reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2–4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 266) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych w poszczególnych zawodach oraz odpowiadającego im zakresu i wymiaru praktyki, o której mowa w art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej „ustawą”, dla poszczególnych kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi;

2) wymagania dotyczące ustalania składów komisji egzaminacyjnych i zespołów egzaminacyjnych;

3) wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych;

4) wzór świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji.

§ 2. [Kategorie stwierdzające posiadanie kwalifikacji w zawodzie geolog]

O stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog w kategorii:

1) I–VII może ubiegać się osoba, która:

a) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:

– na kierunku lub o specjalności: geologia lub górnictwo i geologia lub

– innych niż wymienione w tiret pierwszym, których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych, i ukończyła co najmniej dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu wnioskowanej kategorii lub

b) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich innych niż wymienione w lit. a tiret pierwszym, których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych;

2) VIII może ubiegać się osoba, która:

a) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:

– na kierunku lub o specjalności: geologia, górnictwo i geologia lub geografia lub

– innych niż wymienione w tiret pierwszym, których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych, i ukończyła co najmniej dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu wnioskowanej kategorii lub

b) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich innych niż wymienione w lit. a tiret pierwszym, których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych;

3) IX może ubiegać się osoba, która:

a) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:

– na kierunku lub o specjalności: geologia, górnictwo i geologia lub geofizyka lub

– innych niż wymienione w tiret pierwszym, których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych, i ukończyła co najmniej dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu wnioskowanej kategorii lub

b) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:

– na kierunku fizyka lub

– innych niż wymienione w lit. a tiret pierwszym, których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych;

4) XIII może ubiegać się osoba, która:

a) posiada co najmniej świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły nadającej prawo używania tytułu zawodowego lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik geolog, technik górnik, technik górnictwa otworowego, technik górnictwa podziemnego, technik górnictwa odkrywkowego lub technik wiertnik lub

b) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych.

§ 3. [Praktyka dla osób ubiegających się o stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog]

1. Praktyka, o której mowa w art. 52 ust. 4 ustawy, dla osób ubiegających się o stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog w kategorii:

1) I–VII powinna trwać co najmniej:

a) dwa lata przy sporządzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a,

b) trzy lata przy sporządzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b;

2) VIII powinna trwać co najmniej:

a) dwa lata przy projektowaniu i dokumentowaniu prac kartografii geologicznej w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a,

b) trzy lata przy projektowaniu i dokumentowaniu prac kartografii geologicznej w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b;

3) IX powinna trwać co najmniej:

a) dwa lata przy projektowaniu i dokumentowaniu badań geofizycznych w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. a,

b) trzy lata przy projektowaniu i dokumentowaniu badań geofizycznych w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. b;

4) XIII powinna trwać co najmniej rok przy wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi.

2. W przypadku osób zatrudnionych w urzędzie obsługującym organ administracji geologicznej praktyka powinna trwać co najmniej:

1) dwa lata w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 3 lit. a;

2) trzy lata w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. b.

§ 4. [Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu praktyki]

Ustala się następujące szczegółowe wymagania dotyczące zakresu praktyki, o której mowa w art. 52 ust. 4 ustawy, dla poszczególnych kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi:

1) dla kategorii I:

a) udział w sporządzaniu co najmniej:

– dwóch projektów robót geologicznych oraz trzech dokumentacji geologicznych, związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów, w tym co najmniej jednej dokumentacji geologicznej złoża węglowodorów lub dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów – w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a,

– trzech projektów robót geologicznych oraz czterech dokumentacji geologicznych, związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów, w tym co najmniej jednej dokumentacji geologicznej złoża węglowodorów lub dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów – w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b,

b) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, o którym mowa w lit. a;

2) dla kategorii II:

a) udział w sporządzaniu co najmniej:

– dwóch projektów robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek, oraz trzech dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek – w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a,

– trzech projektów robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek, oraz czterech dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek – w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b,

b) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, o którym mowa w lit. a;

3) dla kategorii III:

a) udział w sporządzaniu co najmniej:

– dwóch projektów robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej oraz pięciu dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej – w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a,

– trzech projektów robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej oraz siedmiu dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej – w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b,

b) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, o którym mowa w lit. a;

4) dla kategorii IV:

a) udział w sporządzaniu co najmniej:

– trzech projektów robót geologicznych oraz siedmiu dokumentacji hydrogeologicznych sporządzanych w celu określonym w art. 90 ust. 1 ustawy lub dokumentacji sporządzanych w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonywania otworów obserwacyjnych, w tym co najmniej dwóch projektów robót geologicznych oraz czterech dokumentacji hydrogeologicznych związanych z ustalaniem zasobów oraz właściwości wód leczniczych, wód termalnych lub solanek lub określaniem warunków hydrogeologicznych na potrzeby wskazane w art. 90 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, h oraz i ustawy – w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a,

– czterech projektów robót geologicznych oraz dziesięciu dokumentacji hydrogeologicznych sporządzanych w celu określonym w art. 90 ust. 1 ustawy lub dokumentacji sporządzanych w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonywania otworów obserwacyjnych, w tym co najmniej dwóch projektów robót geologicznych oraz czterech dokumentacji hydrogeologicznych związanych z ustalaniem zasobów oraz właściwości wód leczniczych, wód termalnych lub solanek lub określaniem warunków hydrogeologicznych na potrzeby wskazane w art. 90 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, h oraz i ustawy – w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b,

b) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, o którym mowa w lit. a;

5) dla kategorii V:

a) udział w sporządzaniu co najmniej:

– trzech projektów robót geologicznych oraz siedmiu dokumentacji hydrogeologicznych sporządzanych w celu określonym w art. 90 ust. 1 ustawy lub dokumentacji sporządzanych w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonywania otworów obserwacyjnych – w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a,

– czterech projektów robót geologicznych oraz dziesięciu dokumentacji hydrogeologicznych sporządzanych w celu określonym w art. 90 ust. 1 ustawy lub dokumentacji sporządzanych w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonywania otworów obserwacyjnych – w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b,

b) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, o którym mowa w lit. a;

6) dla kategorii VI:

a) udział w sporządzaniu co najmniej:

– trzech projektów robót geologicznych oraz siedmiu dokumentacji geologiczno-inżynierskich sporządzanych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby określone w art. 91 ust. 1 ustawy, w tym co najmniej dwóch projektów robót geologicznych oraz czterech dokumentacji geologiczno-inżynierskich związanych z określaniem warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych lub budownictwa wodnego, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, składowania odpadów na powierzchni lub podziemnego składowania dwutlenku węgla – w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a,

– czterech projektów robót geologicznych oraz dziesięciu dokumentacji geologiczno-inżynierskich sporządzanych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby określone w art. 91 ust. 1 ustawy, w tym co najmniej dwóch projektów robót geologicznych oraz czterech dokumentacji geologiczno-inżynierskich związanych z określaniem warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych lub budownictwa wodnego, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, składowania odpadów na powierzchni lub podziemnego składowania dwutlenku węgla – w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b,

b) udział przy badaniach właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów i skał,

c) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, o którym mowa w lit. a;

7) dla kategorii VII:

a) udział w sporządzaniu co najmniej:

– trzech projektów robót geologicznych oraz siedmiu dokumentacji geologiczno-inżynierskich sporządzanych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby określone w art. 91 ust. 1 ustawy – w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a,

– czterech projektów robót geologicznych oraz dziesięciu dokumentacji geologiczno-inżynierskich sporządzanych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby określone w art. 91 ust. 1 ustawy – w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b,

b) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, o którym mowa w lit. a;

8) dla kategorii VIII:

a) udział w pracach geologicznych przy sporządzaniu co najmniej:

– trzech map geologicznych w skali nie mniejszej niż 1:50 000 lub trzech map osuwisk w skali nie mniejszej niż 1:10 000, z wyjątkiem map sporządzanych w ramach pozostałych kategorii kwalifikacji – w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a,

– czterech map geologicznych w skali nie mniejszej niż 1:50 000 lub czterech map osuwisk w skali nie mniejszej niż 1:10 000, z wyjątkiem map sporządzanych w ramach pozostałych kategorii kwalifikacji – w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b,

b) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu prac kartografii geologicznej;

9) dla kategorii IX:

a) udział w sporządzaniu co najmniej:

– trzech projektów oraz pięciu dokumentacji badań sejsmicznych lub co najmniej pięciu dokumentacji geofizyki wiertniczej – w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. a,

– trzech projektów oraz siedmiu dokumentacji badań sejsmicznych lub co najmniej siedmiu dokumentacji geofizyki wiertniczej – w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. b,

b) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu w terenie badań geofizycznych, o których mowa w lit. a;

10) dla kategorii XIII – udział w wykonywaniu czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych, lub w kierowaniu w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekraczała 100 m.

§ 5. [Skład komisji egzaminacyjnej]

1. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

1) przewodniczący komisji;

2) jeden albo dwóch zastępców przewodniczącego komisji;

3) członkowie komisji.

2. W skład komisji egzaminacyjnej są powoływani specjaliści z dziedziny prawa geologicznego i górniczego, posiadający ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku lub o specjalności: geologia, górnictwo i geologia, geofizyka, geografia, ochrona środowiska, prawo lub budownictwo, lub inne studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych.

§ 6. [Skład zespołu egzaminacyjnego]

1. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą cztery osoby, w tym:

1) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego;

2) dwóch członków zespołu egzaminacyjnego;

3) sekretarz zespołu egzaminacyjnego.

2. Przewodniczących, członków i sekretarzy zespołów egzaminacyjnych powołuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej albo jego zastępca.

§ 7. [Wynagrodzenie przysługujące osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych]

Ustala się wynagrodzenie przysługujące osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych za udział w przeprowadzeniu egzaminu w wysokości:

1) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego – 95 zł,

2) członek i sekretarz zespołu egzaminacyjnego – 80 zł

– za każdą przeegzaminowaną osobę.

§ 8. [Świadectwo stwierdzające posiadanie kwalifikacji]

Wzór świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2016 r.2)

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. poz. 1629), które zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1238 oraz z 2015 r. poz. 1505) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR ŚWIADECTWA STWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE KWALIFIKACJI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 30 marca 2016 r. (poz. 425)

WZÓR ŚWIADECTWA STWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE KWALIFIKACJI

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama