reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POPRAWKA

do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotycząca reformy Rady Wykonawczej,

przyjęta przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 66-2 dnia 15 grudnia 2010 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 15 grudnia 2010 r. Rada Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 66-2 przyjęła Poprawkę do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącą reformy Rady Wykonawczej, w następującym brzmieniu:

Przekład

Rezolucja Nr 66-2

14 Generalny Przegląd Udziałów i Reforma Rady Wykonawczej

Na podstawie par. 13 Regulaminu (By-Laws), w dniu 10 listopada 2010 r. przedłożono Gubernatorom pod głosowanie w trybie obiegowym niniejszą Rezolucję:

POSTANOWIONO:

ZWAŻYWSZY, ŻE Rada Wykonawcza przedłożyła Radzie Gubernatorów raport zatytułowany „Czternasty Generalny Przegląd Udziałów i Reforma Rady Wykonawczej: Raport Rady Wykonawczej dla Rady Gubernatorów” zwany dalej „Raportem”; oraz

ZWAŻYWSZY, ŻE Międzynarodowy Komitet Monetarny i Finansowy w swoim oficjalnym komunikacie wydanym w kwietniu 2009 r. wezwał Radę Wykonawczą do wydłużenia terminu zakończenia 14 Generalnego Przeglądu Udziałów o dwa lata, do stycznia 2011 r.; oraz

ZWAŻYWSZY, ŻE Rada Wykonawcza zaleciła podwyższenie udziałów krajów członkowskich Funduszu jako wynik 14 Generalnego Przeglądu Udziałów; oraz

ZWAŻYWSZY, ŻE Rada Wykonawcza zaproponowała wprowadzenie poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym przewidującej utworzenie Rady Wykonawczej wyłącznie z wybranych Dyrektorów Wykonawczych; oraz

ZWAŻYWSZY, ŻE Rada Wykonawcza zaleciła, aby po pierwszych zwyczajnych wyborach Dyrektorów Wykonawczych po wejściu w życie zaproponowanej poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, zatwierdzonej przez Rezolucję Rady Gubernatorów Nr 63-2, Dyrektor Wykonawczy wybrany przez co najmniej 7 krajów członkowskich był uprawniony do nominowania dwóch Zastępców Dyrektora Wykonawczego; oraz

ZWAŻYWSZY, ŻE Przewodniczący Rady Gubernatorów wystąpił do Sekretarza Funduszu o przedłożenie propozycji Rady Wykonawczej Radzie Gubernatorów; oraz

ZWAŻYWSZY, ŻE Raport Rady Wykonawczej zawierający propozycję zmian został przedłożony Radzie Gubernatorów przez Sekretarza Funduszu; oraz

ZWAŻYWSZY, ŻE Rada Wykonawcza wystąpiła do Rady Gubernatorów o przeprowadzenie głosowania dotyczącego niniejszej Rezolucji w trybie obiegowym zgodnie z paragrafem 13 Regulaminu Funduszu (By-Laws):

PRZETO, Rada Gubernatorów, mając na uwadze rekomendacje oraz wspomniany Raport Rady Wykonawczej, POSTANAWIA:

Podwyższenie udziałów członkowskich

1. Międzynarodowy Fundusz Walutowy proponuje, zgodnie z postanowieniami tej Rezolucji, podwyższenie udziałów krajów członkowskich Funduszu wymienionych w Załączniku I do tej Rezolucji do wysokości wymienionej dla tych krajów w Załączniku I.

2. Podwyższenie udziału zaproponowane w tej Rezolucji nie wejdzie w życie, jeżeli kraj o którym mowa nie wyrazi zgody w formie pisemnej na podwyższenie swojego udziału najpóźniej do dnia określonego w punkcie 4 poniżej i jeżeli nie wpłaci całkowitej sumy związanej z podwyższeniem udziału w terminie określonym w punkcie 5 poniżej, pod warunkiem, że żaden z krajów członkowskich posiadających zaległe kwoty z tytułu odkupu i opłat lub naliczeń w ramach Rachunku Zasobów Ogólnych nie wyrazi zgody na zwiększenie swojego udziału lub nie wpłaci sumy związanej ze zwiększeniem udziału przed uregulowaniem tych zobowiązań.

3. Podwyższenie udziału zaproponowane w tej Rezolucji nie nastąpi przed:

(i) stwierdzeniem przez Radę Wykonawczą, że członkowie posiadający na dzień 5 listopada 2010 r. nie mniej niż 70 procent całkowitej liczby udziałów wyrazili zgodę w formie pisemnej na zwiększenie swoich udziałów;

(ii) wejściem w życie proponowanej poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, o której mowa w Załączniku II do niniejszej Rezolucji; oraz

(iii) wejściem w życie proponowanej poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, zatwierdzonej przez Rezolucję Rady Gubernatorów Nr 63-2.

Każdy kraj członkowski zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by zakończyć powyższe działania najpóźniej do dnia Dorocznego Posiedzenia Gubernatorów (Annual Meetings) w 2012 r. Rada Wykonawcza jest zobowiązana do monitorowania z częstotliwością kwartalną postępów w procesie wdrażania tychże działań.

4. Powiadomienia, o których mowa w punkcie 2 powyżej, będą przekazywane przez upoważnionego przedstawiciela kraju członkowskiego i zostaną dostarczone do Funduszu nie później niż 31 grudnia 2011 r. o godz. 18:00 czasu waszyngtońskiego, chyba że Rada Wykonawcza przedłuży ten termin według swojego uznania.

5. Każdy kraj członkowski wpłaci do Funduszu kwotę wynikającą z podwyższenia swojego udziału w ciągu 30 dni od daty późniejszej spośród następujących dat: (a) daty powiadomienia Funduszu o wyrażeniu zgody na podwyższenie udziału lub (b) daty, w której nastąpiło spełnienie wszystkich warunków wejścia w życie podwyższenia udziału zgodnie z punktem 3 powyżej, chyba że Rada Wykonawcza przedłuży termin płatności według swojego uznania.

6. Przy podejmowaniu decyzji o przedłużeniu terminu powiadomienia o wyrażeniu zgody lub wpłaty kwoty związanej z podwyższeniem udziału, Rada Wykonawcza uwzględni w szczególności sytuację krajów członkowskich, które będą chciały wyrazić zgodę lub wpłacić sumę wynikającą z podwyższenia udziałów, w tym także krajów członkowskich z długotrwałymi zaległościami w ramach Rachunku Zasobów Ogólnych, w postaci zaległych kwot z tytułu odkupu i opłat lub naliczeń w ramach Rachunku Zasobów Ogólnych, które – w ocenie Rady – współdziałają z Funduszem na rzecz uregulowania tych zobowiązań.

7. Dla krajów członkowskich, które jeszcze nie wyraziły zgody na podwyższenie udziałów na mocy 11 Generalnego Przeglądu i Rezolucji Rady Gubernatorów Nr 63-2, ostatecznym terminem przesłania zgody na rzeczone podwyższenie udziałów jest termin przewidziany w punkcie 4 powyżej.

8. Każdy kraj wpłaci 25 procent przypadającego mu podwyższenia albo w Specjalnych Prawach Ciągnienia albo w walutach innych określonych przez Fundusz krajów, za ich zgodą, lub w połączeniu tych walut i Specjalnych Praw Ciągnienia. Pozostała część podwyższenia udziału wpłacona zostanie przez każdy kraj w jego walucie.

Sposób obliczania udziałów i Piętnasty Generalny Przegląd Udziałów

9. Rada Wykonawcza jest zobligowana do zakończenia pełnego przeglądu sposobu obliczania udziałów w terminie do stycznia 2013 r.

10. Rada Wykonawcza jest zobligowana do przedstawienia harmonogramu realizacji 15 Generalnego Przeglądu Udziałów do stycznia 2014 r. Wszelkie zmiany mają z założenia doprowadzić do zwiększenia udziałów gospodarek dynamicznych, zgodnie z ich pozycją w gospodarce światowej, i tym samym prawdopodobnie do zwiększenia udziału gospodarek wschodzących i rozwijających się jako całości. Będą podejmowane działania na rzecz zabezpieczenia głosu i reprezentacji najbiedniejszych krajów członkowskich.

Przegląd Porozumień Pożyczkowych NAB

11. W świetle proponowanego podwyższenia udziałów na mocy 14 Generalnego Przeglądu, Rada Wykonawcza i uczestnicy Nowych Porozumień Pożyczkowych (NAB – New Arrangements to Borrow) są zobligowani do przeprowadzenia przeglądu porozumień pożyczkowych NAB do listopada 2011 r., i do odpowiedniego zmniejszenia – przy zachowaniu stosownych udziałów – zasobów NAB, które wejdzie w życie, gdy spełnione zostaną warunki określone w punkcie 3 niniejszej Rezolucji i gdy zostaną dokonane płatności związane z udziałami, zgodnie z progiem uczestnictwa, o którym mowa w punkcie 3, podpunkt (i) niniejszej Rezolucji.

Proponowana poprawka do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotycząca Reformy Rady Wykonawczej

12. Proponowana poprawka do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym zawarta w Załączniku II tej Rezolucji (Proponowana Poprawka dotycząca Reformy Rady Wykonawczej) zostaje zatwierdzona.

13. Sekretarzowi Funduszu zleca się zwrócenie się pismem okólnym, telegraficznie bądź z wykorzystaniem innych szybkich środków łączności, do wszystkich krajów członkowskich Funduszu z zapytaniem czy akceptują, zgodnie z procedurą opisaną w Artykule XXVIII Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, Proponowaną Poprawkę dotyczącą Reformy Rady Wykonawczej.

14. Zgodnie z punktem 13 niniejszej Rezolucji, do wszystkich krajów członkowskich Funduszu zostanie wysłany komunikat zawiadamiający, że Proponowana Poprawka dotycząca Reformy Rady Wykonawczej wejdzie w życie dla wszystkich krajów członkowskich z datą potwierdzenia przez Fundusz, że trzy piąte krajów członkowskich, reprezentujących 85 procent wszystkich głosów, zaakceptowało Proponowaną Poprawkę dotyczącą Reformy Rady Wykonawczej.

Dodatkowi Zastępcy Dyrektora Wykonawczego

15. Po pierwszych zwyczajnych wyborach Dyrektorów Wykonawczych po wejściu w życie poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, zatwierdzonej przez Rezolucję Rady Gubernatorów Nr 63-2, Dyrektor Wykonawczy wybrany przez co najmniej 7 krajów członkowskich będzie uprawniony do nominowania dwóch Zastępców Dyrektora Wykonawczego.

16. Dokonując nominacji dwóch Zastępców Dyrektora Wykonawczego, Dyrektor Wykonawczy jest zobowiązany do desygnowania, w formie zawiadomienia Sekretarza Funduszu: (i) Zastępcy, który będzie zastępować Dyrektora Wykonawczego podczas jego nieobecności i przy jednoczesnej obecności obu Zastępców, oraz (ii) Zastępcy, który przejmie uprawnienia Dyrektora Wykonawczego zgodnie z postanowieniami Artykułu XII, Ustęp 3, punkt (f). Dyrektor Wykonawczy może dowolnie dokonywać zmian dotyczących desygnowania poprzez każdorazowe powiadomienie Sekretarza Funduszu.

Liczebność i skład Rady Wykonawczej

17. Rada Gubernatorów odnotowuje: (i) zobowiązanie do zmniejszenia liczby Dyrektorów Wykonawczych reprezentujących rozwinięte kraje europejskie o dwóch dyrektorów w celu osiągnięcia większej reprezentacji gospodarek wschodzących i rozwijających się nie później niż do pierwszych zwyczajnych wyborów Dyrektorów Wykonawczych po spełnieniu warunków określonych w punkcie 3 niniejszej Rezolucji, oraz (ii) zobowiązanie krajów członkowskich Funduszu do utrzymania Rady Wykonawczej złożonej z 24 Dyrektorów Wykonawczych i do dokonywania przeglądu składu Rady Wykonawczej co osiem lat od momentu spełnienia warunków określonych w punkcie 3 niniejszej Rezolucji.

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższą poprawką do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 10 października 2011 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


Załącznik 1. [Proponowane udziały]

Załącznik I. Proponowane udziały

 

Proponowany udział (miliony SDR)

 

Proponowany udział (miliony SDR)

Afganistan, Islamska Republika

323,8

Salwador

287,2

Albania

139,3

Gwinea Równikowa

157,5

Algieria

1 959,9

Erytrea

36,6

Angola

740,1

Estonia

243,6

Antigua i Barbuda

20,0

Etiopia

300,7

Argentyna

3 187,3

Fidżi

98,4

Armenia

128,8

Finlandia

2 410,6

Australia

6 572,4

Francja

20 155,1

Austria

3 932,0

Gabon

216,0

Azerbejdżan

391,7

Gambia

62,2

Bahamy

182,4

Gruzja

210,4

Bahrajn

395,0

Niemcy

26 634,4

Bangladesz

1 066,6

Ghana

738,0

Barbados

94,5

Grecja

2 428,9

Białoruś

681,5

Grenada

16,4

Belgia

6 410,7

Gwatemala

428,6

Belize

26,7

Gwinea

214,2

Benin

123,8

Gwinea-Bissau

28,4

Bhutan

20,4

Gujana

181,8

Boliwia

240,1

Haiti

163,8

Bośnia and Hercegowina

265,2

Honduras

249,8

Botswana

197,2

Węgry

1 940,0

Brazylia

11 042,0

Islandia

321,8

Brunei Darussalam

301,3

Indie

13 114,4

Bułgaria

896,3

Indonezja

4 648,4

Burkina Faso

120,4

Iran, Islamska Republika

3 567,1

Burundi

154,0

Irak

1 663,8

Kambodża

175,0

Irlandia

3 449,9

Kamerun

276,0

Izrael

1 920,9

Kanada

11 023,9

Włochy

15 070,0

Republika Zielonego Przylądka

23,7

Jamajka

382,9

Republika Środkowoafrykańska

111,4

Japonia

30 820,5

Czad

140,2

Jordan

343,1

Chile

1744,3

Kazachstan

1 158,4

Chiny

30 482,9

Kenia

542,8

Kolumbia

2 044,5

Kiribati

11,2

Komory

17,8

Korea, Republika

8 582,7

Kongo, Demokratyczna Republika

1 066,0

Kosowo

82,6

Kongo, Republika

162,0

Kuwejt

1 933,5

Kostaryka

369,4

Republika Kirgiska

177,6

Wybrzeże Kości Słoniowej

650,4

Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna

105,8

Chorwacja

717,4

Łotwa

332,3

Cypr

303,8

Liban

633,5

Republika Czeska

2 180,2

Lesotho

69,8

Dania

3 439,4

Liberia

258,4

Dżibuti

31,8

Libia

1 573,2

Dominika

11,5

Litwa

441,6

Republika Dominikańska

477,4

Luksemburg

1 321,8

Ekwador

697,7

Macedonia, Była Jugosłowiańska Republika

140,3

Egipt

2 037,1

Madagaskar

244,4

 

Proponowane udziały (ciąg dalszy)

 

Proponowany udział (miliony SDR)

 

Proponowany udział (miliony SDR)

Malawi

138,8

Sierra Leone Singapur

207,4

Malezja

3 633,8

Republika Słowacka

3 891,9

Malediwy

21,2

Słowenia

1 001,0

Mali

186,6

Wyspy Salomona

586,5

Malta

168,3

 

20,8

Wyspy Marshalla

4,9

Somalia

163,4

Mauretania

128,8

Republika Południowej Afryki

3 051,2

Mauritius

142,2

Hiszpania

9 535,5

Meksyk

8 912,7

Sri Lanka

578,8

Mikronezja, Sfederowane Stany

7,2

St. Kitts i Nevis

12,5

Mołdawia

172,5

Saint Lucia

21,4

Mongolia

72,3

Saint Vincent i Grenadyny

11,7

Czarnogóra

60,5

Sudan

630,2

Maroko

894,4

Surinam

128,9

Mozambik

227,2

Suazi

78,5

Birma

516,8

Szwecja

4,430,0

Namibia

191,1

Szwajcaria

5 771,1

Nepal

156,9

Syryjska Republika Arabska

1 109,8

Holandia Nowa

8 736,5

Tadżykistan

174,0

Zelandia

1 252,1

Tanzania

397,8

Nikaragua

260,0

Tajlandia

3 211,9

Niger

131,6

Timor Wschodni

25,6

Nigeria

2 454,5

Togo

146,8

Norwegia

3 754,7

Tonga

13,8

Oman

544,4

Trinidad i Tobago

469,8

Pakistan

2 031,0

Tunezja

545,2

Palau

4,9

Turcja

4 658,6

Panama

376,8

Turkmenistan

238,6

Papua Nowa Gwinea

263,2

Tuvalu

2,5

Paragwaj

201,4

Uganda

361,0

Peru

1 334,5

Ukraina

2 011,8

Filipiny

2 042,9

Zjednoczone Emiraty Arabskie

2 311,2

Polska

4 095,4

Zjednoczone Królestwo

20 155,1

Portugalia

2 060,1

Stany Zjednoczone

82 994,2

Katar

735,1

Urugwaj

429,1

Rumunia

1 811,4

Uzbekistan

551,2

Federacja Rosyjska

12 903,7

Republika Vanuatu

23,8

Rwanda

160,2

Wenezuela, Boliwariańska Republika

3 722,7

Samoa

16,2

Wietnam

1 153,1

San Marino

49,2

Jemen, Republika

487,0

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

14,8

Zambia

978,2

Arabia Saudyjska

9 992,6

Zimbabwe

706,8

Senegal

323,6

 

 

Serbia

654,8

 

 

Seszele

22,9

 

 

 

Załącznik 2. [Proponowana poprawka do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotycząca Reformy Rady Wykonawczej]

Załącznik II.

Proponowana poprawka do
Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym
dotycząca Reformy Rady Wykonawczej

Rządy, w imieniu których podpisano niniejszą Umowę o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, postanawiają co następuje:

1 Artykuł XII, Ustęp 3, punkt (b) otrzymuje brzmienie:

„(b) Zgodnie z postanowieniami punktu (c) poniżej, Rada Wykonawcza będzie składać się z dwudziestu Dyrektorów Wykonawczych wybranych przez kraje członkowskie, oraz z Dyrektora Zarządzającego na stanowisku przewodniczącego.”

2 Artykuł XII, Ustęp 3, punkt (c) otrzymuje brzmienie:

„(c) W celu przeprowadzenia każdych zwyczajnych wyborów Dyrektorów Wykonawczych, Rada Gubernatorów większością 85% ogólnej liczby głosów przysługujących wszystkim członkom może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę Dyrektorów Wykonawczych, o których mowa w punkcie (b) powyżej.”

3 Artykuł XII, Ustęp 3, punkt (d) otrzymuje brzmienie:

„(d) Wybory Dyrektorów Wykonawczych będą miały miejsce w odstępach dwuletnich zgodnie z przepisami przyjętymi przez Radę Gubernatorów. Przepisy te będą zawierać limit liczby głosów, które więcej niż jeden kraj może oddać na tego samego kandydata.”

4 Artykuł XII, Ustęp 3, punkt (f) otrzymuje brzmienie:

„(f) Dyrektorzy Wykonawczy sprawują swój urząd do momentu wyboru ich następców. Jeśli stanowisko Dyrektora Wykonawczego zwolni się wcześniej, niż dziewięćdziesiąt dni przed końcem jego kadencji, na pozostałą część kadencji zostanie wybrany następny Dyrektor Wykonawczy przez kraje członkowskie, które wybrały poprzedniego Dyrektora Wykonawczego. Do dokonania wyboru wymagana będzie większość oddanych głosów. Tak długo, jak stanowisko pozostaje nieobsadzone, uprawnienia poprzedniego Dyrektora Wykonawczego będzie wykonywać jego Zastępca, z wyjątkiem uprawnienia do mianowania Zastępcy.”

5. Artykuł XII, Ustęp 3, punkt (i) otrzymuje brzmienie:

„(i) (i) Każdy Dyrektor Wykonawczy będzie upoważniony do oddania takiej liczby głosów, jaka padła na niego przy wyborach.

(ii) W przypadku, gdy postanowienia Ustępu 5, punkt (b) niniejszego Artykułu będą miały zastosowanie, liczba głosów, do których Dyrektor Wykonawczy byłby na innej podstawie uprawniony, będzie odpowiednio zwiększona lub zmniejszona. Wszystkie głosy, do których Dyrektor Wykonawczy jest uprawniony, będą oddane jako całość.

(iii) Gdy zawieszenie kraju członkowskiego w prawach głosu ustanie zgodnie z Artykułem XXVI, Ustęp 2, punkt (b), kraj ten może uzgodnić ze wszystkimi krajami członkowskimi, które dokonały wyboru jednego z Dyrektorów Wykonawczych, że ten Dyrektor Wykonawczy będzie mógł oddawać głosy przysługujące danemu krajowi, z tym, że jeżeli w okresie zawieszenia nie odbyły się zwyczajne wybory Dyrektorów Wykonawczych, do oddawania głosów przysługujących danemu krajowi będzie uprawniony Dyrektor Wykonawczy, w którego wyborze kraj ten uczestniczył przed swoim zawieszeniem lub jego następca wybrany zgodnie z Ustępem 3, punkt (c), podpunkt (i) Załącznika L lub punktem (f) powyżej. Poczytuje się, że kraj członkowski uczestniczył w wyborze Dyrektora Wykonawczego, który jest uprawniony do oddawania głosów przysługujących krajowi członkowskiemu.”

6 Artykuł XII, Ustęp 3, punkt (j) otrzymuje brzmienie:

„(j) Rada Gubernatorów ustanowi przepisy, na podstawie których kraj członkowski może oddelegować swojego przedstawiciela do uczestnictwa w każdym posiedzeniu Rady Wykonawczej, na którym rozpatrywany będzie wniosek złożony przez ten kraj członkowski lub sprawa mająca dla niego szczególne znaczenie.”

7 Artykuł XII, Ustęp 8 otrzymuje brzmienie:

„Fundusz będzie uprawniony do komunikowania w sposób nieoficjalny każdemu krajowi członkowskiemu w dowolnym terminie swoich opinii dotyczących wszystkich spraw wynikających z postanowień niniejszej Umowy. Większością 70% ogólnej liczby głosów przysługujących wszystkim członkom, Fundusz może podjąć decyzję o opublikowaniu raportu złożonego krajowi członkowskiemu w sprawie jego warunków monetarnych lub gospodarczych oraz sytuacji, które w sposób bezpośredni prowadzą do poważnego zachwiania równowagi międzynarodowego bilansu płatniczego krajów członkowskich. Dany kraj członkowski będzie uprawniony do reprezentacji zgodnie z postanowieniami Ustępu 3, punkt (j) niniejszego Artykułu. Fundusz nie będzie publikował raportów dotyczących zmian w zasadniczej strukturze organizacji gospodarczej członków.”

8 Artykuł XXI, punkt (a), podpunkt (ii) otrzymuje brzmienie:

„(a) (ii) W przypadku decyzji podejmowanych przez Radę Wykonawczą dotyczących spraw odnoszących się wyłącznie do Departamentu Specjalnych Praw Ciągnienia, uprawnienia do głosowania będą mieli tylko Dyrektorzy Wykonawczy, którzy zostali wybrani przez przynajmniej jednego członka będącego uczestnikiem. Każdy z tych Dyrektorów Wykonawczych będzie uprawniony do oddania liczby głosów przydzielonych krajom członkowskim będących uczestnikami, którzy oddali na niego swój głos. Do ustalenia czy istnieje wymagane quorum lub czy decyzja podjęta jest wymaganą większością głosów, brana będzie pod uwagę wyłącznie obecność Dyrektorów Wykonawczych wybranych przez członków będącymi uczestnikami oraz głosy przydzielone członkom będącym uczestnikami.”

9 Artykuł XXIX, punkt (a) otrzymuje brzmienie:

„(a) Wszelkie kwestie dotyczące różnic w wykładni postanowień niniejszej Umowy powstałe pomiędzy krajem członkowskim a Funduszem lub pomiędzy krajami członkowskimi Funduszu, będą przedłożone do decyzji Rady Wykonawczej. W przypadku kwestii w sposób szczególny dotyczącej dowolnego kraju członkowskiego, kraj ten będzie uprawniony do reprezentacji zgodnie z Artykułem XII, Ustęp 3, punkt (j).

10 Ustęp 1, punkt (a) Załącznika D otrzymuje brzmienie:

„(a) Każdy kraj lub grupa krajów członkowskich, których przysługujące im głosy oddaje wybrany Dyrektor Wykonawczy, mianuje jednego Członka Kolegium spośród Gubernatorów, Ministrów w rządzie kraju członkowskiego lub spośród osób porównywalnego szczebla, oraz może mianować nie więcej niż siedmiu Asystentów. Większością 85% ogólnej liczby głosów przysługujących wszystkim krajom członkowskim, Rada Gubernatorów może zmienić liczbę Asystentów, którzy mogą być mianowani. Członek Kolegium lub Asystent będzie pełnić swoje obowiązki do wcześniejszego z momentów: momentu mianowania nowej osoby lub do następnych zwyczajnych wyborów Dyrektorów Wykonawczych.”

11. Ustęp 5, punkt (e) Załącznika D zostanie usunięty.

12 Ustęp 5, punkt (f) Załącznika D otrzymuje numer 5, punkt (e) Załącznika D, a nowy Ustęp 5, punkt (e) otrzymuje brzmienie:

„(e) W przypadku gdy jeden z Dyrektorów Wykonawczych jest uprawniony do oddania głosów przysługujących krajowi członkowskiemu zgodnie z Artykułem XII, Ustęp 3, punkt (i), podpunkt (iii), Członek Kolegium mianowany przez grupę, której członkowie dokonali wyboru tego Dyrektora Wykonawczego, jest uprawniony do oddania głosów przysługujących temu krajowi. Poczytuje się, że kraj członkowski brał udział w wyborze Członka Kolegium uprawnionego do oddawania głosów przysługujących temu krajowi.”

13 Załącznik E otrzymuje brzmienie:

„Postanowienia przejściowe dotyczące Dyrektorów Wykonawczych

1. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Załącznika:

(a) Poczytuje się, że każdy Dyrektor Wykonawczy, który został mianowany zgodnie z poprzednim brzmieniem Artykułu XII, Ustęp 3, punkt (b), podpunkt (i) lub Ustęp 3, punkt (c) oraz sprawował urząd bezpośrednio przed wejściem w życie tego Załącznika, został wybrany przez kraj członkowski, który go mianował; oraz

(b) Poczytuje się, że każdy Dyrektor Wykonawczy, który oddał głosy przysługujące jednemu z krajów członkowskich, zgodnie z poprzednim brzmieniem Artykułu XII, Ustęp 3, punkt (i), podpunkt (ii) bezpośrednio przed wejściem w życie tego Załącznika, został wybrany przez ten kraj członkowski.”

14 Ustęp 1, punkt (b) Załącznika L otrzymuje brzmienie:

„(b) nie mianuje Gubernatora lub Zastępcy Gubernatora, nie mianuje lub nie uczestniczy w mianowaniu Członka Kolegium lub Zastępcy Członka Kolegium, nie wybiera lub nie uczestniczy w wyborze Dyrektora Wykonawczego.”

15. Zdanie wprowadzające do Ustępu 3, punkt (c) Załącznika L otrzymuje brzmienie:

„(c) Dyrektor Wykonawczy wybrany przez kraj członkowski, albo w którego wyborze kraj członkowski uczestniczył, przestaje pełnić swoją funkcję, chyba że jest uprawniony do oddawania głosów przysługujących innym krajom członkowskim, którzy nie zostali zawieszeni w prawach głosu. W tym drugim przypadku:”

Rada Gubernatorów przyjęła powyższą Rezolucję w dniu 15 grudnia 2010 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama