reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. z 2014 r. poz. 1541), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 646);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 916);

3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 974).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 646), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2015 r.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 916), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 974), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2015 r.”.

Minister Finansów: P. Szałamacha

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 18 kwietnia 2016 r. (poz. 595)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 18 listopada 2004 r.

w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858, 1649, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:

§ 1. Czynności przewidziane przepisami prawa celnego, w zależności od rodzaju towarów, mogą być dokonywane we wszystkich urzędach celnych, z zastrzeżeniem § 3 i 3a.

§ 2. Wykaz urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Towary, co do których składany jest wniosek o refundację wywozową, mogą być zgłaszane do procedury wywozu w urzędach celnych, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do towarów umieszczanych w magazynach żywności oraz podmiotów korzystających z procedury przewidzianej w art. 37 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999/WE z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych na produkty rolne (Dz. Urz. WE L nr 102 z 17.04.1999)2), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 671/2004/WE z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 800/1999 z tytułu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej (Dz. Urz. WE L nr 105 z 14.04.2004).

§ 3a. Wykaz urzędów celnych właściwych dla tranzytu wspólnotowego ropy naftowej i gazu realizowanego za pomocą stałych urządzeń przesyłowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 746).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia3).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 18 listopada 2004 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH, W KTÓRYCH SĄ DOKONYWANE CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI PRAWA CELNEGO W ZALEŻNOŚCI OD PROCEDUR CELNYCH

Objaśnienia:

Podane w rubryce 4 rodzaje procedur celnych oznaczone zostały następującymi cyframi:

– „1” – dopuszczenie do obrotu,

– „2” – tranzyt,

– „3” – skład celny,

– „4” – uszlachetnianie czynne,

– „5” – przetwarzanie pod kontrolą celną,

– „6” – odprawa czasowa,

– „7” – uszlachetnianie bierne,

– „8” – wywóz.

Lp.

Izba

Urząd

Oddział

Kod identyfikacyjny

Izby

Urzędu

Oddziału

Procedury celne

Uwagi

1

2

3

4

5

I

Izba Celna w Białej Podlaskiej

300000

 

 

1

Urząd Celny w Białej Podlaskiej

301000

 

 

a

Oddział Celny w Białej Podlaskiej

301010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Małaszewiczach

301020

1,2,3,4,5,6,7,8

towary przywożone lub wywożone w transporcie kolejowym; ograniczenie nie dotyczy towarów przywożonych lub wywożonych z zastosowaniem procedury składu celnego i przeznaczenia celnego Wolny Obszar Celny, w tym obejmowanie przeznaczeniami i procedurami dopuszczalnymi dla towarów wprowadzanych i wyprowadzanych z Wolnego Obszaru Celnego oraz towarów obejmowanych procedurą dopuszczenia do obrotu klasyfikowanych do działu 27 i 29 Taryfy celnej

c

(uchylona)

 

 

 

d

Oddział Celny w Koroszczynie

301040

1,2,3,6,8

procedura wywozu dotyczy wyłącznie żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych przez podróżnych

e

Oddział Celny w Terespolu

301050

1,2,6,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

f

Oddział Celny Drogowy w Terespolu

301060

1,2,6,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

g

Oddział Celny w Sławatyczach

301070

1,2,6,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

2

Urząd Celny w Lublinie

302000

 

 

a

Oddział Celny w Lublinie

302010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Puławach

302020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny w Chełmie

302040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

Oddział Celny w Dorohusku

302050

1,2,3,4,5,6,7,8

towary przywożone lub wywożone w transporcie kolejowym

e

Oddział Celny Drogowy w Dorohusku

302060

1,2,6,8

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA

3

Urząd Celny w Zamościu

303000

 

 

a

Oddział Celny w Zamościu

303010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Hrebennem

303020

1,2,6,8

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA

c

Oddział Celny w Hrubieszowie

303030

1,2,3,4,5,6,7,8

towary przywożone lub wywożone w transporcie kolejowym

d

Oddział Celny w Zosinie

303040

1,2,6,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

e

Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim

303080

1,2,3,4,5,6,7,8

 

f

(uchylona)

 

 

 

g4)

Oddział Celny w Dołhobyczowie

303091

1,2,6,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

II

Izba Celna w Białymstoku

310000

 

 

1

Urząd Celny w Białymstoku

311000

 

 

a

Oddział Celny w Białymstoku

311010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy

311020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

 

1

2

3

4

5

c

Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy

311030

1,2,6,8

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA

d

(uchylona)

 

 

 

e

Oddział Celny w Siemianówce

311050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

f

Oddział Celny w Połowcach

311060

1,2,6,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

g

Oddział Celny w Bobrownikach

311070

1,2,6,8

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla;

procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA

2

Urząd Celny w Łomży

312000

 

 

a

Oddział Celny w Łomży

312010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

3

Urząd Celny w Suwałkach

313000

 

 

a

Oddział Celny w Suwałkach

313010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Augustowie

313020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

III

Izba Celna w Gdyni

320000

 

 

1

Urząd Celny w Gdyni

321000

 

 

a

Oddział Celny „Basen V” w Gdyni

321010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

(uchylona)

 

 

 

c5)

Oddział Celny „Baza Kontenerowa” w Gdyni

321030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

(uchylona)

 

 

 

e

Oddział Celny „Basen IV” w Gdyni

321050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

f

(uchylona)

 

 

 

g6)

Oddział Celny „Nabrzeże Bułgarskie” w Gdyni

321070

1,2,3,4,5,6,7,8

 

2

Urząd Celny w Gdańsku

322000

 

 

a

Oddział Celny „Opłotki” w Gdańsku

322010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny „Nabrzeże Wiślane” w Gdańsku

322020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny „Basen im. Władysława IV” w Gdańsku

322030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

(uchylona)

 

 

 

e

Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo

322050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

f

Oddział Celny w Tczewie

322060

1,2,3,4,5,6,7,8

 

g

Oddział Celny w Kwidzynie

322070

1,2,3,4,5,6,7,8

 

h

Oddział Celny „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku

322080

1,2,3,4,5,6,7,8

 

 

1

2

3

4

5

i

Oddział Celny Pocztowy w Pruszczu Gdańskim

322090

1,2,3,4,5,6,7,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym

3

Urząd Celny w Słupsku

323000

 

 

a

Oddział Celny w Słupsku

323010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Chojnicach

323020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

(uchylona)

 

 

 

IV

Izba Celna w Katowicach

330000

 

 

1

Urząd Celny w Katowicach

331000

 

 

a

Oddział Celny w Chorzowie

331010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Tychach

331020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny w Sławkowie

331030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

Oddział Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

331040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

2

Urząd Celny w Rybniku

332000

 

 

a

Oddział Celny w Gliwicach

332010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

(uchylona)

 

 

 

c

Oddział Celny w Raciborzu

332030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu

332040

1,2,3,4,5,6,7,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym

3

Urząd Celny w Częstochowie

333000

 

 

a

Oddział Celny w Częstochowie

333010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

4

(uchylony)

 

 

 

5

Urząd Celny w Bielsku-Białej

335000

 

 

a

Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach

335010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Żywcu

335020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c7)

(uchylona)

 

 

 

IVa

Izba Celna w Kielcach

340000

 

 

1

Urząd Celny w Kielcach

341000

 

 

a

Oddział Celny w Kielcach

341010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Starachowicach

341020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny w Sandomierzu

341030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

V

Izba Celna w Krakowie

350000

 

 

1

Urząd Celny w Krakowie

351000

 

 

a8)

(uchylona)

 

 

 

b

Oddział Celny II w Krakowie

351020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

 

1

2

3

4

5

c

Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice

351030

1,2,3,4,5,6,7,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie w transporcie lotniczym

d9)

Oddział Celny w Chyżnem

351050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

e9)

Oddział Celny w Andrychowie

351060

1,2,3,4,5,6,7,8

 

210)

(uchylony)

 

 

 

3

Urząd Celny w Nowym Sączu

353000

 

 

a

Oddział Celny w Nowym Sączu

353010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

(uchylona)

 

 

 

c

Oddział Celny w Tarnowie

353030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

4

(uchylony)

 

 

 

VI

Izba Celna w Łodzi

360000

 

 

1

Urząd Celny I w Łodzi

361000

 

 

a

Oddział Celny I w Łodzi

361010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

(uchylona)

 

 

 

c

Oddział Celny w Sieradzu

361030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

2

Urząd Celny II w Łodzi

362000

 

 

a

Oddział Celny II w Łodzi

362010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

(uchylona)

 

 

 

c

Oddział Celny w Kutnie

362030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

Oddział Celny Port Lotniczy Łódź-Lublinek

362040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

3

Urząd Celny w Piotrkowie Trybunalskim

363000

 

 

a

Oddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim

363010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

VII

Izba Celna w Olsztynie

370000

 

 

1

Urząd Celny w Olsztynie

371000

 

 

a

Oddział Celny w Olsztynie

371010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Korszach

371020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny w Bezledach

371030

1,2,3,4,5,6,7,8

procedura wywozu dotyczy wyłącznie żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych przez podróżnych

d

Oddział Celny w Bartoszycach

371040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

e

Oddział Celny w Ełku

371050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

f

Oddział Celny w Gołdapi

371060

1,2,3,4,5,6,7,8

procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych przez podróżnych

2

Urząd Celny w Elblągu

372000

 

 

a

Oddział Celny w Elblągu

372010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Braniewie

372020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

 

1

2

3

4

5

c

Oddział Celny w Gronowie

372030

1,2,3,4,5,6,7,8

procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych przez podróżnych

d

Oddział Celny w Iławie

372040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

e

Oddział Celny w Grzechotkach

372050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

VIII

Izba Celna w Opolu

380000

 

 

1

Urząd Celny w Opolu

381000

 

 

a

Oddział Celny w Opolu

381010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Nysie

381040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny w Kędzierzynie-Koźlu

381030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

2

(uchylony)

 

 

 

IX

Izba Celna w Poznaniu

390000

 

 

1

Urząd Celny w Poznaniu

391000

 

 

a

Oddział Celny w Poznaniu

391010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny „MTP” w Poznaniu

391020

1,2,3,4,5,6,7,8

wyłącznie towary z przeznaczeniem na imprezy targowe i wystawy oraz towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym

c

Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica

391030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

Oddział Celny w Gądkach

391040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

2

Urząd Celny w Pile

392000

 

 

a

Oddział Celny w Pile

392010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

3

Urząd Celny w Lesznie

393000

 

 

a

Oddział Celny w Lesznie

393010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Nowym Tomyślu

393020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

4

Urząd Celny w Kaliszu

394000

 

 

a

Oddział Celny w Kaliszu

394010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Koninie

394020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

X

Izba Celna w Przemyślu

400000

 

 

1

Urząd Celny w Przemyślu

401000

 

 

a

Oddział Celny w Przemyślu

401010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

(uchylona)

 

 

 

c

Oddział Celny w Medyce

401030

1,2,6,8

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA

d

(uchylona)

 

 

 

da

Oddział Celny Kolejowy Przemyśl-Medyka

401040

1,2,6,8

 

e

Oddział Celny w Jarosławiu

401050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

f

Oddział Celny w Korczowej

401060

1,2,6,8

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA

g

(uchylona)

 

 

 

h

Oddział Celny w Budomierzu

401080

1,2,6,8

 

2

Urząd Celny w Rzeszowie

402000

 

 

a

Oddział Celny w Rzeszowie

402010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

402020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

(uchylona)

 

 

 

d

Oddział Celny w Dębicy

402040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

e

Oddział Celny w Stalowej Woli

402050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

f

Oddział Celny w Mielcu

402060

1,2,3,4,5,6,7,8

 

3

(uchylony)

 

 

 

4

Urząd Celny w Krośnie

404000

 

 

a

Oddział Celny w Krośnie

404010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

(uchylona)

 

 

 

c

Oddział Celny w Krościenku

404030

1,2,6,8

procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych w transporcie kolejowym oraz towarów wywożonych przez podróżnych

XI

Izba Celna w Rzepinie

410000

 

 

1

Urząd Celny w Zielonej Górze

411000

 

 

a

Oddział Celny w Zielonej Górze

411010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Olszynie

411020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

2

Urząd Celny w

Gorzowie Wielkopolskim

412000

 

 

a

Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim

412010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Świecku

412020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

3

(uchylony)

 

 

 

XII

Izba Celna w Szczecinie

420000

 

 

1

Urząd Celny w Szczecinie

421000

 

 

a

Oddział Celny w Szczecinie

421010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

(uchylona)

 

 

 

c

Oddział Celny „Nabrzeże Łasztownia” w Szczecinie

421030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

Oddział Celny Port Lotniczy Szczecin-Goleniów

421050

1,2,3,4,5,6,7,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie w transporcie lotniczym; ograniczenie nie dotyczy miejsc wyznaczonych lub uznanych przez organ celny

e

Oddział Celny w Stargardzie Szczecińskim

421060

1,2,3,4,5,6,7,8

 

f

Oddział Celny w Świnoujściu

421080

1,2,3,4,5,6,7,8

 

g11)

(uchylona)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

2

Urząd Celny w Koszalinie

422000

 

 

a

Oddział Celny w Koszalinie

422010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Kołobrzegu

422020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny w Szczecinku

422030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

(uchylona)

 

 

 

XIII

Izba Celna w Toruniu

430000

 

 

1

Urząd Celny w Bydgoszczy

431000

 

 

a

(uchylona)

 

 

 

b

Oddział Celny II w Bydgoszczy

431020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny w Inowrocławiu

431030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

2

Urząd Celny w Toruniu

432000

 

 

a

Oddział Celny w Toruniu

432010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

(uchylona)

 

 

 

c

Oddział Celny we Włocławku

432030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

Oddział Celny w Grudziądzu

432040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

XIV

Izba Celna w Warszawie

440000

 

 

1

Urząd Celny I w Warszawie

441000

 

 

a

Oddział Celny I Pocztowy w Warszawie

441010

1,2,3,4,5,6,7,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym

b

(uchylona)

 

 

 

c12)

(uchylona)

 

 

 

d

Oddział Celny IV w Warszawie

441040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

2

Urząd Celny II w Warszawie

442000

 

 

a

Oddział Celny V w Warszawie

442010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny VI w Warszawie

442020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c13)

(uchylona)

 

 

 

d13)

(uchylona)

 

 

 

3

Urząd Celny III „Port Lotniczy” w Warszawie

443000

 

 

a

Oddział Celny Osobowy w Warszawie

443010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny Towarowy I w Warszawie

443020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c14)

(uchylona)

 

 

 

d14)

(uchylona)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

e

Oddział Celny Port Lotniczy Warszawa-Modlin

443050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

4

Urząd Celny w Radomiu

444000

 

 

a

Oddział Celny w Radomiu

444010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Grójcu

444020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

5

Urząd Celny w Pruszkowie

445000

 

 

a

Oddział Celny I w Pruszkowie

445010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

(uchylona)

 

 

 

c15)

(uchylona)

 

 

 

d15)

(uchylona)

 

 

 

e

Oddział Celny w Płocku

445050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

6

Urząd Celny w Siedlcach

446000

 

 

a

Oddział Celny w Siedlcach

446010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Garwolinie

446020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

7

Urząd Celny w Ciechanowie

447000

 

 

a

Oddział Celny w Ciechanowie

447010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Ostrołęce

447020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

XV

Izba Celna we Wrocławiu

450000

 

 

1

Urząd Celny we Wrocławiu

451000

 

 

a

Oddział Celny I we Wrocławiu

451010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny II we Wrocławiu

451020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

451030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

451040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

2

Urząd Celny w Legnicy

452000

 

 

a

Oddział Celny w Legnicy

452010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Polkowicach

452020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny w Żarskiej Wsi

452030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

3

(uchylony)

 

 

 

4

Urząd Celny w Wałbrzychu

454000

 

 

a

Oddział Celny w Wałbrzychu

454010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

(uchylona)

 

 

 

c

(uchylona)

 

 

 

 

Załącznik nr 2

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH, W KTÓRYCH MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE DO PROCEDURY WYWOZU TOWARY, CO DO KTÓRYCH SKŁADANY JEST WNIOSEK O REFUNDACJĘ WYWOZOWĄ

Objaśnienia:

Miejsce uznane dla potrzeb załadunku, o którym mowa w rubryce 4, dotyczy miejsca uznanego dla potrzeb załadunku, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych (Dz. U. poz. 1031 oraz z 2006 r. poz. 544)16).

Podane w rubryce 4 określenie „tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku” nie dotyczy sytuacji, gdy organ celny, pomimo zawiadomienia o zamiarze załadunku towarów, nie przystąpi w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku do czynności wynikających z przepisów prawa celnego. W takim przypadku oddział celny posiada pełny zakres uprawnień dla towarów objętych zawiadomieniem.

Podane w rubryce 4 określenia: „z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia”, „z wyjątkiem zbóż oraz towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia”, „tylko zboża” nie dotyczą objęcia procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku.

Lp.

Izba

Urząd

Oddział

Kod identyfikacyjny oddziału

Zakres uprawnień

1

2

3

4

I

IZBA CELNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

 

1

Urząd Celny w Białej Podlaskiej

 

 

a

Oddział Celny w Białej Podlaskiej

301010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Małaszewiczach

301020

pełny zakres

c

(uchylona)

 

 

d

Oddział Celny w Koroszczynie

301040

pełny zakres

2

Urząd Celny w Lublinie

 

 

a

Oddział Celny w Lublinie

302010

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

b

Oddział Celny w Puławach

302020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

c

Oddział Celny w Chełmie

302040

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

d

Oddział Celny w Dorohusku

302050

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

e

Oddział Celny Drogowy w Dorohusku

302060

pełny zakres

3

Urząd Celny w Zamościu

 

 

a

Oddział Celny w Zamościu

303010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim

303080

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

c

(uchylona)

 

 

 

1

2

3

4

II

IZBA CELNA W BIAŁYMSTOKU

 

 

1

Urząd Celny w Białymstoku

 

 

a

Oddział Celny w Białymstoku

311010

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

b

Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy

311020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

c

Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy

311030

pełny zakres

d

Oddział Celny w Siemianówce

311050

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

2

Urząd Celny w Łomży

 

 

a

Oddział Celny w Łomży

312010

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

3

Urząd Celny w Suwałkach

 

 

a

Oddział Celny w Suwałkach

313010

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

b

Oddział Celny w Augustowie

313020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

III

IZBA CELNA W GDYNI

 

 

1

Urząd Celny w Gdyni

 

 

a

Oddział Celny „Basen V” w Gdyni

321010

pełny zakres

b

(uchylona)

 

 

c

Oddział Celny „Baza Kontenerowa” w Gdyni

321030

pełny zakres

d

Oddział Celny „Basen IV” w Gdyni

321050

z wyjątkiem zbóż oraz towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

e

(uchylona)

 

 

2

Urząd Celny w Gdańsku

 

 

a

Oddział Celny „Opłotki” w Gdańsku

322010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny „Nabrzeże Wiślane” w Gdańsku

322020

pełny zakres

c

Oddział Celny „Basen im. Władysława IV” w Gdańsku

322030

pełny zakres

d

(uchylona)

 

 

e

Oddział Celny w Tczewie

322060

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

f

Oddział Celny w Kwidzynie

322070

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

g

Oddział Celny „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku

322080

pełny zakres

3

Urząd Celny w Słupsku

 

 

a

Oddział Celny w Słupsku

323010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Chojnicach

323020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

IV

IZBA CELNA W KATOWICACH

 

 

1

Urząd Celny w Katowicach

 

 

a

Oddział Celny w Chorzowie

331010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Tychach

331020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

c

Oddział Celny w Sławkowie

331030

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

2

Urząd Celny w Rybniku

 

 

a

Oddział Celny w Gliwicach

332010

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

b

(uchylona)

 

 

c

Oddział Celny w Raciborzu

332030

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

3

Urząd Celny w Częstochowie

 

 

a

Oddział Celny w Częstochowie

333010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

4

(uchylony)

 

 

5

Urząd Celny w Bielsku-Białej

 

 

a

Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach

335010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Żywcu

335020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

c17)

(uchylona)

 

 

IVa

IZBA CELNA W KIELCACH

 

 

1

Urząd Celny w Kielcach

 

 

a

Oddział Celny w Kielcach

341010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Starachowicach

341020

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

c

Oddział Celny w Sandomierzu

341030

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

V

IZBA CELNA W KRAKOWIE

 

 

1

Urząd Celny w Krakowie

 

 

a

Oddział Celny II w Krakowie

351020

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

b18)

Oddział Celny w Chyżnem

351050

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

c18)

Oddział Celny w Andrychowie

351060

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

219)

(uchylony)

 

 

3

Urząd Celny w Nowym Sączu

 

 

a

Oddział Celny w Nowym Sączu

353010

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

b

Oddział Celny w Tarnowie

353030

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

4

(uchylony)

 

 

VI

IZBA CELNA W ŁODZI

 

 

1

Urząd Celny I w Łodzi

 

 

a

Oddział Celny I w Łodzi

361010

pełny zakres

VII

IZBA CELNA W OLSZTYNIE

 

 

1

Urząd Celny w Olsztynie

 

 

a

Oddział Celny w Olsztynie

371010

pełny zakres

b

Oddział Celny w Korszach

371020

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

c

Oddział Celny w Bezledach

371030

pełny zakres

d

Oddział Celny w Bartoszycach

371040

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

e

Oddział Celny w Ełku

371050

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

 

1

2

3

4

2

Urząd Celny w Elblągu

 

 

a

Odział Celny w Elblągu

372010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Braniewie

372020

pełny zakres

c

Oddział Celny w Iławie

372040

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

VIII

IZBA CELNA W OPOLU

380000

 

1

Urząd Celny w Opolu

 

 

a

Oddział Celny w Opolu

381010

pełny zakres

b

Oddział Celny w Nysie

381040

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

c20)

Oddział Celny w Kędzierzynie-Koźlu

381030

pełny zakres

2

(uchylony)

 

 

IX

IZBA CELNA W POZNANIU

 

 

1

Urząd Celny w Poznaniu

 

 

a

Oddział Celny w Poznaniu

391010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Gądkach

391040

pełny zakres

2

Urząd Celny w Pile

 

 

a

Oddział Celny w Pile

392010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

3

Urząd Celny w Lesznie

 

 

a

Oddział Celny w Lesznie

393010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Nowym Tomyślu

393020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

4

Urząd Celny w Kaliszu

 

 

a

Oddział Celny w Kaliszu

394010

pełny zakres

b

Oddział Celny w Koninie

394020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

X

IZBA CELNA W PRZEMYŚLU

 

 

1

Urząd Celny w Przemyślu

 

 

a

Oddział Celny w Przemyślu

401010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

(uchylona)

 

 

ba

Oddział Celny Kolejowy Przemyśl-Medyka

401040

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

c

Oddział Celny w Jarosławiu

401050

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

d

Oddział Celny w Korczowej

401060

pełny zakres

2

Urząd Celny w Rzeszowie

 

 

a

Oddział Celny w Rzeszowie

402010

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

b

Oddział Celny w Dębicy

402040

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

c

Oddział Celny w Stalowej Woli

402050

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

d

Oddział Celny w Mielcu

402060

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

3

(uchylony)

 

 

4

Urząd Celny w Krośnie

 

 

a

Oddział Celny w Krośnie

404010

pełny zakres

b

(uchylona)

 

 

 

1

2

3

4

XI

IZBA CELNA W RZEPINIE

 

 

1

Urząd Celny w Zielonej Górze

 

 

a

Oddział Celny w Zielonej Górze

411010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Olszynie

411020

pełny zakres

2

Urząd Celny w Gorzowie Wielkopolskim

 

 

a

Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim

412010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Świecku

412020

pełny zakres

3

(uchylony)

 

 

XII

IZBA CELNA W SZCZECINIE

 

 

1

Urząd Celny w Szczecinie

 

 

a

Oddział Celny w Szczecinie

421010

pełny zakres

b

(uchylona)

 

 

c

Oddział Celny „Nabrzeże Łasztownia” w Szczecinie

421030

pełny zakres

d

(uchylona)

 

 

e

Oddział Celny w Stargardzie Szczecińskim

421060

pełny zakres

f

(uchylona)

 

 

g

Oddział Celny w Świnoujściu

421080

pełny zakres

h21)

(uchylona)

 

 

2

Urząd Celny w Koszalinie

 

 

a

Oddział Celny w Koszalinie

422010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Kołobrzegu

422020

pełny zakres

c

Oddział Celny w Szczecinku

422030

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

d

(uchylona)

 

 

XIII

IZBA CELNA W TORUNIU

 

 

1

Urząd Celny w Bydgoszczy

 

 

a

Oddział Celny II w Bydgoszczy

431020

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

b

Oddział Celny w Inowrocławiu

431030

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

2

Urząd Celny w Toruniu

 

 

a

Oddział Celny w Toruniu

432010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny we Włocławku

432030

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

c

Oddział Celny w Grudziądzu

432040

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

XIV

IZBA CELNA W WARSZAWIE

 

 

1

Urząd Celny I w Warszawie

 

 

a

Oddział Celny IV w Warszawie

441040

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

2

Urząd Celny II w Warszawie

 

 

a

Oddział Celny VI w Warszawie

442020

pełny zakres

3

Urząd Celny III „Port Lotniczy” w Warszawie

 

 

a

Oddział Celny Towarowy I w Warszawie

443020

pełny zakres

b22)

(uchylona)

 

 

 

1

2

3

4

4

Urząd Celny w Radomiu

 

 

a

Oddział Celny w Radomiu

444010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Grójcu

444020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

5

Urząd Celny w Pruszkowie

 

 

a

(uchylona)

 

 

aa

Oddział Celny I w Pruszkowie

445010

pełny zakres

b

Oddział Celny w Płocku

445050

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

6

Urząd Celny w Siedlcach

 

 

a

Oddział Celny w Siedlcach

446010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Garwolinie

446020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

7

Urząd Celny w Ciechanowie

 

 

a

Oddział Celny w Ciechanowie

447010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Ostrołęce

447020

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

XV

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU

 

 

1

Urząd Celny we Wrocławiu

 

 

a

Oddział Celny I we Wrocławiu

451010

pełny zakres

2

Urząd Celny w Legnicy

 

 

a

Oddział Celny w Legnicy

452010

pełny zakres

b

Oddział Celny w Polkowicach

452020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

c

Oddział Celny w Żarskiej Wsi

452030

pełny zakres

3

(uchylony)

 

 

4

Urząd Celny w Wałbrzychu

 

 

a

Oddział Celny w Wałbrzychu

454010

pełny zakres

b

(uchylona)

 

 

 

Załącznik nr 3

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH WŁAŚCIWYCH DLA TRANZYTU WSPÓLNOTOWEGO ROPY NAFTOWEJ I GAZU REALIZOWANEGO ZA POMOCĄ STAŁYCH URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH

Lp.

Izba

Urząd

Oddział

Kod identyfikacyjny oddziału

Zakres uprawnień

1

2

3

4

I

IZBA CELNA W BIAŁYMSTOKU

 

 

1

Urząd Celny w Białymstoku

 

 

a

Oddział Celny w Siemianówce

311050

procedura tranzytu wspólnotowego ropy naftowej

II

IZBA CELNA W GDYNI

 

 

1

Urząd Celny w Gdańsku

 

 

a

Oddział Celny „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku

322080

procedura tranzytu wspólnotowego ropy naftowej

III

IZBA CELNA W WARSZAWIE

 

 

1

Urząd Celny I w Warszawie

 

 

a

Oddział Celny IV w Warszawie

441040

procedura tranzytu wspólnotowego gazu

2

Urząd Celny w Pruszkowie

 

 

a

Oddział Celny w Płocku

445050

procedura tranzytu wspólnotowego ropy naftowej

 


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Uchylone z dniem 6 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 51 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 186 z 17.07.2009, str. 1, z późn. zm.); odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku XX.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25 listopada 2004 r.

4) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 646), które weszło w życie z dniem 15 maja 2015 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 916), które weszło w życie z dniem 30 czerwca 2015 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 4.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 4.

7) Przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 4.

8) Przez § 1 pkt 1 lit. d tiret pierwsze podwójne tiret pierwsze rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 4.

9) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. d tiret pierwsze podwójne tiret drugie rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 4.

10) Przez § 1 pkt 1 lit. d tiret drugie rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 4.

11) Przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 4.

12) Przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 974), które weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2015 r.

13) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.

14) Przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.

15) Przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.

16) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych (Dz. U. poz. 1031 oraz z 2006 r. poz. 544) utraciło moc na podstawie art. 242 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. poz. 1323) z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz szczegółowych warunków i trybu postępowania z tymi towarami, w zakresie przewidzianym dla organów celnych (Dz. U. poz. 469).

17) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 4.

18) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 4.

19) Przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 4.

20) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 4.

21) Przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 4.

22) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama