reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU1)

z dnia 25 marca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. poz. 1140), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. poz. 160);

2) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. poz. 623);

3) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. poz. 913).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. poz. 160), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. poz. 623), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. poz. 913), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Rozwoju: wz. J. Kwieciński


1) Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju
z dnia 25 marca 2016 r. (poz. 565)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
1)

z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 544) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość opłaty za przeprowadzenie szkolenia oraz egzaminu;

2) rodzaje dokumentów potwierdzających praktykę zawodową w zakresie realizacji publicznych pokazów pirotechnicznych o charakterze imprez masowych;

3) zakres i program szkolenia osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zwanego dalej „szkoleniem”;

4) zakres i sposób przeprowadzenia egzaminu oraz wzory zaświadczeń potwierdzających przygotowanie zawodowe;

5) podmioty upoważnione do prowadzenia szkolenia.

§ 2. Opłata za przeprowadzenie szkolenia oraz egzaminu wynosi 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym termin rozpoczęcia szkolenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym:

1) za przeprowadzenie szkolenia 50% kwoty przeciętnego wynagrodzenia;

2) za przeprowadzenie egzaminu 20% kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

§ 3. Dokumentem potwierdzającym praktykę zawodową w zakresie realizacji publicznych pokazów pirotechnicznych o charakterze imprez masowych jest oświadczenie pracodawcy o odbyciu tej praktyki.

§ 4. 1. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące:

1) ogólnej wiedzy zawodowej w zakresie prac prowadzonych z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

2) znajomości przepisów regulujących zasady nabywania, przechowywania, używania, przemieszczania i transportu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

3) zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

4) zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi, mienia, środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa publicznego, związanych z posiadaniem, przechowywaniem i używaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oraz sposobów ograniczania lub eliminacji tych zagrożeń;

5) przeciwdziałania zewnętrznym zagrożeniom mogącym wystąpić podczas prowadzonych prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

2. Szkolenie prowadzi się w grupach tematycznych obejmujących:

1) stosowanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w procesach produkcyjnych;

2) prowadzenie prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza górnictwem;

3) badania w dziedzinie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

4)2) prowadzenie prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

3. Uczestnik szkolenia bierze udział w grupie tematycznej odpowiadającej planowanemu rodzajowi prac związanych z dostępem do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

4. Programy szkolenia dla osób biorących udział w grupie tematycznej, o której mowa w:

1) ust. 2 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) ust. 2 pkt 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) ust. 2 pkt 3, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4)3) ust. 2 pkt 4, określa załącznik nr 3a do rozporządzenia.

5. Szkolenie jest prowadzone odrębnie dla osób zatrudnionych na:

1) samodzielnych stanowiskach, w tym stanowiskach nadzoru;

2) pozostałych stanowiskach.

§ 5. 1. Z przebiegu szkolenia sporządza się protokół, który zawiera:

1) nazwę podmiotu przeprowadzającego szkolenie;

2) termin i miejsce szkolenia;

3) zakres szkolenia;

4) imię i nazwisko uczestnika szkolenia, jego numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisuje dyrektor podmiotu przeprowadzającego szkolenie lub upoważniona przez niego osoba.

§ 6. 1. Egzamin przeprowadzają członkowie komisji kwalifikacyjnej wyznaczeni przez jej przewodniczącego spośród specjalistów do spraw:

1) stosowania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w procesach produkcyjnych;

2) prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza górnictwem;

3) badań w dziedzinie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

4)4) prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

2. Egzamin prowadzony w formie ustnej polega na udzieleniu przez osobę egzaminowaną odpowiedzi na zestaw pytań wynikających z programu szkolenia.

3. Wynik egzaminu określa się jako „pozytywny” lub „negatywny”.

4. Osobie, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu, wydaje się zaświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania prac związanych z dostępem do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

5. Wzory zaświadczeń potwierdzających przygotowanie zawodowe określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

6. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu uczestnik szkolenia może powtórnie przystąpić do egzaminu nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym uzyskał negatywny wynik egzaminu.

7. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie komisji kwalifikacyjnej przeprowadzający egzamin.

§ 7. Podmiotami upoważnionymi do prowadzenia szkolenia są:

1) Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, w zakresie:

a) stosowania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w procesach produkcyjnych,

b) prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza górnictwem,

c) badań w dziedzinie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

2) Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu w zakresie, o którym mowa w pkt 1 lit. a i b;

3) „Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu w zakresie, o którym mowa w pkt 1 lit. b;

4) Główny Instytut Górnictwa w Katowicach w zakresie, o którym mowa w pkt 1 lit. c;

5)5) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu im. profesora Józefa Kosackiego, „Bet-Min” Andrzej Górski w Wiechlicach, SPEC-MAJ Lesław Majewski w Oławie, Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu, „Jakusz” Systemy Zabezpieczeń Bankowych w Kościerzynie oraz BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Elżbieta Olczak-Majewska we Wrocławiu, w zakresie prowadzenia oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych;

6)6) Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie w zakresie, o którym mowa w pkt 1 lit. b i c.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia7).8)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 4 lipca 2005 r.

Załącznik nr 1

PROGRAMY SZKOLENIA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W GRUPIE TEMATYCZNEJ DOTYCZĄCEJ STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU CYWILNEGO W PROCESACH PRODUKCYJNYCH

Lp.

Blok problemowy

Temat szkolenia

1

2

3

1

Ogólna wiedza zawodowa dotycząca materiałów wybuchowych

1. Podstawowe pojęcia dotyczące materiałów wybuchowych.

2. Formy przemian wybuchowych różnych odmian materiałów wybuchowych.

3. Podstawowe właściwości materiałów wybuchowych mające wpływ na bezpieczeństwo i ich znaczenie praktyczne.

4. Typowe odmiany i formy użytkowe materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

5. Substancje o właściwościach wybuchowych.

6. Klasyfikacja materiałów wybuchowych dla celów transportowych, jej zasady i znaczenie praktyczne.

7. Obszary zastosowań materiałów wybuchowych w procesach produkcyjnych.

8. Procedury oceny zgodności oraz wymagania w stosunku do wprowadzanych do obrotu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

2

Przepisy regulujące zasady nabywania, posiadania, przechowywania, przetwarzania, przemieszczania i transportu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

1. Regulacje prawne dotyczące wydawania oraz cofania pozwoleń na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych.

2. Regulacje prawne dotyczące transportu i przemieszczania materiałów wybuchowych.

3. Regulacje prawne dotyczące przechowywania materiałów wybuchowych.

4. Ewidencjonowanie nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych.

5. Wymagania dotyczące obiektów, w których przetwarzane i stosowane są materiały wybuchowe w procesie produkcyjnym.

3

Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania materiałów wybuchowych w procesach produkcyjnych

1. Regulacje prawne dotyczące BHP stosowania materiałów wybuchowych w procesach produkcyjnych:

1) ustawa – Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi;

2) ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego wraz z aktami wykonawczymi;

3) ustawa o substancjach i preparatach niebezpiecznych wraz z aktami wykonawczymi.

2. Analiza wypadków i katastrof związanych ze stosowaniem materiałów wybuchowych w procesach produkcyjnych.

3. Specyfika prac związanych ze stosowaniem materiałów wybuchowych w procesach produkcyjnych.

4

Przeciwdziałanie zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa publicznego przy stosowaniu materiałów wybuchowych w procesach produkcyjnych

1. Typowe zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne związane ze stosowaniem materiałów wybuchowych w procesach produkcyjnych.

2. Ocena ryzyka zawodowego występującego przy obrocie i stosowaniu materiałów wybuchowych w procesach produkcyjnych.

3. Działania zmierzające do minimalizacji poziomu ryzyka zawodowego.

4. Obowiązki wynikające ze stosowania materiałów wybuchowych w procesach produkcyjnych w ilościach ustalonych dla zakładów zagrożonych wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej.

5. Postępowanie w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego na wszystkich etapach stosowania materiałów wybuchowych w procesach produkcyjnych.

5

Przeciwdziałanie zewnętrznym zagrożeniom, jakie mogą mieć miejsce podczas stosowania materiałów wybuchowych w procesach produkcyjnych

1. Regulacje prawne dotyczące ochrony osób i mienia w odniesieniu do przedsiębiorców stosujących materiały wybuchowe w procesach produkcyjnych.

2. Charakter zewnętrznych zagrożeń dla przedsiębiorców stosujących materiały wybuchowe oraz omówienie typowych przykładów działań przestępczych w stosunku do nich:

1) omówienie typowych przykładów wykorzystania materiałów wybuchowych w celach przestępczych i terrorystycznych;

2) sposoby oddziaływania w sposób przestępczy na przedsiębiorców i osoby mające dostęp do materiałów wybuchowych;

3) sposoby oddziaływania na służby nadzoru i ochrony obiektów i terenów, gdzie są prowadzone prace z użyciem materiałów wybuchowych;

4) kradzieże surowców, półproduktów i gotowych wyrobów.

3. Sposoby reagowania w sytuacjach zagrożeń i zasady współpracy z organami ścigania.

 

Uwaga. Łączny czas realizacji programu szkolenia określa się na 8–24 godzin.

Załącznik nr 2

PROGRAMY SZKOLENIA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W GRUPIE TEMATYCZNEJ DOTYCZĄCEJ PROWADZENIA PRAC PRZY UŻYCIU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU CYWILNEGO POZA GÓRNICTWEM

Lp.

Blok problemowy

Temat szkolenia

1

2

3

1

Ogólna wiedza zawodowa dotycząca materiałów wybuchowych

1. Podstawowe pojęcia dotyczące materiałów wybuchowych.

2. Formy przemian wybuchowych materiałów wybuchowych i substancji o właściwościach wybuchowych.

3. Podstawowe właściwości materiałów wybuchowych mające wpływ na bezpieczeństwo i ich znaczenie praktyczne.

4. Klasyfikacja materiałów wybuchowych dla celów transportowych, jej zasady i znaczenie praktyczne.

5. Typowe odmiany i formy użytkowe materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

6. Sposoby i środki inicjowania ładunków materiałów wybuchowych.

7. Dobór sprzętu strzałowego.

8. Obszary zastosowań materiałów wybuchowych i substancji o właściwościach wybuchowych:

– roboty wyburzeniowe w budownictwie,

– strzelania w metalach (kruszenie złomu, obróbka wybuchowa metalu, prace w hutnictwie),

– strzelania w budownictwie komunikacyjnym,

– strzelania w rolnictwie, leśnictwie,

– strzelania podwodne,

– prowadzenie pokazów pirotechnicznych,

– inne roboty strzałowe.

9. Procedury oceny zgodności oraz wymagania w stosunku do wprowadzanych do obrotu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

2

Przepisy regulujące zasady nabywania, posiadania, przechowywania, przemieszczania, używania i transportu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

1. Regulacje prawne dotyczące wydawania i cofania pozwoleń na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych.

2. Regulacje prawne dotyczące używania materiałów wybuchowych.

3. Regulacje prawne dotyczące transportu i przemieszczania materiałów wybuchowych.

4. Regulacje prawne dotyczące przechowywania materiałów wybuchowych.

5. Ewidencjonowanie nabytych, zużytych, przechowywanych i zbywanych materiałów wybuchowych.

3

Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania materiałów wybuchowych poza górnictwem, z uwzględnieniem specyfiki różnego rodzaju prac

1. Regulacje prawne dotyczące BHP przy używaniu materiałów wybuchowych:

– regulacje wynikające z ustawy – Kodeks pracy,

– inne regulacje prawne związane z wyodrębnionymi obszarami działalności zawodowej.

2. Praktyka stosowania obowiązujących regulacji prawnych oraz typowe naruszenia przepisów i zasad BHP w firmach prowadzących prace przy użyciu materiałów wybuchowych poza górnictwem, między innymi dotyczące:

– instruktażu stanowiskowego nowo przyjmowanych pracowników,

– wymagań dotyczących instrukcji stanowiskowych BHP,

– organizacji pracy.

3. Specyfika prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych poza górnictwem.

4

Przeciwdziałanie zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi, mienia, środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa publicznego przy stosowaniu materiałów wybuchowych poza górnictwem

1. Typowe zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów wybuchowych, w tym związane z właściwościami stosowanych środków inicjujących.

2. Ocena ryzyka zawodowego przy prowadzeniu prac z użyciem materiałów wybuchowych poza górnictwem.

3. Prognozowanie zagrożeń dla obiektu i otoczenia związanych z prowadzeniem prac przy użyciu materiałów wybuchowych poza górnictwem.

4. Sposoby ograniczania lub eliminacji zagrożeń podczas prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych poza górnictwem.

5. Specyfika BHP, zagrożeń i sposobów ich ograniczania w jednym ze wskazanych niżej obszarów działalności zawodowej szkolonych osób:

– roboty wyburzeniowe w budownictwie,

– strzelania w metalach (kruszenie złomu, obróbka wybuchowa metalu, prace w hutnictwie),

– strzelania w budownictwie komunikacyjnym,

– strzelania w rolnictwie, leśnictwie,

– strzelania podwodne,

– prowadzenie pokazów pirotechnicznych,

– inne roboty strzałowe, w tym w warunkach szczególnych zagrożeń (obecność substancji zapalnych w mieszaninie z powietrzem).

5

Przeciwdziałanie zewnętrznym zagrożeniom, jakie mogą mieć miejsce podczas stosowania materiałów wybuchowych

1. Regulacje prawne dotyczące ochrony osób i mienia w odniesieniu do przedsiębiorców stosujących materiały wybuchowe poza górnictwem.

2. Charakter zewnętrznych zagrożeń dla przedsiębiorców i osób stosujących materiały wybuchowe oraz omówienie typowych przykładów działań przestępczych w stosunku do nich:

1) omówienie typowych przykładów wykorzystania materiałów wybuchowych w celach przestępczych i terrorystycznych;

2) sposoby oddziaływania w sposób przestępczy na przedsiębiorców i osoby mające dostęp do materiałów wybuchowych;

3) sposoby oddziaływania na służby nadzoru i ochrony obiektów i terenów, gdzie są prowadzone prace z użyciem materiałów wybuchowych;

4) kradzieże surowców, półproduktów i gotowych materiałów wybuchowych.

3. Sposoby reagowania w sytuacjach zagrożeń i zasady współpracy z organami ścigania.

 

Uwaga. Łączny czas realizacji programu szkolenia określa się na 8–24 godzin.

Załącznik nr 3

PROGRAMY SZKOLENIA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W GRUPIE TEMATYCZNEJ DOTYCZĄCEJ PROWADZENIA BADAŃ W DZIEDZINIE MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU CYWILNEGO

Lp.

Blok problemowy

Temat szkolenia

1

2

3

1

Ogólna wiedza zawodowa dotycząca materiałów wybuchowych

1. Podstawowe pojęcia dotyczące materiałów wybuchowych.

2. Formy przemian wybuchowych materiałów wybuchowych i substancji o właściwościach wybuchowych.

3. Podstawowe właściwości materiałów wybuchowych i ich znaczenie praktyczne.

4. Klasyfikacja materiałów wybuchowych dla celów transportowych, jej zasady i znaczenie praktyczne.

5. Typowe odmiany i formy użytkowe materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

6. Substancje o właściwościach wybuchowych.

7. Zastosowanie materiałów wybuchowych w warunkach zagrożeń naturalnych:

– wysokiej lub niskiej temperatury,

– podwyższonej wilgotności,

– obecności gazów wybuchowych (np. metanu),

– obecności pyłów palnych (pyłu węglowego).

8. Instytucje zajmujące się badaniami w dziedzinie materiałów wybuchowych i zakres prowadzonych prac.

9. Procedury oceny zgodności oraz wymagania w stosunku do wprowadzanych do obrotu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

2

Przepisy regulujące zasady nabywania, posiadania, przechowywania, przemieszczania i transportu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

1. Regulacje prawne dotyczące wydawania oraz cofania pozwoleń na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych.

2. Regulacje prawne dotyczące transportu i przemieszczania materiałów wybuchowych.

3. Regulacje prawne dotyczące przechowywania materiałów wybuchowych.

4. Ewidencjonowanie nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych.

5. Bezpieczna likwidacja pozostałości materiałów wybuchowych po badaniach. Niszczenie odpadów.

3

Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania badań w dziedzinie materiałów wybuchowych

1. Regulacje prawne dotyczące BHP przy badaniach materiałów wybuchowych:

– regulacje wynikające z ustawy – Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi,

– regulacje wynikające z ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego wraz z aktami wykonawczymi.

2. Praktyka stosowania obowiązujących regulacji prawnych oraz typowe naruszenia przepisów i zasad w warunkach zagrożenia wybuchem w instytucjach zajmujących się badaniami w dziedzinie materiałów wybuchowych, a szczególnie dotyczące:

– instruktażu stanowiskowego nowo przyjmowanych pracowników,

– wymagań dotyczących instrukcji stanowiskowych BHP w zakresie zagrożenia wybuchem,

– organizacji pracy w związku z realizacją poszczególnych procedur badawczych.

3. Specyfika badań w dziedzinie materiałów wybuchowych w jednym ze wskazanych niżej obszarów działalności zawodowej szkolonych osób:

– badania nad opracowaniem nowych materiałów wybuchowych,

– badania związane z oceną zgodności materiałów wybuchowych, klasyfikacją dla celów transportowych itp.,

– działalność laboratoriów kontroli jakości wytwarzanych materiałów wybuchowych,

– badania aplikacyjne materiałów wybuchowych,

– w innym obszarze, w miarę potrzeb grupy słuchaczy.

4

Przeciwdziałanie zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi, mienia, środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa publicznego przy prowadzeniu badań w dziedzinie materiałów wybuchowych

1. Typowe zagrożenia związane z metodami badań materiałów wybuchowych.

2. Prognozowanie stopnia zagrożeń dla obiektu i otoczenia w laboratoriach badań materiałów wybuchowych.

3. Ocena ryzyka zawodowego przy prowadzeniu badań w dziedzinie materiałów wybuchowych.

4. Sposoby ograniczania lub eliminacji zagrożeń w laboratoriach materiałów wybuchowych.

5. Specyfika BHP, zagrożeń i sposobów ich ograniczania w jednym ze wskazanych niżej obszarów działalności zawodowej szkolonych osób:

1) badania nad opracowaniem nowych materiałów wybuchowych;

2) badania związane z oceną zgodności materiałów wybuchowych i klasyfikacją dla celów transportowych itp.;

3) działalność laboratoriów kontroli jakości materiałów wybuchowych u producentów;

4) badania aplikacyjne materiałów wybuchowych;

5) w innym obszarze, w miarę potrzeb grupy słuchaczy.

5

Przeciwdziałanie zewnętrznym zagrożeniom, jakie mogą mieć miejsce podczas prowadzenia badań w dziedzinie materiałów wybuchowych

1. Regulacje prawne dotyczące ochrony osób i mienia w odniesieniu do przedsiębiorców prowadzących badania materiałów wybuchowych.

2. Charakter zewnętrznych zagrożeń dla jednostek naukowych prowadzących badania w dziedzinie materiałów wybuchowych:

1) omówienie typowych przykładów wykorzystania materiałów wybuchowych w celach przestępczych i terrorystycznych;

2) sposoby oddziaływania w sposób przestępczy na osoby mające prawny dostęp do materiałów wybuchowych;

3) sposoby oddziaływania na służby nadzoru i ochrony obiektów, w których są prowadzone badania materiałów wybuchowych;

4) kradzieże surowców, półproduktów i gotowych wyrobów.

3. Sposoby reagowania w sytuacjach zagrożeń i zasady współpracy z organami ścigania.

 

Uwaga. Łączny czas realizacji programu szkolenia określa się na 8–24 godzin.

Załącznik nr 3a9)

PROGRAMY SZKOLENIA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W GRUPIE TEMATYCZNEJ DOTYCZĄCEJ PROWADZENIA PRAC Z ZAKRESU OCZYSZCZANIA TERENÓW Z MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, W TYM ICH NISZCZENIA PRZY UŻYCIU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU CYWILNEGO

Lp.

Blok problemowy

Temat szkolenia

1

2

3

1

Ogólna wiedza zawodowa dotycząca materiałów wybuchowych

1. Podstawowe pojęcia dotyczące materiałów wybuchowych.

2. Formy przemian wybuchowych materiałów wybuchowych i substancji o właściwościach wybuchowych.

3. Podstawowe właściwości materiałów wybuchowych mające wpływ na bezpieczeństwo i ich znaczenie praktyczne.

4. Klasyfikacja materiałów wybuchowych dla celów transportowych, jej zasady i znaczenie praktyczne.

5. Budowa i zasada działania podstawowych środków bojowych stanowiących przedmiot oczyszczania terenów.

6. Sposoby i środki inicjowania materiałów wybuchowych.

7. Zasady doboru sprzętu strzałowego.

8. Obszary zastosowań materiałów wybuchowych i substancji o właściwościach wybuchowych.

9. Procedury oceny zgodności oraz wymagania w stosunku do wprowadzanych do obrotu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

2

Zasady organizacji prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych

1. Sposoby przeszukiwania terenu w celu wykrycia materiałów wybuchowych:

– dobór sprzętu i jego parametrów do wykonywanych prac,

– budowa, zasady działania i dane techniczne podstawowych wykrywaczy metali,

– dokumentacja prowadzenia prac oczyszczania terenów i nadzoru saperskiego na etapie planistycznym, wykonawczym i sprawozdawczym.

2. Niszczenie materiałów wybuchowych przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:

– sposoby wybuchowego niszczenia materiałów wybuchowych,

– planowanie i organizacja prac,

– wybór miejsca niszczenia,

– strefy zagrożenia podczas wybuchowego niszczenia materiałów wybuchowych,

– zabezpieczanie stref zagrożenia.

3

Przepisy regulujące zasady nabywania, przechowywania, używania, przemieszczania i transportu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz znalezionych materiałów wybuchowych podczas prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów

1. Regulacje prawne dotyczące wydawania i cofania pozwoleń na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

2. Regulacje prawne dotyczące używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

3. Regulacje prawne dotyczące transportu i przemieszczania materiałów wybuchowych:

– przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,

– transport materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,

– przewóz ratunkowy materiałów wybuchowych wg ADR,

– konstrukcja pojazdów,

– wyposażenie pojazdów,

– osłony zabezpieczające.

4. Regulacje prawne dotyczące przechowywania materiałów wybuchowych.

5. Przechowywanie materiałów wybuchowych w magazynach bazowych i tymczasowych – zagrożenia, wymagania i konstrukcja magazynów.

6. Ewidencjonowanie nabytych, zużytych, przechowywanych i zbywanych materiałów wybuchowych.

7. Ewidencjonowanie wykrytych i zniszczonych materiałów wybuchowych.

4

Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania materiałów wybuchowych z uwzględnieniem niszczenia materiałów wybuchowych znalezionych podczas prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów

1. Regulacje prawne dotyczące BHP przy używaniu materiałów wybuchowych:

– regulacje wynikające z ustawy – Kodeks pracy,

– inne regulacje prawne związane z wyodrębnionymi obszarami działalności zawodowej.

2. Praktyka stosowania obowiązujących regulacji prawnych oraz typowe naruszenia przepisów i zasad BHP w firmach prowadzących prace przy użyciu materiałów wybuchowych poza górnictwem, między innymi dotyczące:

– instruktażu stanowiskowego nowo przyjmowanych pracowników,

– wymagań dotyczących instrukcji stanowiskowych,

– BHP,

– organizacji pracy.

3. Specyfika prowadzenia prac związanych z oczyszczaniem terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

5

Przeciwdziałanie zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi, mienia, środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa publicznego przy używaniu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego do niszczenia materiałów wybuchowych znalezionych podczas prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów

1. Typowe zagrożenia związane z używaniem materiałów wybuchowych, w tym związane z właściwościami stosowanych środków inicjujących.

2. Ocena ryzyka zawodowego przy prowadzeniu prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego do oczyszczania terenów.

3. Prognozowanie zagrożeń dla obiektów i otoczenia związanych z prowadzeniem prac z zakresu oczyszczania terenów przy użyciu materiałów wybuchowych.

4. Sposoby ograniczania lub eliminacji zagrożeń podczas prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów przy użyciu materiałów wybuchowych.

5. Specyfika BHP, zagrożeń i sposobów ich ograniczania podczas prowadzenia prac związanych z oczyszczaniem terenów.

6. Rodzaje materiałów wybuchowych mogących wystąpić na terenie Polski:

– środki bojowe porzucone,

– niewybuchy i niewypały.

7. Rodzaje, konstrukcja oraz zasady działania środków bojowych.

8. Przyczyny występowania niewybuchów i niewypałów:

– wadliwe działanie elementów pobudzających,

– upadek pocisku w sposób niepowodujący jego zadziałania,

– wady fabryczne i konstrukcyjne.

9. Zagrożenia mogące wystąpić podczas prowadzenia prac związanych z operowaniem środkami bojowymi, niewybuchami i niewypałami:

– niekontrolowany wybuch spowodowany zadziałaniem elementów pobudzających,

– rozsypanie materiałów wybuchowych ze skorodowanych skorup,

– toksyczne działanie materiałów wybuchowych ulegających rozkładowi chemicznemu.

6

Przeciwdziałanie zewnętrznym zagrożeniom, jakie mogą mieć miejsce podczas prowadzenia prac związanych z oczyszczaniem terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

1. Regulacje prawne dotyczące ochrony osób i mienia w odniesieniu do przedsiębiorców stosujących materiały wybuchowe poza górnictwem.

2. Charakter zewnętrznych zagrożeń dla przedsiębiorców i osób stosujących materiały wybuchowe oraz omówienie typowych przykładów działań przestępczych w stosunku do nich:

1) omówienie typowych przykładów wykorzystania materiałów wybuchowych w celach przestępczych i terrorystycznych;

2) sposoby oddziaływania w sposób przestępczy na przedsiębiorców i osoby mające dostęp do materiałów wybuchowych;

3) sposoby oddziaływania na służby nadzoru i ochrony obiektów i terenów, gdzie prowadzone są prace z użyciem materiałów wybuchowych;

4) kradzieże surowców, półproduktów i gotowych materiałów wybuchowych;

5) wykorzystanie materiałów wybuchowych odzyskanych ze znalezionych środków bojowych, niewypałów oraz niewybuchów podczas prowadzenia prac związanych z oczyszczaniem terenów.

3. Sposoby reagowania w sytuacjach zagrożeń i zasady współpracy z organami ścigania.

 

Uwaga. Łączny czas realizacji programu szkolenia określa się na 16–24 godzin.

Załącznik nr 4

WZORY ZAŚWIADCZEŃ

Wzór nr 1

infoRgrafika

Wzór nr 2

infoRgrafika


1) Obecnie działem administracji rządowej – gospodarka kieruje Minister Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).

2) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. poz. 160), które weszło w życie z dniem 4 marca 2009 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. poz. 913), które weszło w życie z dniem 25 sierpnia 2012 r.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. poz. 623), które weszło w życie z dniem 14 maja 2009 r.

7) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 lipca 2005 r.

8) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. poz. 1633), które utraciło moc na podstawie art. 6 ustawy z dnia 10 września 2004 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 2249).

9) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KPMG Sp. z o.o.

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama