reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 370 i 983 oraz z 2016 r. poz. 343) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 2b otrzymuje brzmienie:

„2b. W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 i 7 płatność ekologiczna do gruntów, na których występują następujące uprawy: esparceta siewna na materiał siewny, komonica zwyczajna na materiał siewny, koniczyna biała na materiał siewny, koniczyna białoróżowa na materiał siewny, koniczyna czerwona na materiał siewny, koniczyna krwistoczerwona na materiał siewny, koniczyna perska na materiał siewny, lucerna chmielowa (nerkowata) na materiał siewny, lucerna mieszańcowa na materiał siewny, lucerna siewna na materiał siewny, rzodkiew oleista na materiał siewny, trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewny, wyka kosmata na materiał siewny i wyka siewna na materiał siewny, jest przyznawana, jeżeli materiał siewny pochodzący z tych upraw został poddany ocenie na podstawie przepisów o nasiennictwie.”;

2) w § 11 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Płatność ekologiczna w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1:

1) pkt 1, 5, 7 i 11 jest przyznawana także do gruntów ornych, na których występuje uprawa wyki kosmatej z rośliną podporową lub wyki siewnej z rośliną podporową;

2) pkt 2 i 8 jest przyznawana także do gruntów ornych, na których występuje uprawa soczewicy jadalnej z rośliną podporową.”;

3) w § 17 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. W przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy, we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej rolnik składa oświadczenie, że ma tytuł prawny do gruntu wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, do którego ubiega się o przyznanie tej płatności, w którym wskazuje, z czego wywodzi ten tytuł prawny.”;

4) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku upraw, o których mowa w § 9 ust. 2b, rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 30 listopada roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności ekologicznej, kopię świadectwa oceny polowej materiału siewnego wydanego na podstawie przepisów o nasiennictwie lub zaświadczenie o wydaniu takiego świadectwa wydane przez właściwego ze względu na położenie plantacji nasiennej wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, lub oświadczenie sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej lub wieloletniej – w pierwszym roku uprawy tej rośliny.”;

5) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Postępowania]

Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „płatnością ekologiczną”, w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem 15 marca 2016 r.,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione od dnia 15 marca 2016 r.

– stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wniosek o przyznanie płatności ekologicznej za 2016 r.]

Jeżeli we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej za 2016 r. złożonym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zadeklarowano następujące uprawy: facelia błękitna na materiał siewny, łubin biały na materiał siewny, łubin wąskolistny na materiał siewny lub łubin żółty na materiał siewny, płatność ta może być przyznana bez spełnienia warunku, o którym mowa w § 9 ust. 2b rozporządzenia zmienianego w § 1, do gruntów, na których występują odpowiednio następujące uprawy: facelia błękitna, łubin biały na nasiona, łubin wąskolistny na nasiona lub łubin żółty na nasiona.

§ 4. [Oświadczenie w 2016 r.]

W 2016 r. oświadczenie, o którym mowa w § 17 ust. 1b rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, rolnik składa, w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

Załącznik 1. [WYKAZ ROŚLIN OBJĘTYCH PŁATNOŚCIĄ EKOLOGICZNĄ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 26 kwietnia 2016 r. (poz. 610)

WYKAZ ROŚLIN OBJĘTYCH PŁATNOŚCIĄ EKOLOGICZNĄ

Lp.

Pakiet lub nazwa polska rośliny uprawnej

Nazwa łacińska gatunku

Klasyfikacja dla potrzeb upraw w rolnictwie ekologicznym:

R – uprawy rolnicze

W – uprawy warzywne

Z – uprawy roślin zielarskich

S – podstawowe uprawy sadownicze

Se – ekstensywne uprawy sadownicze

P – uprawy paszowe na gruntach ornych

Klasyfikacja roślin dla potrzeb sprawozdawczości:

UR – uprawy roczne

UD – uprawy dwuletnie

UW – uprawy wieloletnie

P – pozostałe

I. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji i Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji

1

bobik

Vicia faba var. minor.

R

UR

2

burak cukrowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. altissima Doll

R

UR

3

chmiel

Humulus lupulus L.

R

UW

4

cykoria siewna

Cichorium intybus L.

R

UR

5

dynia oleista

Cucurbita pepo convar. styriaca Grebensc.

R

UR

6

esparceta siewna na materiał siewny

Onobrychis viciifolia Scop.

R

UW

7

facelia błękitna

Phacelia tanacetifolia Benth.

R

UR

8

gorczyca biała

Sinapis alba L.

R

UR

9

gorczyca czarna

Brassica nigra (L.) Koch

R

UR

10

gorczyca sarepska

Brassica juncea (L.) Czern.

R

UR

11

groch siewny (peluszka)

Pisum sativum L. (partim)

R

UR

12

gryka zwyczajna

Fagopyrum esculentum Moench.

R

UR

13

inne gatunki pszenic

 

R

UR

14

jęczmień jary

Hordeum vulgare L.

R

UR

15

jęczmień ozimy

Hordeum vulgare L.

R

UR

16

komonica zwyczajna na materiał siewny

Lotus corniculatus L.

R

UW

17

koniczyna biała na materiał siewny

Trifolium repens L.

R

UW

18

koniczyna białoróżowa na materiał siewny

Trifolium hybridum L.

R

UW

19

koniczyna czerwona na materiał siewny

Trifolium pratense L.

R

UW

20

koniczyna krwistoczerwona na materiał siewny

Trifolium incarnatum L.

R

UR

21

koniczyna perska na materiał siewny

Trifolium resupinatum L.

R

UR

22

kukurydza na ziarno

Zea mays L.

R

UR

23

len oleisty

Linum usitatissimum L. convar. Mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et Danert

R

UR

24

len włóknisty

Linum usitatissimum L. convar. usitatissimum

R

UR

25

lnianka siewna (lnicznik)

Camelina sativa (L.) Crantz

R

UR

26

lucerna chmielowa (nerkowata) na materiał siewny

Medicago lupulina L.

R

UW

27

lucerna mieszańcowa na materiał siewny

Medicago x varia T. Martyn

R

UW

28

lucerna siewna na materiał siewny

Medicago sativa L.

R

UW

29

łubin biały na nasiona

Lupinus albus L.

R

UR

30

łubin wąskolistny na nasiona

Lupinus angustifolius L.

R

UR

31

łubin żółty na nasiona

Lupinus luteus L.

R

UR

32

mieszanka strączkowo-zbożowa

 

R

UR

33

mieszanka zbożowa

 

R

UR

34

nostrzyk biały

Melilotus albus Medik L.

R

UR

35

nostrzyk biały

Melilotus albus Medik L.

R

UD

36

owies

Avena sativa L.

R

UR

37

owies szorstki

Avena strigosa Schleb.

R

UR

38

proso

Panicum miliaceum L.

R

UR

39

pszenica zwyczajna jara

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

R

UR

40

pszenica zwyczajna ozima

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

R

UR

41

pszenica samopsza jara

Triticum monococcum

R

UR

42

pszenica samopsza ozima

Triticum monococcum

R

UR

43

pszenica płaskurka jara

Triticum dicoccum

R

UR

44

pszenica płaskurka ozima

Triticum dicoccum

R

UR

45

pszenica orkisz jara

Triticum spelta

R

UR

46

pszenica orkisz ozima

Triticum spelta

R

UR

47

pszenżyto jare

x Triticosecale Wittm.

R

UR

48

pszenżyto ozime

x Triticosecale Wittm.

R

UR

49

rzepak jary

Brassica napus L.

R

UR

50

rzepak ozimy

Brassica napus L.

R

UR

51

rzepik

Brassica rapa var. typica Posp.

R

UR

52

rzodkiew oleista na materiał siewny

Raphanus sativus var. oleiformis Pers.

R

UR

53

seradela uprawna na nasiona

Ornithopus sativus Brot.

R

UR

54

słonecznik oleisty

Helianthus annuus L.

R

UR

55

soja zwyczajna

Glycine max (L.) Merrill

R

UR

56

szarłat z wyjątkiem A. retroflexus

Amaranthus spp.

R

UR

57

trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewny

 

R

UR

58

trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewny

 

R

UW

59

wyka kosmata na materiał siewny

Vicia villosa L.

R

UD

60

wyka siewna na materiał siewny

Vicia sativa L.

R

UR

61

żyto jare

Secale cereale L.

R

UR

62

żyto ozime

Secale cereale L.

R

UR

63

żyto krzyca

Secale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.

R

UR

64

żyto krzyca

Secale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.

R

UD

II. Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji i Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji

1

arbuz (kawon)

Citrullus vulgaris (Thunb.) Matsum et Nakai

W

UR

2

bób

Vicia faba L.

W

UR

3

brokuł włoski

Brassica oleracea var. italica Plenck

W

UR

4

brukiew jadalna

Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.

W

UR

5

burak ćwikłowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. Conditiva Alef.

W

UR

6

burak liściowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris convar. vulgaris var. cicla L.

W

UR

7

cebula szalotka

Allium cepa grupa aggregatum

W

UR

8

cebula perłowa

Allium ampeloprasum L.

W

UR

9

cebula siedmiolatka

Allium fistulosum L.

W

UW

10

cebula zwyczajna

Allium cepa L.

W

UR

11

chrzan pospolity

Armoracia rusticana

W

UW

12

cukinia

Cucurbita pepo var. giromontina

W

UR

13

cykoria warzywna

Cichorium intybus L.

W

UR

14

czosnek

Allium sativum L.

W

UR

15

dynia olbrzymia

Cucurbita maxima Duch.

W

UR

16

dynia piżmowa

Cucurbita moschata Duch.

W

UR

17

dynia zwyczajna

Cucurbita pepo L.

W

UR

18

fasola wielokwiatowa

Phaseolus coccineus L.

W

UR

19

fasola zwykła

Phaseolus vulgaris L.

W

UR

20

groch cukrowy

Pisum sativum var. saccharatum

W

UR

21

groch łuskowy

Pisum sativum var. pachylobum

W

UR

22

jarmuż

Brassica oleracea var. acephala subvar. Sabellica L.

W

UR

23

kalafior

Brassica oleracea var. botrytis L.

W

UR

24

kalarepa

Brassica oleracea var. gongylodes L.

W

UR

25

kapusta brukselska

Brassica oleracea var. gemmifera (DC.) Schwarz

W

UR

26

kapusta chińska

Brassica rapa var. chinensis

W

UR

27

kapusta głowiasta biała

Brassica oleracea var. capitata f. alba (L.) Duchesene

W

UR

28

kapusta głowiasta czerwona

Brassica oleracea var. capitata f. rubra (L.) Duchesene

W

UR

29

kapusta pekińska

Brassica rapa var. pekinensis

W

UR

30

kapusta włoska

Brassica oleracea var. italica W Plenck

UR

31

karczoch

Cynara scolymus L.

W

UR

32

karczoch

Cynara scolymus L.

W

UW

33

koper ogrodowy

Anethum graveolens L.

W

UR

34

koper włoski

Foeniculum vulgare Mill.

W

UR

35

kukurydza cukrowa

Zea mays var. saccharata (Sturtev.) Zhuk.

W

UR

36

marchew jadalna

Daucus carota L.

W

UR

37

oberżyna (bakłażan)

Solanum melongera L.

W

UR

38

ogórek

Cucumis sativus L.

W

UR

39

papryka

Capsicum annuum L.

W

UR

40

pasternak

Pastinaca sativa L.

W

UR

41

patison

Cucurbita pepo var. patissonina

W

UR

42

pietruszka korzeniowa

Petroselinum sativum ssp. tuberosum

W

UR

43

pietruszka naciowa

Petroselinum sativum ssp. crispum

W

UR

44

pomidor

Lycopersicon esculentum Mill.

W

UR

45

por

Allium porrum L.

W

UR

46

rabarbar ogrodowy

Rheum rhaponticum L.

W

UW

47

roszponka

Valerianella olitoria (L.) Latter. Em. Betcke

W

UR

48

rzepa jadalna

Brassica campestris var. rapa

W

UR

49

rzodkiew

Raphanus sativus var. niger Kerner

W

UR

50

rzodkiewka

Raphanus sativus var. sativus

W

UR

51

sałata zwyczajna

Lactuca sativa L.

W

UR

52

seler korzeniowy

Apium graveolens var. Rapaceum

W

UR

53

seler naciowy

Apium graveolens var. dulce

W

UR

54

soczewica jadalna

Lens culinaris Medik.

W

UR

55

szczaw

Rumex acetosa L.

W

UW

56

szczypiorek

Allium schoenoprasum L.

W

UW

57

szparag

Asparagus officinalis L.

W

UW

58

szpinak zwyczajny

Spinacia oleracea L.

W

UR

59

ziemniak

Solanum tuberosum L.

W

UR

III. Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji i Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji

1

arcydzięgiel litwor

Archangelica officinalis L.

Z

UD

2

babka lancetowata

Plantago lanceolata L.

Z

UW

3

bazylia pospolita

Ocimum basilicum L.

Z

UR

4

bylica estragon

Artemisia dracunculus L.

Z

UW

5

czarnuszka siewna

Nigella sativa L.

Z

UR

6

cząber ogrodowy

Satureja hortensis L.

Z

UR

7

czosnek niedźwiedzi

Allium ursinum L.

Z

UW

8

drapacz lekarski

Cnicus benedictus L.

Z

UR

9

dziurawiec zwyczajny

Hypericum perforatum L.

Z

UW

10

hyzop lekarski

Hyssopus officinalis L.

Z

UW

11

jeżówka purpurowa

Echinacea purpurea

Z

UW

12

kminek zwyczajny

Carum carvi L.

Z

UD

13

kolendra siewna

Coriandrum sativum L.

Z

UR

14

kozieradka pospolita

Trigonella foenum graecum L.

Z

UR

15

kozłek lekarski

Valeriana officinalis L.

Z

UR

16

kozłek lekarski

Valeriana officinalis L.

Z

UD

17

krwawnik pospolity

Achillea millefolium L.

Z

UW

18

lawenda wąskolistna

Lavandula angustifolia Mill.

Z

UW

19

lebiodka pospolita

Origanum vulgare L.

Z

UW

20

lubczyk ogrodowy

Levisticum officinalis L.

Z

UW

21

majeranek ogrodowy

Origanum majorana L.

Z

UR

22

malwa czarna

Althea rosea (L.) Cav.

Z

UD

23

melisa lekarska

Melissa officinalis L.

Z

UW

24

mięta kędzierzawa

Mentha crispa L.

Z

UW

25

mięta pieprzowa

Mentha piperita L.

Z

UW

26

mniszek lekarski

Taraxacum officinalis L.

Z

UW

27

nagietek lekarski

Calendula officinalis L.

Z

UR

28

nostrzyk żółty (lekarski)

Melilotus officinalis (L.) Pall.

Z

UD

29

nostrzyk żółty (lekarski)

Melilotus officinalis (L.) Pall.

Z

UW

30

ogórecznik lekarski

Borago officinalis L.

Z

UR

31

ostropest plamisty

Silybum marianum L.

Z

UR

32

prawoślaz lekarski

Althaea officinalis L.

Z

UW

33

różeniec górski

Rhodiola rosea L.

Z

UW

34

ruta zwyczajna

Ruta graveolens L.

Z

UW

35

rumian rzymski (szlachetny)

Anthemis nobilis L.

Z

UW

36

rumianek pospolity

Chamomilla recutita (L.) Rauch.

Z

UR

37

rutwica lekarska

Galega officinalis L.

Z

UW

38

rzewień dłoniasty

Rheum palmatum L.

Z

UW

39

serdecznik pospolity

Leonurus cardiaca L.

Z

UW

40

szałwia lekarska

Salvia officinalis L.

Z

UW

41

szanta zwyczajna

Marrubium vulgare L.

Z

UW

42

ślaz dziki

Malva sylvestris L.

Z

UW

43

tymianek właściwy

Thymus vulgaris L.

Z

UW

44

wiesiołek dwuletni

Oenothera biennis L.

Z

UD

45

żeń-szeń prawdziwy

Panax ginseng C.A. Mey

Z

UW

IV. Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji (Wariant 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji*) i Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji (Wariant 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji*)

1

agrest (porzeczka agrest)

 

S

UW

2

borówka wysoka i średnia

 

S

UW

3

brzoskwinia i nektaryna

 

S

UW

4

czereśnia

 

S

UW

5

grusza domowa

 

S

UW

6

jabłoń domowa

 

S

UW

7

jeżyna

 

S

UW

8

morela

 

S

UW

9

porzeczka

 

S

UW

10

śliwa domowa

 

S

UW

11

winorośl

 

S

UW

12

wiśnia pospolita

 

S

UW

V. Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji (Wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji – wybrane rośliny) i Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji (Wariant 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji – wybrane rośliny)

1

malina

 

S

UW

2

poziomka

 

S

UW

3

truskawka

 

S

UW

VI. Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji (Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji*) i Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji (Wariant 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji*)

1

aronia czarnoowocowa

 

Se

UW

2

bez czarny

 

Se

UW

3

borówka brusznica

 

Se

UW

4

borówka niska

 

Se

UW

5

dereń jadalny

 

Se

UW

6

jagoda kamczacka (suchodrzew jadalny)

 

Se

UW

7

pigwa pospolita

 

Se

UW

8

rokitnik zwyczajny

 

Se

UW

9

róża dzika

 

Se

UW

10

róża pomarszczona

 

Se

UW

11

śliwa japońska

 

Se

UW

VII. Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji i Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji

1

brukiew pastewna

Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.

P

UR

2

burak pastewny

Beta vulgaris ssp. vulgarisconvar. crassa var. crassa Alef.

P

UR

3

dynia pastewna

Cucurbita pepo convar. Pepo

P

UR

4

esparceta siewna

Onobrychis vicifolia Scop.

P

UW

5

groch siewny (peluszka)

Pisum sativum L. (partim)

P

UR

6

jęczmień jary

Hordeum vulgare L.

P

UR

7

jęczmień ozimy

Hordeum vulgare L.

P

UR

8

kapusta pastewna

Brassica oleracea convar. acephala (DC.) Alef.

P

UR

9

komonica zwyczajna

Lotus corniculatus L.

P

UW

10

koniczyna biała

Trifolium repens L.

P

UW

11

koniczyna białoróżowa

Trifolium hybridum L.

P

UW

12

koniczyna czerwona

Trifolium pratense L.

P

UW

13

koniczyna krwistoczerwona

Trifolium incarnatum L.

P

UR

14

koniczyna perska

Trifolium resupinatum L.

P

UR

15

kukurydza na kiszonkę

Zea mays L.

P

UR

16

lędźwian siewny

Lathyrus sativus L.

P

UR

17

lucerna chmielowa (nerkowata)

Medicago lupulina L.

P

UW

18

lucerna mieszańcowa

Medicago x varia T. Martyn

P

UW

19

lucerna sierpowata

Medicago falcata L.

P

UW

20

lucerna siewna

Medicago sativa L.

P

UW

21

łąka przemienna**

 

P

UW

22

marchew pastewna

Daucus carota L.

P

UR

23

mieszanka jednoroczna traw

 

P

UR

24

mieszanka jednoroczna traw z bobowatymi drobnonasiennymi

 

P

UR

25

mieszanka strączkowo-zbożowa

 

P

UR

26

mieszanka strączkowo-gorczycowa

 

P

UR

27

mieszanka strączkowa

 

P

UR

28

mieszanka strączkowo-słonecznikowa

 

P

UR

29

mieszanka zbożowa

 

P

UR

30

mieszanka wieloletnia traw

 

P

UW

31

mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi

 

P

UW

32

owies

Avena sativa L.

P

UR

33

owies nagi

Avena nuda L.

P

UR

34

pastwisko przemienne**

 

P

UW

35

pszenica zwyczajna jara

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

P

UR

36

pszenica zwyczajna ozima

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

P

UR

37

pszenica samopsza jara

Triticum monococcum

P

UR

38

pszenica samopsza ozima

Triticum monococcum

P

UR

39

pszenica płaskurka jara

Triticum dicoccum

P

UR

40

pszenica płaskurka ozima

Triticum dicoccum

P

UR

41

pszenica orkisz jary

Triticum spelta

P

UR

42

pszenica orkisz ozimy

Triticum spelta

P

UR

43

pszenżyto jare

x Triticosecale Wittm.

P

UR

44

pszenżyto ozime

x Triticosecale Wittm.

P

UR

45

rzepa pastewna

Brassica rapa subsp. rapa

P

UR

46

rzodkiew oleista

Raphanus sativus var. oleiformis Pers.

P

UR

47

rutwica wschodnia

Galega orientalis Lam.

P

UW

48

seradela uprawna

Ornithopus sativus Brot.

P

UR

49

słonecznik pastewny

Helianthus annuus L.

P

UR

50

sorgo

Sorghum spp.

P

UR

51

topinambur

Helianthus tuberosus L.

P

UR

52

wyka kosmata

Vicia villosa L.

P

UD

53

wyka siewna

Vicia sativa L.

P

UR

54

żyto jare

Secale cereale L.

P

UR

55

żyto ozime

Secale cereale L.

P

UR

56

żyto krzyca

Secale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.

P

UR

57

żyto krzyca

Secale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.

P

UD

 

* Nazwy botaniczne roślin odnoszą się do odmian roślin uprawnych.

** Łąka przemienna i pastwisko przemienne – uprawa traw lub innych upraw zielnych na gruntach ornych objętych płodozmianem w okresie krótszym niż pięć lat.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Rodzewicz

firma MECHATRONIK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama