| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny kwalifikacyjnej radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1150, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;

2) Prokuratorii Generalnej – należy przez to rozumieć Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa;

3) ocenianym – należy przez to rozumieć radcę albo starszego radcę Prokuratorii Generalnej, podlegających ocenie kwalifikacyjnej;

4) oceniającym – należy przez to rozumieć dyrektora oddziału Prokuratorii Generalnej, w którym jest zatrudniony oceniany, albo Prezesa Prokuratorii Generalnej w stosunku do ocenianego zatrudnionego w Głównym Urzędzie Prokuratorii Generalnej.

§ 2. [Termin dokonania oceny kwalifikacyjnej]

1. Oceniający wyznacza termin dokonania oceny kwalifikacyjnej, pisemnie informując ocenianego o tym terminie z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem.

2. Pismo zawiadamiające o terminie dokonania oceny kwalifikacyjnej doręcza się ocenianemu za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

3. Oceniający może z ważnych przyczyn zmienić termin dokonania oceny kwalifikacyjnej, w szczególności w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy ocenianego.

4. Oceniający pisemnie informuje ocenianego z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem o nowym terminie dokonania oceny kwalifikacyjnej. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. Nowy termin dokonania oceny kwalifikacyjnej nie może przypadać wcześniej niż pierwotnie wyznaczony, chyba że oceniany wyrazi na to zgodę.

§ 3. [Ocena sposobu wykonywania zadań i czynności służbowych]

1. Oceniający ocenia sposób wykonywania zadań i czynności służbowych przez ocenianego w okresie objętym oceną kwalifikacyjną na podstawie własnej wiedzy, a także:

1) pisemnej opinii o ocenianym, obejmującej charakterystykę ocenianego w okresie objętym oceną kwalifikacyjną, uwzględniającą fakty i okoliczności wskazujące na spełnienie albo niespełnienie przez ocenianego kryteriów, o których mowa w § 4;

2) akt osobowych ocenianego;

3) informacji pochodzących od przełożonych kierownika komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony oceniany, oraz od kierowników innych komórek organizacyjnych danej jednostki organizacyjnej Prokuratorii Generalnej, o ile zostały przedłożone na żądanie lub z inicjatywy oceniającego bądź ocenianego;

4) rozmowy, o której mowa w § 5, o ile została przeprowadzona.

2. Opinię, o której mowa w ust. 1 pkt 1, sporządza dyrektor komórki organizacyjnej Prokuratorii Generalnej, w której jest zatrudniony oceniany, a w przypadku gdy ocenianym jest dyrektor komórki organizacyjnej Prokuratorii Generalnej – opinię sporządza Prezes albo właściwy wiceprezes Prokuratorii Generalnej, odpowiednio do tego, kto jest bezpośrednim przełożonym ocenianego.

3. Oceniający może zażądać informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, o ile takie informacje są niezbędne do dokonania oceny kwalifikacyjnej.

§ 4. [Kryteria oceny kwalifikacyjnej]

1. Kryteriami, którymi oceniający kieruje się, dokonując oceny kwalifikacyjnej, są:

1) staranność, rzetelność i terminowość wykonywania zadań i czynności służbowych, w szczególności sposób formułowania wypowiedzi przy sporządzaniu pism procesowych, wykorzystywanie orzecznictwa i poglądów nauk prawnych oraz dbałość o zachowanie warunków formalnych czynności;

2) współpraca z przełożonymi i innymi radcami, w szczególności komunikatywność, udział we wspólnym prowadzeniu spraw, udział w rozwiązywaniu problemów prawnych w sprawach prowadzonych przez Prokuratorię Generalną oraz sposób wykonywania zastępstwa za innych radców;

3) współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności podmiotami reprezentującymi Skarb Państwa;

4) rozwój zawodowy, w szczególności podwyższanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych umożliwiające powierzanie spraw istotnych z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa;

5) umiejętność planowania i organizowania zadań oraz czynności służbowych, w szczególności zdolność do określenia zadań priorytetowych, gotowość do podejmowania zadań, inicjatywa, obowiązkowość oraz, w przypadku osób pełniących funkcje kierownicze, zdolności kierownicze.

2. Przy dokonywaniu oceny kwalifikacyjnej bierze się także pod uwagę kryterium przestrzegania zasad etyki wykonywania zawodu radcy, w tym dochowanie tajemnicy prawnie chronionej.

§ 5. [Wniosek o przeprowadzenie rozmowy]

1. Oceniany może złożyć do oceniającego wniosek o przeprowadzenie rozmowy w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia go o terminie dokonania oceny kwalifikacyjnej.

2. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzenie rozmowy może nastąpić z inicjatywy oceniającego.

3. Rozmowę przeprowadza się w terminie dokonania oceny kwalifikacyjnej, o którym mowa w § 2 ust. 1 albo ust. 3.

4. Podczas rozmowy umożliwia się ocenianemu swobodne wypowiedzenie się co do okoliczności mających wpływ na dokonywaną ocenę.

5. W rozmowie mogą uczestniczyć przełożeni ocenianego, a także wskazany przez ocenianego radca albo starszy radca Prokuratorii Generalnej.

§ 6. [Oceny cząstkowe]

1. Oceny cząstkowe, odnoszące się do każdego z kryteriów określonych w § 4 ust. 1, wystawia się według pięciostopniowej skali:

1) 5 – bardzo dobra;

2) 4 – dobra;

3) 3 – zadowalająca;

4) 2 – mierna;

5) 1 – niezadowalająca.

2. Ocena odnosząca się do kryterium, o którym mowa w § 4 ust. 2, może być pozytywna albo negatywna.

3. Ocenę kwalifikacyjną oblicza się jako średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 5.

4. Ocena kwalifikacyjna może być pozytywna albo negatywna.

5. Negatywną ocenę kwalifikacyjną wystawia się, jeżeli średnia arytmetyczna, o której mowa w ust. 3, jest niższa od 2 albo oceniany otrzymał niezadowalającą ocenę cząstkową odnoszącą się do kryterium określonego w § 4 ust. 1 pkt 1 lub ocenę negatywną odnoszącą się do kryterium określonego w § 4 ust. 2.

6. Oceniający uzasadnia ocenę kwalifikacyjną, wskazując przesłanki jej dokonania.

§ 7. [Arkusz oceny kwalifikacyjnej]

1. Ocenę kwalifikacyjną dokumentuje się przez sporządzenie arkusza oceny kwalifikacyjnej.

2. Arkusz oceny kwalifikacyjnej obejmuje:

1) wskazanie imienia, nazwiska i stanowiska służbowego oceniającego;

2) wskazanie imienia, nazwiska i stanowiska służbowego ocenianego;

3) wskazanie okresu, za który jest przeprowadzana ocena kwalifikacyjna;

4) wystawione oceny cząstkowe, o których mowa w § 6 ust. 1;

5) średnią arytmetyczną wystawionych ocen cząstkowych, o której mowa w § 6 ust. 3;

6) ocenę kwalifikacyjną ustaloną stosownie do § 6 ust. 1–5;

7) uzasadnienie obejmujące poszczególne kryteria oceny, o których mowa w § 4, opisane w sposób umożliwiający weryfikację przesłanek, którymi kierował się oceniający przy dokonywaniu oceny kwalifikacyjnej;

8) podpis oceniającego.

3. Do arkusza oceny kwalifikacyjnej załącza się opinię, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, oraz inne dokumenty, o ile są one powoływane w uzasadnieniu oceny.

4. Arkusz oceny kwalifikacyjnej sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden doręcza się ocenianemu za pisemnym potwierdzeniem odbioru, a drugi dołącza się do jego akt osobowych.

5. Do arkusza oceny kwalifikacyjnej dołączonego do akt osobowych ocenianego załącza się kopię pisma zawiadamiającego ocenianego o terminie dokonania oceny kwalifikacyjnej, wraz z potwierdzeniem odbioru, o których mowa w § 2 ust. 2.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Skarbu Państwa: D. Jackiewicz


1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1902).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1247 oraz z 2015 r. poz. 1064, 1224, 1311, 1595 i 1635.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny kwalifikacyjnej radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 234), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1635).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »