żołnierz zwalniany z czynnej służby wojskowej zwraca otrzymane umundurowanie i wyekwipowanie, z wyjątkiem przedmiotów, które przechodzą na jego własność.

2. Umundurowanie i wyekwipowanie wpisane do wkładki mundurowej żołnierz zwraca do magazynu jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym pozostawał w dniu zwolnienia.

3. Pozostałe umundurowanie i wyekwipowanie żołnierz zdaje w macierzystym pododdziale.

4. W przypadku śmierci żołnierza otrzymane umundurowanie i wyekwipowanie nie podlegają zwrotowi.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, podstawę rozliczenia stanowi rozkaz dzienny dowódcy (szefa, komendanta) o skreśleniu żołnierza z ewidencji jednostki.

§ 11. [Przekazanie wkładki mundurowej organowi do spraw osobowych jednostki budżetowej]

1. Żołnierz zwalniany z czynnej służby wojskowej przekazuje wkładkę mundurową organowi do spraw osobowych jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym pozostawał w dniu zwolnienia.

2. Po zwolnieniu żołnierza z czynnej służby wojskowej wkładka mundurowa podlega zniszczeniu przez organ do spraw osobowych jednostki budżetowej.

§ 12. [Zwrot umundurowania i wyekwipowania przez żołnierza rezerwy]

Żołnierz rezerwy, z wyjątkiem tego, któremu nadano w czasie pokoju przydział kryzysowy przez zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, powołany na ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe, po ich odbyciu zwraca umundurowanie i wyekwipowanie wydane mu do użytkowania na czas ćwiczenia lub przeszkolenia, z wyjątkiem przedmiotów, które przechodzą na jego własność.

§ 13. [Zezwolenie na nieodpłatne wydanie kompletu umundurowania wyjściowego lub polowego]

W przypadku śmierci żołnierza dowódca jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostawał, może zezwolić na nieodpłatne wydanie kompletu umundurowania wyjściowego lub polowego składającego się z munduru, nakrycia głowy, bielizny, obuwia i oznak stopni.

§ 14. [Przemundurowanie żołnierza]

Żołnierz przenoszony do jednostki wojskowej rodzaju Sił Zbrojnych, w którym obowiązuje odmienny zestaw umundurowania, podlega przemundurowaniu i otrzymuje zestaw właściwy dla danego rodzaju Sił Zbrojnych.

§ 15. [Uprawnienie do umundurowania i wyekwipowania ujętych w innym zestawie]

Jeżeli żołnierz uzyskał uprawnienie do umundurowania i wyekwipowania ujętych w innym zestawie, to umundurowanie i wyekwipowanie:

1) powtarzające się w obu zestawach – pozostawia się żołnierzowi, zaliczając poprzedni okres użytkowania;

2) występujące tylko w poprzednim zestawie – podlegają zwrotowi;

3) występujące tylko w nowym zestawie – uzupełnia się na przewidziany okres używalności.

§ 16. [Postępowanie z umundurowaniem podczas przeniesienia do innej jednostki wojskowej]

1. Żołnierz zasadniczej służby wojskowej, absolwent szkoły wyższej, żołnierz służby przygotowawczej oraz żołnierz rezerwy, któremu nadano w czasie pokoju przydział kryzysowy przez zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, przenoszony (oddelegowany) do innej jednostki wojskowej w celu pełnienia dalszej służby, zabiera ze sobą umundurowanie i wyekwipowanie ujęte we wkładce mundurowej do książeczki wojskowej.

2. Żołnierz rezerwy odbywający ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe, z wyjątkiem żołnierza rezerwy, o którym mowa w ust. 1, przenoszony do innej jednostki wojskowej, zabiera ze sobą umundurowanie i wyekwipowanie wydane w jednostce budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym pozostawał.

3. Umundurowanie i wyekwipowanie, o których mowa w ust. 2, wpisuje się do przekazu mundurowego.

§ 17. [Postępowanie z otrzymanym umundurowaniem i wyekwipowaniem podczas tymczasowego aresztowania]

1. Żołnierz, który został tymczasowo aresztowany, zabiera ze sobą umundurowanie i wyekwipowanie, które miał na sobie w momencie zatrzymania.

2. Żołnierz kierowany do odbycia kary pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu lub kary aresztu wojskowego zwraca otrzymane umundurowanie i wyekwipowanie, z wyjątkiem przedmiotów, które przeszły na jego własność.

3. Umundurowanie i wyekwipowanie, o których mowa w ust. 2, zwraca się do jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje.

Rozdział 3

Szczególne przypadki wydawania umundurowania i wyekwipowania

§ 18. [Zasady wydawania beretów i furażerek]

Berety i furażerki wydaje się żołnierzom stosownie do rodzaju wojsk, w którym pełnią służbę.

§ 19. [Okres używalności oznak]

Okres używalności oznak jest równy okresowi używalności przedmiotu, na którym są noszone.

§ 20. [Przedmioty wydawane zamiennie]

1. Żołnierzom w czynnej służbie wojskowej za przedmioty ujęte w zestawach określonych w załączniku nr 1 można wydawać przedmioty zamiennie.

2. Wykaz przedmiotów wydawanych zamiennie oraz okresy ich używalności są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 21. [Poprawki w umundurowaniu i wyekwipowaniu żołnierzy]

W umundurowaniu i wyekwipowaniu żołnierzy – kobiet w ciąży oraz żołnierzy o nietypowej budowie ciała można dokonać poprawek krawieckich lub uszyć je na miarę.

§ 22. [Wyposażenie żołnierza w odzież roboczą, ochronną i zabezpieczającą]

Żołnierzy w czynnej służbie wojskowej wyposaża się w niezbędną odzież roboczą, ochronną i zabezpieczającą, zapewniającą bezpieczeństwo i higienę podczas wykonywania obowiązków służbowych.

§ 23. [Przedmioty przysługujące żołnierzom powołanym do odbycia ćwiczeń]

Żołnierzom rezerwy powołanym do odbycia ćwiczeń prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa przysługują przedmioty ujęte w zestawach dla żołnierzy pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

§ 24. [Wyposażenie żołnierzy odbywających jednodniowe ćwiczenia i przeszkolenia wojskowe]

Żołnierzy odbywających jednodniowe ćwiczenia i przeszkolenia wojskowe można nie wyposażać w umundurowanie i wyekwipowanie.

Rozdział 4

Organy właściwe w sprawach zaopatrywania

§ 25. [Organ właściwy w sprawach zaopatrywania w umundurowanie oraz wyekwipowanie]

Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym w sprawach zaopatrywania w umundurowanie oraz wyekwipowanie.

§ 26. [Inne należności ustalone przez Ministra Obrony Narodowej]

W przypadkach uzasadnionych względami sanitarnohigienicznymi, wymogami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub panującymi warunkami klimatycznymi Minister Obrony Narodowej może ustalić inne należności niż wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

§ 27. [Okresy używalności umundurowania i wyekwipowania]

Do wydanych żołnierzowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia umundurowania i wyekwipowania stosuje się okresy używalności, na jakie umundurowanie i wyekwipowanie zostały wydane.

§ 28. [Ograniczenia dotyczące zwrotu umundurowania i wyekwipowania]

Umundurowanie i wyekwipowanie otrzymane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nieujęte w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nie podlega zwrotowi.

§ 29. [Zaopatrzenie żołnierzy zawodowych i pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny]

Żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zaopatruje się według norm umundurowania i wyekwipowania określonych dla żołnierzy pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

§ 30. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. poz. 812 oraz z 2012 r. poz. 1405).

§ 31. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1220, 1224, 1830, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 178.

Załącznik 1. [NORMY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 lutego 2016 r. (poz. 310)

Załącznik nr 1

NORMY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA WYDAWANYCH ŻOŁNIERZOWI ZASADNICZEJ I OKRESOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ I WPISYWANYCH DO WKŁADKI MUNDUROWEJ DO KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ]

Załącznik nr 2

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA WYDAWANYCH ŻOŁNIERZOWI ZASADNICZEJ I OKRESOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ I WPISYWANYCH DO WKŁADKI MUNDUROWEJ DO KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

Klasyfikator hierarchiczny JIM

JM

Liczba

wojska lądowe

siły powietrzne

marynarka wojenna

I część wkładki

II część wkładki

I część wkładki

II część wkładki

I część wkładki

II część wkładki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Ubranie ochronne

84150703240100

kpl.

1

 

1

 

1

 

2

Dres sportowy

84050605000000

kpl.

 

1

 

1

 

1

3

Czapka zimowa

84050501041100

szt.

 

1

 

1

 

1

4

Beret

 

szt.

2

 

 

 

2

 

5

Furażerka polowa sił powietrznych

84050503020000

szt.

 

 

2

 

 

 

6

Mundur polowy wzór 2010

84050105090000

kpl.

1

 

1

 

1

 

7

Rękawice zimowe pięciopalcowe

84150201100900

para

 

1

 

1

 

1

8

Skarpety letnie koloru czarnego

84400501000000

para

 

 

 

 

 

2

9

Skarpety sportowe

84400503000000

para

 

2

 

2

 

2

10

Skarpety zimowe

84400513020000

para

 

2

 

2

 

2

11

Skarpety letnie

84400513010000

para

 

2

 

2

 

2

12

Trzewiki zimowe

84301221000000

para

 

1

 

1

 

1

13

Trzewiki letnie

84301218000000

para

 

1

 

1

 

1

14

Mundur polowy letni wzór 2010

84050105080000

kpl.

1

 

1

 

1

 

15

Rękawice taktyczne

84150202150000

para

 

1

 

 

 

 

16

Kominiarka koloru khaki

84150403000000

szt.

 

1

 

 

 

 

17

Bluza ocieplająca

84150710180000

szt.

 

1

 

1

 

1

18

Buty sportowe

84300304000000

para

 

1

 

1

 

1

19

Pantofle kąpielowe

84300405000000

para

 

1

 

1

 

1

20

Bielizna zimowa

84201300000000

kpl.

 

2

 

2

 

2

21

Ubranie sportowe

84050603000000

kpl.

 

2

 

2

 

2

22

Bielizna letnia

84200700000000

kpl.

 

2

 

2

 

2

23

Ręcznik frotté (50 x 100)

72100503000000

szt.

4

 

4

 

 

4

24

Piżama

84200103000000

kpl.

1

 

1

 

 

1

25

Pas żołnierski

84400704010000

szt.

1

 

1

 

 

1

26

Szelki do przenoszenia oporządzenia

84651902000000

szt.

1

 

1

 

 

1

27

Zasobnik piechoty górskiej

84651501040000

szt.

1

 

1

 

 

1

28

Przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia i oporządzenia

 

kpl.

 

1

 

1

 

1

 

Załącznik 3. [WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA WYDAWANYCH ABSOLWENTOWI SZKOŁY WYŻSZEJ I WPISYWANYCH DO WKŁADKI MUNDUROWEJ DO KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ]

Załącznik nr 3

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA WYDAWANYCH ABSOLWENTOWI SZKOŁY WYŻSZEJ I WPISYWANYCH DO WKŁADKI MUNDUROWEJ DO KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

Klasyfikator hierarchiczny JIM

JM

Liczba

wojska lądowe

siły powietrzne

marynarka wojenna

I część wkładki

II część wkładki

I część wkładki

II część wkładki

I część wkładki

II część wkładki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Ubranie ochronne

84150703240100

kpl.

1

 

1

 

1

 

2

Dres sportowy

84050605000000

kpl.

 

1

 

1

 

1

3

Czapka zimowa

84050501041100

szt.

 

1

 

1

 

1

4

Beret

 

szt.

1

 

 

 

1

 

5

Furażerka polowa sił powietrznych

84050503020000

szt.

 

 

1

 

 

 

6

Mundur polowy wzór 2010

84050105090000

kpl.

1

 

1

 

1

 

7

Rękawice zimowe pięciopalcowe

84150201100900

para

 

1

 

1

 

1

8

Skarpety sportowe

84400503000000

para

 

1

 

1

 

1

9

Skarpety zimowe

84400513020000

para

 

2

 

2

 

2

10

Skarpety letnie

84400513010000

para

 

2

 

2

 

2

11

Trzewiki zimowe

84301221000000

para

 

1

 

1

 

1

12

Trzewiki letnie

84301218000000

para

 

1

 

1

 

1

13

Mundur polowy letni wzór 2010

84050105080000

kpl.

1

 

1

 

1

 

14

Kominiarka koloru khaki

84150403000000

szt.

 

1

 

 

 

 

15

Buty sportowe

84300304000000

para

 

1

 

1

 

1

16

Pantofle kąpielowe

84300405000000

para

 

1

 

1

 

1

17

Bielizna zimowa

84201300000000

kpl.

 

2

 

2

 

 

18

Bielizna zimowa marynarki wojennej

84201400000000

kpl.

 

 

 

 

 

2

19

Ubranie sportowe

84050603000000

kpl.

 

1

 

1

 

1

20

Bielizna letnia

84200700000000

kpl.

 

2

 

2

 

 

21

Bielizna letnia koloru granatowego

84203100000000

kpl.

 

 

 

 

 

2

22

Ręcznik frotté (50 x 100)

72100503000000

szt.

2

 

2

 

2

 

23

Piżama

84200103000000

kpl.

1

 

1

 

1

 

24

Pas żołnierski

84400704010000

szt.

1

 

1

 

 

 

25

Pas żołnierski z klamrą MW

84400704060000

szt.

 

 

 

 

1

 

26

Szelki do przenoszenia oporządzenia

84651902000000

szt.

1

 

1

 

1

 

27

Zasobnik piechoty górskiej

84651501040000

szt.

1

 

1

 

1

 

28

Przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia i oporządzenia

 

kpl.

 

1

 

1

 

1

 

Załącznik 4. [WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA WYDAWANYCH ŻOŁNIERZOWI SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ I WPISYWANYCH DO WKŁADKI MUNDUROWEJ DO KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ]

Załącznik nr 4

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA WYDAWANYCH ŻOŁNIERZOWI SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ I WPISYWANYCH DO WKŁADKI MUNDUROWEJ DO KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

Klasyfikator hierarchiczny JIM

JM

Liczba

wojska lądowe

siły powietrzne

marynarka wojenna

I część wkładki

II część wkładki

I część wkładki

II część wkładki

I część wkładki

II część wkładki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Ubranie ochronne

84150703240100

kpl.

1

 

1

 

1

 

2

Dres sportowy

84050605000000

kpl.

 

1

 

1

 

1

3

Czapka zimowa

84050501041100

szt.

 

1

 

1

 

1

4

Beret

 

szt.

1

 

 

 

1

 

5

Furażerka polowa sił powietrznych

84050503020000

szt.

 

 

1

 

 

 

6

Mundur polowy wzór 2010

84050105090000

kpl.

2

 

2

 

2

 

7

Rękawice zimowe pięciopalcowe

84150201100900

para

 

1

 

1

 

1

8

Koszulobluza polowa

84051201000000

szt.

1

 

1

 

1

 

9

Skarpety sportowe

84400503000000

para

 

2

 

2

 

2

10

Skarpety zimowe

84400513020000

para

 

2

 

2

 

2

11

Skarpety letnie

84400513010000

para

 

2

 

2

 

2

12

Trzewiki zimowe

84301221000000

para

 

1

 

1

 

1

13

Trzewiki letnie

84301218000000

para

 

1

 

1

 

1

14

Mundur polowy letni wzór 2010

84050105080000

kpl.

2

 

2

 

2

 

15

Buty sportowe

84300304000000

para

 

1

 

1

 

1

16

Pantofle kąpielowe

84300405000000

para

 

1

 

1

 

1

17

Bielizna zimowa

84201300000000

kpl.

 

2

 

2

 

 

18

Bielizna zimowa marynarki wojennej

84201400000000

kpl.

 

 

 

 

 

2

19

Ubranie sportowe

84050603000000

kpl.

 

2

 

2

 

2

20

Bielizna letnia

84200700000000

kpl.

 

2

 

2

 

 

21

Bielizna letnia koloru granatowego

84203100000000

kpl.

 

 

 

 

 

2

22

Ręcznik frotté (50 x 100)

72100503000000

szt.

4

 

4

 

4

 

23

Piżama

84200103000000

kpl.

1

 

1

 

1

 

24

Pas żołnierski

84400704010000

szt.

1

 

1

 

 

 

25

Pas żołnierski z klamrą MW

84400704060000

szt.

 

 

 

 

1

 

26

Szelki do przenoszenia oporządzenia

84651902000000

szt.

1

 

1

 

1

 

27

Zasobnik piechoty górskiej

84651501040000

szt.

1

 

1

 

1

 

28

Przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia i oporządzenia

 

kpl.

 

1

 

1

 

1

 

Załącznik 5. [WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA WYDAWANYCH ŻOŁNIERZOWI REZERWY, KTÓREMU NADANO W CZASIE POKOJU PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY PRZEZ ZAWARCIE KONTRAKTU NA WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW W RAMACH NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH, I WPISYWANYCH DO WKŁADKI MUNDUROWEJ DO KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ]

Załącznik nr 5

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA WYDAWANYCH ŻOŁNIERZOWI REZERWY, KTÓREMU NADANO W CZASIE POKOJU PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY PRZEZ ZAWARCIE KONTRAKTU NA WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW W RAMACH NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH, I WPISYWANYCH DO WKŁADKI MUNDUROWEJ DO KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

Klasyfikator hierarchiczny JIM

JM

Liczba

wojska lądowe

siły powietrzne

marynarka wojenna

I część wkładki

II część wkładki

I część wkładki

II część wkładki

I część wkładki

II część wkładki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Ubranie ochronne

84150703240100

kpl.

1

 

1

 

1

 

2

Dres sportowy

84050605000000

kpl.

 

1

 

1

 

1

3

Czapka zimowa

84050501041100

szt.

 

1

 

1

 

1

4

Beret

 

szt.

1

 

 

 

1

 

5

Furażerka polowa sił powietrznych

84050503020000

szt.

 

 

1

 

 

 

6

Mundur polowy wzór 2010

84050105090000

kpl.

1

 

1

 

1

 

7

Rękawice zimowe pięciopalcowe

84150201100900

para

 

1

 

1

 

1

8

Koszulobluza polowa

84051201000000

szt.

1

 

1

 

1

 

9

Skarpety sportowe

84400503000000

para

 

2

 

2

 

2

10

Skarpety zimowe

84400513020000

para

 

2

2

2

11

Skarpety letnie

84400513010000

para

 

2

 

2

 

2

12

Trzewiki zimowe

84301221000000

para

 

1

 

1

 

1

13

Trzewiki letnie

84301218000000

para

 

1

 

1

 

1

14

Mundur polowy letni wzór 2010

84050105080000

kpl.

1

 

1

 

1

 

15

Rękawice taktyczne

84150202150000

para

 

1

 

 

 

 

16

Kominiarka koloru khaki

84150403000000

szt.

 

1

 

 

 

 

17

Buty sportowe

84300304000000

para

 

1

 

1

 

1

18

Pantofle kąpielowe

84300405000000

para

 

1

 

1

 

1

19

Bielizna zimowa

84201300000000

kpl.

 

2

 

2

 

 

20

Bielizna zimowa marynarki wojennej

84201400000000

kpl.

 

 

 

 

 

2

21

Ubranie sportowe

84050603000000

kpl.

 

2

 

2

 

2

22

Bielizna letnia

84200700000000

kpl.

 

2

 

2

 

 

23

Bielizna letnia koloru granatowego

84203100000000

kpl.

 

 

 

 

 

2

24

Ręcznik frotté (50 x 100)

72100503000000

szt.

2

 

2

 

2

 

25

Piżama

84200103000000

kpl.

1

 

1

 

1

 

26

Pas żołnierski

84400704010000

szt.

1

 

1

 

 

 

27

Pas żołnierski z klamrą MW

84400704060000

szt.

 

 

 

 

1

 

28

Szelki do przenoszenia oporządzenia

84651902000000

szt.

1

 

1

 

1

 

29

Zasobnik piechoty górskiej

84651501040000

szt.

1

 

1

 

1

 

 

Załącznik 6. [WYKAZ PRZEDMIOTÓW WYDAWANYCH ZAMIENNIE ORAZ OKRESY ICH UŻYWALNOŚCI]

Załącznik nr 6

WYKAZ PRZEDMIOTÓW WYDAWANYCH ZAMIENNIE ORAZ OKRESY ICH UŻYWALNOŚCI

Lp.

Przedmioty, za które można wydawać zamienniki

Przedmioty stanowiące zamienniki

Liczba

Okres używalności zamiennika
(w latach)

Data, do której można wydawać zamiennik

Uwagi

1

Ubranie ochronne

Kurtka polowa wzór 93

1

1

31.12.2017

 

2

Bielizna zimowa

Koszulka z długimi rękawami koloru khaki i spodenki lub bielizna zimowa specjalna

2

1

31.12.2018

 

3

Bielizna zimowa marynarki wojennej

Koszulka z długimi rękawami i lamówką oraz kalesony koloru khaki

2

1

31.12.2016

 

4

Kombinezon pilota wzór 2010

Kombinezon pilota z ocieplaczem

1

1

31.12.2016

 

5

Rękawice pilota

Rękawice taktyczne

1

1

31.12.2016

 

6

Mundur polowy wzór 2010

Mundur polowy wzór 93

1

1

31.12.2016

 

7

Mundur polowy letni wzór 2010

Mundur polowy letni

1

1

31.12.2016

 

8

Trzewiki letnie

Trzewiki

1

1

31.12.2016

 

9

Trzewiki zimowe

Buty specjalne

1

1

31.12.2016

 

10

Trzewiki pilota zimowe wzór 2010

Trzewiki pilota zimowe

1

1

31.12.2016

 

11

Trzewiki pilota letnie wzór 2010

Trzewiki pilota letnie

1

1

31.12.2016

 

12

Mundur polowy tropikalny w kamuflażu pustynnym wzór 2010

Mundur polowy tropikalny w kamuflażu pustynnym

1

1

31.12.2018

 

13

Trzewiki ćwiczebne tropikalne wzór 2010

Trzewiki ćwiczebne tropikalne

1

1

31.12.2018

 

14

Śpiwór

Śpiwór kołdra lub śpiwór dla pododdziałów specjalnych

1

3

31.12.2018

 

15

Koc szpitalny kolorowy

Koc lub kołdra

1

8

31.12.2018

 

16

Ubranie maskujące białe zmodernizowane

Ubranie maskujące białe

1

4

31.12.2016

 

17

Zasobnik piechoty górskiej

Zasobnik żołnierski wzór 93

1

3

31.12.2018

 

18

Mundur polowy WS

Kombinezon ćwiczebny

1

1

31.12.2016

 

19

Czapka zimowa WS

Czapka zimowa

1

2

31.12.2016

 

20

Rękawice do zjazdów na linie grubej WS

Rękawice do zjazdów na linie grubej

1

1

31.12.2016

 

21

Rękawice do zjazdów na linie cienkiej WS

Rękawice do zjazdów na linie cienkiej

1

1

31.12.2016

 

22

Rękawice strzeleckie letnie WS

Rękawice strzeleckie letnie

1

1

31.12.2016

 

23

Śpiwór letni WS Śpiwór zimowy WS

Śpiwór nieprzemakalny z wkładką puchową

1

4

31.12.2016

 

24

Plecak 80-100 l ze stelażem wewnętrznym

Plecak wodoodporny 80-100 l ze stelażem wewnętrznym

1

4

31.12.2016

 

25

Kominiarka z dzianiny trudnotopliwej WS

Kominiarka z tkaniny trudnopalnej WS

1

2

31.12.2016

 

26

Kombinezon z tkaniny trudnotopliwej z kapturem

Kombinezon bojowy z tkaniny trudnopalnej trzyczęściowy

1

2

31.12.2016

 

27

Ręcznik frotté

Ręcznik żołnierski

1

1

31.12.2018

 

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Czarczyńska

Asystent prawny w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama