reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

Na podstawie art. 100af ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa warunki, sposób i tryb wyjaśniania niezgodności danych przez podmioty, które te dane przekazują, a także terminy, zakres, sposób, tryb i warunki przekazywania poprawnych danych do centralnej ewidencji kierowców, zwanej dalej „ewidencją”.

§ 2. [Niezgodność danych zgromadzonych w ewidencji]

1. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych zgromadzonych w ewidencji, niezwłocznie odnotowuje w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję stwierdzoną niezgodność, wskazując jej zakres, chyba że jest właściwy do jej usunięcia i bezpośrednio po jej stwierdzeniu usunie tę niezgodność.

2. Administrator ewidencji przekazuje niezwłocznie, do właściwego podmiotu, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot, informację o konieczności usunięcia niezgodności.

3. Podmiot, który pobrał do wyjaśnienia niezgodność, a nie jest właściwy do jej usunięcia, ustala, za pomocą dostępnych źródeł informacji, podmiot właściwy i odnotowuje w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję informację o podmiocie właściwym do usunięcia niezgodności.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, administrator ewidencji przekazuje niezwłocznie, do wskazanego podmiotu, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot, informację o konieczności usunięcia niezgodności.

§ 3. [Wyjaśnienie niezgodności]

1. Podmiot, który jest właściwy do usunięcia niezgodności, wyjaśnia tę niezgodność, w szczególności w oparciu o posiadane bazy danych, rejestry i dokumenty. Wyjaśnienie niezgodności następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie:

1) 7 dni od dnia jej pobrania – w przypadku niezgodności związanych z potwierdzaniem danych z innym organem lub żądaniem wyjaśnienia niezgodności przez poprzedni organ, dla których brak wyjaśnienia niezgodności uniemożliwia zamówienie spersonalizowanego dokumentu;

2) 14 dni od dnia jej pobrania – w przypadku niezgodności związanych z brakiem danych w ewidencji, brakiem pełnych danych albo niezgodności w danych pobranych z ewidencji;

3) 21 dni od dnia jej pobrania – w przypadku niezgodności związanych z brakiem dokumentu lub czynności lub nieprawidłowo dowiązanym dokumentem lub czynnością;

4) 28 dni od dnia jej pobrania – w przypadku niezgodności porządkujących dane historyczne, rozwiązywanych przez organy w przypadku, gdy dane objęte niezgodnością zostały przekazane do ewidencji po dniu 31 grudnia 2010 r., a obecnie nie znajdują się we właściwości miejscowej urzędu;

5) 56 dni od dnia jej pobrania – w przypadku niezgodności porządkujących dane historyczne, rozwiązywanych przez organy w przypadku, gdy dane objęte niezgodnością zostały przekazane do ewidencji w latach 2004–2010, a obecnie nie znajdują się we właściwości miejscowej urzędu;

6) 112 dni od dnia jej pobrania – w przypadku niezgodności dotyczących danych zgromadzonych przed dniem 1 stycznia 2004 r.

2. W przypadku niezgodności innych niż określone w ust. 1, termin wyjaśnienia niezgodności określa administrator ewidencji, biorąc pod uwagę stopień trudności w wyjaśnieniu niezgodności.

3. Termin wyjaśnienia niezgodności, o którym mowa w ust. 1 pkt 2–4 i ust. 2, administrator ewidencji może skrócić, na wniosek podmiotu właściwego do usunięcia niezgodności, o 7 dni w przypadku konieczności zapewnienia terminowej realizacji zadań ustawowych.

4. Termin wyjaśnienia niezgodności, o którym mowa w ust. 1 pkt 2–6 i ust. 2, może być przedłużony o 14 dni, jeżeli ilość niezgodności pobranych do wyjaśnienia i terminy ich usunięcia wpłynęłyby na terminową realizację zadań ustawowych przez podmiot właściwy do usunięcia niezgodności.

5. W przypadku konieczności wyjaśnienia niezgodności z udziałem podmiotu, którego dane dotyczą, termin, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony o kolejne 14 dni.

§ 4. [Wprowadzanie do ewidencji danych, co do których stwierdzono niezgodność]

1. Wprowadzenie do ewidencji danych, w stosunku do których stwierdzono niezgodność, wymaga uprzedniego wyjaśnienia tej niezgodności.

2. Administrator ewidencji umożliwi wprowadzenie do ewidencji danych bez uprzedniego wyjaśnienia niezgodności, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań wynikających z przepisów odrębnych, realizowanych przez podmioty zobowiązane do wprowadzania danych do ewidencji w ustawowych terminach.

§ 5. [Przebieg wyjaśniania niezgodności]

1. Wyjaśnienie niezgodności polega na:

1) przekazaniu poprawnych danych do ewidencji;

2) przekazaniu informacji o poprawności danych w ewidencji;

3) przekazaniu informacji o nieuzasadnionym wprowadzeniu danych w ewidencji.

2. W przypadku braku możliwości usunięcia niezgodności podmiot, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot, wskazuje przyczynę jej nieusunięcia.

§ 6. [Usunięcie niezgodności]

W przypadku gdy usunięcie niezgodności wymaga udziału administratora ewidencji, dokonuje on, w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję, zmiany umożliwiającej usunięcie tej niezgodności.

§ 7. [Informacja o konieczności usunięcia niezgodności]

1. Przekazanie informacji o konieczności usunięcia niezgodności następuje przez automatyczne udostępnienie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, do pobrania za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot lub za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, informacji zawierającej zestawienie niezgodności i terminy ich wyjaśniania.

2. Informacja zawierająca zestawienie niezgodności jest generowana przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję nie rzadziej niż raz na dzień.

3. Podmiot pobiera informację zawierającą zestawienie niezgodności nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia jej udostępnienia.

§ 8. [Wejście w życie]

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266 i 352.

[1] § 8 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców (Dz.U. poz. 2106). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2017 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama