reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów2) 3)

Na podstawie art. 80b ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.4)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa szczegółowy katalog danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów, zwanej dalej „ewidencją”.

§ 2. [Dane gromadzone w ewidencji]

W ewidencji gromadzi się następujące dane:

1) o dowodzie rejestracyjnym lub jego wtórniku:

a) datę zamówienia dokumentu,

b) serię i numer dokumentu,

c) datę wydania dokumentu,

d) datę ważności dokumentu, jeżeli występuje takie ograniczenie,

e) oznaczenie organu wydającego dokument,

f) datę odbioru dokumentu,

g) dane właściciela, posiadacza, użytkownika zamieszczone w dokumencie,

h) dane techniczne pojazdu zamieszczone w dokumencie,

i) numer świadectwa homologacji typu pojazdu,

j) termin badania technicznego,

k) adnotacje urzędowe zamieszczone w dokumencie oraz datę ich wpisu i wykreślenia,

l) datę utraty, zniszczenia, odnalezienia dokumentu oraz datę ich zgłoszenia,

m) przyczynę utraty dokumentu,

n) datę i przyczynę unieważnienia dokumentu,

o) przyczynę wydania wtórnika dokumentu;

2) o pozwoleniu czasowym lub jego wtórniku:

a) serię i numer dokumentu,

b) datę wydania dokumentu,

c) datę ważności dokumentu,

d) datę przedłużenia ważności dokumentu,

e) przyczynę wydania dokumentu,

f) oznaczenie organu wydającego dokument,

g) datę odbioru dokumentu,

h) dane właściciela, posiadacza lub użytkownika zamieszczone w dokumencie,

i) dane techniczne pojazdu zamieszczone w dokumencie,

j) numer świadectwa homologacji typu pojazdu,

k) adnotacje urzędowe zamieszczone w dokumencie oraz datę ich wpisu i wykreślenia,

l) datę utraty, zniszczenia, odnalezienia dokumentu oraz datę ich zgłoszenia,

m) przyczynę utraty dokumentu,

n) datę i przyczynę unieważnienia dokumentu,

o) przyczynę wydania wtórnika dokumentu;

3) o pozwoleniu czasowym do wielokrotnego stosowania lub jego wtórniku:

a) serię i numer dokumentu,

b) datę wydania dokumentu,

c) datę ważności dokumentu w zakresie każdego z oznaczonych pojazdów,

d) datę przedłużenia ważności dokumentu,

e) oznaczenie organu wydającego dokument,

f) datę odbioru dokumentu,

g) dane właściciela, posiadacza zamieszczone w dokumencie,

h) dane techniczne pojazdów zamieszczone w dokumencie,

i) adnotacje urzędowe zamieszczone w dokumencie oraz datę ich wpisu i wykreślenia,

j) cel wydania dokumentu,

k) datę utraty, zniszczenia, odnalezienia dokumentu oraz datę ich zgłoszenia,

l) przyczynę utraty dokumentu,

m) datę i przyczynę unieważnienia dokumentu,

n) przyczynę wydania wtórnika dokumentu;

4) o karcie pojazdu lub jej wtórniku:

a) informację czy dokument został wydany,

b) serię i numer dokumentu,

c) datę wydania dokumentu,

d) oznaczenie podmiotu wydającego dokument,

e) datę odbioru dokumentu,

f) dane techniczne pojazdu zamieszczone w dokumencie,

g) adnotacje urzędowe zamieszczone w dokumencie oraz datę ich wpisu i wykreślenia,

h) datę utraty, zniszczenia, odnalezienia dokumentu oraz datę ich zgłoszenia,

i) przyczynę utraty dokumentu;

5) o tablicach rejestracyjnych, w tym tymczasowych, tymczasowych badawczych, dyplomatycznych, zabytkowych, indywidualnych oraz dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczania bagażnika, lub ich wtórnikach:

a) datę wydania tablicy rejestracyjnej,

b) numer rejestracyjny,

c) rodzaj tablic ze względu na ich przeznaczenie oraz wielkość,

d) oznaczenie organu wydającego tablice,

e) datę utraty, zniszczenia i odnalezienia tablic oraz datę ich zgłoszenia,

f) przyczynę utraty tablic,

g) datę zwrotu dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczania bagażnika;

6) o znakach legalizacyjnych:

a) serię i numer nalepki legalizacyjnej,

b) datę wydania znaków legalizacyjnych,

c) datę utraty, zniszczenia, odnalezienia znaków legalizacyjnych oraz datę ich zgłoszenia,

d) przyczynę utraty znaków legalizacyjnych;

7) o nalepkach kontrolnych lub ich wtórnikach:

a) numer rejestracyjny zamieszczony na nalepce kontrolnej,

b) datę wydania nalepki kontrolnej,

c) datę utraty, zniszczenia lub odnalezienia nalepki kontrolnej oraz datę ich zgłoszenia,

d) przyczynę utraty nalepki kontrolnej;

8) o badaniach technicznych pojazdów:

a) numer badania technicznego,

b) datę i godzinę rozpoczęcia badania technicznego,

c) numer ewidencyjny stacji kontroli pojazdów,

d) odczyt liczników przebiegu pojazdu w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary,

e) rodzaj badania technicznego,

f) przyczynę wykonania dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,

g) stwierdzone w toku badania technicznego usterki, w tym oznaczenie przedmiotu i zakresu badania, oznaczenie usterki skutkującej uznaniem stanu technicznego za niezadawalający oraz wytyczne dotyczące oceny usterek,

h) przyczynę przerwania wykonania badania technicznego,

i) informację o ukończeniu badania technicznego,

j) wynik badania technicznego,

k) termin badania technicznego,

l) oznaczenie o wpisaniu do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego,

m) oznaczenie o wydaniu zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym;

9) o szkodach istotnych klasyfikujących pojazd do dodatkowego badania technicznego:

a) identyfikator szkody istotnej nadawany przez zakład ubezpieczeń,

b) kategorię szkody istotnej,

c) datę zdarzenia wyrządzającego szkodę i datę wprowadzenia do ewidencji szkody istotnej,

d) status szkody istotnej,

e) oznaczenie zakładu ubezpieczeń wprowadzającego szkodę istotną;

10) o nadaniu i wybiciu nowego numeru nadwozia lub podwozia:

a) datę nadania nowego numeru nadwozia lub podwozia,

b) nowy numer nadwozia lub podwozia,

c) rodzaj numeru nadwozia lub podwozia,

d) oznaczenie organu wprowadzającego dane o nadaniu nowego numeru nadwozia lub podwozia;

11) o kradzieży i odnalezieniu pojazdu:

a) datę kradzieży oraz datę jej zgłoszenia,

b) datę odnalezienia pojazdu oraz datę jego zgłoszenia,

c) oznaczenie organu wprowadzającego dane o kradzieży i odnalezieniu;

12) o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego albo pozwolenia czasowego do wielokrotnego stosowania:

a) datę zatrzymania dokumentu,

b) przyczynę zatrzymania dokumentu,

c) oznaczenie podmiotu zatrzymującego dokument,

d) datę zwrotu dokumentu;

13) o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu:

a) numer zaświadczenia,

b) datę wydania zaświadczenia,

c) przedmiot zaświadczenia,

d) dane właściciela zamieszczone w zaświadczeniu,

e) dane pojazdu zamieszczone w zaświadczeniu,

f) oznaczenie przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów,

g) oznaczenie organu wprowadzającego dane o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu;

14) o czasowym wycofaniu i ponownym dopuszczeniu do ruchu pojazdu:

a) datę początku i końca okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu,

b) datę przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu,

c) datę ponownego dopuszczenia pojazdu do ruchu,

d) oznaczenie organu wprowadzającego dane o wycofaniu lub ponownym dopuszczeniu pojazdu do ruchu;

15) o wyrejestrowaniu pojazdu:

a) datę wyrejestrowania pojazdu,

b) przyczynę wyrejestrowania pojazdu,

c) oznaczenie organu wprowadzającego dane o wyrejestrowaniu pojazdu;

16) o homologacji pojazdu, dopuszczeniu jednostkowym pojazdu albo dopuszczeniu indywidualnym WE pojazdu:

a) numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

b) datę wydania świadectwa homologacji typu WE pojazdu lub świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

c) rodzaj dokumentu,

d) datę początku i końca okresu obowiązywania dokumentu,

e) dodatkową informację o homologacji, jeżeli występuje;

17) o zakładzie ubezpieczeń, który zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu:

a) unikalny identyfikator zakładu ubezpieczeń,

b) handlową nazwę zakładu ubezpieczeń,

c) pełną nazwę zakładu ubezpieczeń;

18) o umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu:

a) cechy identyfikujące dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia,

b) datę zawarcia umowy ubezpieczenia,

c) datę początku i końca okresu ubezpieczenia,

d) datę rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem końcowego terminu odpowiedzialności, określonego w umowie,

e) okresy przerwy w ochronie ubezpieczeniowej;

19) o pojeździe, którego dotyczy umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu:

a) numer VIN lub numer nadwozia (podwozia) lub ramy,

b) numer rejestracyjny pojazdu,

c) markę pojazdu zgodną z dokumentem rejestracyjnym pojazdu lub potwierdzającym spełnienie wymagań technicznych,

d) model pojazdu zgodny z dokumentem rejestracyjnym pojazdu lub potwierdzającym spełnienie wymagań technicznych,

e) rok produkcji pojazdu,

f) pojemność silnika pojazdu,

g) serię i numer dowodu rejestracyjnego pojazdu albo pozwolenia czasowego;

20) o pojeździe, na którym ustanowiono zastaw rejestrowy:

a) markę, typ, model,

b) rodzaj,

c) numer VIN lub numer nadwozia (podwozia) lub ramy,

d) numer rejestracyjny,

e) rok produkcji,

f) serię i numer dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego.

§ 3. [Dane techniczne o pojeździe gromadzone w ewidencji]

W ewidencji gromadzi się następujące dane techniczne o pojeździe:

1) markę;

2) kategorię pojazdu;

3) typ;

4) model (nazwę handlową);

5) wariant;

6) wersję;

7) rodzaj pojazdu;

8) podrodzaj pojazdu;

9) przeznaczenie pojazdu;

10) rodzaj kodowania Rodzaj-Podrodzaj-Przeznaczenie;

11) kod Rodzaj-Podrodzaj-Przeznaczenie;

12) rodzaj tabliczki znamionowej;

13) pochodzenie pojazdu;

14) sposób produkcji;

15) rok produkcji;

16) nazwę producenta;

17) nazwę producenta w rejestrze krajowym;

18) nazwę podstawowego producenta pojazdu i producenta ostatniego etapu budowy pojazdu;

19) datę pierwszej rejestracji w kraju;

20) datę pierwszej rejestracji za granicą;

21) zastrzeżenia, o których mowa w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

22) stosunek mocy silnika do masy własnej (dotyczy tylko motocykli);

23) pojemność skokową silnika;

24) maksymalną moc netto silnika;

25) maksymalną moc znamionową silnika elektrycznego;

26) moc silnika pojazdu hybrydowego;

27) rodzaj zasilania silnika;

28) rodzaj paliwa;

29) rodzaj pierwszego paliwa alternatywnego;

30) rodzaj drugiego paliwa alternatywnego;

31) średnie zużycie paliwa;

32) indywidualne poziomy emisji CO2 dla każdego wymienionego w pkt 28–30 rodzaju paliwa;

33) poziom emisji zanieczyszczeń (normy EURO);

34) masę własną;

35) masę pojazdu gotowego do jazdy;

36) dopuszczalną masę całkowitą;

37) maksymalną masę całkowitą;

38) dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów;

39) maksymalną masę całkowitą zespołu pojazdów;

40) maksymalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy z hamulcem;

41) maksymalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy bez hamulca;

42) dopuszczalną ładowność;

43) maksymalną ładowność;

44) liczbę osi;

45) największy dopuszczalny nacisk osi;

46) największy maksymalny nacisk osi;

47) rozstaw osi;

48) rozstaw kół osi kierowanej i rozstaw kół pozostałych osi;

49) maksymalny rozstaw kół;

50) średni rozstaw kół;

51) minimalny rozstaw kół;

52) liczbę miejsc siedzących;

53) liczbę miejsc stojących;

54) rodzaj zawieszenia;

55) wyposażenie i rodzaj urządzenia radarowego bliskiego zasięgu;

56) zamontowany hak;

57) zamontowaną kierownicę po prawej stronie;

58) zamontowaną kierownicę po prawej stronie pierwotnie;

59) zamontowany katalizator/pochłaniacz;

60) kod zastosowanej technologii innowacyjnej lub grupy technologii innowacyjnych w celu redukcji emisji spalin;

61) redukcję emisji spalin w wyniku zastosowania technologii innowacyjnej lub grupy technologii innowacyjnych;

62) zużycie energii elektrycznej;

63) identyfikator pojazdu i numer jego wersji nadawany przez system teleinformatyczny ewidencji.

§ 4. [Wejście w życie]

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje, w zakresie swojej regulacji, wdrożenia: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającej dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 51) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/46/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 129).

3) W zakresie swojej regulacji niniejsze rozporządzenie umożliwia wykonanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 1) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 z dnia 11 maja 2011 r. określającego normy emisji dla nowych lekkich pojazdów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (Dz. Urz. UE L 145 z 11.05.2011, str. 1).

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266 i 352.

[1] § 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. poz. 2124). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2017 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tamara Pokrzywka-Bensalem

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama