reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji kierowców

Na podstawie art. 100a ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa wymagania techniczne i jakościowe w zakresie standardów przesyłanych danych oraz tryb wprowadzania danych do centralnej ewidencji kierowców, zwanej dalej „ewidencją”.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) obiekt – obiekt w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352);

2) schemat zasilania – strukturę danych cech informacyjnych obiektów przekazywanych do ewidencji;

3) suma kontrolna – zestaw danych generowany przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, potwierdzający aktualność danych zgromadzonych w ewidencji.

§ 3. [Wprowadzanie danych do ewidencji]

1. Wprowadzanie danych do ewidencji jest realizowane zgodnie ze schematem zasilania udostępnionym przez administratora ewidencji.

2. W przypadku zmiany schematu zasilania administrator ewidencji przekazuje niezwłocznie podmiotom obowiązanym do wprowadzania danych do ewidencji zaktualizowany schemat zasilania.

§ 4. [Suma kontrolna]

1. Dane zgromadzone w ewidencji, pobrane w celu wprowadzenia danych do ewidencji, opatrzone są sumą kontrolną potwierdzającą aktualność tych danych.

2. Wprowadzenie danych do ewidencji, w celu aktualizacji ewidencji, wymaga użycia przez podmiot obowiązany do wprowadzania danych do ewidencji, sumy kontrolnej potwierdzającej aktualność danych.

§ 5. [Wskazanie obiektu, którego dotyczą wprowadzane dane]

W przypadku pobrania danych zgromadzonych w ewidencji, w celu wprowadzenia danych do ewidencji, dotyczących więcej niż jednego obiektu, podmiot obowiązany do wprowadzania danych do ewidencji wskazuje, którego obiektu dotyczą wprowadzane dane.

§ 6. [Weryfikacja poprawności wprowadzanych danych]

1. Administrator ewidencji weryfikuje poprawność wprowadzanych danych w oparciu o dane zgromadzone w rejestrach PESEL, REGON i TERYT.

2. W przypadku komunikatu o negatywnej weryfikacji poprawności wprowadzanych danych, wraz z tym komunikatem wskazane zostają dane zawierające błędy oraz określające ich rodzaj.

§ 7. [Wprowadzenie danych do ewidencji]

1. Wprowadzenie danych do ewidencji wymaga użycia danych słownikowych udostępnianych przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.

2. W przypadku konieczności uzupełnienia udostępnionych przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję danych słownikowych, podmiot obowiązany do wprowadzania danych do ewidencji zgłasza, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot, administratorowi ewidencji konieczność uzupełnienia danych słownikowych.

3. Uzupełnienia danych słownikowych dokonuje administrator ewidencji niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich uzupełnienia.

4. W przypadku braku konieczności uzupełnienia danych słownikowych administrator ewidencji niezwłocznie powiadamia podmiot, o którym mowa w ust. 2, o danej słownikowej, której należy użyć.

5. W przypadku gdy uzupełnienie danych słownikowych wymaga uprzedniego wprowadzenia danych do rejestrów lub ewidencji, o których mowa w art. 28 ust. 1, art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 pkt 9, art. 38 ust. 2, art. 58 ust. 1 pkt 10, art. 77 ust. 1 pkt 5, art. 85 ust. 1, art. 86 ust. 4, art. 87 ust. 2 pkt 4, art. 114 ust. 1, art. 116 ust. 4 i art. 117 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.3)) oraz w art. 100ag ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, administrator ewidencji niezwłocznie przekazuje zgłoszenie do organu właściwego do prowadzenia tego rejestru lub ewidencji. Uzupełnienie danych słownikowych, o którym mowa w ust. 3, następuje po potwierdzeniu przez organ właściwy do prowadzenia rejestru lub ewidencji zasadności zgłoszenia.

§ 8. [Warunki otrzymania komunikatu potwierdzającego poprawne wprowadzenie danych do ewidencji]

1. Otrzymanie komunikatu z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, potwierdzającego poprawne wprowadzenie danych do ewidencji, wymaga:

1) wskazania sumy kontrolnej potwierdzającej aktualność danych;

2) wskazania obiektu, którego dane dotyczą;

3) wskazania wszystkich danych wymaganych przepisami prawa;

4) użycia schematu zasilania udostępnianego przez administratora ewidencji;

5) wyjaśnienia niepoprawności w przypadku zidentyfikowania niezgodności z danymi zgromadzonymi w rejestrze PESEL i REGON.

2. W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji administrator ewidencji za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję przekaże podmiotowi obowiązanemu do wprowadzania danych do ewidencji informacje o danych, które powodują brak możliwości wprowadzenia danych do ewidencji, i o konieczności ponownego wprowadzenia danych.

§ 9. [Wejście w życie]

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266 i 352.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 541, 1045, 1273, 1327, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 27.

[1] § 9 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji kierowców (Dz.U. poz. 2128). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2017 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama