reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów (Dz. U. z 2013 r. poz. 176) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) prawidłowości wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku wywozu produktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ramach finansowania wspólnej polityki rolnej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549 i 865), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1306/2013”, i na zasadach określonych w tytule V w rozdziale III tego rozporządzenia;”;

2) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kontrolę towarów zgłoszonych wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzanych z tego obszaru wykonuje się w szczególności przez podjęcie czynności określonych w przepisach tytułu V w rozdziale 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.3)).”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Kontrola towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej przed objęciem towaru procedurą celną jest wykonywana w szczególności przez weryfikację:”;

3) w § 7 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) towarów przewożonych przez upoważnionych przedsiębiorców posiadających pozwolenie AEO.”;

4) w § 8 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przed objęciem towaru procedurą celną w przypadku, gdy objęcie towaru tą procedurą nie wymaga dokonania zgłoszenia celnego.”;

5) w § 11 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) formalności celne związane z wprowadzaniem towarów do magazynu czasowego składowania i wyprowadzaniem ich z niego są dokonywane zgodnie z przepisami prawa celnego;”;

6) w § 12 w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Kontrola uproszczeń, których sposób weryfikacji nie został określony w przepisach prawa celnego, wykonywana jest przez ustalenie, czy posiadacz pozwolenia nie naruszył:”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przepisów dotyczących uproszczeń;”;

7) w § 16:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Kontrola stosowania procedury dopuszczenia do obrotu jest wykonywana przez sprawdzenie przestrzegania obowiązujących w tym zakresie warunków określonych przepisami prawa celnego.

2. Kontrole przeprowadza się w szczególności w przypadku, gdy towar został zwolniony z należności celnych przywozowych ze względu na przeznaczenie lub cel przywozu albo pod warunkiem nieodstępowania towaru, a także gdy zostały zastosowane obniżone lub preferencyjne stawki celne albo inne środki taryfowe.”,

b) uchyla się ust. 3;

8) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

„§ 16a. Kontrola stosowania procedury końcowego przeznaczenia jest wykonywana przez sprawdzenie, czy podmiot podlegający kontroli prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa celnego, w szczególności przez sprawdzenie, czy:

1) towary nie zostały usunięte spod dozoru celnego przed otrzymaniem określonego w pozwoleniu końcowego przeznaczenia;

2) towary zostały wykorzystane w celu przewidzianym do zastosowania zwolnienia z cła lub obniżonej stawki celnej;

3) przestrzegane są terminy, w których towary objęte procedurą końcowego przeznaczenia powinny otrzymać określone dla nich końcowe przeznaczenie;

4) rozliczenie zamknięcia procedury jest składane zgodnie z warunkami pozwolenia;

5) przestrzegane są warunki, na jakich dozwolone zostało przeniesienie praw i obowiązków osoby uprawnionej do korzystania z procedury końcowego przeznaczenia;

6) przestrzegane są przepisy dotyczące przemieszczenia towarów;

7) przestrzegane są warunki niezbędne do udzielenia pozwolenia oraz warunki określone w pozwoleniu.”;

9) uchyla się § 18;

10) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Kontrola stosowania procedury uszlachetniania czynnego jest wykonywana przez sprawdzenie, czy podmiot podlegający kontroli prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa celnego, w szczególności przez sprawdzenie, czy:

1) ewidencja prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa celnego oraz warunkami określonymi przez organ Służby Celnej;

2) przestrzegane są warunki, na jakich dozwolone zostało przeniesienie praw i obowiązków osoby uprawnionej do korzystania z procedury;

3) przestrzegane są przepisy dotyczące przemieszczenia towarów;

4) proces przetwarzania jest realizowany zgodnie z przepisami prawa i warunkami określonymi w pozwoleniu;

5) towary są poddawane procesom przetwarzania zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu;

6) zamknięcie procedury następuje zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu;

7) rozliczenie zamknięcia procedury jest składane zgodnie z warunkami pozwolenia;

8) przestrzegane są warunki dotyczące uznawania i wykorzystywania towarów ekwiwalentnych;

9) przestrzegane są warunki niezbędne do udzielenia pozwolenia oraz warunki określone w pozwoleniu.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być wykonywana w szczególności przez weryfikację dokumentacji posiadanej przez podmiot podlegający kontroli, wykonywanie oględzin towaru lub miejsca, w którym są wykonywane czynności w ramach procedury uszlachetniania czynnego, lub przez podjęcie czynności, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy.”;

11) uchyla się § 20;

12) w § 21 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przestrzega wyznaczonych terminów, w tym terminu, w którym towary przywożone powinny zostać powrotnie wywiezione lub objęte kolejną procedurą celną;”;

13) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 1. Kontrola stosowania procedury uszlachetniania biernego jest wykonywana przez sprawdzenie, czy podmiot podlegający kontroli prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa celnego, w szczególności przez sprawdzenie, czy:

1) ewidencja prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa celnego oraz warunkami określonymi przez organ Służby Celnej;

2) przestrzegane są warunki, na jakich dozwolone zostało przeniesienie praw i obowiązków osoby uprawnionej do korzystania z procedury;

3) przestrzegane są przepisy dotyczące przemieszczenia towarów;

4) prawidłowo zastosowane są przepisy dotyczące obliczenia kwoty należności celnych przywozowych w odniesieniu do produktów przetworzonych lub produktów zamiennych;

5) zamknięcie procedury następuje zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu;

6) przestrzegane są warunki dotyczące uznawania i wykorzystywania towarów ekwiwalentnych;

7) przestrzegane są warunki dotyczące uznawania i wykorzystywania produktów zamiennych;

8) przestrzegane są warunki niezbędne do udzielenia pozwolenia oraz warunki określone w pozwoleniu.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być wykonywana w szczególności przez weryfikację dokumentacji posiadanej przez podmiot podlegający kontroli oraz wykonywanie oględzin i rewizji towaru.”;

14) tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:

„Wykonywanie kontroli działalności składów celnych i działalności wolnego obszaru celnego”;

15) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kontrola działalności składu celnego, w tym stosowania procedury składowania celnego, jest wykonywana przez sprawdzenie zgodności prowadzenia tej działalności z przepisami prawa celnego i udzielonym pozwoleniem, w szczególności przez sprawdzenie, czy:

1) stan i wyposażenie miejsca przeznaczonego do składowania celnego umożliwiają prowadzenie kontroli i gwarantują pozostawanie towarów pod dozorem celnym;

2) towary są składowane zgodnie z ustalonymi warunkami;

3) ewidencja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa celnego oraz warunkami określonymi przez organ Służby Celnej;

4) operacje dotyczące:

a) składowania towarów unijnych nieobjętych procedurą składowania celnego,

b) przetwarzania towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego lub procedurą końcowego przeznaczenia w składzie celnym

– nie ograniczają możliwości sprawowania dozoru celnego;

5) ilość i tożsamość towarów znajdujących się w składzie celnym jest zgodna z zapisami w ewidencji oraz w dokumentach celnych;

6) prawidłowo są wypełniane obowiązki wynikające ze składowania towarów.”;

16) § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25. Kontrola działalności wolnego obszaru celnego jest wykonywana przez sprawdzenie zgodności prowadzenia tej działalności odpowiednio z prawem celnym i decyzją organu Służby Celnej, w szczególności przez sprawdzenie, czy:

1) granice wolnego obszaru celnego są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne;

2) granice oraz miejsca wejścia do i wyjścia z wolnego obszaru celnego zapewniają możliwość skutecznego sprawowania dozoru celnego i zapobiegają nieprawidłowemu wyprowadzaniu towarów z tego obszaru;

3) spełnione są wymogi, od których przepisy prawa celnego uzależniają ustanowienie wolnego obszaru celnego;

4) prace budowlane i modernizacyjne na terenie wolnego obszaru celnego są realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa celnego;

5) działalność gospodarcza w wolnym obszarze celnym jest prowadzona zgodnie z zakresem i warunkami ustalonymi w decyzji wydanej przez organ Służby Celnej;

6) ilość i tożsamość towarów znajdujących się w wolnym obszarze celnym jest zgodna z dokumentami celnymi oraz zapisami w ewidencji;

7) ewidencja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi przez organ Służby Celnej;

8) spełnione są wymogi, od których przepisy prawa celnego uzależniają udzielenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w wolnym obszarze celnym;

9) przestrzegane są terminy pozostawania towarów w wolnym obszarze celnym, jeżeli terminy takie zostały wyznaczone.”;

17) uchyla się § 26;

18) w § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dokumentacja handlowa oznacza dokumenty określone w art. 79 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1306/2013.”;

19) § 32 otrzymuje brzmienie:

„§ 32. Kontrola podmiotu wnioskującego o udzielenie pozwolenia na prowadzenie składu celnego, w którym składowane będą towary na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1741/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiającego warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem (Dz. Urz. UE L 329 z 25.11.2006, str. 7, z późn. zm.4)), jest wykonywana przez ustalenie, czy wnioskodawca spełnia określone przepisami prawa warunki do udzielenia pozwolenia oraz warunki związane z prowadzeniem przez wnioskodawcę komputerowej bazy danych produktów objętych procedurą składowania celnego.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r.

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1217, 1268, 1269, 1479, 1642, 1830, 1890 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147.

3) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 87 z 02.04.2016, str. 35.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 215 z 20.08.2009, str. 5 oraz Dz. Urz. UE L 49 z 24.02.2011, str. 16.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Sawarska

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama