reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 marca 2016 r.

w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) podmiot prowadzący Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych, zwany dalej „rejestrem”, oraz sposób jego prowadzenia;

2) zakres i rodzaj danych przetwarzanych w rejestrze spośród danych określonych w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanej dalej „ustawą”;

3) rodzaje identyfikatorów przetwarzanych w rejestrze spośród identyfikatorów określonych w art. 17c ust. 2–5 ustawy;

4) sposób zabezpieczenia danych osobowych zawartych w rejestrze przed nieuprawnionym dostępem.

§ 2. [Podmiot prowadzący rejestr]

1. Podmiotem prowadzącym rejestr utworzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych (Dz. U. poz. 1234) jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

2. Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

§ 3. [Dane i identyfikatory przetwarzane w rejestrze]

W rejestrze przetwarza się dane i identyfikatory obejmujące:

1) dane osobowe dotyczące usługobiorcy:

a) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

b) datę urodzenia,

c) płeć,

d) datę zgonu;

2) jednostkowe dane medyczne dotyczące usługobiorcy:

a) wzrost określony w centymetrach,

b) wagę określoną w kilogramach,

c) datę i godzinę przyjęcia do szpitala,

d) informacje skąd został przyjęty i o oddziałach, na których przebywał,

e) numer historii choroby,

f) datę i godzinę wypisu, przekazania do innego szpitala w trakcie hospitalizacji,

g) datę i godzinę wystąpienia objawów ostrego zespołu wieńcowego,

h) rozpoznanie typu ostrego zespołu wieńcowego,

i) informacje o czynnikach ryzyka,

j) informacje o chorobach współistniejących,

k) wykaz przewlekle przyjmowanych produktów leczniczych przed przyjęciem do szpitala,

l) wyniki badania fizykalnego,

m) wyniki badań laboratoryjnych krwi,

n) informacje o produktach leczniczych stosowanych w trakcie hospitalizacji,

o) informacje o zastosowanych badaniach diagnostycznych:

– rodzaj,

– datę wykonania,

– wyniki,

p) informacje o wykonanych zabiegach terapeutycznych:

– rodzaj,

– datę i godzinę wykonania,

– tryb przeprowadzenia,

– wyniki,

q) szczegółowe informacje o zastosowanym postępowaniu inwazyjnym (procedury z zakresu kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii):

– typ i zakres wybranego postępowania inwazyjnego,

– datę i godzinę wykonania zabiegu,

– tryb przeprowadzenia zabiegu,

– wyniki części diagnostycznej zabiegu,

– wyniki części terapeutycznej zabiegu,

r) informacje o powikłaniach w trakcie hospitalizacji:

– rodzaj,

– datę wystąpienia,

– zastosowane leczenie,

s) informacje o produktach leczniczych zleconych przy wypisie oraz o dalszych planach i zaleceniach po wypisie obejmujących rozpoznawanie, leczenie i rehabilitację,

t) informacje o rozpoznaniu przy wypisie,

u) informacje o zdarzeniach sercowych w obserwacji odległej:

– datę wystąpienia ponownego zawału serca,

– datę wystąpienia udaru;

3) identyfikator usługodawcy, o którym mowa w art. 17c ust. 3 pkt 1 ustawy;

4) identyfikator miejsca udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 17c ust. 4 pkt 1 ustawy;

5) identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy, który wprowadza dane do rejestru.

§ 4. [Zabezpieczenie danych osobowych]

1. Podmiot prowadzący rejestr zapewnia zabezpieczenie danych osobowych zawartych w rejestrze przed nieuprawnionym dostępem na wysokim poziomie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195).

2. Podmiot prowadzący rejestr opracowuje, wdraża, nadzoruje, utrzymuje oraz w uzasadnionych przypadkach modyfikuje system zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 855, 1066, 1918, 1991, 1994 i 2281.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych (Dz. U. poz. 1234), które utraciło moc z dniem 12 grudnia 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991 oraz z 2016 r. poz. 65).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama