REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 633

USTAWA

z dnia 18 marca 2016 r.

o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Prawo o ustroju sądów powszechnych]

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.2)) w art. 20a wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W razie zwolnienia stanowiska sędziowskiego lub asesorskiego w sądzie działającym na obszarze danej apelacji prezes sądu apelacyjnego, w terminie czternastu dni od dnia zwolnienia stanowiska, zawiadamia o tym Ministra Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni od dnia otrzymania zawiadomienia, na podstawie kryteriów wymienionych w § 1, przydziela stanowisko do danego albo innego sądu albo stanowisko znosi.”;

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. W razie planowanego zwolnienia stanowiska sędziowskiego w sądzie działającym na obszarze danej apelacji przez sędziego, który przechodzi w stan spoczynku po osiągnięciu wymaganego wieku, prezes sądu apelacyjnego, nie później niż na pięć miesięcy przed zwolnieniem stanowiska, zawiadamia o tym Ministra Sprawiedliwości. Przepis § 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.”;

3) w § 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) asesorskie – co drugie stanowisko sędziowskie przydzielone do danego sądu rejonowego, a także wolne stanowisko sędziowskie, które nie zostało obsadzone w danym sądzie rejonowym;

2) sędziowskie – zwalniane stanowisko asesorskie.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. O stanowiskach, o których mowa w § 2–3, Minister Sprawiedliwości niezwłocznie obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.”.

Art. 2. [Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury]

W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2016 r. poz. 150 i 178) w art. 12 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektora Krajowej Szkoły powołuje Minister Sprawiedliwości na okres 5 lat, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.”;

2) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym odwołuje Dyrektora Krajowej Szkoły, jeżeli Dyrektor Krajowej Szkoły:

1) nie realizuje obowiązków związanych z pełnioną funkcją;

2) stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków związanych z pełnioną funkcją na skutek choroby;

3) zrzekł się pełnionej funkcji;

4) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5) przestał spełniać wymagania określone w ust. 3.”.

Art. 3. [Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do aplikacji ogólnej rozpoczynającej się w latach 2016 i 2017 oraz aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, o których mowa w art. 19 ust. 2, stosuje się ust. 1.”;

2) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Aplikant aplikacji sędziowskiej oraz aplikant aplikacji prokuratorskiej, który odbywał aplikację na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wobec którego została wydana decyzja o zawieszeniu w prawach i obowiązkach aplikanta, po uchyleniu tej decyzji kontynuuje aplikację na warunkach wyznaczonych przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, jednak nie dłużej niż do ukończenia odpowiednio aplikacji sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej, rozpoczętej w roku 2018.”;

3) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:

„Art. 10a. Aplikant aplikacji prokuratorskiej, odbywający aplikację na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, uprawniony jest do wykonywania czynności, o których mowa w art. 175 § 2 i 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177) oraz może występować przed sądem rejonowym, w tym w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach, w których postępowanie przygotowawcze zakończyło się w formie dochodzenia.”;

4) art. 18 i art. 19 otrzymują brzmienie:

„Art. 18. Konkursy na aplikację ogólną w latach 2015 i 2016 odbywają się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 19. 1. Osoby uprawnione, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą złożyć wniosek o umieszczenie na liście klasyfikacyjnej aplikantów, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie później jednak niż do dnia zakończenia aplikacji ogólnej rozpoczętej w roku 2017.

2. Do sporządzania list klasyfikacyjnych aplikantów, którzy ukończyli aplikację ogólną, oraz do składania wniosków o kontynuowanie szkolenia na aplikacji sędziowskiej lub aplikacji prokuratorskiej w latach 2016–2018, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Kandydaci przyjęci na aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską w latach 2016–2018 na podstawie art. 29 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, odbywają aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską na podstawie przepisów dotychczasowych.”;

5) w art. 20 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku uwzględnienia skargi, o której mowa w art. 23 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, po rozpoczęciu aplikacji ogólnej w roku 2017, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wydaje decyzję o przyjęciu na aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską, prowadzoną na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, której cykl szkoleniowy rozpoczyna się po dniu wydania decyzji.

2. W przypadku konieczności wydania decyzji o przyjęciu na aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską na skutek uwzględnienia skargi, o której mowa w art. 29 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, po rozpoczęciu w roku 2018 odpowiednio aplikacji sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej, prowadzonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wydaje się decyzję o przyjęciu odpowiednio na aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską, prowadzoną na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, której cykl szkoleniowy rozpoczyna się po dniu wydania decyzji.”.

Art. 4. [Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1224) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:

„Art. 25a. Pierwsze przydzielenie stanowiska asesorskiego do danego sądu rejonowego lub pierwsze przekształcenie stanowiska sędziowskiego w stanowisko asesorskie w danym sądzie rejonowym nastąpi po dniu 30 października 2017 r.”.

Art. 5. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw i ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 509, 694, 1066, 1224, 1309, 1311, 1418, 1595 i 1781 oraz z 2016 r. poz. 147 i 437.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA