| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 11 marca 2016 r.

w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. poz. 1418) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa tryb i sposób przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownika opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, zwanego dalej „kierownikiem zespołu”, oraz specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, zwanego dalej „specjalistą”, w tym etapy i przebieg konkursów oraz sposób powoływania i tryb działania komisji konkursowych.

§ 2. [Konkurs na stanowisko kierownika zespołu albo specjalisty]

1. Prezes sądu okręgowego wyznacza termin i miejsce przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika zespołu albo specjalisty.

2. W ramach jednego konkursu może zostać przeprowadzony nabór na więcej niż jedno stanowisko specjalisty w zakresie tej samej specjalności.

3. Ogłoszenie o konkursie jest publikowane nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

4. Termin składania zgłoszeń do konkursu nie może być krótszy niż 21 dni od dnia umieszczenia ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. [Dokumenty dołączane do zgłoszenia]

1. Do zgłoszenia do konkursu kandydat dołącza:

1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs;

2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3) oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających:

a) w przypadku ubiegania się o stanowisko kierownika zespołu:

– ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii lub pedagogiki w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii lub pedagogiki uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo

– prawo wykonywania zawodu lekarza i posiadanie specjalizacji z zakresu pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży,

b) w przypadku ubiegania się o stanowisko specjalisty w zakresie psychologii albo pedagogiki – ukończenie studiów wyższych odpowiednio z zakresu psychologii albo pedagogiki w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów odpowiednio z zakresu psychologii albo pedagogiki uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,

c) w przypadku ubiegania się o stanowisko specjalisty w zakresie pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii albo psychiatrii dzieci i młodzieży – prawo wykonywania zawodu lekarza i posiadanie specjalizacji odpowiednio z zakresu pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii albo psychiatrii dzieci i młodzieży;

4) oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających:

a) w przypadku ubiegania się o stanowisko kierownika zespołu – co najmniej 5-letni staż pracy zgodny z wykształceniem lub specjalizacją,

b) w przypadku ubiegania się o stanowisko specjalisty w zakresie psychologii – co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną,

c) w przypadku ubiegania się o stanowisko specjalisty w zakresie pedagogiki – co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letni staż pracy w szkole, przedszkolu lub placówce oświatowo-wychowawczej;

5) oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;

6) oświadczenie, że ma pełną zdolność do czynności prawnych;

7) oświadczenie, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

8) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku kierownika zespołu i na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej.

2. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

§ 4. [Termin i miejsce składania zgłoszeń]

Kandydat składa zgłoszenie w terminie i w miejscu wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

§ 5. [Komisja konkursowa]

1. Komisję konkursową powołuje się nie później niż na 5 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu, z tym że komisję konkursową przeprowadzającą konkurs na stanowisko kierownika zespołu powołuje się po upływie terminu składania zgłoszeń do konkursu.

2. W skład komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko kierownika zespołu wchodzą:

1) prezes sądu okręgowego albo sędzia sądu okręgowego wyznaczony jako przedstawiciel prezesa sądu okręgowego – przewodniczący komisji konkursowej;

2) sędzia wykazujący się znajomością problematyki opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, wyznaczony spośród sędziów sądu okręgowego i sądów rejonowych działających w okręgu tego sądu;

3) od trzech do siedmiu osób wykazujących się szczególną znajomością zagadnień psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży, każda z tych osób w zakresie innej dziedziny, z tym że zapewnia się udział w składzie komisji osób wykazujących się szczególną znajomością wszystkich dziedzin odpowiadających wykształceniu lub specjalizacji kandydatów.

3. W skład komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko specjalisty wchodzą:

1) kierownik zespołu albo specjalista wyznaczony jako przedstawiciel kierownika zespołu – przewodniczący komisji konkursowej;

2) sędzia wykazujący się znajomością problematyki opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, wyznaczony przez prezesa sądu okręgowego spośród sędziów sądu okręgowego i sądów rejonowych działających w okręgu tego sądu;

3) od dwóch do czterech osób wykazujących się szczególną znajomością zagadnień psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii albo psychiatrii dzieci i młodzieży, odpowiednio do specjalności stanowiska, na które jest przeprowadzany konkurs.

4. Przewodniczący komisji wyznacza spośród jej członków sekretarza komisji.

5. Jeżeli osoba powołana w skład komisji nie może brać udziału w jej pracach, niezwłocznie powołuje się w jej miejsce inną osobę.

§ 6. [Konkurs]

Konkurs składa się z trzech etapów:

1) wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2) pracy pisemnej;

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 7. [Pierwszy etap konkursu]

1. Pierwszy etap konkursu polega na ocenie:

1) czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 oraz czy zostało złożone w terminie;

2) czy kandydat spełnia wymagania określone w:

a) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, zwanej dalej „ustawą” – w przypadku konkursu na stanowisko kierownika zespołu,

b) art. 8 ust. 2 i 3 ustawy – w przypadku konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii,

c) art. 8 ust. 2 i 4 ustawy – w przypadku konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie pedagogiki,

d) art. 8 ust. 2 i 5 ustawy – w przypadku konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży.

2. Komisja konkursowa ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieszcza ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.

3. Lista, o której mowa w ust. 2, zawiera imiona i nazwiska kandydatów.

§ 8. [Drugi etap konkursu]

1. Drugi etap konkursu polega na sporządzeniu przez kandydata pracy pisemnej stanowiącej rozwiązanie wybranego przez kandydata jednego z dwóch zadań przygotowanych przez komisję konkursową.

2. Zadanie na pracę pisemną w konkursie na stanowisko kierownika zespołu polega na opracowaniu propozycji rozwiązania problemu dotyczącego organizacji i funkcjonowania opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów lub metodologii opiniowania przez specjalistów albo na ocenie opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, przedstawionej wraz z opisem lub dokumentacją przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz dokumentami z akt sprawy, w ramach której opinia została zlecona.

3. Zadanie na pracę pisemną w konkursie na stanowisko specjalisty polega na opracowaniu propozycji rozwiązania problemu dotyczącego opiniowania przez specjalistów w zakresie specjalności stanowiska, na które jest przeprowadzany konkurs, albo na sporządzeniu opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, w zakresie specjalności stanowiska, na które jest przeprowadzany konkurs, na podstawie opisu lub dokumentacji przeprowadzonych odpowiednich badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz dokumentów z akt sprawy, w ramach której opinia została zlecona.

4. Komisja konkursowa przygotowuje dwa zadania na pracę pisemną, mając na względzie konieczność oceny u kandydatów:

1) znajomości zagadnień psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii albo psychiatrii dzieci i młodzieży, w tym znajomości procedur badań oraz zasad etyki zawodowej, odpowiednio do stanowiska, na które jest przeprowadzany konkurs;

2) znajomości i umiejętności stosowania standardów metodologii opiniowania przez specjalistów;

3) znajomości i umiejętności stosowania przepisów regulujących organizację i funkcjonowanie opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów oraz sporządzanie opinii przez opiniodawczy zespół sądowych specjalistów;

4) umiejętności zapewnienia zgodności zakresu opinii z postanowieniem organu zlecającego opinię;

5) umiejętności formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej i logiki wywodu.

5. Przygotowując zadania na pracę pisemną, komisja konkursowa sporządza przedstawiane w zadaniach opinie oraz opisy lub dokumentację przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich, a także dokumenty z akt sprawy, nie posługując się rzeczywistymi dokumentami oraz nie odwołując się do konkretnych przypadków w sposób umożliwiający ich identyfikację.

§ 9. [Przebieg drugiego etapu konkursu]

1. Drugi etap konkursu trwa 90 minut i odbywa się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę, w obecności co najmniej dwóch członków komisji konkursowej.

2. Opuszczenie sali w trakcie konkursu jest dopuszczalne w wyjątkowych przypadkach, pod nadzorem członka komisji konkursowej.

3. Prace pisemne oznacza się indywidualnym kodem. Każdy kandydat losuje kopertę z wydrukowanym na niej numerem kodu. Numer ten kandydat wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej stronie swojej pracy. Z koperty kandydat wyjmuje czystą kartkę, na której zapisuje swoje imię i nazwisko, a następnie kartkę tę umieszcza z powrotem w kopercie, którą zakleja i – przed przystąpieniem do rozwiązywania zadania – oddaje członkowi komisji konkursowej. Koperty – do czasu rozkodowania prac – przechowuje przewodniczący komisji. Prace są rozkodowywane po dokonaniu oceny wszystkich prac.

4. Każda praca pisemna jest sprawdzana przez dwóch członków komisji konkursowej. Pracę pisemną kandydata komisja konkursowa ocenia w skali od 0 do 20 punktów, biorąc pod uwagę spełnienie kryteriów, o których mowa w § 8 ust. 4.

§ 10. [Trzeci etap konkursu]

1. Do trzeciego etapu konkursu są dopuszczani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 10 punktów z pracy pisemnej.

2. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs, i ocenia je w skali od 0 do 10 punktów, biorąc pod uwagę umiejętność podejmowania prawidłowych decyzji oraz poprawnego formułowania wniosków w zakresie zadań wykonywanych na tym stanowisku.

§ 11. [Ustalanie kolejności kandydatów]

1. Po zakończeniu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie ustala kolejność kandydatów według liczby uzyskanych punktów, uwzględniając kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 16 punktów w trakcie konkursu i co najmniej 4 punkty w trzecim etapie konkursu.

2. Komisja konkursowa ustala kolejność kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, biorąc pod uwagę doświadczenie zawodowe oraz wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs.

§ 12. [Protokół przebiegu konkursu]

1. Sekretarz komisji sporządza protokół przebiegu konkursu, obejmujący:

1) wskazanie stanowiska, na które został przeprowadzony konkurs;

2) imiona i nazwiska kandydatów, którzy przystąpili do konkursu;

3) wyniki uzyskane przez poszczególnych kandydatów;

4) ustaloną kolejność kandydatów oraz jej uzasadnienie w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 2;

5) wskazanie przyczyn nierozstrzygnięcia konkursu.

2. Członkowie komisji konkursowej podpisują protokół przebiegu konkursu.

3. Protokół przebiegu konkursu wraz z dokumentacją komisja konkursowa przekazuje niezwłocznie prezesowi sądu okręgowego.

§ 13. [Umowa o pracę z kandydatem]

1. Prezes sądu okręgowego zawiera umowę o pracę z kandydatem wskazanym zgodnie z § 11 jako kandydat, który uzyskał najlepszy wynik w konkursie.

2. Jeżeli nabór był prowadzony na więcej niż jedno stanowisko, prezes sądu okręgowego zawiera umowy o pracę z odpowiednią liczbą kandydatów wskazanych zgodnie z § 11 jako kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w konkursie.

3. Prezes sądu okręgowego może w terminie 6 miesięcy od zakończenia konkursu zawrzeć umowę o pracę z kolejnym kandydatem wskazanym zgodnie z § 11, jeżeli zaistnieje konieczność przeprowadzenia naboru na to samo stanowisko lub na inne stanowisko specjalisty w zakresie tej samej specjalności. Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy może zostać zawarta w terminie 12 miesięcy od zakończenia konkursu.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Luiza Szmyt

ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »