reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE WYKONAWCZE

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Podkomitetu do spraw Pracy w ramach Wspólnej Komisji oraz procedur rozstrzygania sporów i skarg pracowniczych,

podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 27 kwietnia 2015 r. w Warszawie zostało podpisane Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Podkomitetu do spraw Pracy w ramach Wspólnej Komisji oraz procedur rozstrzygania sporów i skarg pracowniczych, w następującym brzmieniu:

POROZUMIENIE WYKONAWCZE MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI DO UMOWY MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI O STATUSIE SIŁ ZBROJNYCH STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W SPRAWIE PODKOMITETU DO SPRAW PRACY W RAMACH WSPÓLNEJ KOMISJI ORAZ PROCEDUR ROZSTRZYGANIA SPORÓW I SKARG PRACOWNICZYCH

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej „Rzeczpospolitą Polską”) i Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki (zwany dalej „Stanami Zjednoczonymi”) (łącznie zwane dalej „Stronami”), działając na podstawie artykułu 35 ustęp 1 oraz w celu wdrożenia artykułu 34 ustępy 3 i 10 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie w dniu 11 grudnia 2009 r. (zwanej dalej „Umową”);

przypominając, że ustanowiono Podkomitet do spraw Pracy w ramach Wspólnej Komisji;

uzgadniają, co następuje:

ARTYKUŁ 1

Zakres Porozumienia

Niniejsze Porozumienie wykonawcze (zwane dalej „Porozumieniem”) określa szczególne procedury rozstrzygania sporów i skarg pracowniczych poprzez interwencję Podkomitetu do spraw Pracy i Wspólnej Komisji na podstawie artykułu 34 ustęp 10 Umowy.

ARTYKUŁ 2

Podkomitet do spraw Pracy

1. Podkomitet do spraw Pracy może dyskutować sprawy związane z zatrudnieniem, w tym relacjami w stosunkach pracy, oraz bierze udział w rozstrzyganiu sporów i skarg pracowniczych poprzez interwencję na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu.

2. Każdy Współprzewodniczący Wspólnej Komisji wyznacza Współprzewodniczącego Podkomitetu do spraw Pracy. Każdy Współprzewodniczący Podkomitetu do spraw Pracy może wyznaczać dodatkowe osoby do uczestniczenia w pracach Podkomitetu do spraw Pracy.

3. Każdy Współprzewodniczący Podkomitetu do spraw Pracy może wyznaczyć zastępcę do działania w jego imieniu.

4. W terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie niniejszego Porozumienia Strony, za pośrednictwem Wspólnej Komisji, przekazują sobie nawzajem dane kontaktowe Współprzewodniczących Podkomitetu do spraw Pracy i ich zastępców. Dane kontaktowe powinny składać się przynajmniej z adresu do korespondencji, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

5. Strony informują się nawzajem na piśmie o wszelkich zmianach Współprzewodniczących Podkomitetu do spraw Pracy i ich zastępców. Powyższe zmiany nie wymagają zmiany treści niniejszego Porozumienia.

6. Każda ze Stron ponosi koszty swojego uczestnictwa w Podkomitecie do spraw Pracy.

7. Podkomitet do spraw Pracy spotyka się raz do roku lub jak zostanie wspólnie uzgodnione. Podkomitet do spraw Pracy może odbywać posiedzenia osobiście lub obradować w inny wspólnie uzgodniony sposób.

8. W celu udokumentowania posiedzeń Podkomitetu do spraw Pracy sporządza się protokoły, które są akceptowane przez obu Współprzewodniczących i przekazywane Współprzewodniczącym Wspólnej Komisji.

9. Zalecenia Podkomitetu do spraw Pracy są sporządzane za zgodą obu Współprzewodniczących.

ARTYKUŁ 3

Procedury rozstrzygania sporów i skarg pracowniczych

1. Zgodnie z artykułem 34 ustęp 10 Umowy szczególne procedury rozstrzygania sporów i skarg pracowniczych poprzez interwencję Podkomitetu do spraw Pracy i Wspólnej Komisji są następujące:

a) Właściwość Podkomitetu do spraw Pracy jest ograniczona do zajmowania się sporami i skargami pracowniczymi dotyczącymi zatrudnienia, w tym relacjami w stosunkach pracy związanymi z całością lokalnego personelu cywilnego.

b) Procedury przeprowadzane przez pracodawcę przed interwencją Podkomitetu do spraw Pracy nie trwają dłużej niż 45 dni kalendarzowych od dnia otrzymania skargi przez pracodawcę.

c) W przypadku gdy sprawy nie da się rozstrzygnąć w ramach procedur, o których mowa w literze b), do Podkomitetu do spraw Pracy, za pośrednictwem pracodawcy, można złożyć wniosek zawierający informacje identyfikujące wnioskodawców oraz informacje o istocie sporu (zwany dalej „wnioskiem”) wraz z prośbą do Podkomitetu do spraw Pracy o rozstrzygnięcie sporu poprzez interwencję. Wniosek musi zawierać oświadczenie pracodawcy, że sporu nie udało się rozwiązać zgodnie z procedurami, o których mowa w literze b). Pracodawca przedkłada wniosek Podkomitetowi do spraw Pracy nie później niż w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania.

d) Wniosek należy opatrzyć datą i podpisem przedstawiciela:

i. związku zawodowego lub,

ii. w przypadku braku związku zawodowego, grupy reprezentującej pracowników, składającej się z co najmniej 5% pracowników, w przypadku gdy liczba pracowników nie przekracza 500 osób lub jest równa tej liczbie, lub 10%, w przypadku gdy liczba pracowników przekracza 500 osób.

W każdym przypadku wniosek musi identyfikować przedstawicieli grupy pracowników, którzy zamierzają działać w imieniu grupy przed Podkomitetem do spraw Pracy.

e) Podkomitet do spraw Pracy ustala następnie, czy zostały spełnione wszystkie wymogi formalne dotyczące wniosku, opisane w literach a), c) i d). Jeżeli nie spełniono wszystkich wymogów formalnych, Podkomitet do spraw Pracy może odrzucić wniosek na piśmie wraz z podaniem zwięzłego wyjaśnienia przyczyn odrzucenia wniosku.

f) W przypadku gdy powyższe wymogi zostaną spełnione, Podkomitet do spraw Pracy rozpatruje wniosek i przekazuje jego kopię Wspólnej Komisji.

i. Podkomitet do spraw Pracy może, na wniosek co najmniej jednego ze Współprzewodniczących, zwrócić się, w razie potrzeby, do pracodawcy lub przedstawiciela grupy pracowników o wyjaśnienia.

ii. Rozpatrzenie wniosku może zakończyć się, gdy jest to właściwe, niewiążącym wspólnym zaleceniem dla pracodawcy.

g) Podkomitet do spraw Pracy rozpatruje wniosek w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. W przypadku nierozpatrzenia przez Podkomitet do spraw Pracy wniosku w terminie 60 dni kalendarzowych, wyjaśnienia zostaną przekazane do Współprzewodniczących Wspólnej Komisji w terminie 30 dni kalendarzowych.

h) Jeżeli Wspólna Komisja nie postanowi inaczej, interwencja kończy się:

i. rozpatrzeniem wniosku przez Podkomitet do spraw Pracy i przekazaniem do Współprzewodniczących Wspólnej Komisji protokołu zawierającego zapis działań i ewentualnych zaleceń Podkomitetu do spraw Pracy, lub

ii. z upływem 90 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku przez Podkomitet do spraw Pracy.

2. Pracodawca nie może wyciągać żadnych negatywnych konsekwencji wobec jakiegokolwiek pracownika w związku z wniesieniem wniosku.

ARTYKUŁ 4

Postępowanie konsultacyjne w przypadku indywidualnych spraw pracowniczych

1. Indywidualne skargi pracownicze lub zażalenia dotyczące działań administracyjnych lub dyscyplinarnych, w tym dotyczące rozwiązywania umów o pracę, nie są rozpatrywane w ramach procedury opisanej w artykule 3 niniejszego Porozumienia. Takie skargi lub zażalenia są rozpatrywane i rozstrzygane na najniższym właściwym poziomie w ramach postępowania konsultacyjnego pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w sposób, o którym mowa w artykule 34 ustęp 10 Umowy. Postępowanie konsultacyjne uznaje się za zakończone i wyczerpane po upływie 45 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez pracodawcę skargi lub zażalenia.

2. Pracodawca powinien poinformować pracownika o postępowaniu konsultacyjnym w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia z pracownikiem umowy o pracę.

ARTYKUŁ 5

Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie zgodnie z prawem wewnętrznym każdej ze Stron w dniu otrzymania późniejszej z notyfikacji na piśmie, w których Strony informują się nawzajem o wypełnieniu wszystkich wewnętrznych procedur niezbędnych do wejścia w życie niniejszego Porozumienia.

2. Niniejsze Porozumienie wygasa z dniem wygaśnięcia Umowy. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie w drodze notyfikacji na piśmie. W takim przypadku Porozumienie traci moc po upływie 1 roku od dnia otrzymania notyfikacji o wypowiedzeniu.

3. Niniejsze Porozumienie może być zmieniane w każdym czasie za pisemną zgodą obu Stron. W takim przypadku stosuje się postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie umocowani przez swoje Rządy, złożyli podpisy pod niniejszym Porozumieniem.

Sporządzono w Warszawie, dnia 27 kwietnia 2015 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim i w języku angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

infoRgrafika

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Po zaznajomieniu się z powyższym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

– będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 16 listopada 2015 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

L.S.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Łomozik

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama