reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 2 maja 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858, 1649, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. z 2016 r. poz. 595) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do towarów umieszczanych w magazynach żywności oraz podmiotów korzystających z procedury przewidzianej w art. 34 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 186 z 17.07.2009, str. 1, z późn. zm.2)).”;

2) § 3a otrzymuje brzmienie:

„§ 3a. Wykaz urzędów celnych właściwych dla tranzytu unijnego ropy naftowej, gazu i energii elektrycznej realizowanego za pomocą stałych urządzeń przesyłowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w objaśnieniach zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Miejsce uznane dla potrzeb załadunku, o którym mowa w rubryce 4, dotyczy miejsca uznanego dla potrzeb załadunku, o którym mowa w § 43 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz szczegółowych warunków i trybu postępowania z tymi towarami, w zakresie przewidzianym dla organów celnych (Dz. U. poz. 469).”;

5) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 86 z 01.04.2010, str. 15, Dz. Urz. UE L 310 z 26.11.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 49 z 24.02.2011, str. 16, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74 oraz Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18.

Załącznik 1. [WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH, W KTÓRYCH SĄ DOKONYWANE CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI PRAWA CELNEGO W ZALEŻNOŚCI OD PROCEDUR CELNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 2 maja 2016 r. (poz. 643)

Załącznik nr 1

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH, W KTÓRYCH SĄ DOKONYWANE CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI PRAWA CELNEGO W ZALEŻNOŚCI OD PROCEDUR CELNYCH

Objaśnienia:

Podane w rubryce 4 rodzaje procedur celnych oznaczone zostały następującymi cyframi:

– „1” – dopuszczenie do obrotu, końcowe przeznaczenie,

– „2” – tranzyt,

– „3” – składowanie celne,

– „4” – uszlachetnianie czynne,

– „5” – odprawa czasowa,

– „6” – uszlachetnianie bierne,

– „7” – wywóz,

– „8” – wolny obszar celny.

Lp.

Izba

Urząd

Oddział

Kod

identyfikacyjny

Izby

Urzędu

Oddziału

Procedury celne

Uwagi

1

2

3

4

5

I

Izba Celna w Białej Podlaskiej

300000

 

 

1

Urząd Celny w Białej Podlaskiej

301000

 

 

a

Oddział Celny w Białej Podlaskiej

301010

1,2,3,4,5,6,7

 

b

Oddział Celny w Małaszewiczach

301020

1,2,3,4,5,6,7,8

towary przywożone lub wywożone w transporcie kolejowym; ograniczenie nie dotyczy towarów przywożonych lub wywożonych z zastosowaniem procedury składowania celnego i wolnego obszaru celnego, w tym obejmowanie procedurami dopuszczalnymi dla towarów wprowadzanych i wyprowadzanych z wolnego obszaru celnego oraz towarów klasyfikowanych do działu 27 i 29 Taryfy celnej obejmowanych procedurą dopuszczenia do obrotu lub końcowego przeznaczenia

c

Oddział Celny w Koroszczynie

301040

1,2,3,5,7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru oraz przyczepy, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych przez podróżnych

d

Oddział Celny w Terespolu

301050

1,2,5,7

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

e

Oddział Celny Drogowy w Terespolu

301060

1,2,5,7

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

f

Oddział Celny w Sławatyczach

301070

1,2,5,7

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

2

Urząd Celny w Lublinie

302000

 

 

a

Oddział Celny w Lublinie

302010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Puławach

302020

1,2,3,4,5,6,7

 

c

Oddział Celny w Chełmie

302040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

Oddział Celny w Dorohusku

302050

1,2,3,4,5,6,7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru oraz przyczepy, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych

e

Oddział Celny Drogowy w Dorohusku

302060

1,2,5,7

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA

3

Urząd Celny w Zamościu

303000

 

 

a

Oddział Celny w Zamościu

303010

1,2,3,4,5,6,7

 

b

Oddział Celny w Hrebennem

303020

1,2,5,7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru oraz przyczepy, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA

c

Oddział Celny w Hrubieszowie

303030

1,2,3,4,5,6,7

towary przywożone lub wywożone w transporcie kolejowym

d

Oddział Celny w Zosinie

303040

1,2,5,7

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

e

Oddział Celny

w Tomaszowie Lubelskim

303080

1,2,3,4,5,6,7

 

f

Oddział Celny w Dołhobyczowie

303091

1,2,5,7

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

II

Izba Celna w Białymstoku

310000

 

 

1

Urząd Celny w Białymstoku

311000

 

 

a

Oddział Celny w Białymstoku

311010

1,2,3,4,5,6,7

 

b

Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy

311020

1,2,3,4,5,6,7

 

c

Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy

311030

1,2,5,7

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA

d

Oddział Celny w Siemianówce

311050

1,2,3,4,5,6,7

 

e

Oddział Celny w Połowcach

311060

1,2,5,7

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

f

Oddział Celny w Bobrownikach

311070

1,2,5,7

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA

2

Urząd Celny w Łomży

312000

 

 

a

Oddział Celny w Łomży

312010

1,2,3,4,5,6,7

 

3

Urząd Celny w Suwałkach

313000

 

 

a

Oddział Celny w Suwałkach

313010

1,2,3,4,5,6,7

 

b

Oddział Celny w Augustowie

313020

1,2,3,4,5,6,7

 

III

Izba Celna w Gdyni

320000

 

 

1

Urząd Celny w Gdyni

321000

 

 

a

Oddział Celny „Basen V” w Gdyni

321010

1,2,3,4,5,6,7

 

b

Oddział Celny „Baza Kontenerowa” w Gdyni

321030

1,2,3,4,5,6,7

 

c

Oddział Celny „Basen IV” w Gdyni

321050

1,2,3,4,5,6,7

 

d

Oddział Celny „Nabrzeże Bułgarskie” w Gdyni

321070

1,2,3,4,5,6,7

 

2

Urząd Celny w Gdańsku

322000

 

 

a

Oddział Celny „Opłotki” w Gdańsku

322010

1,2,3,4,5,6,7

 

b

Oddział Celny „Nabrzeże Wiślane” w Gdańsku

322020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny

„Basen im. Władysława IV”

w Gdańsku

322030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo

322050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

e

Oddział Celny w Tczewie

322060

1,2,3,4,5,6,7

 

f

Oddział Celny w Kwidzynie

322070

1,2,3,4,5,6,7

 

g

Oddział Celny „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku

322080

1,2,3,4,5,6,7,8

 

h

Oddział Celny Pocztowy w Pruszczu Gdańskim

322090

1,2,3,4,5,6,7

towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym

3

Urząd Celny w Słupsku

323000

 

 

a

Oddział Celny w Słupsku

323010

1,2,3,4,5,6,7

 

b

Oddział Celny w Chojnicach

323020

1,2,3,4,5,6,7

 

IV

Izba Celna w Katowicach

330000

 

 

1

Urząd Celny w Katowicach

331000

 

 

a

Oddział Celny w Chorzowie

331010

1,2,3,4,5,6,7

 

b

Oddział Celny w Tychach

331020

1,2,3,4,5,6,7

 

c

Oddział Celny w Sławkowie

331030

1,2,3,4,5,6,7

 

d

Oddział Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

331040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

2

Urząd Celny w Rybniku

332000

 

 

a

Oddział Celny w Gliwicach

332010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Raciborzu

332030

1,2,3,4,5,6,7

 

c

Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu

332040

1,2,3,4,5,6,7

towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym

3

Urząd Celny w Częstochowie

333000

 

 

a

Oddział Celny w Częstochowie

333010

1,2,3,4,5,6,7

 

4

Urząd Celny w Bielsku-Białej

335000

 

 

a

Oddział Celny

w Czechowicach-Dziedzicach

335010

1,2,3,4,5,6,7

 

b

Oddział Celny w Żywcu

335020

1,2,3,4,5,6,7

 

V

Izba Celna w Kielcach

340000

 

 

1

Urząd Celny w Kielcach

341000

 

 

a

Oddział Celny w Kielcach

341010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Starachowicach

341020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny w Sandomierzu

341030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

VI

Izba Celna w Krakowie

350000

 

 

1

Urząd Celny w Krakowie

351000

 

 

a

Oddział Celny II w Krakowie

351020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice

351030

1,2,3,4,5,6,7,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie w transporcie lotniczym

c

Oddział Celny w Chyżnem

351050

1,2,3,4,5,6,7

 

d

Oddział Celny w Andrychowie

351060

1,2,3,4,5,6,7

 

2

Urząd Celny w Nowym Sączu

353000

 

 

a

Oddział Celny w Nowym Sączu

353010

1,2,3,4,5,6,7

 

b

Oddział Celny w Tarnowie

353030

1,2,3,4,5,6,7

 

VII

Izba Celna w Łodzi

360000

 

 

1

Urząd Celny I w Łodzi

361000

 

 

a

Oddział Celny I w Łodzi

361010

1,2,3,4,5,6,7

 

b

Oddział Celny w Sieradzu

361030

1,2,3,4,5,6,7

 

2

Urząd Celny II w Łodzi

362000

 

 

a

Oddział Celny II w Łodzi

362010

1,2,3,4,5,6,7

 

b

Oddział Celny w Kutnie

362030

1,2,3,4,5,6,7

 

c

Oddział Celny Port Lotniczy Łódź-Lublinek

362040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

3

Urząd Celny w Piotrkowie Trybunalskim

363000

 

 

a

Oddział Celny

w Piotrkowie Trybunalskim

363010

1,2,3,4,5,6,7

 

VIII

Izba Celna w Olsztynie

370000

 

 

1

Urząd Celny w Olsztynie

371000

 

 

a

Oddział Celny w Olsztynie

371010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Korszach

371020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

Oddział Celny w Bezledach 

371030 

1,2,3,4,5,6,7,8 

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru oraz przyczepy, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych przez podróżnych

d

Oddział Celny w Bartoszycach

371040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

e

Oddział Celny w Ełku

371050

1,2,3,4,5,6,7

 

f

Oddział Celny w Gołdapi

371060

1,2,3,4,5,6,7,8

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru oraz przyczepy, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych przez podróżnych

2

Urząd Celny w Elblągu

372000

 

 

a

Oddział Celny w Elblągu

372010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Braniewie

372020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny w Gronowie

372030

1,2,3,4,5,6,7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru oraz przyczepy, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych przez podróżnych

d

Oddział Celny w Iławie

372040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

e

Oddział Celny w Grzechotkach

372050

1,2,3,4,5,6,7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru oraz przyczepy, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych

IX

Izba Celna w Opolu

380000

 

 

1

Urząd Celny w Opolu

381000

 

 

a

Oddział Celny w Opolu

381010

1,2,3,4,5,6,7

 

b

Oddział Celny w Nysie

381040

1,2,3,4,5,6,7

 

c

Oddział Celny

w Kędzierzynie-Koźlu

381030

1,2,3,4,5,6,7

 

X

Izba Celna w Poznaniu

390000

 

 

1

Urząd Celny w Poznaniu

391000

 

 

a

Oddział Celny w Poznaniu

391010

1,2,3,4,5,6,7

 

b

Oddział Celny „MTP” w Poznaniu

391020

1,2,3,4,5,6,7

wyłącznie towary z przeznaczeniem na imprezy targowe i wystawy oraz towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym

c

Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica

391030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

Oddział Celny w Gądkach

391040

1,2,3,4,5,6,7

 

2

Urząd Celny w Pile

392000

 

 

a

Oddział Celny w Pile

392010

1,2,3,4,5,6,7

 

3

Urząd Celny w Lesznie

393000

 

 

a

Oddział Celny w Lesznie

393010

1,2,3,4,5,6,7

 

b

Oddział Celny

w Nowym Tomyślu

393020

1,2,3,4,5,6,7

 

4

Urząd Celny w Kaliszu

394000

 

 

a

Oddział Celny w Kaliszu

394010

1,2,3,4,5,6,7

 

b

Oddział Celny w Koninie

394020

1,2,3,4,5,6,7

 

XI

Izba Celna w Przemyślu

400000

 

 

1

Urząd Celny w Przemyślu

401000

 

 

a

Oddział Celny w Przemyślu

401010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Medyce

401030

1,2,5,7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru oraz przyczepy, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA

c

Oddział Celny Kolejowy Przemyśl-Medyka

401040

1,2,5,7,8

 

d

Oddział Celny w Jarosławiu

401050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

Oddział Celny w Korczowej 

401060 

1,2,5,7 

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla;

procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA

f

Oddział Celny w Budomierzu

401080

1,2,5,7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru oraz przyczepy, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych

2

Urząd Celny w Rzeszowie

402000

 

 

a

Oddział Celny w Rzeszowie

402010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

402020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny w Dębicy

402040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

Oddział Celny w Stalowej Woli

402050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

e

Oddział Celny w Mielcu

402060

1,2,3,4,5,6,7,8

 

3

Urząd Celny w Krośnie

404000

 

 

a

Oddział Celny w Krośnie

404010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Krościenku

404030

1,2,5,7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru oraz przyczepy, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych w transporcie kolejowym oraz towarów wywożonych przez podróżnych

XII

Izba Celna w Rzepinie

410000

 

 

1

Urząd Celny w Zielonej Górze

411000

 

 

a

Oddział Celny w Zielonej Górze

411010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Olszynie

411020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

2

Urząd Celny w Gorzowie Wielkopolskim

412000

 

 

a

Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim

412010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Świecku

412020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

XIII

Izba Celna w Szczecinie

420000

 

 

1

Urząd Celny w Szczecinie

421000

 

 

a

Oddział Celny w Szczecinie

421010

1,2,3,4,5,6,7

 

b

Oddział Celny „Nabrzeże Łasztownia” w Szczecinie

421030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny Port Lotniczy Szczecin-Goleniów

421050

1,2,3,4,5,6,7,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie w transporcie lotniczym; ograniczenie nie dotyczy miejsc wyznaczonych lub uznanych przez organ celny

d

Oddział Celny w Stargardzie Szczecińskim

421060

1,2,3,4,5,6,7

 

e

Oddział Celny w Świnoujściu

421080

1,2,3,4,5,6,7,8

 

2

Urząd Celny w Koszalinie

422000

 

 

a

Oddział Celny w Koszalinie

422010

1,2,3,4,5,6,7

 

b

Oddział Celny w Kołobrzegu

422020

1,2,3,4,5,6,7

 

c

Oddział Celny w Szczecinku

422030

1,2,3,4,5,6,7

 

XIV

Izba Celna w Toruniu

430000

 

 

1

Urząd Celny w Bydgoszczy

431000

 

 

a

Oddział Celny II w Bydgoszczy

431020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Inowrocławiu

431030

1,2,3,4,5,6,7

 

2

Urząd Celny w Toruniu

432000

 

 

a

Oddział Celny w Toruniu

432010

1,2,3,4,5,6,7

 

b

Oddział Celny we Włocławku

432030

1,2,3,4,5,6,7

 

c

Oddział Celny w Grudziądzu

432040

1,2,3,4,5,6,7

 

XV

Izba Celna w Warszawie

440000

 

 

1

Urząd Celny I w Warszawie

441000

 

 

a

Oddział Celny I Pocztowy w Warszawie

441010

1,2,3,4,5,6,7

towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym

b

Oddział Celny IV w Warszawie

441040

1,2,3,4,5,6,7

 

2

Urząd Celny II w Warszawie

442000

 

 

a

Oddział Celny V w Warszawie

442010

1,2,3,4,5,6,7

 

b

Oddział Celny VI w Warszawie

442020

1,2,3,4,5,6,7

 

3

Urząd Celny III „Port Lotniczy” w Warszawie

443000

 

 

a

Oddział Celny Osobowy w Warszawie

443010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny Towarowy I w Warszawie

443020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny Port Lotniczy Warszawa-Modlin

443050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

4

Urząd Celny w Radomiu

444000

 

 

a

Oddział Celny w Radomiu

444010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Grójcu

444020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

5

Urząd Celny w Pruszkowie

445000

 

 

a

Oddział Celny I w Pruszkowie

445010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Płocku

445050

1,2,3,4,5,6,7

 

6

Urząd Celny w Siedlcach

446000

 

 

a

Oddział Celny w Siedlcach

446010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Garwolinie

446020

1,2,3,4,5,6,7

 

7

Urząd Celny w Ciechanowie

447000

 

 

a

Oddział Celny w Ciechanowie

447010

1,2,3,4,5,6,7

 

b

Oddział Celny w Ostrołęce

447020

1,2,3,4,5,6,7

 

XVI

Izba Celna we Wrocławiu

450000

 

 

1

Urząd Celny we Wrocławiu

451000

 

 

a

Oddział Celny I we Wrocławiu

451010

1,2,3,4,5,6,7

 

b

Oddział Celny II we Wrocławiu

451020

1,2,3,4,5,6,7

 

c

Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

451030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

451040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

2

Urząd Celny w Legnicy

452000

 

 

a

Oddział Celny w Legnicy

452010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Polkowicach

452020

1,2,3,4,5,6,7

 

c

Oddział Celny w Żarskiej Wsi

452030

1,2,3,4,5,6,7

 

3

Urząd Celny w Wałbrzychu

454000

 

 

a

Oddział Celny w Wałbrzychu

454010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

 

Załącznik 2. [WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH WŁAŚCIWYCH DLA TRANZYTU UNIJNEGO ROPY NAFTOWEJ, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REALIZOWANEGO ZA POMOCĄ STAŁYCH URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH]

Załącznik nr 2

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH WŁAŚCIWYCH DLA TRANZYTU UNIJNEGO ROPY NAFTOWEJ, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REALIZOWANEGO ZA POMOCĄ STAŁYCH URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH

Lp.

Izba Urząd Oddział

Kod identyfikacyjny oddziału

Zakres uprawnień

1

2

3

4

I

IZBA CELNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

 

1

Urząd Celny w Zamościu

 

 

a

Oddział Celny w Zamościu

303010

procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej

II

IZBA CELNA W BIAŁYMSTOKU

 

 

1

Urząd Celny w Białymstoku

 

 

a

Oddział Celny w Siemianówce

311050

procedura tranzytu unijnego ropy naftowej

III

IZBA CELNA W GDYNI

 

 

1

Urząd Celny w Gdańsku

 

 

a

Oddział Celny „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku

322080

procedura tranzytu unijnego ropy naftowej

IV

IZBA CELNA W KATOWICACH

 

 

1

Urząd Celny w Katowicach

 

 

a

Oddział Celny w Tychach

331020

procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej

V

IZBA CELNA W KIELCACH

 

 

1

Urząd Celny w Kielcach

 

 

a

Oddział Celny w Kielcach

341010

procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej

VI

IZBA CELNA W OPOLU

 

 

1

Urząd Celny w Opolu

 

 

a

Oddział Celny w Opolu

381010

procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej

VII

IZBA CELNA W POZNANIU

 

 

1

Urząd Celny w Poznaniu

 

 

a

Oddział Celny w Poznaniu

391010

procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej

VIII

IZBA CELNA W RZEPINIE

 

 

1

Urząd Celny w Zielonej Górze

 

 

a

Oddział Celny w Zielonej Górze

411010

procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej

b

Oddział Celny w Olszynie

411020

procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej

2

Urząd Celny w Gorzowie Wielkopolskim

 

 

a

Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim

412010

procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej

b

Oddział Celny w Świecku

412020

procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej

IX

IZBA CELNA W WARSZAWIE

 

 

1

Urząd Celny I w Warszawie

 

 

a

Oddział Celny IV w Warszawie

441040

procedura tranzytu unijnego gazu; procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej

2

Urząd Celny w Pruszkowie

 

 

a

Oddział Celny I w Pruszkowie

445010

procedura tranzytu unijnego ropy naftowej

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama