reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 734), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego (Dz. U. poz. 610).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego (Dz. U. poz. 610), które stanowią:

„§ 2. 1. Wzory określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia stosuje się do rozliczenia podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych za rok podatkowy, który rozpoczął się po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i zakończy się w tym albo po tym dniu, mogą stosować wzory określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 17 maja 2016 r. (poz. 763)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 22 lutego 2005 r.

w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego

Na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1840, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i terminy przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od podatników, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, zwanych dalej „podatnikami”, w części, w jakiej wpływy te przeznacza się na Fundusz Strefowy;

2) wzór informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy wymienionej w pkt 1, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełniania, terminu i miejsca składania.

§ 2. 1. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku dochodowego dla danego podatnika, po otrzymaniu pierwszej informacji składanej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 pkt 1 oraz dokonaniu przez podatnika, w terminach określonych ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)) lub ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.3)), wpłat podatku dochodowego, powiadamia pisemnie Bank Gospodarstwa Krajowego o otrzymaniu tej informacji oraz o dokonaniu tych wpłat, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od naczelnika urzędu skarbowego wyodrębnia na rachunku Funduszu Strefowego rachunek dla danego podatnika oraz informuje pisemnie naczelnika urzędu skarbowego o numerze tego rachunku.

3. Naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 1, po otrzymaniu od Banku Gospodarstwa Krajowego numeru rachunku, o którym mowa w ust. 2, przekazuje na ten rachunek środki pochodzące z tytułu wpłat na podatek dochodowy, w wysokości określonej w art. 7 ust. 2 ustawy wymienionej w § 1 pkt 1, odpowiednio w terminach i trybie określonych w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa.

§ 3. 1. Informacja, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 pkt 1, składa się z:

1) części A – SSE/A Wykaz udziałów w spółkach;

2) części B – SSE-R Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia;

3) części C – SSE-R/A Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą.

2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

3. (uchylony).

4. Podatnicy osiągający dochody z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, składając deklarację o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w terminach określonych ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dołączają do tej deklaracji informację, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 pkt 1.

§ 4. W przypadku zmiany właściwości naczelnika urzędu skarbowego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym, ostatnio właściwy naczelnik urzędu skarbowego, dokonujący czynności, o których mowa w § 2, powiadamia pisemnie o tej zmianie Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie właściwości.

§ 5. 1. Rozliczenia wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, podlega przekazaniu do ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym upływa termin złożenia deklaracji.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia4).

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r.5)

WZÓR – INFORMACJA O ROZLICZENIU PODATKU DOCHODOWEGO Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. poz. 1291 i 2703, z 2005 r. poz. 1539, z 2006 r. poz. 997, z 2013 r. poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 1854.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863, z 2015 r. poz. 73, 211, 251, 478, 693, 699, 860, 933, 978, 1197, 1217, 1259, 1296, 1321, 1322, 1333, 1569, 1595, 1607, 1688, 1767, 1784, 1844, 1893, 1925, 1932, 1992 i 2299 oraz z 2016 r. poz. 188, 195 i 615.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 915, 1138, 1146, 1215, 1328, 1457, 1563 i 1662, z 2015 r. poz. 73, 211, 933, 978, 1166, 1197, 1259, 1296, 1348, 1595, 1688, 1767, 1844 i 1932 oraz z 2016 r. poz. 68 i 615.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 marca 2005 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego (Dz. U. poz. 610), które weszło w życie z dniem 20 maja 2015 r.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. poz. 1291 i 2703, z 2005 r. poz. 1539, z 2006 r. poz. 997, z 2013 r. poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 1854.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama