reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 19 kwietnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności

Na podstawie art. 59 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, 1741, 1753, 1777 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 542) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności (Dz. U. poz. 2332 oraz z 2015 r. poz. 26) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 uchyla się pkt 2;

2) § 3–5 otrzymują brzmienie:

„§ 3. Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w straży ochrony kolei dokonuje się po przeprowadzeniu profilaktycznych badań lekarskich wstępnych, okresowych lub kontrolnych, obejmujących:

1) badanie ogólne stanu zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem oceny: stanu układu krążenia i układu oddechowego oraz sprawności narządu ruchu;

2) badanie narządu wzroku wykonane przez lekarza okulistę;

3) badanie narządu słuchu i równowagi wykonane przez lekarza laryngologa;

4) badanie neurologiczne wykonane przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie neurologii;

5) badanie psychiatryczne wykonane przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie psychiatrii;

6) badanie w kierunku objawów wskazujących na nadużywanie alkoholu lub substancji psychoaktywnych – dotyczy badań wstępnych, a w przypadku badań okresowych – jeżeli istnieją wskazania;

7) badanie krwi, w tym morfologia z rozmazem, glikemia na czczo, aminotransferazy i gamma-glutmylo-transpeptydaza oraz badanie ogólne moczu;

8) badanie elektrokardiograficzne w spoczynku;

9) dodatkowe badania specjalistyczne oraz badania pomocnicze zlecone przez lekarza orzekającego lub komisję lekarską, jeżeli są potrzebne do oceny zdolności fizycznej i psychicznej badanego;

10) badanie psychologiczne.

§ 4. Zasady badania narządu wzroku oraz wymagania dotyczące narządu wzroku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. Zasady badania narządu słuchu i równowagi oraz wymagania dotyczące narządu słuchu i równowagi określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

3) w § 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Badania okresowe funkcjonariuszy straży ochrony kolei przeprowadza się co 3 lata do ukończenia 50. roku życia, a po ukończeniu 50. roku życia co 2 lata.

2. Badania psychologiczne przeprowadza się w ramach badań wstępnych i okresowych w odstępach czasowych dwukrotnie dłuższych niż określone w ust. 1 oraz w innych przypadkach ustalonych przez lekarza orzekającego.”;

4) uchyla się § 13;

5) w § 14 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) spełnia wymagania dotyczące narządu wzroku oraz narządu słuchu i równowagi, określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia;

3) w wyniku badania psychiatrycznego nie stwierdzono zaburzeń psychicznych, uzależnienia od alkoholu lub substancji psychoaktywnych, a w wyniku badania psychologicznego nie stwierdzono istotnych odchyleń.”;

6) w § 16 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Lekarz orzekający, który wydał orzeczenie lekarskie, przekazuje odwołanie w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania do komisji lekarskiej orzekającej w trybie odwoławczym wraz z dokumentacją medyczną badania stanowiącego podstawę wydania orzeczenia.

3. Komisją lekarską orzekającą w trybie odwoławczym jest komisja lekarska w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej.”;

7) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja lekarska orzekająca w trybie odwoławczym do udziału w pracach komisji może zaprosić psychologa.”;

8) w § 18 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wyników badań określonych w § 3 pkt 2–10, których wykonanie komisja uzna za niezbędne;”;

9) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

10) uchyla się załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. [Ważność orzeczeń o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w straży ochrony kolei wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych]

Orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w straży ochrony kolei wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 3. [Profilaktyczne badania lekarskie]

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane w celu dokonania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w straży ochrony kolei rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wykonuje się zgodnie z zasadami, trybem i w jednostkach uprawnionych do ich przeprowadzania, określonych w rozporządzeniu zmienianym w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: wz. K. Smoliński


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

Załącznik 1. [ZASADY BADANIA NARZĄDU WZROKU ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE NARZĄDU WZROKU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 19 kwietnia 2016 r. (poz. 606)

Załącznik nr 1

ZASADY BADANIA NARZĄDU WZROKU ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE NARZĄDU WZROKU

1. Badanie narządu wzroku obejmuje badanie przedmiotowe przedniego i tylnego odcinka oka oraz badanie funkcji wzroku, w tym: ostrości wzroku do dali, orientacyjnego pola widzenia, ustawienia oczu, ruchomości gałek ocznych i zdolności rozpoznawania barw.

2. Badanie należy rozpocząć od określenia ostrości wzroku każdym okiem oddzielnie z odległości 5 m za pomocą tablic Snellena. Jest możliwe wykonanie badania ostrości wzroku z odległości 2,5 m przy użyciu lustra i tablic o znakach odwróconych. Ostrość wzroku określa się bez korekcji, a następnie w szkłach korekcyjnych.

3. Należy sprawdzić zakres ruchów gałek ocznych oraz ustawienie oczu przy pomocy testu zakrywania naprzemiennego.

4. Przy stwierdzeniu zaburzeń ustawienia gałek ocznych należy ocenić widzenie obuoczne za pomocą krzyża Maddoxa, testu Wortha do dali, próby filtrowej, próby polaryzacyjnej lub innych testów.

5. Ubytki pola widzenia stwierdzone badaniem orientacyjnym należy potwierdzić perymetrycznie.

6. Konieczne jest spełnienie następujących wymagań dotyczących narządu wzroku:

1) minimalna ostrość wzroku 0,8/0,5 bez korekcji lub z korekcją, przy czym:

a) w odniesieniu do osób, które dotychczas nie były zatrudnione na stanowisku funkcjonariusza straży ochrony kolei, minimalna ostrość wzroku bez korekcji 0,5/0,5 (dopuszczalna korekcja +/– 2,0 Dsph i/lub +/– 1,0 Dcyl),

b) w odniesieniu do osób, które były lub są zatrudnione na stanowisku funkcjonariusza straży ochrony kolei, minimalna ostrość wzroku bez korekcji 0,4/0,2 (dopuszczalna korekcja +/– 5,0 Dsph i/lub +/– 2,5 Dcyl);

2) prawidłowe rozpoznawanie barw podstawowych;

3) pole widzenia – prawidłowe, przy czym pole widzenia każdego oka nie mniej niż 90° od skroni i 30° od nosa;

4) widzenie obuoczne – prawidłowe;

5) brak upośledzenia widzenia pomimo stwierdzenia choroby narządu wzroku;

6) wszczepy soczewek oraz stan po zabiegach keratotomii i keratektomii są dozwolone pod warunkiem kontroli przez lekarza okulistę w ustalonych przez niego terminach;

7) barwione soczewki kontaktowe i soczewki fotochromatyczne nie są dozwolone, soczewki z filtrem UV są dozwolone.

7. W przypadku astygmatyzmu wymagana jest opinia okulisty.

8. Jeżeli w wyniku badania narządu wzroku została określona ostrość wzroku w szkłach okularowych lub soczewkach kontaktowych, lekarz okulista informuje osobę badaną o obowiązku używania szkieł korekcyjnych w czasie pracy oraz o obowiązku posiadania szkieł zapasowych.

Załącznik 2. [ZASADY BADANIA NARZĄDU SŁUCHU I RÓWNOWAGI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE NARZĄDU SŁUCHU I RÓWNOWAGI]

Załącznik nr 2

ZASADY BADANIA NARZĄDU SŁUCHU I RÓWNOWAGI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE NARZĄDU SŁUCHU I RÓWNOWAGI

1. Badanie narządu słuchu obejmuje badanie otoskopowe oraz badanie akumetryczne i audiometryczne słuchu.

2. Badanie układu równowagi obejmuje badanie oczopląsu samoistnego, próbę Romberga zwykłą i uczuloną oraz próbę Flecka.

3. Konieczne jest spełnienie następujących wymagań dotyczących narządu słuchu i równowagi:

1) słuch wystarczający do prowadzenia rozmowy telefonicznej i do usłyszenia sygnałów ostrzegawczych i komunikatorów radiowych;

2) brak upośledzenia słyszenia pomimo stwierdzonej choroby narządu słuchu;

3) w odniesieniu do osób, które dotychczas nie były zatrudnione na stanowisku funkcjonariusza straży ochrony kolei:

a) osoba badana powinna słyszeć szept każdym uchem oddzielnie z odległości 4 m,

b) niedosłuch dla ucha gorzej słyszącego na poziomie nie wyższym niż 60 dB przy częstotliwości 3000 Hz;

4) w odniesieniu do osób, które były lub są zatrudnione na stanowisku funkcjonariusza straży ochrony kolei:

a) osoba badana powinna słyszeć szept każdym uchem oddzielnie z odległości 2 m,

b) badanie audiometryczne wykonuje się, jeżeli istnieją wskazania lekarskie;

5) brak zaburzeń równowagi i oczopląsu samoistnego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama