reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 481), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych (Dz. U. poz. 661);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych (Dz. U. poz. 2304).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych (Dz. U. poz. 661), które stanowią:

„§ 2. 1. Sprawy prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez Naczelnika Urzędu Celnego w Nowym Targu przejmuje odpowiednio Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie i Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu, przy czym wszystkie podjęte w tych sprawach czynności pozostają w mocy.

2. Sprawy prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie w zakresie właściwości miejscowej powiatu bocheńskiego przejmuje Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu, przy czym wszystkie podjęte w tych sprawach czynności pozostają w mocy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2015 r.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych (Dz. U. poz. 2304), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”.

Minister Finansów: P. Szałamacha

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 23 marca 2016 r. (poz. 468)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa właściwość miejscową dyrektorów izb celnych i naczelników urzędów celnych w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych.

§ 2. 1. Właściwość miejscową dyrektora izby celnej i naczelnika urzędu celnego w sprawach dotyczących rozpoznawania, wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej „ustawą”, oraz ścigania sprawców przestępstw albo wykroczeń, określonych w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy, ustala się według miejsca popełnienia przestępstwa albo wykroczenia.

2. Jeżeli przestępstwo albo wykroczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy, popełniono na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego dyrektora izby celnej lub naczelnika urzędu celnego, właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego lub czynności wyjaśniających jest ten organ, który pierwszy wszczął postępowanie przygotowawcze lub podjął czynności wyjaśniające.

3. Jeśli nie można ustalić miejsca popełnienia przestępstwa albo wykroczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy, do ustalenia dyrektora izby celnej i naczelnika urzędu celnego właściwych do prowadzenia postępowania przygotowawczego lub czynności wyjaśniających stosuje się odpowiednio art. 32 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.3)).

4. Jeżeli przestępstwo popełniono za granicą, a jego sprawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w rozdziale XIII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.4)), przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Właściwość miejscową dyrektora izby celnej w sprawach czynności obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom, zwanych dalej „obserwacją”, ustala się według miejsca, w którym mają być podjęte po raz pierwszy czynności w celu ustalenia sprawców oraz uzyskania dowodów przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4–6 ustawy.

6. W przypadku gdy z przyczyn organizacyjnych lub technicznych dyrektor izby celnej właściwy zgodnie z ust. 5 nie może przeprowadzić obserwacji, właściwym w sprawach obserwacji jest dyrektor izby celnej, który posiada odpowiednie możliwości organizacyjne i techniczne jej przeprowadzenia.

7. Dyrektor izby celnej, który zarządził obserwację zgodnie z ust. 5 albo 6, pozostaje właściwy w sprawach obserwacji bez względu na miejsce prowadzenia obserwacji.

§ 3. 1. Właściwość miejscową dyrektora izby celnej i naczelnika urzędu celnego w sprawach dotyczących przeprowadzania:

1) kontroli, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 7–10 ustawy, ustala się odpowiednio według miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu podlegającego kontroli, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot podlegający kontroli oraz miejsca, w którym znajduje się przedmiot kontroli;

1a)5) kontroli, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 1a ustawy w zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362, z 2014 r. poz. 1215 oraz z 2015 r. poz. 211), ustala się odpowiednio według miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu podlegającego kontroli, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot podlegający kontroli oraz miejsca, w którym znajduje się przedmiot kontroli;

2) urzędowego sprawdzenia, które nie jest przeprowadzane w toku postępowania audytowego, ustala się według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot podlegający urzędowemu sprawdzeniu;

3)6) urzędowego sprawdzenia w podmiotach urządzających i prowadzących gry liczbowe, gry telebingo i zakłady wzajemne ustala się według siedziby podmiotu lub miejsca, w którym znajdują się centralne maszyny służące do urządzania i prowadzenia gier hazardowych;

4)7) urzędowego sprawdzenia, określonego w art. 64 ust. 1 ustawy w podmiotach, o których mowa w pkt 1a, ustala się według miejsca, w którym następuje wprowadzenie gazu ziemnego lub ropy naftowej do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej albo załadunek gazu ziemnego lub ropy naftowej na inny środek transportu.

2. Właściwość miejscową dyrektorów izb celnych i naczelników urzędów celnych w zakresie wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Właściwość miejscową dyrektora izby celnej w sprawach dotyczących przeprowadzania:

1) kontroli, o których mowa w art. 30 ust. 3 pkt 3–5 ustawy, ustala się według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot podlegający kontroli;

2) postępowania audytowego ustala się według siedziby organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia, świadectwa, zezwolenia lub innej decyzji oraz dokonania z urzędu weryfikacji spełniania warunków lub kryteriów niezbędnych do wydania pozwolenia, świadectwa, zezwolenia lub innej decyzji.

2. Właściwość miejscową dyrektorów izb celnych w zakresie wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1, oraz w przypadku wykonywania kontroli, o których mowa w art. 30 ust. 3 pkt 6 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Właściwość miejscową w zakresie wykonywania kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. Jeżeli właściwości miejscowej nie można ustalić zgodnie z § 2–5, właściwość miejscową dyrektora izby celnej i naczelnika urzędu celnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2009 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 października 2009 r.

Załącznik nr 1

Lp.

Dyrektor Izby Celnej

Właściwość miejscowa

Naczelnik Urzędu Celnego

1

2

3

I

Dyrektor Izby Celnej

w Białej Podlaskiej

obszar województwa lubelskiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego

w Białej Podlaskiej

powiaty: bialski, łukowski, parczewski, radzyński, włodawski oraz miasto Biała Podlaska

2

Naczelnik Urzędu Celnego

w Lublinie

powiaty: chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki oraz miasta Chełm i Lublin

3

Naczelnik Urzędu Celnego

w Zamościu

powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, janowski, tomaszowski, zamojski oraz miasto Zamość

II

Dyrektor Izby Celnej

w Białymstoku

obszar województwa podlaskiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego

w Białymstoku

powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski oraz miasto Białystok

2

Naczelnik Urzędu Celnego

w Łomży

powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski oraz miasto Łomża

3

Naczelnik Urzędu Celnego

w Suwałkach

powiaty: augustowski, sejneński, suwalski oraz miasto Suwałki

III8)

Dyrektor Izby Celnej

w Gdyni

obszar województwa pomorskiego, morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, wyłączna strefa ekonomiczna oraz morskie porty i przystanie

1

Naczelnik Urzędu Celnego

w Gdyni

powiaty: kartuski, kościerski, pucki, wejherowski oraz miasta Gdynia i Sopot

2

Naczelnik Urzędu Celnego

w Gdańsku

powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski, miasto Gdańsk, morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, wyłączna strefa ekonomiczna oraz morskie porty i przystanie

3

Naczelnik Urzędu Celnego

w Słupsku

powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, lęborski, słupski oraz miasto Słupsk

IV

Dyrektor Izby Celnej

w Katowicach

obszar województwa śląskiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego

w Katowicach

powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, mikołowski, gmina Ożarowice z powiatu tarnogórskiego oraz miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy

 

1

2

3

2

Naczelnik Urzędu Celnego

w Rybniku

powiaty: gliwicki, gmina Pawłowice z powiatu pszczyńskiego, raciborski, rybnicki, tarnogórski, z wyłączeniem gminy Ożarowice, wodzisławski oraz miasta: Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Zabrze, Żory

3

Naczelnik Urzędu Celnego

w Częstochowie

powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański oraz miasto Częstochowa

4

Naczelnik Urzędu Celnego

w Bielsku-Białej

powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, z wyłączeniem gminy Pawłowice, żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała

V

Dyrektor Izby Celnej

w Kielcach

obszar województwa świętokrzyskiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego

w Kielcach

obszar województwa świętokrzyskiego

VI

Dyrektor Izby Celnej

w Krakowie

obszar województwa małopolskiego

19)

Naczelnik Urzędu Celnego

w Krakowie

powiaty: chrzanowski, krakowski, miechowski, myślenicki, nowotarski z wyłączeniem gmin: Czorsztyn, Krościenko, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna i Szczawnica, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tatrzański, wadowicki, wielicki oraz miasto Kraków

2

(uchylony)10)

 

 

311)

Naczelnik Urzędu Celnego

w Nowym Sączu

powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, tarnowski, gminy: Czorsztyn, Krościenko, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna i Szczawnica z powiatu nowotarskiego oraz miasta Nowy Sącz i Tarnów

VII

Dyrektor Izby Celnej

w Łodzi

obszar województwa łódzkiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego I

w Łodzi

powiaty: brzeziński, łaski, łódzki wschodni, pabianicki, rawski, sieradzki, skierniewicki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, części miasta Łódź: część miasta pod nazwą Górna, część miasta pod nazwą Widzew oraz miasto Skierniewice

2

Naczelnik Urzędu Celnego II

w Łodzi

powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, zgierski oraz części miasta Łódź: część miasta pod nazwą Bałuty, część miasta pod nazwą Polesie i część miasta pod nazwą Śródmieście

3

Naczelnik Urzędu Celnego

w Piotrkowie Trybunalskim

powiaty: bełchatowski, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski oraz miasto Piotrków Trybunalski

VIII

Dyrektor Izby Celnej

w Olsztynie

obszar województwa warmińsko-mazurskiego oraz morskie porty i przystanie

1

Naczelnik Urzędu Celnego

w Olsztynie

powiaty: bartoszycki, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski oraz miasto Olsztyn

2

Naczelnik Urzędu Celnego

w Elblągu

powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki oraz miasto Elbląg

 

1

2

3

IX

Dyrektor Izby Celnej

w Opolu

obszar województwa opolskiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego

w Opolu

obszar województwa opolskiego

X

Dyrektor Izby Celnej

w Poznaniu

obszar województwa wielkopolskiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego

w Poznaniu

powiaty: gnieźnieński, obornicki, poznański, średzki, szamotulski, wrzesiński oraz miasto Poznań

2

Naczelnik Urzędu Celnego

w Pile

powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski

3

Naczelnik Urzędu Celnego

w Lesznie

powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, śremski, wolsztyński oraz miasto Leszno

4

Naczelnik Urzędu Celnego

w Kaliszu

powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki, turecki oraz miasta Kalisz i Konin

XI

Dyrektor Izby Celnej

w Przemyślu

obszar województwa podkarpackiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego

w Przemyślu

powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski oraz miasto Przemyśl

2

Naczelnik Urzędu Celnego

w Rzeszowie

powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski oraz miasta Rzeszów i Tarnobrzeg

3

Naczelnik Urzędu Celnego

w Krośnie

powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki oraz miasto Krosno

XII

Dyrektor Izby Celnej

w Rzepinie

obszar województwa lubuskiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego

w Zielonej Górze

powiaty: krośnieński, nowosolski, wschowski, żagański, żarski, zielonogórski oraz miasto Zielona Góra

2

Naczelnik Urzędu Celnego

w Gorzowie Wielkopolskim

powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński oraz miasto Gorzów Wielkopolski

XIII

Dyrektor Izby Celnej

w Szczecinie

obszar województwa zachodniopomorskiego oraz morskie porty i przystanie

1

Naczelnik Urzędu Celnego

w Szczecinie

powiaty: policki, choszczeński, goleniowski, gryfiński, kamieński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki oraz miasta Szczecin i Świnoujście

2

Naczelnik Urzędu Celnego

w Koszalinie

powiaty: białogardzki, drawski, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki oraz miasto Koszalin

XIV

Dyrektor Izby Celnej

w Toruniu

obszar województwa kujawsko-pomorskiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego

w Bydgoszczy

powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński oraz miasto Bydgoszcz

2

Naczelnik Urzędu Celnego

w Toruniu

powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski oraz miasta: Grudziądz, Toruń i Włocławek

XV

Dyrektor Izby Celnej

w Warszawie

obszar województwa mazowieckiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego I

w Warszawie

powiaty: piaseczyński oraz dzielnice m.st. Warszawy: Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Wilanów, Wola, Włochy, Żoliborz

 

1

2

3

2

Naczelnik Urzędu Celnego II

w Warszawie

powiaty: legionowski, nowodworski z wyłączeniem terenu Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, otwocki, wołomiński, gminy: Dębe Wielkie, Halinów i Sulejówek z powiatu mińskiego oraz dzielnice m.st. Warszawy: Białołęka, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Targówek, Wawer i Wesoła

3

Naczelnik Urzędu Celnego

III „Port Lotniczy”

w Warszawie

teren Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie oraz teren Portu Lotniczego Warszawa-Modlin

4

Naczelnik Urzędu Celnego

w Radomiu

powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto Radom

5

Naczelnik Urzędu Celnego

w Pruszkowie

powiaty: gostyniński, grodziski, płocki, pruszkowski, sierpecki, sochaczewski, warszawski zachodni, żyrardowski oraz miasto Płock

6

Naczelnik Urzędu Celnego

w Siedlcach

powiaty: garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski, miński z wyłączeniem gmin: Dębe Wielkie, Halinów i Sulejówek oraz miasto Siedlce

7

Naczelnik Urzędu Celnego

w Ciechanowie

powiaty: ciechanowski, makowski, mławski, ostrołęcki, ostrowski, płoński, przasnyski, pułtuski, wyszkowski, żuromiński oraz miasto Ostrołęka

XVI

Dyrektor Izby Celnej

we Wrocławiu

obszar województwa dolnośląskiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego

we Wrocławiu

powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski oraz miasto Wrocław

2

Naczelnik Urzędu Celnego

w Legnicy

powiaty: bolesławiecki, głogowski, górowski, jaworski, legnicki, lubański, lubiński, polkowicki, zgorzelecki, złotoryjski oraz miasto Legnica

312)

Naczelnik Urzędu Celnego

w Wałbrzychu

powiaty: dzierżoniowski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, lwówecki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki oraz miasta Jelenia Góra i Wałbrzych

 

Załącznik nr 2

Lp.

Dyrektor izby celnej

Właściwość miejscowa

1

Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej

obszar województwa lubelskiego

2

Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku

obszar województwa podlaskiego

3

Dyrektor Izby Celnej w Gdyni

obszar województwa pomorskiego, morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne oraz morskie porty i przystanie

4

Dyrektor Izby Celnej w Katowicach

obszar województwa śląskiego

5

Dyrektor Izby Celnej w Kielcach

obszar województwa świętokrzyskiego

6

Dyrektor Izby Celnej w Krakowie

obszar województwa małopolskiego

7

Dyrektor Izby Celnej w Łodzi

obszar województwa łódzkiego

8

Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie

obszar województwa warmińsko-mazurskiego oraz morskie porty i przystanie

9

Dyrektor Izby Celnej w Opolu

obszar województwa opolskiego

10

Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu

obszar województwa wielkopolskiego

11

Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu

obszar województwa podkarpackiego

12

Dyrektor Izby Celnej w Rzepinie

obszar województwa lubuskiego

13

Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie

obszar województwa zachodniopomorskiego oraz morskie porty i przystanie

14

Dyrektor Izby Celnej w Toruniu

obszar województwa kujawsko-pomorskiego

15

Dyrektor Izby Celnej w Warszawie

obszar województwa mazowieckiego

16

Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu

obszar województwa dolnośląskiego

 

Załącznik nr 3

Lp.

Dyrektor Izby Celnej

Terytorialny zasięg działania

Naczelnik Urzędu Celnego

1

2

3

I

Dyrektor Izby Celnej

w Białej Podlaskiej

obszar województwa lubelskiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego

w Białej Podlaskiej

powiaty: bialski, łukowski, parczewski, radzyński, włodawski oraz miasto Biała Podlaska

2

Naczelnik Urzędu Celnego

w Lublinie

powiaty: chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki oraz miasta Chełm i Lublin

3

Naczelnik Urzędu Celnego

w Zamościu

powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, janowski, tomaszowski, zamojski oraz miasto Zamość

II

Dyrektor Izby Celnej

w Białymstoku

obszar województwa podlaskiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego

w Białymstoku

powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski oraz miasto Białystok

2

Naczelnik Urzędu Celnego

w Łomży

powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski oraz miasto Łomża

3

Naczelnik Urzędu Celnego

w Suwałkach

powiaty: augustowski, sejneński, suwalski oraz miasto Suwałki

III

Dyrektor Izby Celnej

w Gdyni

obszar województwa pomorskiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego

w Gdyni

powiaty: kartuski, kościerski, pucki, wejherowski oraz miasta Gdynia i Sopot

2

Naczelnik Urzędu Celnego

w Gdańsku

powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski oraz miasto Gdańsk

3

Naczelnik Urzędu Celnego

w Słupsku

powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, lęborski, słupski oraz miasto Słupsk

IV

Dyrektor Izby Celnej

w Katowicach

obszar województwa śląskiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego

w Katowicach

powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, mikołowski, gmina Ożarowice z powiatu tarnogórskiego oraz miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy

2

Naczelnik Urzędu Celnego

w Rybniku

powiaty: gliwicki, gmina Pawłowice z powiatu pszczyńskiego, raciborski, rybnicki, tarnogórski, z wyłączeniem gminy Ożarowice, wodzisławski oraz miasta: Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Zabrze, Żory

3

Naczelnik Urzędu Celnego

w Częstochowie

powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański oraz miasto Częstochowa

4

Naczelnik Urzędu Celnego

w Bielsku-Białej

powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, z wyłączeniem gminy Pawłowice, żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała

 

1

2

3

V

Dyrektor Izby Celnej

w Kielcach

obszar województwa świętokrzyskiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego

w Kielcach

obszar województwa świętokrzyskiego

VI

Dyrektor Izby Celnej

w Krakowie

obszar województwa małopolskiego

113)

Naczelnik Urzędu Celnego

w Krakowie

powiaty: chrzanowski, krakowski, miechowski, myślenicki, nowotarski z wyłączeniem gmin: Czorsztyn, Krościenko, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna i Szczawnica, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tatrzański, wadowicki, wielicki oraz miasto Kraków

2

(uchylony)14)

 

 

315)

Naczelnik Urzędu Celnego

w Nowym Sączu

powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, tarnowski, gminy: Czorsztyn, Krościenko, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna i Szczawnica z powiatu nowotarskiego oraz miasta Nowy Sącz i Tarnów

VII

Dyrektor Izby Celnej

w Łodzi

obszar województwa łódzkiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego I

w Łodzi

powiaty: brzeziński, łaski, łódzki wschodni, pabianicki, rawski, sieradzki, skierniewicki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, części miasta Łódź: część miasta pod nazwą Górna, część miasta pod nazwą Widzew oraz miasto Skierniewice

2

Naczelnik Urzędu Celnego II

w Łodzi

powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, zgierski oraz części miasta Łódź: część miasta pod nazwą Bałuty, część miasta pod nazwą Polesie i część miasta pod nazwą Śródmieście

3

Naczelnik Urzędu Celnego

w Piotrkowie Trybunalskim

powiaty: bełchatowski, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski oraz miasto Piotrków Trybunalski

VIII

Dyrektor Izby Celnej

w Olsztynie

obszar województwa warmińsko-mazurskiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego

w Olsztynie

powiaty: bartoszycki, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski oraz miasto Olsztyn

2

Naczelnik Urzędu Celnego

w Elblągu

powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki oraz miasto Elbląg

IX

Dyrektor Izby Celnej

w Opolu

obszar województwa opolskiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego

w Opolu

obszar województwa opolskiego

 

1

2

3

X

Dyrektor Izby Celnej

w Poznaniu

obszar województwa wielkopolskiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego

w Poznaniu

powiaty: gnieźnieński, obornicki, poznański, średzki, szamotulski, wrzesiński oraz miasto Poznań

2

Naczelnik Urzędu Celnego

w Pile

powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski

3

Naczelnik Urzędu Celnego

w Lesznie

powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, śremski, wolsztyński oraz miasto Leszno

4

Naczelnik Urzędu Celnego

w Kaliszu

powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki, turecki oraz miasta Kalisz i Konin

XI

Dyrektor Izby Celnej

w Przemyślu

obszar województwa podkarpackiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego

w Przemyślu

powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski oraz miasto Przemyśl

2

Naczelnik Urzędu Celnego

w Rzeszowie

powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski oraz miasta Rzeszów i Tarnobrzeg

3

Naczelnik Urzędu Celnego

w Krośnie

powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki oraz miasto Krosno

XII

Dyrektor Izby Celnej

w Rzepinie

obszar województwa lubuskiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego

w Zielonej Górze

powiaty: krośnieński, nowosolski, wschowski, żagański, żarski, zielonogórski oraz miasto Zielona Góra

2

Naczelnik Urzędu Celnego

w Gorzowie Wielkopolskim

powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński oraz miasto Gorzów Wielkopolski

XIII

Dyrektor Izby Celnej

w Szczecinie

obszar województwa zachodniopomorskiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego

w Szczecinie

powiaty: policki, choszczeński, goleniowski, gryfiński, kamieński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki oraz miasta Szczecin i Świnoujście

2

Naczelnik Urzędu Celnego

w Koszalinie

powiaty: białogardzki, drawski, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki oraz miasto Koszalin

XIV

Dyrektor Izby Celnej

w Toruniu

obszar województwa kujawsko-pomorskiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego

w Bydgoszczy

powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński oraz miasto Bydgoszcz

2

Naczelnik Urzędu Celnego

w Toruniu

powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski oraz miasta: Grudziądz, Toruń i Włocławek

 

1

2

3

XV

Dyrektor Izby Celnej

w Warszawie

obszar województwa mazowieckiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego I

w Warszawie

powiaty: piaseczyński oraz dzielnice m.st. Warszawy: Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Wilanów, Wola, Włochy, Żoliborz

2

Naczelnik Urzędu Celnego II

w Warszawie

powiaty: legionowski, nowodworski, otwocki, wołomiński, gminy: Dębe Wielkie, Halinów i Sulejówek z powiatu mińskiego oraz dzielnice m.st. Warszawy: Białołęka, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła

3

Naczelnik Urzędu Celnego

w Radomiu

powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto Radom

4

Naczelnik Urzędu Celnego

w Pruszkowie

powiaty: gostyniński, grodziski, płocki, pruszkowski, sierpecki, sochaczewski, warszawski zachodni, żyrardowski oraz miasto Płock

5

Naczelnik Urzędu Celnego

w Siedlcach

powiaty: garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski, miński z wyłączeniem gmin: Dębe Wielkie, Halinów i Sulejówek oraz miasto Siedlce

6

Naczelnik Urzędu Celnego

w Ciechanowie

powiaty: ciechanowski, makowski, mławski, ostrołęcki, ostrowski, płoński, przasnyski, pułtuski, wyszkowski, żuromiński oraz miasto Ostrołęka

XVI

Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu

obszar województwa dolnośląskiego

1

Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu

powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski oraz miasto Wrocław

2

Naczelnik Urzędu Celnego

w Legnicy

powiaty: bolesławiecki, głogowski, górowski, jaworski, legnicki, lubański, lubiński, polkowicki, zgorzelecki, złotoryjski oraz miasto Legnica

316)

Naczelnik Urzędu Celnego

w Wałbrzychu

powiaty: dzierżoniowski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, lwówecki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki oraz miasta Jelenia Góra i Wałbrzych

 


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1217, 1268, 1269, 1479, 1642, 1830, 1890 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. poz. 931, z 2000 r. poz. 580, 717, 852 i 1027, z 2001 r. poz. 1071 i 1149, z 2002 r. poz. 676, z 2003 r. poz. 155, 1061 i 1188, z 2004 r. poz. 514, 626, 889, 2405 i 2641, z 2005 r. poz. 70, 461, 680, 821, 1181, 1203, 1363, 1416 i 1479, z 2006 r. poz. 118, 467, 659, 708, 711, 1009, 1013, 1192, 1647 i 1648, z 2007 r. poz. 116, 432, 539, 589, 664, 766, 849 i 903, z 2008 r. poz. 162, 648, 686, 802, 1133, 1308, 1344, 1485, 1571 i 1651, z 2009 r. poz. 39, 104, 171, 585, 716, 1051, 1178, 1323, 1375, 1474 i 1589, z 2010 r. poz. 46, 626, 669, 826, 842, 1228 i 1307, z 2011 r. poz. 245, 246, 273, 654, 678, 829, 1135, 1280, 1430, 1431, 1438 i 1645, z 2012 r. poz. 886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447 i 1529, z 2013 r. poz. 480, 765, 849, 1247, 1262, 1282 i 1650, z 2014 r. poz. 85, 384, 694, 1375 i 1556, z 2015 r. poz. 21, 290, 396, 1185, 1186, 1334, 1788, 1855 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 178 i 437.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 840, z 1999 r. poz. 729 i 931, z 2000 r. poz. 548, 1027 i 1216, z 2001 r. poz. 1071, z 2003 r. poz. 1061, 1142, 1750, 1935 i 2255, z 2004 r. poz. 219, 626, 889 i 2426, z 2005 r. poz. 732, 757, 1109, 1363, 1479 i 1493, z 2006 r. poz. 1409, 1592 i 1648, z 2007 r. poz. 589, 850, 859 i 1378, z 2008 r. poz. 560, 782, 1056, 1080 i 1344, z 2009 r. poz. 504, 533, 1317, 1323, 1474, 1540 i 1589, z 2010 r. poz. 46, 227, 229, 625, 626, 842, 857, 1018, 1021, 1228, 1474 i 1602, z 2011 r. poz. 78, 130, 202, 245, 381, 549, 678, 767, 964, 1135, 1280, 1381 i 1431, z 2012 r. poz. 611, z 2013 r. poz. 849, 905, 1036 i 1247, z 2014 r. poz. 538, z 2015 r. poz. 396, 541, 1549, 1707 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 189, 428 i 437.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych (Dz. U. poz. 2304), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych (Dz. U. poz. 661), które weszło w życie z dniem 15 maja 2015 r.

7) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

10) Przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

14) Przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama