reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 7 marca 2016 r.

w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie;

2) wzór:

a) wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,

b) zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,

c) poświadczenia potwierdzającego spełnianie przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań,

d) pieczęci ośrodka szkolenia kierowców;

3) wysokość opłaty:

a) za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,

b) za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców.

§ 2. [Numer ewidencyjny przy wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców]

1. Starosta, wpisując przedsiębiorcę do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, nadaje mu numer ewidencyjny.

2. Numer ewidencyjny, o którym mowa w ust. 1, nadaje się według następującego wzoru:

0001XXXX

w którym:

1) cztery cyfry określają kolejny numer w rejestrze; w przypadku nadania numeru innego niż 4-cyfrowy puste pozycje uzupełnia się cyfrą 0;

2) litery X stanowią identyfikator określony w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju nadany odpowiednio dla organu dokonującego wpisu.

3. W przypadku skreślenia przedsiębiorcy z rejestru, o którym mowa w ust. 1, numer ewidencyjny nie może być powtórnie wykorzystany.

§ 3. [Informacja o wydaniu poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań]

1. Starosta, wydając przedsiębiorcy poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, umieszcza informację o wydaniu tego poświadczenia w rejestrze przez dodanie na końcu numeru, o którym mowa w § 2 ust. 2, litery P w następującym układzie:

0001XXXXP

2. W przypadku cofnięcia poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań zmienia się numer w rejestrze poprzez usunięcie litery P.

§ 4. [Numer ewidencyjny przy wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie]

1. Starosta, wpisując podmiot, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, do ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie, nadaje mu numer ewidencyjny.

2. Numer ewidencyjny, o którym mowa w ust. 1, nadaje się według następującego wzoru:

01XXXX/ZZ

w którym:

1) dwie cyfry określają kolejny numer w ewidencji; w przypadku nadania numeru innego niż 2-cyfrowy puste pozycje uzupełnia się cyfrą 0;

2) litery X stanowią identyfikator określony w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju nadany odpowiednio dla organu dokonującego wpisu;

3) w miejscu liter ZZ wprowadza się oznaczenie odpowiednio dla:

a) SZ – ośrodka prowadzonego przez szkołę,

b) JW – ośrodka prowadzonego przez jednostkę wojskową,

c) SW – ośrodka prowadzonego przez jednostkę organizacyjną służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych,

d) PT – ośrodka prowadzonego przez podmiot wykonujący przewozy tramwajem.

3. W przypadku skreślenia podmiotu z ewidencji, o której mowa w ust. 1, numer ewidencyjny nie może być powtórnie wykorzystany.

§ 5. [Wzory wniosków, zaświadczeń, poświadczeń i pieczęci]

Wzór:

1) wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) poświadczenia potwierdzającego spełnianie przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) pieczęci ośrodka szkolenia kierowców określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. [Wysokość opłaty za wpis do rejestru i wydanie poświadczenia]

Wysokość opłaty za:

1) wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wynosi 500 zł;

2) wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców wynosi 500 zł.

§ 7. [Ważność numerów ewidencyjnych]

1. Numery ewidencyjne nadane przedsiębiorcom przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zachowują swoją ważność, jeżeli są zgodne z wzorem określonym w niniejszym rozporządzeniu.

2. W przypadku gdy numery ewidencyjne nadane przedsiębiorcom przed wejściem w życie rozporządzenia nie są zgodne z wzorem określonym w niniejszym rozporządzeniu, właściwy organ z urzędu nadaje przedsiębiorcom właściwe numery zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz wydaje odpowiednie zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu.

3. Podmiotom, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, prowadzącym szkolenie w dniu wejścia w życie ustawy, starosta nadaje numery ewidencyjne w terminie 3 miesięcy od daty wejścia w życie rozporządzenia.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, nie pobiera się opłaty, o której mowa w art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, oraz opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

§ 8. [Ważność poświadczeń potwierdzających spełnianie przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań]

Poświadczenia potwierdzające spełnianie przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Infrastruktury i Budownictwa: wz. K. Smoliński


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 541, 1045, 1273, 1327, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 27.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. poz. 31), które na podstawie art. 14 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 970 oraz z 2015 r. poz. 2183) utraciło moc z dniem 25 lutego 2016 r.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 7 marca 2016 r. (poz. 327)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – POŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 3

WZÓR – POŚWIADCZENIE

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – PIECZĘĆ OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW]

Załącznik nr 4

WZÓR – PIECZĘĆ OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW

infoRgrafika

Opis wzoru pieczęci ośrodka szkolenia kierowców.

Rozmiar: 20 mm x 60 mm.

Tekst i znaki graficzne są barwy czarnej.

Na pieczątce umieszcza się wyrazy o treściach:

1) w jednym wierszu – „OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW”,

2) w kolejnym wierszu – numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców,

3) w kolejnym wierszu – rodzaj posiadanego uprawnienia,

4) w kolejnym wierszu – firmę (nazwę) przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,

5) w kolejnych wierszach – adres siedziby/miejsce zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców.

Na pieczęci można umieścić inne dane: adres biura ośrodka szkolenia kierowców, numer identyfikacji podatkowej, REGON, a także telefon kontaktowy, numer faksu, adres e-mail, adres strony internetowej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama