reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

Na podstawie art. 100aa ust. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Szczegółowy katalog danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców]

Rozporządzenie określa szczegółowy katalog danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców, zwanej dalej „ewidencją”.

§ 2. [Gromadzone dane w stosunku do osób posiadających uprawnienia do kierowania]

W stosunku do osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, tramwajami lub motorowerami, zwane dalej „uprawnieniami”, lub osób, którym cofnięto te uprawnienia, osób nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły naruszenie, oraz osób nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, w ewidencji gromadzi się następujące dane:

1) o uprawnieniach:

a) datę uzyskania uprawnienia,

b) datę ważności uprawnienia,

c) rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia,

d) ograniczenia uprawnienia,

e) datę i przyczynę cofnięcia oraz datę przywrócenia uprawnienia,

f) datę rozpoczęcia i zakończenia zawieszenia uprawnienia,

g) nazwę organu dokonującego odnotowania uzyskania, cofnięcia lub przywrócenia uprawnienia;

2) o dokumentach stwierdzających uprawnienia lub ich wtórnikach:

a) datę złożenia zamówienia personalizacji dokumentu,

b) serię i numer blankietu dokumentu,

c) numer dokumentu,

d) datę wydania dokumentu,

e) datę ważności dokumentu,

f) datę odbioru dokumentu,

g) nazwę organu, który wydał dokument,

h) rodzaj dokumentu,

i) kategorie uprawnień i daty ich ważności,

j) wymagania lub ograniczenia zamieszczone w dokumencie,

k) przyczynę wydania wtórnika dokumentu,

l) datę utraty, zniszczenia, odnalezienia dokumentu i ich zgłoszenia,

m) przyczynę utraty dokumentu,

n) datę i przyczynę unieważnienia dokumentu,

o) informację o wszczęciu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej postępowania w sprawie wymiany polskiego dokumentu stwierdzającego uprawnienie na krajowy dokument stwierdzający uprawnienie wydane w tym państwie – jeżeli organ posiada informację,

p) informację o wymianie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej polskiego dokumentu stwierdzającego uprawnienie na krajowy dokument stwierdzający uprawnienie wydane w tym państwie – jeżeli organ posiada informację,

r) dotyczące dokumentu wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej wymienionego na polskie krajowe prawo jazdy:

– nazwę państwa wydania dokumentu,

– nazwę organu wydającego dokument,

– numer dokumentu,

– serię i numer blankietu dokumentu,

– datę wydania dokumentu,

– datę ważności dokumentu,

– rodzaj i zakres uprawnień,

– daty ważności oraz uzyskania poszczególnych uprawnień,

– wymagania lub ograniczenia zamieszczone w dokumencie,

s) datę i przyczynę zatrzymania dokumentu,

t) datę i przyczynę wydania decyzji lub postanowienia o zatrzymaniu dokumentu,

u) datę zwrócenia dokumentu do organu wydającego – w przypadku powstania obowiązku jego zwrócenia związanego z decyzją o zatrzymaniu dokumentu, postanowieniem o zatrzymaniu dokumentu lub orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów,

w) datę wydania decyzji o przedłużeniu zatrzymania dokumentu,

y) datę końca okresu zatrzymania dokumentu,

z) okres zatrzymania dokumentu – w przypadkach wydania decyzji o zatrzymaniu dokumentu na z góry określony czas,

za) datę zwrócenia dokumentu,

zb) dotyczące zatrzymanego dokumentu wydanego przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska:

– nazwę państwa wydania dokumentu,

– nazwę organu wydającego dokument,

– serię i numer dokumentu,

– serię i numer blankietu dokumentu,

– datę wydania dokumentu,

– datę ważności dokumentu,

– rodzaj dokumentu,

– rodzaj i zakres uprawnień zamieszczonych w dokumencie,

– wymagania lub ograniczenia zamieszczone w dokumencie;

3) o zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów:

a) datę rozpoczęcia obowiązywania zakazu,

b) datę zakończenia obowiązywania zakazu albo informację o orzeczeniu zakazu dożywotnio,

c) okres, na jaki został orzeczony zakaz,

d) kategorie uprawnień, w tym pozwolenie do kierowania tramwajem, na które orzeczono zakaz, odpowiednie do rodzaju pojazdu,

e) sposób wykonania zakazu,

f) datę ustanowienia i uchylenia wykonania zakazu z blokadą alkoholową oraz nazwę organu, który wydał orzeczenie,

g) datę zakończenia wykonywania zakazu w związku z orzeczeniem o uznaniu zakazu za wykonany i nazwę sądu, który wydał orzeczenie,

h) nazwę organu orzekającego zakaz,

i) sygnaturę akt sprawy, w ramach której orzeczono zakaz, datę wydania orzeczenia oraz datę uprawomocnienia się orzeczenia;

4) o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach:

a) liczbę punktów odpowiadających naruszeniu,

b) nazwę naruszenia przepisów ruchu drogowego – kod, podstawę prawną, rodzaj czynu i oznaczenie wskazujące na czyn przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji oraz datę, godzinę i miejsce jego popełnienia,

c) dane pojazdu, którym popełniono naruszenie – rodzaj, markę, model i numer rejestracyjny albo wskazanie, że pojazd nie podlega rejestracji, oraz kraj rejestracji pojazdu – dla pojazdów zarejestrowanych za granicą,

d) nazwę organu, który stwierdził popełnienie wykroczenia albo przestępstwa,

e) serię i numer mandatu karnego, datę jego wystawienia oraz datę uprawomocnienia,

f) dane niezbędne do realizacji płatności wynikającej z wystawionego mandatu karnego – numer rachunku bankowego oraz nazwę urzędu, na rzecz którego należy uiścić należność,

g) informację, czy płatność zrealizowano za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ewidencji, wysokość nałożonej grzywny oraz termin płatności – w przypadku naruszenia rozstrzygniętego w postępowaniu mandatowym,

h) sygnaturę akt sprawy, datę wydania orzeczenia, datę uprawomocnienia oraz wysokość nałożonej grzywny – w przypadku naruszenia rozstrzygniętego orzeczeniem w sprawie o naruszenie przepisów ruchu drogowego,

i) łączną liczbę punktów przypisanych kierowcy,

j) informację o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

5) o zaświadczeniach ADR lub ich wtórnikach:

a) numer zaświadczenia ADR,

b) datę wydania zaświadczenia ADR,

c) datę ważności zaświadczenia ADR,

d) zakres zaświadczenia ADR,

e) przyczynę wydania zaświadczenia ADR,

f) podmiot wydający zaświadczenie ADR;

6) o świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, o których mowa w art. 39c ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.3)), lub ich kopiach:

a) numer świadectwa kwalifikacji zawodowej,

b) datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej,

c) datę ograniczenia świadectwa kwalifikacji zawodowej,

d) datę przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego,

e) rodzaj i zakres świadectwa kwalifikacji zawodowej,

f) podmiot wprowadzający (wydający) świadectwo kwalifikacji zawodowej,

g) datę przekazania do ewidencji świadectwa kwalifikacji zawodowej,

h) przyczynę wydania kopii świadectwa kwalifikacji zawodowej;

7) o świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających ukończenie szkolenia okresowego, o którym mowa w art. 39e ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, lub ich kopiach:

a) numer świadectwa kwalifikacji zawodowej,

b) datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej,

c) datę ograniczenia świadectwa kwalifikacji zawodowej,

d) rodzaj i zakres świadectwa kwalifikacji zawodowej,

e) podmiot wprowadzający świadectwo kwalifikacji zawodowej,

f) podmiot wydający świadectwo kwalifikacji zawodowej,

g) datę przekazania do ewidencji świadectwa kwalifikacji zawodowej,

h) przyczynę wydania kopii świadectwa kwalifikacji zawodowej;

8) o zezwoleniach na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 65):

a) numer zezwolenia,

b) datę wydania zezwolenia,

c) datę ważności zezwolenia,

d) datę odbioru zezwolenia,

e) zakres zezwolenia,

f) nazwę organu wydającego zezwolenie;

9) o orzeczeniach dotyczących przeciwwskazań do kierowania:

a) w przypadku orzeczenia lekarskiego:

– datę wydania i datę doręczenia skierowania na badanie lekarskie,

– przyczynę wydania skierowania na badanie lekarskie,

– nazwę organu wydającego skierowanie na badanie lekarskie,

– numer i datę wydania orzeczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

– kategorie uprawnień, co do których stwierdzono istnienie przeciwwskazań do kierowania, oraz ograniczenia uprawnień,

– datę ponownego badania lekarskiego,

– numer ewidencyjny lekarza wydającego orzeczenie lekarskie o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

b) w przypadku orzeczenia psychologicznego w zakresie psychologii transportu:

– datę wydania i datę doręczenia skierowania na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu o braku lub istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdem,

– przyczynę wydania skierowania na badanie psychologiczne,

– nazwę organu wydającego skierowanie na badanie psychologiczne,

– numer i datę wydania orzeczenia psychologicznego o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,

– kategorie uprawnień, co do których stwierdzono istnienie przeciwwskazań do kierowania pojazdem,

– datę ważności orzeczenia psychologicznego o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,

– numer ewidencyjny psychologa wydającego orzeczenie psychologiczne o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

10) o okresie próbnym i jego przedłużeniu:

a) datę ustanowienia,

b) termin obowiązywania,

c) datę i przyczynę przedłużenia,

d) nazwę organu ustanawiającego lub przedłużającego okres próbny;

11) o skierowaniu na kurs reedukacyjny:

a) datę wydania i datę doręczenia skierowania,

b) przyczynę wydania skierowania,

c) nazwę organu kierującego na kursy reedukacyjne,

d) rodzaj kursu reedukacyjnego,

e) datę odbycia kursu reedukacyjnego,

f) numer zaświadczenia o odbyciu kursu reedukacyjnego,

g) numer ewidencyjny wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego prowadzącego kurs reedukacyjny;

12) numer ewidencyjny instruktora, który prowadził szkolenie;

13) numer ewidencyjny wykładowcy, który prowadził szkolenie;

14) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców i innej jednostki, która prowadziła szkolenie;

15) numer ewidencyjny instruktora techniki jazdy, który prowadził szkolenie;

16) numer ewidencyjny egzaminatora, który przeprowadził egzamin;

17) numer porządkowy, nadany przez system teleinformatyczny, wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, który przeprowadził egzamin państwowy.

§ 3. [Gromadzone dane w stosunku do osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień]

W stosunku do osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień w ewidencji gromadzi się następujące dane:

1) o uprawnieniach:

a) datę uzyskania uprawnienia,

b) datę ważności uprawnienia,

c) rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia,

d) ograniczenia uprawnienia,

e) datę i przyczynę cofnięcia oraz datę przywrócenia uprawnienia,

f) datę rozpoczęcia i zakończenia zawieszenia uprawnienia,

g) nazwę organu dokonującego odnotowania uzyskania, cofnięcia lub przywrócenia uprawnienia;

2) o dokumentach stwierdzających uprawnienia:

a) datę złożenia zamówienia personalizacji dokumentu,

b) serię i numer blankietu dokumentu,

c) numer dokumentu,

d) datę wydania dokumentu,

e) datę ważności dokumentu,

f) nazwę organu, który wydał dokument,

g) rodzaj dokumentu,

h) kategorie uprawnień i daty ich ważności,

i) wymagania lub ograniczenia zamieszczone w dokumencie,

j) datę i przyczynę unieważnienia dokumentu,

k) informację o wszczęciu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej postępowania w sprawie wymiany polskiego dokumentu stwierdzającego uprawnienie na krajowy dokument stwierdzający uprawnienie wydane w tym państwie – jeżeli organ posiada taką informację,

l) informację o wymianie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej polskiego dokumentu stwierdzającego uprawnienie na krajowy dokument stwierdzający uprawnienie wydane w tym państwie – jeżeli organ posiada taką informację,

m) dane dotyczące zatrzymanego dokumentu wydanego przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska:

– nazwę państwa wydania dokumentu,

– nazwę organu wydającego dokument,

– serię i numer dokumentu,

– serię i numer blankietu dokumentu,

– datę wydania oraz datę ważności dokumentu,

– rodzaj dokumentu,

– rodzaj i zakres uprawnień zamieszczone w dokumencie,

– wymagania lub ograniczenia zamieszczone w dokumencie;

3) o orzeczeniach dotyczących przeciwwskazań do kierowania:

a) w przypadku orzeczenia lekarskiego:

– numer i datę wydania orzeczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

– kategorie uprawnień, co do których stwierdzono istnienie przeciwwskazań do kierowania, oraz ograniczenia uprawnień,

– datę ponownego badania lekarskiego,

– numer ewidencyjny lekarza wydającego orzeczenie lekarskie o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

b) w przypadku orzeczenia psychologicznego w zakresie psychologii transportu:

– numer i datę wydania orzeczenia psychologicznego o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,

– kategorie uprawnień, co do których stwierdzono istnienie przeciwwskazań do kierowania,

– datę ważności orzeczenia psychologicznego o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,

– numer ewidencyjny psychologa wydającego orzeczenie psychologiczne o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

4) o obowiązywaniu zakazu prowadzenia pojazdów:

a) datę rozpoczęcia obowiązywania zakazu,

b) datę zakończenia obowiązywania zakazu albo informację o orzeczeniu zakazu dożywotnio,

c) okres, na jaki został orzeczony zakaz,

d) kategorie uprawnień, w tym pozwolenie do kierowania tramwajem, na które orzeczono zakaz, odpowiednie do rodzaju pojazdu,

e) sposób wykonania zakazu;

5) o obowiązywaniu decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy:

a) datę i przyczynę zatrzymania,

b) datę i przyczynę wydania decyzji lub postanowienia o zatrzymaniu,

c) okres obowiązywania decyzji o zatrzymaniu,

d) datę decyzji o przedłużeniu zatrzymania,

e) datę przedłużenia zatrzymania,

f) datę końca zatrzymania,

g) datę cofnięcia uprawnienia;

6) informację o rozpoczęciu szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej;

7) dotyczące ukończonego szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami:

a) numer ewidencyjny podmiotu przeprowadzającego szkolenie,

b) numer ewidencyjny instruktora przeprowadzającego szkolenie,

c) numer ewidencyjny wykładowcy przeprowadzającego szkolenie,

d) datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia;

8) dotyczące wyników egzaminów państwowych:

a) datę przeprowadzenia egzaminu,

b) rodzaj egzaminu,

c) wynik egzaminu, w tym informacja o niestawieniu się na egzamin,

d) numer ewidencyjny ośrodka egzaminującego,

e) numer ewidencyjny egzaminatora przeprowadzającego egzamin;

9) o posiadaniu świadectw kwalifikacji zawodowych potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub wstępnej uzupełniającej:

a) numer świadectwa kwalifikacji zawodowej,

b) datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej,

c) datę ograniczenia świadectwa kwalifikacji zawodowej,

d) datę przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego,

e) rodzaj i zakres świadectwa kwalifikacji zawodowej.

§ 4. [Gromadzone dane w odniesieniu do wykładowców, egzaminatorów, instruktorów, lekarzy]

1. W odniesieniu do wykładowców, egzaminatorów, instruktorów prowadzących szkolenie oraz instruktorów techniki jazdy w ewidencji gromadzi się następujące dane:

1) o uprawnieniach do, odpowiednio, szkolenia lub egzaminowania:

a) datę uzyskania posiadanych uprawnień,

b) termin ważności uprawnień – jeśli występuje przy terminie ważności uprawnień,

c) zakres posiadanych uprawnień;

2) o dokumentach potwierdzających uprawnienia do, odpowiednio, szkolenia lub egzaminowania:

a) numer dokumentu,

b) datę wydania dokumentu,

c) datę ważności dokumentu,

d) rodzaj dokumentu,

e) oznaczenie podmiotu wydającego dokument stwierdzający posiadanie odpowiednich uprawnień.

2. W odniesieniu do lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu w ewidencji gromadzi się następujące dane:

1) o uprawnieniach do orzekania:

a) datę uzyskania uprawnienia,

b) termin ważności uprawnienia;

2) o dokumentach potwierdzających uprawnienia do orzekania:

a) numer dokumentu,

b) datę wydania dokumentu,

c) rodzaj dokumentu,

d) oznaczenie podmiotu wydającego dokument stwierdzający posiadanie odpowiednich uprawnień.

§ 5. [Gromadzone dane w odniesieniu do ośrodków szkolenia]

W odniesieniu do ośrodków szkolenia kierowców i innych jednostek prowadzących szkolenie, pracowni psychologicznych wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, ośrodków doskonalenia techniki jazdy i ośrodków egzaminacyjnych w ewidencji gromadzi się następujące dane:

1) o prowadzonej działalności gospodarczej:

a) zakres prowadzonej działalności regulowanej, w tym dotyczące wydanych poświadczeń potwierdzających spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodki szkolenia kierowców, obejmujące numer oraz datę wydania i cofnięcia poświadczenia,

b) adres prowadzonej działalności regulowanej, w tym dotyczące adresów placówek uprawnionych do prowadzenia szkoleń kwalifikacji wstępnej lub wstępnej uzupełniającej oraz okresów współpracy z nimi,

c) datę uzyskania oraz datę utraty ważności uprawnień do prowadzenia działalności regulowanej;

2) o datach wpisu oraz datach i przyczynach skreślenia z właściwych ewidencji i rejestrów.

§ 6. [Wejście w życie]

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266 i 352.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 805, 915 i 1310 oraz z 2015 r. poz. 211, 390, 978, 1269, 1273, 1893 i 2183.

[1] § 6 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców (Dz.U. poz. 2113). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2017 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sobieski

Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama