reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 maja 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

Na podstawie art. 55 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, z 2015 r. poz. 978, 1260 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 2014 r. poz. 300) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 2b otrzymuje brzmienie:

„2b) rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. poz. 880 oraz z 2015 r. poz. 1832);”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) podmiocie powiązanym – rozumie się przez to podmiot powiązany w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 609, z późn. zm.), a w przypadku emitenta będącego funduszem – jednostkę powiązaną z towarzystwem funduszy inwestycyjnych zarządzającym emitentem;”,

c) w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 i 20 w brzmieniu:

„19) zaangażowaniu w kapitale – rozumie się przez to zaangażowanie w kapitale w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

20) CCP – rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.).”;

2) w § 3:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 4,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W dodatkowych informacjach i objaśnieniach wykazuje się inne, niż określone w ust. 1, istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości.”;

3) w § 6:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek;”,

b) w ust. 2:

– pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek podporządkowanych emitenta, a także jednostki dominującej, znaczącego inwestora i wspólnika jednostki współzależnej oraz informacje dotyczące rodzaju powiązań w grupie;

9) wykaz:

a) jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej objętych konsolidacją, wycenianych metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, ze wskazaniem:

– ich nazw (firm) i siedzib,

– przedmiotów działalności,

– właściwych sądów lub innych organów prowadzących dla nich rejestry,

– udziału posiadanego przez emitenta w kapitale tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów,

– kryteriów zastosowanych przez emitenta do objęcia skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostek zależnych, jeżeli sprawowanie kontroli nad nimi nie wynika z posiadania większości całkowitej liczby głosów, oraz, w przypadku jednostek objętych konsolidacją, podaniem ogólnych proporcji udziałów stron trzecich dla każdej jednostki osobno,

b) jednostek nieobjętych konsolidacją, niewycenianych metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, ze wskazaniem podstawy prawnej i uzasadnienia odstąpienia od odpowiednio konsolidacji lub wyceny oraz podaniem:

– kwoty ich przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz z operacji finansowych,

– wyniku finansowego i sumy bilansowej za ostatni rok obrotowy,

– udziału posiadanego przez emitenta w kapitale tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów,

c) udziału jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej w kapitałach innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej;”,

– po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) wykaz jednostek innych niż jednostki podporządkowane, w których emitent lub jednostki podporządkowane posiadają zaangażowanie w kapitale, ze wskazaniem:

a) ich nazw (firm) i siedzib,

b) wysokości kapitału podstawowego tych jednostek,

c) wysokości zatwierdzonego wyniku finansowego tych jednostek za ostatni rok obrotowy,

d) udziału posiadanego przez emitenta lub jednostki podporządkowane w kapitale podstawowym tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów;”;

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

5) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w części „Bilans”:

– w „Aktywa” po poz. XVI dodaje się poz. XVII i XVIII w brzmieniu:

XVII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy

XVIII. Akcje własne”,

– w „Pasywa”:

– – uchyla się poz. XIII i XIV,

– – po poz. XIX dodaje się poz. XX w brzmieniu:

XX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)”,

b) w części „Rachunek zysków i strat”:

– po poz. XIX dodaje się poz. XIX.a. wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

XIX.a. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności2)”,


2) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

– uchyla się poz. XXIII wraz z objaśnieniami,

c) w części „Zestawienie zmian w kapitale własnym” w poz. I.a.:

– uchyla się poz. 2 i 3,

– w poz. 9 dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) odpisy z zysku”,

d) w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia”:

– wprowadzenie po tytule części otrzymuje brzmienie:

„Dodatkowe informacje i objaśnienia zawierają istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie”,

– w części „A. Noty objaśniające”:

– – w nocie 10 – do poz. VIII, IX i X aktywów w lit. m uchyla się tiret drugie,

– – po nocie 17 – do poz. XVI aktywów dodaje się notę 17a w brzmieniu:

Nota 17a – do poz. XVIII aktywów

17a.1. Akcje własne

a) liczba akcji

b) wartość wg ceny nabycia

c) wartość bilansowa

d) cel nabycia

e) przeznaczenie

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

17a.2. Akcje emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

a) nazwa (firma) jednostki, siedziba

b) liczba akcji

c) wartość wg ceny nabycia

d) wartość bilansowa”,

– – uchyla się notę 30 – do poz. XIV pasywów,

– – nota 36 – do pozabilansowych zobowiązań warunkowych otrzymuje brzmienie:

Nota 36 – do pozabilansowych zobowiązań warunkowych

36.1. Zobowiązania warunkowe udzielone (z tytułu)

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

– jednostkom zależnym

– jednostkom współzależnym

– jednostkom stowarzyszonym

– jednostce dominującej

– wspólnikowi jednostki współzależnej

– znaczącemu inwestorowi

b) pozostałe (z tytułu)

..., w tym na rzecz:

– jednostek zależnych

– jednostek współzależnych

– jednostek stowarzyszonych

– jednostki dominującej

– wspólnika jednostki współzależnej

– znaczącego inwestora

...

Zobowiązania warunkowe udzielone, razem

36.2. Zobowiązania warunkowe otrzymane (z tytułu)

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym od:

– jednostek zależnych

– jednostek współzależnych

– jednostek stowarzyszonych

– jednostki dominującej

– wspólnika jednostki współzależnej

– znaczącego inwestora

b) pozostałe (z tytułu)

..., w tym od:

– jednostek zależnych

– jednostek współzależnych

– jednostek stowarzyszonych

– jednostki dominującej

– wspólników jednostki współzależnej

– znaczącego inwestora

Zobowiązania warunkowe otrzymane, razem”,

– – po nocie 48 – do poz. XIX.2 dodaje się notę 48a wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

Nota 48a – do poz. XIX.a.

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym:8a)

– odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

– odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

– odpis różnicy w wycenie aktywów netto”,


8a) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

– – uchyla się notę 51 – do poz. XXIII wraz z objaśnieniami,

– w części „B. Dodatkowe noty objaśniające”:

– – nota 16.1. otrzymuje brzmienie:

„16.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta na innych warunkach niż rynkowe z podmiotami powiązanymi, w tym z podmiotami powiązanymi kapitałowo lub organizacyjnie w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań, z uwzględnieniem zasad polityki kredytowej banku względem podmiotów powiązanych oraz procentowego udziału przypadającego na transakcje z tymi podmiotami”,

– – w nocie 16.2. wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dane liczbowe dotyczące jednostek podporządkowanych, o:”,

– – w nocie 17 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:”,

– – po nocie 26 dodaje się notę 26a w brzmieniu:

„26a. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu”,

– – nota 27 otrzymuje brzmienie:

„27. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno) osobom zarządzającym i nadzorującym oraz pracownikom emitenta, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących i pracowników oraz oddzielnie współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są powiązane osobiście osoby zarządzające i nadzorujące, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych”,

– – noty 29–31 otrzymują brzmienie:

„29. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

30. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

31. Informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących roku obrotowego mających wpływ na istotną zmianę struktury pozycji bilansowych oraz wyniku finansowego”,

– – nota 39 otrzymuje brzmienie:

„39. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów”;

6) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w części „Bilans/Skonsolidowany bilans”:

– w „Aktywa”:

– – w poz. III w poz. 2 tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„– lokaty w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją i jednostkach współzależnych niewycenianych metodą proporcjonalną*)”,

– – po poz. VII dodaje się poz. VIII i IX w brzmieniu:

„VIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy

IX. Akcje własne”,

– w „Pasywa” w poz. I uchyla się poz. 2 i 3,

b) część „Pozycje pozabilansowe” otrzymuje brzmienie:

POZYCJE POZABILANSOWE

1. Należności warunkowe, w tym:

1.1. Otrzymane gwarancje i poręczenia

1.2. Pozostałe

2. Zobowiązania warunkowe, w tym:

2.1. Udzielone poręczenia i gwarancje

2.2. Weksle akceptowane i indosowane

2.3. Aktywa z zobowiązaniem odsprzedaży

2.4. Inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach

3. Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione na rzecz zakładu ubezpieczeń

4. Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione przez zakład ubezpieczeń na rzecz cedentów

5. Obce składniki aktywów nieujęte w aktywach

6. Inne pozycje pozabilansowe (wg rodzaju):

...

Pozycje pozabilansowe, razem”,

c) w części „Ogólny rachunek zysków i strat/Skonsolidowany ogólny rachunek zysków i strat”:

– po poz. XIV dodaje się poz. XIV.a. wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„XIV.a. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności3)/Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności*)


3) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

– uchyla się poz. XVIII wraz z objaśnieniami,

d) w części „Zestawienie zmian w kapitale własnym/Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym”:

– tytuł części otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie zmian w kapitale własnym/Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym”,

– w poz. I.a. uchyla się poz. 2 i 3,

e) w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia”:

– wprowadzenie po tytule części otrzymuje brzmienie:

„Dodatkowe informacje i objaśnienia zawierają istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie”,

– w części „A. Noty objaśniające”:

– – w nocie 4 – do poz. III. 2. aktywów7):

– – – nota 4.1.2 otrzymuje brzmienie:

„4.1.2. Lokaty w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją i współzależnych niewycenianych metodą proporcjonalną (wartość bilansowa)*)

a) udziały lub akcje, w tym:

– w jednostkach zależnych

– w jednostkach współzależnych

b) pożyczki udzielone, w tym:

– dla jednostek zależnych

– dla jednostek współzależnych

c) dłużne papiery wartościowe, w tym:

– jednostek zależnych

– jednostek współzależnych

d) inne (wg rodzaju), w tym:

– jednostek zależnych

...

– jednostek współzależnych

...

– pozostałe lokaty długoterminowe

...

Lokaty w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją i współzależnych niewycenianych metodą proporcjonalną, razem”,

– – – w nocie 4.6 w lit. m uchyla się tiret drugie,

– – po nocie 14 – do poz. VII. aktywów dodaje się notę 14a w brzmieniu:

Nota 14a – do poz. IX aktywów

14a.1. Akcje własne

a) liczba

b) wartość według ceny nabycia

c) wartość bilansowa

d) cel nabycia

e) przeznaczenie

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

14a.2. Akcje emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

a) nazwa (firma) jednostki, siedziba

b) liczba

c) wartość według ceny nabycia

d) wartość bilansowa”,

– – uchyla się notę 17 – do poz. I.3. pasywów,

– – w nocie 29 – do poz. IX pasywów, w nocie 29.2.:

– – – w lit. a tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

„– wobec jednostek zależnych będących reasekuratorami

– wobec jednostek współzależnych będących reasekuratorami”,

– – – w lit. b tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

„– wobec jednostek zależnych będących reasekuratorami

– wobec jednostek współzależnych będących reasekuratorami”,

– – uchyla się notę 38 do marginesu wypłacalności,

– – nota 48 – do poz. C. VIII. i nota 49 – do poz. C. IX. otrzymują brzmienie:

Nota 48 – do poz. C.VIII

Pozostałe przychody operacyjne

a) przychody finansowe

b) przychody z tytułu pełnienia czynności komisarza awaryjnego

c) przychody z tytułu działalności akwizycyjnej na rzecz dobrowolnych funduszy emerytalnych

d) przychody z tytułu wykonywania bezpośredniej likwidacji szkód

e) inne przychody operacyjne, w tym:

...

Pozostałe przychody operacyjne, razem

Nota 49 – do poz. C.IX

Pozostałe koszty operacyjne

a) koszty finansowe

b) koszty związane z pełnieniem czynności komisarza awaryjnego

c) koszty związane z prowadzeniem działalności akwizycyjnej na rzecz dobrowolnych funduszy emerytalnych

d) koszty z tytułu wykonywania bezpośredniej likwidacji szkód

e) podatek, o którym mowa w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. poz. 68)

f) inne koszty operacyjne, w tym:

...

Pozostałe koszty operacyjne, razem

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale według tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia”,

– – po nocie 52 – do poz. C.XII. dodaje się notę 52a wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

Nota 52a – do poz. C.XIV.a.

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym21a):

– odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

– odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

– odpis różnicy w wycenie aktywów netto”,


21a) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

– – uchyla się notę 55 – do poz. C.XVIII. wraz z objaśnieniami,

– – pozycja „Sprawozdawczość według segmentów” otrzymuje brzmienie:

Sprawozdawczość według segmentów

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy podać informacje o segmentach zgodnie z wymogami MSR”,

– w części „B. Dodatkowe noty objaśniające”:

– – nota 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym wynikających z umów subemisji, udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek podporządkowanych, a w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy także dokonać podziału zobowiązań warunkowych z wyodrębnieniem tych udzielonych przez emitenta na rzecz jednostek podporządkowanych, nieobjętych konsolidacją, niewycenianych metodą proporcjonalną lub metodą praw własności oraz jednostek podporządkowanych objętych konsolidacją, wycenianych metodą proporcjonalną lub metodą praw własności”,

– – nota 8.1 otrzymuje brzmienie:

„8.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki”,

– – w nocie 8.3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:”,

– – w nocie 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:”,

– – w nocie 11 uchyla się zdanie drugie,

– – po nocie 11 dodaje się notę 11a w brzmieniu:

„11a. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu”,

– – nota 12 otrzymuje brzmienie:

„12. W sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych, przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych”,

– – noty 13 i 14 otrzymują brzmienie:

„13. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym/skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

14. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym/skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy”,

– – noty 24 i 25 otrzymują brzmienie:

„24. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

25. Jeżeli emitent sporządzający skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wyłącza na podstawie odrębnych przepisów jednostkę podporządkowaną z obowiązku objęcia konsolidacją, wyceną metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, w dodatkowej nocie objaśniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną wraz z danymi uzasadniającymi wyłączenia, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów”,

– uchyla się część „C. Dodatkowe informacje i objaśnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym holdingu finansowego”;

7) uchyla się załącznik nr 4 do rozporządzenia;

8) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) w części „Bilans/Skonsolidowany bilans”:

– w „Aktywa”:

– – po poz. IV dodaje się poz. IV.a. w brzmieniu:

IV.a. Udzielone pożyczki krótkoterminowe”,

– – poz. VI wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży

1. W jednostkach powiązanych, w tym:

– udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności1)/udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności*)

udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją*)

2. W pozostałych jednostkach, w tym:

– udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności1)/udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności*)”,


1) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

– – po poz. XII dodaje się poz. XIII i XIV w brzmieniu:

XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy

XIV. Akcje własne”,

– w „Pasywa” w poz. VII uchyla się poz. 2 i 3,

b) w części „Pozycje pozabilansowe”:

– w poz. I dodaje się poz. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Przyznane i niewykorzystane limity z tytułu transakcji z odroczonym terminem płatności

4. Pozostałe”,

– dodaje się poz. IV w brzmieniu:

IV. Inne pozycje pozabilansowe”,

c) w części „Rachunek zysków i strat/Skonsolidowany rachunek zysków i strat”:

– poz. I–III otrzymują brzmienie:

I. Przychody z podstawowej działalności, w tym:

– od jednostek powiązanych

1. Przychody z działalności maklerskiej

2. Przychody z pozostałej działalności podstawowej

II. Koszty działalności podstawowej

III. Zysk (strata) na działalności podstawowej (I–II)”,

– uchyla się poz. XV,

– poz. XVI otrzymuje brzmienie:

XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII–XIV)”,

– uchyla się poz. XIX, XX i XXI,

– po poz. XXIII dodaje się poz. XXIII.a. wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„XXIII.a. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności3)/Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności*)

1. Udział w zyskach/Udział w zyskach

2. Udział w stratach/Udział w stratach”,


3) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

– poz. XXIV otrzymuje brzmienie:

XXIV. Zysk (strata) brutto (XVI+XVII–XVIII–XXII+XXIII+/–XXIII.a.)”,

– uchyla się poz. XXVII wraz z objaśnieniami,

– poz. XXIX otrzymuje brzmienie:

XXIX. Zysk (strata) netto (XXIV–XXV–XXVI+/–XXVIII)”,

d) w części „Zestawienie zmian w kapitale własnym/Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym”:

– tytuł części otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie zmian w kapitale własnym/Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym”,

– w poz. I.a. uchyla się poz. 2 i 3,

e) w części „Rachunek przepływów pieniężnych/Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych” w poz. B:

– w poz. I:

– – poz. 3 wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„3. Z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży, w tym7):

a) w jednostce dominującej

b) w znaczącym inwestorze

c) we wspólniku jednostki współzależnej

d) w jednostkach podporządkowanych

e) w pozostałych jednostkach”,


7) Pozycja wykazywana wyłącznie w sprawozdaniu finansowym.

– – po poz. 3 dodaje się poz. 3a w brzmieniu:

3a. Z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży*)

a) w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

b) w pozostałych jednostkach

– zbycie instrumentów finansowych

– dywidendy i udziały w zyskach

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

– odsetki

– inne wpływy z instrumentów finansowych”,

– w poz. II.:

– – poz. 3 wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„3. Na instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży, w tym8):

a) w jednostce dominującej

b) w znaczącym inwestorze

c) we wspólniku jednostki współzależnej

d) w jednostkach podporządkowanych

e) w pozostałych jednostkach”,


8) Pozycja wykazywana wyłącznie w sprawozdaniu finansowym.

– – po poz. 3 dodaje się poz. 3a w brzmieniu:

3a. Na instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży, w tym*):

a) w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

b) w pozostałych jednostkach

– nabycie instrumentów finansowych

– udzielone pożyczki długoterminowe”,

f) w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia”:

– wprowadzenie po tytule części otrzymuje brzmienie:

„Dodatkowe informacje i objaśnienia zawierają istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie”,

– w części „A. Noty objaśniające”:

– – w nocie 2 – do poz. II i VII aktywów:

– – – nota 2.1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Należności krótkoterminowe

a) od klientów, w tym z tytułu:

– odroczonego terminu zapłaty

– należności przeterminowanych i roszczeń spornych, nieobjętych odpisami aktualizującymi należności

b) od jednostek powiązanych:

– od jednostek zależnych

– od jednostki dominującej

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od jednostek współzależnych

e) od wspólnika jednostki współzależnej

f) od znaczącego inwestora

g) od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich

– z tytułu zawartych transakcji

– pozostałe

h) od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe

i) od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych

– z funduszu rozliczeniowego

– należności z funduszu rekompensat

– pozostałe

j) od CCP

– z funduszu rozliczeniowego

– pozostałe

k) od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

l) od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających

m) od izby gospodarczej

n) z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych

o) dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności

p) wynikające z zawartych ramowych umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tytułu pożyczonych papierów wartościowych

q) pozostałe

Należności krótkoterminowe, netto

r) odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe (wielkość dodatnia)

Należności krótkoterminowe, brutto”,

– – – w nocie 2.3:

– – – – uchyla się lit. d,

– – – – lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) należności z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych lub CCP”,

– – po nocie 4 – do poz. IV aktywów dodaje się notę 4a wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

Nota 4a – do poz. IV.a.8a)

4a.1. Udzielone pożyczki krótkoterminowe

a) jednostce dominującej

b) znaczącemu inwestorowi

c) wspólnikowi jednostki współzależnej

d) jednostkom zależnym

e) jednostkom współzależnym

f) jednostkom stowarzyszonym

g) pozostałe

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem

4a.2. Udzielone pożyczki krótkoterminowe*)

a) jednostkom zależnym niekonsolidowanym i jednostkom współzależnym niewycenianym metodą proporcjonalną

b) jednostkom zależnym, współzależnym i stowarzyszonym wycenianym metodą praw własności

c) pozostałym jednostkom

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem

4a.3. Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem”,


8a) Pozycja wykazywana wyłącznie w sprawozdaniu finansowym.

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

– – w nocie 5 – do poz. V aktywów nota 5.2 otrzymuje brzmienie:

„5.2. Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności jednostek zależnych niekonsolidowanych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niewycenionych metodą proporcjonalną*)

a) dłużne papiery wartościowe

b) pozostałe

– pozostałe papiery wartościowe

– towary giełdowe

– pozostałe

Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności jednostek zależnych niekonsolidowanych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niewycenionych metodą proporcjonalną, razem”,

– – w nocie 6 – do poz. VI aktywów:

– – – nota 6.2 otrzymuje brzmienie:

„6.2. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży jednostek zależnych niekonsolidowanych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niewycenionych metodą proporcjonalną*)

a) akcje i udziały

b) dłużne papiery wartościowe

c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

d) certyfikaty inwestycyjne

e) pozostałe

– pozostałe papiery wartościowe

– towary giełdowe

– pozostałe

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży jednostek zależnych niekonsolidowanych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niewycenionych metodą proporcjonalną, razem”,

– – – w nocie 6.15:

– – – – lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą proporcjonalną lub metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą proporcjonalną lub metodą praw własności”,

– – – – w lit. m uchyla się tiret drugie,

– – w nocie 8 – do poz. VIII aktywów nota 8.2 otrzymuje brzmienie:

8.2. Udzielone pożyczki długoterminowe*)

a) jednostkom zależnym niekonsolidowanym i niebędącym spółkami handlowymi jednostkom współzależnym niewycenianym metodą proporcjonalną

b) jednostkom zależnym, współzależnym i stowarzyszonym wycenianym metodą praw własności

c) pozostałym jednostkom

Udzielone pożyczki długoterminowe, razem”,

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

– – po nocie 12 – do poz. XII aktywów dodaje się notę 12a w brzmieniu:

Nota 12a – do poz. XIV aktywów

12a.1. Akcje własne

a) liczba

b) wartość wg ceny nabycia

c) wartość bilansowa

d) cel nabycia

e) przeznaczenie

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

12a.2. Akcje emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

a) nazwa (firma) jednostki, siedziba

b) liczba

c) wartość wg ceny nabycia

d) wartość bilansowa”,

– – w nocie 14 – do poz. I pasywów:

– – – nota 14.1 otrzymuje brzmienie:

„14.1. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Wobec klientów

2. Wobec jednostek powiązanych:

a) wobec jednostek zależnych

b) wobec jednostki dominującej

3. Wobec jednostek współzależnych

4. Wobec jednostek stowarzyszonych

5. Wobec wspólnika jednostki współzależnej

6. Wobec znaczącego inwestora

7. Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich

a) z tytułu zawartych transakcji

b) pozostałe

8. Wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe

9. Wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych

a) z tytułu dopłat do funduszu rozliczeniowego

b) pozostałe

10. Wobec CCP

a) z tytułu dopłat do funduszu rozliczeniowego

b) pozostałe

11. Wobec izby gospodarczej

12. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających

13. Kredyty i pożyczki

a) od jednostek powiązanych

– od jednostek zależnych

– od jednostki dominującej

b) od jednostek współzależnych

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od wspólnika jednostki współzależnej

e) od znaczącego inwestora

f) pozostałe

14. Dłużne papiery wartościowe

15. Ujemna wycena z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

16. Wekslowe

17. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych

18. Z tytułu wynagrodzeń

19. Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

20. Wynikające z zawartych ramowych umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tytułu pożyczonych papierów wartościowych

21. Fundusze specjalne

22. Pozostałe Zobowiązania krótkoterminowe, razem”,

– – – w nocie 14.3:

– – – – uchyla się lit. d,

– – – – lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) zobowiązania z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych lub CCP”,

– – w nocie 15 – do poz. II pasywów, nota 15.1 otrzymuje brzmienie:

„15.1. Zobowiązania długoterminowe

1. Kredyty

a) od jednostek powiązanych

– od jednostek zależnych

– od jednostki dominującej

b) od jednostek współzależnych

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od wspólnika jednostki współzależnej

e) od znaczącego inwestora

f) pozostałe

2. Pożyczki

a) od jednostek powiązanych

– od jednostek zależnych

– od jednostki dominującej

b) od jednostek współzależnych

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od wspólnika jednostki współzależnej

e) od znaczącego inwestora

f) pozostałe

3. Dłużne papiery wartościowe

4. Z tytułu innych instrumentów finansowych

5. Z tytułu umów leasingu finansowego

a) wobec jednostek powiązanych

– wobec jednostek zależnych

– wobec jednostki dominującej

b) wobec jednostek współzależnych

c) wobec jednostek stowarzyszonych

d) wobec wspólnika jednostki dominującej

e) wobec znaczącego inwestora

f) pozostałe

6. Pozostałe

Zobowiązania długoterminowe, razem”,

– – uchyla się notę 21 – do poz. VII.3 pasywów,

– – nota 28 – do zobowiązań warunkowych otrzymuje brzmienie:

Nota 28 – do zobowiązań warunkowych

28.1. Zobowiązania warunkowe udzielone (z tytułu)

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

– jednostkom zależnym

– jednostkom współzależnym

– jednostkom stowarzyszonym

– jednostce dominującej

– wspólnikowi jednostki współzależnej

– znaczącemu inwestorowi

b) pozostałe (z tytułu), w tym:

– wobec jednostek zależnych

– wobec jednostek współzależnych

– wobec jednostek stowarzyszonych

– wobec jednostki dominującej

– wobec wspólnika jednostki współzależnej

– wobec znaczącego inwestora

Zobowiązania warunkowe udzielone, razem

28.2. Zobowiązania warunkowe otrzymane (z tytułu)

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

– od jednostek zależnych

– od jednostek współzależnych

– od jednostek stowarzyszonych

– od jednostki dominującej

– od wspólnika jednostki współzależnej

– od znaczącego inwestora

b) pozostałe (z tytułu), w tym:

– od jednostek zależnych

– od jednostek współzależnych

– od jednostek stowarzyszonych

– od jednostki dominującej

– od wspólnika jednostki współzależnej

– od znaczącego inwestora

Zobowiązania warunkowe otrzymane, razem”,

– – noty 29–31 otrzymują brzmienie:

Nota 29 – do poz. I.1

Przychody z działalności maklerskiej (z tytułu):

a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie

c) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

d) doradztwa inwestycyjnego

e) oferowania instrumentów finansowych

f) świadczenia usług w wykonywaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe

g) prowadzenia rachunków pieniężnych, przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.)

h) pozostałe

Przychody z działalności maklerskiej, razem

Nota 30 – do poz. I.1 i I.2

Należy przedstawić strukturę rzeczową i terytorialną przychodów z działalności podstawowej, w tym kwoty przychodów z tytułu przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania

Nota 31 – do poz. II

Koszty działalności podstawowej

a) opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych

b) opłaty na rzecz CCP

c) opłaty na rzecz izby gospodarczej

d) wynagrodzenia

e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

f) świadczenia na rzecz pracowników

g) zużycie materiałów i energii

h) usługi obce

i) koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości

j) pozostałe koszty rzeczowe

k) amortyzacja

l) podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym

m) prowizje i inne opłaty

n) pozostałe

Koszty działalności podstawowej, razem”,

– – noty 39 – do poz. XIII i 40 – do poz. XIV otrzymują brzmienie:

Nota 39 – do poz. XIII

Pozostałe przychody operacyjne

a) nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

b) rozwiązanie rezerw

c) zmniejszenie odpisów aktualizujących należności

d) dotacje

e) pozostałe, w tym:

...

Pozostałe przychody operacyjne, razem

Nota 40 – do poz. XIV

Pozostałe koszty operacyjne

a) strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

b) utworzenie rezerw

c) odpisy aktualizujące należności

d) odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

e) pozostałe, w tym:

...

Pozostałe koszty operacyjne, razem

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia”,

– – uchyla się notę 41 – do poz. XV,

– – w nocie 42 – do poz. XVII w nocie 42.1 poz. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Odsetki od udzielonych pożyczek

a) od jednostek powiązanych

– od jednostek zależnych

– od jednostki dominującej

b) od jednostek współzależnych

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od wspólnika jednostki współzależnej

e) od znaczącego inwestora

f) pozostałe

2. Odsetki od lokat i depozytów

a) od jednostek powiązanych

– od jednostek zależnych

– od jednostki dominującej

b) od jednostek współzależnych

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od wspólnika jednostki współzależnej

e) od znaczącego inwestora

f) pozostałe”,

– – w nocie 43 – do poz. XVIII poz. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym:

a) dla jednostek powiązanych

– dla jednostek zależnych

– dla jednostki dominującej

b) dla jednostek współzależnych

c) dla jednostek stowarzyszonych

d) dla wspólnika jednostki współzależnej

e) dla znaczącego inwestora

f) pozostałe”,

– – po nocie 43 – do poz. XVIII dodaje się notę 43a wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

Nota 43a – do poz. XXIII.a.

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym:26)

– odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

– odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

– odpis różnicy w wycenie aktywów netto”,


26) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

– – uchyla się noty 44 – do poz. XX i 45 – do poz. XXI,

– – nota 46 – do poz. XXV wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

Nota 46 – do poz. XXV

46.1. Podatek dochodowy bieżący

1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany*))

2. Korekty konsolidacyjne*)

3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, wg tytułów

...

4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

5. Podatek dochodowy według stawki ... %

6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku

7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:

a) wykazany w rachunku zysków i strat

b) dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

c) dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

46.2. Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat:

a) zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych

b) zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

c) zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

d) zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

e) inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

...

Podatek dochodowy odroczony, razem

Dodatkowo należy ujawnić łączną kwotę podatku odroczonego:

– ujętego w kapitale własnym

– ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy27)


27) Dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia.

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Odnośnie do podatku dochodowego wykazanego w rachunku zysków i strat należy ujawnić podatek dochodowy dotyczący:

– działalności zaniechanej

– wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W odniesieniu do skonsolidowanego rachunku zysków i strat należy podać informacje o podatku dochodowym w przekroju jednostek objętych konsolidacją, z uwzględnieniem różnic pomiędzy podatkiem naliczonym do skonsolidowanego rachunku zysków i strat w danym okresie a tymi, które naliczono w okresach poprzednich, oraz o wysokości podatku naliczonego w tych okresach, pod warunkiem że różnica ta jest znacząca z punktu widzenia przyszłego opodatkowania”,

– – uchyla się notę 48 – do poz. XXVII wraz z objaśnieniami,

– – pozycja „Sprawozdawczość według segmentów” otrzymuje brzmienie:

Sprawozdawczość według segmentów

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy podać informacje o segmentach zgodnie z wymogami MSR”,

– w części „B. Dodatkowe noty objaśniające”:

– – nota 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również wynikających z umów subemisji, udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek podporządkowanych, a w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy także dokonać podziału zobowiązań warunkowych z wyodrębnieniem tych udzielonych przez emitenta na rzecz jednostek podporządkowanych, nieobjętych konsolidacją, niewycenianych metodą praw własności lub metodą proporcjonalną oraz jednostek podporządkowanych objętych konsolidacją, wycenianych metodą praw własności lub metodą proporcjonalną”,

– – po nocie 8 dodaje się notę 8a w brzmieniu:

„8a. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter”,

– – nota 9.1 otrzymuje brzmienie:

„9.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki tych transakcji”,

– – w nocie 9.2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:”,

– – w nocie 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:”,

– – w nocie 12 uchyla się zdanie drugie,

– – po nocie 12 dodaje się notę 12a w brzmieniu:

„12a. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu”,

– – nota 13 otrzymuje brzmienie:

„13. W sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym – informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno) osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych”,

– – noty 14 i 15 otrzymują brzmienie:

„14. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym/skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

15. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym/skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy”,

– – po nocie 20 dodaje się notę 20a w brzmieniu:

„20a. Definicje, opis celu i zasad zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, na które narażony jest dom maklerski”,

– – noty 24–27 otrzymują brzmienie:

„24. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

25. Jeżeli emitent sporządzający skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wyłącza na podstawie odrębnych przepisów jednostkę podporządkowaną z obowiązku objęcia konsolidacją, wyceną metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, w dodatkowej nocie objaśniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną wraz z danymi uzasadniającymi wyłączenia, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

26. W przypadku sprawozdania finansowego – wskazanie danych o łącznej kwocie funduszy własnych w podziale na poszczególne składniki (Fundusze własne, Kapitał Tier 1, Kapitał podstawowy Tier I, Kapitał dodatkowy Tier I, Kapitał Tier II) w ujęciu średniomiesięcznym oraz na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 575/2013”. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego – wskazanie danych o poziomie skonsolidowanych funduszy własnych w podziale na poszczególne składniki (Fundusze własne, Kapitał Tier 1, Kapitał podstawowy Tier I, Kapitał dodatkowy Tier I, Kapitał Tier II) na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013

27. W przypadku sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego – wskazanie danych o łącznej kwocie ekspozycji i odpowiednio skonsolidowanej ekspozycji na ryzyko w podziale na ekspozycje z tytułu poszczególnych typów ryzyka (w tym: kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem w odniesieniu do ryzyka kredytowego, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rozmycia oraz dostaw z późniejszym terminem rozliczenia; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko rozliczenia/dostawy; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka operacyjnego; dodatkowej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu stałych kosztów pośrednich; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu korekty wyceny kredytowej; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu dużych ekspozycji w portfelu handlowym; kwoty innych ekspozycji na ryzyko oraz kwoty odchylenia wysokości funduszy własnych od wartości wymogu z tytułu kosztów stałych dla podmiotów, które wyliczają wymóg z tytułu stałych kosztów pośrednich) na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013, a w przypadku sprawozdania finansowego również w ujęciu średniomiesięcznym”,

– – dodaje się noty 28–30 w brzmieniu:

„28. W przypadku sprawozdania finansowego – wskazanie informacji o wartości współczynników adekwatności kapitałowej (Współczynnik kapitału podstawowego Tier I, Nadwyżka/niedobór kapitału podstawowego Tier I, Współczynnik kapitału Tier I, Nadwyżka/niedobór kapitału Tier I, Łączny współczynnik kapitałowy, Nadwyżka/niedobór łącznego kapitału) w ujęciu średniomiesięcznym oraz na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego – wskazanie informacji o wartości współczynników adekwatności kapitałowej na zasadzie skonsolidowanej (Współczynnik kapitału podstawowego Tier I, Nadwyżka/niedobór kapitału podstawowego Tier I, Współczynnik kapitału Tier I, Nadwyżka/niedobór kapitału Tier I, Łączny współczynnik kapitałowy, Nadwyżka/niedobór łącznego kapitału) na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013

29. W przypadku sprawozdania finansowego – wskazanie informacji o naruszeniu współczynników adekwatności kapitałowej oraz limitu dużych ekspozycji w ciągu roku obrotowego wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego – wskazanie informacji o naruszeniu współczynników adekwatności kapitałowej oraz limitu dużych ekspozycji w ciągu roku obrotowego wyliczonych na zasadzie skonsolidowanej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013

30. Dane o wysokości kosztów za rok obrotowy z wyszczególnieniem stałych kosztów pośrednich, o których mowa w art. 97 rozporządzenia 575/2013”,

– uchyla się część „C. Dodatkowe informacje i objaśnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym holdingu finansowego”.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia, sprawozdania finansowe]

1. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2016 r. i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2015 r. i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być sporządzane zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

Załącznik 1. [ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH ORAZ DANYCH PORÓWNYWALNYCH DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 maja 2016 r. (poz. 857)

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH ORAZ DANYCH PORÓWNYWALNYCH DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO/SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO,

BILANS/SKONSOLIDOWANY BILANS

Aktywa

I. Aktywa trwałe

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:

– wartość firmy

2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych*)

3. Rzeczowe aktywa trwałe

4. Należności długoterminowe

4.1. Od jednostek powiązanych

4.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

4.3. Od pozostałych jednostek

5. Inwestycje długoterminowe

5.1. Nieruchomości

5.2. Wartości niematerialne i prawne

5.3. Długoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych, w tym:

– udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności1)/udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności*)

– udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją*)

b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

– udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności1)/udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności*)

– udziały lub akcje w innych jednostkach

c) w pozostałych jednostkach

5.4. Inne inwestycje długoterminowe

6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

II. Aktywa obrotowe

1. Zapasy

2. Należności krótkoterminowe

2.1. Od jednostek powiązanych

2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

2.3. Od pozostałych jednostek

3. Inwestycje krótkoterminowe

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy

IV. Akcje (udziały) własne

Aktywa razem

Pasywa

I. Kapitał własny2)

1. Kapitał zakładowy

2. Kapitał zapasowy

3. Kapitał z aktualizacji wyceny

4. Pozostałe kapitały rezerwowe

5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych*)

a) dodatnie różnice kursowe

b) ujemne różnice kursowe

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych

7. Zysk (strata) netto

8. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

II. Kapitały mniejszości*)

III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych*)

IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwy na zobowiązania

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

a) długoterminowa

b) krótkoterminowa

1.3. Pozostałe rezerwy

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe

2. Zobowiązania długoterminowe

2.1. Wobec jednostek powiązanych

2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

2.3. Wobec pozostałych jednostek

3. Zobowiązania krótkoterminowe

3.1. Wobec jednostek powiązanych

3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

3.3. Wobec pozostałych jednostek

3.4. Fundusze specjalne

4. Rozliczenia międzyokresowe

4.1. Ujemna wartość firmy

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe

Pasywa razem

Wartość księgowa

Liczba akcji

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Rozwodniona liczba akcji

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)3)


1) Pozycję wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

2) Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

3) Wskaźnik obliczony z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą.

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

POZYCJE POZABILANSOWE

1. Należności warunkowe

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)

– otrzymanych gwarancji i poręczeń

...

1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

– otrzymanych gwarancji i poręczeń

...

1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)

– otrzymanych gwarancji i poręczeń

...

2. Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

– udzielonych gwarancji i poręczeń

...

2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

– otrzymanych gwarancji i poręczeń

...

2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

– udzielonych gwarancji i poręczeń

...

3. Inne (z tytułu)

...

Pozycje pozabilansowe razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT/SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant kalkulacyjny)

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

– od jednostek powiązanych

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

– jednostkom powiązanym

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I–II)

IV. Koszty sprzedaży

V. Koszty ogólnego zarządu

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III–IV–V)

VII. Pozostałe przychody operacyjne

1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

2. Dotacje

3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

4. Inne przychody operacyjne

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

3. Inne koszty operacyjne

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII–VIII)

X. Przychody finansowe

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

a) od jednostek powiązanych, w tym:

– w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

b) od pozostałych jednostek, w tym:

– w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

2. Odsetki, w tym:

– od jednostek powiązanych

3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

– w jednostkach powiązanych

4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

5. Inne

XI. Koszty finansowe

1. Odsetki, w tym:

– dla jednostek powiązanych

2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

– w jednostkach powiązanych

3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

4. Inne

XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych*)

XIII. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych*)

XIV. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych*)

XV. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności4)/Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności*)

XVI. Zysk (strata) brutto (IX+X–XI+/–XII–XIII+XIV+/–XV)

XVII. Podatek dochodowy

a) część bieżąca

b) część odroczona

XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XIX. (Zyski) straty mniejszości*)

XX. Zysk (strata) netto (XVI–XVII–XVIII+/–XIX)

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)5)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)6)


4) Pozycję wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

5), 6) Wskaźniki obliczone zgodnie z MSR.

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM/SKONSOLIDOWANE

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

II. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

1. Kapitał zakładowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału zakładowego

a) zwiększenia (z tytułu)

– emisji akcji (wydania udziałów)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

– umorzenia akcji (udziałów)

...

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

2. Kapitał zapasowy na początek okresu

2.1. Zmiany kapitału zapasowego

a) zwiększenia (z tytułu)

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej

– podziału zysku (ustawowo)

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

– pokrycia straty

...

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

– zbycia środków trwałych

...

3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych*)

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenia (z tytułu)

– podziału zysku z lat ubiegłych

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenia (z tytułu)

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

7. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku

III. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

IV. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)


*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH/SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta

(metoda bezpośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Wpływy

1. Sprzedaż

2. Inne wpływy z działalności operacyjnej

II. Wydatki

1. Dostawy i usługi

2. Wynagrodzenia netto

3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

5. Inne wydatki operacyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

– zbycie aktywów finansowych

– dywidendy i udziały w zyskach

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

– odsetki

– inne wpływy z aktywów finansowych

b) w pozostałych jednostkach

– zbycie aktywów finansowych

– dywidendy i udziały w zyskach

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

– odsetki

– inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

– nabycie aktywów finansowych

– udzielone pożyczki długoterminowe

b) w pozostałych jednostkach

– nabycie aktywów finansowych

– udzielone pożyczki długoterminowe

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości*)

5. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

2. Kredyty i pożyczki

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

4. Spłaty kredytów i pożyczek

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

8. Odsetki

9. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–B.III+/–C.III)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym:

– o ograniczonej możliwości dysponowania


*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

(metoda pośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto

II. Korekty razem

1. Zyski (straty) mniejszości*)

2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności7)/Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności*)

3. Amortyzacja, w tym:

– odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych*)

4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

7. Zmiana stanu rezerw

8. Zmiana stanu zapasów

9. Zmiana stanu należności

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

12. Inne korekty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

– zbycie aktywów finansowych

– dywidendy i udziały w zyskach

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

– odsetki

– inne wpływy z aktywów finansowych

b) w pozostałych jednostkach

– zbycie aktywów finansowych

– dywidendy i udziały w zyskach

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

– odsetki

– inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

– nabycie aktywów finansowych

– udzielone pożyczki długoterminowe

b) w pozostałych jednostkach

– nabycie aktywów finansowych

– udzielone pożyczki długoterminowe

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości*)

5. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

2. Kredyty i pożyczki

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

4. Spłaty kredytów i pożyczek

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

8. Odsetki

9. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–B.III+/–C.III)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym:

– o ograniczonej możliwości dysponowania


7) Pozycję wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Noty objaśniające do bilansu / skonsolidowanego bilansu

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

Nota 1 – do poz. I. 1. aktywów

1.1. Wartości niematerialne i prawne

a) koszty zakończonych prac rozwojowych

b) wartość firmy

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

– oprogramowanie komputerowe

d) inne wartości niematerialne i prawne

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne, razem

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

1.2. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych)

a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

....

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

...

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

– zwiększenia

– zmniejszenia

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

1.3. Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa)

a) własne

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

...

Wartości niematerialne i prawne, razem

Nota 2 – do poz. I.2. aktywów*)

2.1. Wartość firmy jednostek podporządkowanych

a) wartość firmy – jednostki zależne

b) wartość firmy – jednostki współzależne

Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem

2.2. Zmiana stanu wartości firmy – jednostki zależne

a) wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy na początek okresu

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

h) wartość firmy netto na koniec okresu

2.3. Zmiana stanu wartości firmy – jednostki współzależne

a) wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy na początek okresu

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

h) wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu jej ustalenia, wyjaśnieniem okresu jej odpisywania oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, odpisów z tytułu trwałej utraty wartości oraz korekt z tytułu sprzedaży części udziałów, do których była ona przypisana

Nota 3 – do poz. I. 3. aktywów

3.1. Rzeczowe aktywa trwałe

a) środki trwałe, w tym:

– grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

– budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

– urządzenia techniczne i maszyny

– środki transportu

– inne środki trwałe

b) środki trwałe w budowie

c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem

3.2. Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych)

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

...

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

– zwiększenia

– zmniejszenia

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

3.3. Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

a) własne

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

...

Środki trwałe bilansowe, razem

3.4. Środki trwałe wykazywane pozabilansowo:

– używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

...

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

Ponadto należy podać wartość gruntów użytkowanych wieczyście przez jednostki powiązane oraz wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu*)

Nota 4 – do poz. I. 4. aktywów

4.1. Należności długoterminowe

a) od jednostek powiązanych, w tym od:

– jednostek zależnych (z tytułu)

...

– jednostki dominującej (z tytułu)

...

b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym od:

– jednostek współzależnych (z tytułu)

...

– jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

....

– innych jednostek (z tytułu)

....

c) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym od:

– wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)

...

– znaczącego inwestora (z tytułu)

...

– od innych jednostek (z tytułu)

...

Należności długoterminowe netto

d) odpisy aktualizujące wartość należności

Należności długoterminowe brutto

4.2. Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów)

a) stan na początek okresu

...

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) stan na koniec okresu

...

4.3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

4.4. Należności długoterminowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Należności długoterminowe, razem

Nota 5 – do poz. I. 5. aktywów

5.1. Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych)

a) stan na początek okresu

...

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) stan na koniec okresu

...

5.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych)

a) stan na początek okresu

...

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) stan na koniec okresu

...

5.3. Długoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych, w tym:

– w jednostkach zależnych

– – udziały lub akcje

– – dłużne papiery wartościowe

– – inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

– – udzielone pożyczki

– – inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

– w jednostce dominującej

– – udziały lub akcje

– – dłużne papiery wartościowe

– – inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

– – udzielone pożyczki

– – inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

– w jednostkach współzależnych

– – udziały lub akcje

– – dłużne papiery wartościowe

– – inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

– – udzielone pożyczki

– – inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

– w jednostkach stowarzyszonych

– – udziały lub akcje

– – dłużne papiery wartościowe

– – inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

– – udzielone pożyczki

– – inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

– w innych jednostkach:

– – udziały lub akcje

– – dłużne papiery wartościowe

– – inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

– – udzielone pożyczki

– – inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

c) w pozostałych jednostkach, w tym:

– we wspólniku jednostki współzależnej

– – udziały lub akcje

– – dłużne papiery wartościowe

– – inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

– – udzielone pożyczki

– – inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

– w znaczącym inwestorze

– – udziały lub akcje

– – dłużne papiery wartościowe

– – inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

– – udzielone pożyczki

– – inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

– w innych jednostkach

– – udziały lub akcje

– – dłużne papiery wartościowe

– – inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

– – udzielone pożyczki

– – inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

Długoterminowe aktywa finansowe, razem

5.4. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności, w tym:8)

a) wartość firmy jednostek podporządkowanych

– jednostek zależnych

– jednostek współzależnych

– jednostek stowarzyszonych

b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

– jednostek zależnych

– jednostek współzależnych

– jednostek stowarzyszonych

5.5. Zmiana stanu wartości firmy – jednostki zależne9)

a) wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy na początek okresu

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

h) wartość firmy netto na koniec okresu

5.6. Zmiana stanu wartości firmy – jednostki współzależne10)

a) wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy na początek okresu

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

h) wartość firmy netto na koniec okresu

5.7. Zmiana stanu wartości firmy – jednostki stowarzyszone11)

a) wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy na początek okresu

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

h) wartość firmy netto na koniec okresu

5.8. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy – jednostki zależne12)

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

5.9. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne13)

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

5.10. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy – jednostki stowarzyszone14)

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

5.11. Długoterminowe aktywa finansowe*)

a) w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją

– udziały lub akcje

– dłużne papiery wartościowe

– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

– udzielone pożyczki

– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

– udziały lub akcje

– dłużne papiery wartościowe

– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

– udzielone pożyczki

– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

c) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

– udziały lub akcje

– dłużne papiery wartościowe

– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

– udzielone pożyczki

– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

d) w pozostałych jednostkach

– udziały lub akcje

– dłużne papiery wartościowe

– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

– udzielone pożyczki

– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

Długoterminowe aktywa finansowe, razem

5.12. Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych)

a) stan na początek okresu

...

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) stan na koniec okresu

...

5.13. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych

a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

b) siedziba

c) przedmiot przedsiębiorstwa

d) charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)

e) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną

f) data objęcia kontroli/współkontroli/uzyskania znaczącego wpływu

g) wartość udziałów (akcji) według ceny nabycia

h) korekty aktualizujące wartość (razem)

i) wartość bilansowa udziałów (akcji)

j) procent posiadanego kapitału zakładowego

k) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

l) wskazanie, innej niż określona pod lit. j lub k, podstawy kontroli/współkontroli/znaczącego wpływu

m) kapitał własny jednostki, w tym:

– kapitał zakładowy

– kapitał zapasowy

– pozostały kapitał własny, w tym:

– zysk (strata) z lat ubiegłych

– zysk (strata) netto

n) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:

– zobowiązania długoterminowe

– zobowiązania krótkoterminowe

o) należności jednostki:

– należności długoterminowe

– należności krótkoterminowe

p) aktywa jednostki, razem

q) przychody ze sprzedaży

r) nieopłacona przez emitenta wartość udziałów (akcji) w jednostce

s) otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

5.14. Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach15)

a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

b) siedziba

c) przedmiot przedsiębiorstwa

d) wartość bilansowa udziałów (akcji)

e) kapitał własny jednostki, w tym:

– kapitał zakładowy

f) procent posiadanego kapitału zakładowego

g) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

h) nieopłacona przez emitenta wartość udziałów (akcji)

i) otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

5.15. Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

5.16. Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności)

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (za okres)

– wartość na początek okresu

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (za okres)

– wartość na początek okresu

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (za okres)

– wartość na początek okresu

– wartość według cen nabycia

...

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (za okres)

– wartość na początek okresu

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (za okres)

– wartość na początek okresu

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (za okres)

– wartość na początek okresu

– wartość według cen nabycia

...

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (za okres)

– wartość na początek okresu

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (za okres)

– wartość na początek okresu

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (za okres)

– wartość na początek okresu

– wartość według cen nabycia

...

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

a) udziały i akcje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (za okres)

– wartość na początek okresu

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (za okres)

– wartość na początek okresu

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (za okres)

– wartość na początek okresu

– wartość według cen nabycia

...

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

5.17. Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Udzielone pożyczki długoterminowe, razem

5.18. Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju)

...

Inne inwestycje długoterminowe, razem

5.19. Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych)

a) stan na początek okresu

...

b) zwiększenia (z tytułu)

....

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) stan na koniec okresu

...

5.20. Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

....

Inne inwestycje długoterminowe, razem


8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

15) Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji „inne”, o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta.

Nota 6 – do poz. I. 6. aktywów

6.1. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

a) odniesionych na wynik finansowy

...

b) odniesionych na kapitał własny

...

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

...

2. Zwiększenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

...

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

...

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

3. Zmniejszenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

...

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

...

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:

a) odniesionych na wynik finansowy

...

b) odniesionych na kapitał własny

...

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

...

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:

– powstania różnic przejściowych

– zmiany stawek podatkowych

– nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

– powstania straty podatkowej

– nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:

– odwrócenia się różnic przejściowych

– zmiany stawek podatkowych

– odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

– wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie do ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:

– kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu

– datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

– stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

...

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

...

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

Nota 7 – do poz. II. 1. aktywów

Zapasy

a) materiały

b) półprodukty i produkty w toku

c) produkty gotowe

d) towary

e) zaliczki na dostawy i usługi

Zapasy, razem

Nota 8 – do poz. II. 2. aktywów

8.1. Należności krótkoterminowe

a) od jednostek powiązanych

– z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

– – do 12 miesięcy

– – powyżej 12 miesięcy

– inne

– dochodzone na drodze sądowej

b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

– z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

– – do 12 miesięcy

– – powyżej 12 miesięcy

– inne

– dochodzone na drodze sądowej

c) należności od pozostałych jednostek

– z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

– – do 12 miesięcy

– – powyżej 12 miesięcy

– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

– inne

– dochodzone na drodze sądowej

Należności krótkoterminowe netto, razem

d) odpisy aktualizujące wartość należności

Należności krótkoterminowe brutto, razem

8.1.1. Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, w tym od:

– jednostek zależnych

– jednostki dominującej

b) inne, w tym od:

– jednostek zależnych

– jednostki dominującej

c) dochodzone na drodze sądowej, w tym od:

– jednostek zależnych

– jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem

d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem

8.1.2. Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, w tym od:

– jednostek współzależnych

– jednostek stowarzyszonych

– innych jednostek

b) inne, w tym od:

– jednostek współzależnych

– jednostek stowarzyszonych

– innych jednostek

c) dochodzone na drodze sądowej, w tym od:

– jednostek współzależnych

– jednostek stowarzyszonych

– innych jednostek

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem

d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem

8.1.3. Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek

a) z tytułu dostaw i usług, w tym od:

– wspólnika jednostki współzależnej

– znaczącego inwestora

– innych jednostek

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

c) inne, w tym od:

– wspólnika jednostki współzależnej

– znaczącego inwestora

– innych jednostek

d) dochodzone na drodze sądowej, w tym od:

– wspólnika jednostki współzależnej

– znaczącego inwestora

– innych jednostek

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem

e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem

8.2. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu

8.3. Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Należności krótkoterminowe, razem

8.4. Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) – o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

a) do 1 miesiąca

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku

e) powyżej 1 roku

f) należności przeterminowane

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

8.4.1. Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) – z podziałem na należności niespłacone w okresie:

a) do 1 miesiąca

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku

e) powyżej 1 roku

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)

Nota 9 – do poz. II. 2. i I. 4. aktywów

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i niewykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

Nota 10 – do poz. II. 3. aktywów

10.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach zależnych

– udziały lub akcje

– należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

– dłużne papiery wartościowe

– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

– udzielone pożyczki

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

b) w jednostkach współzależnych

– udziały lub akcje

– należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

– dłużne papiery wartościowe

– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

– udzielone pożyczki

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

c) w jednostkach stowarzyszonych

– udziały lub akcje

– należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

– dłużne papiery wartościowe

– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

– udzielone pożyczki

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

d) w znaczącym inwestorze

– udziały lub akcje

– należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

– dłużne papiery wartościowe

– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

– udzielone pożyczki

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

e) we wspólniku jednostki współzależnej

– udziały lub akcje

– należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

– dłużne papiery wartościowe

– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

– udzielone pożyczki

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

f) w jednostce dominującej

– udziały lub akcje

– należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

– dłużne papiery wartościowe

– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

– udzielone pożyczki

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

g) w pozostałych jednostkach

– udziały lub akcje

– należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

– dłużne papiery wartościowe

– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

– udzielone pożyczki

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach

– inne środki pieniężne

– inne aktywa pieniężne

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

10.2. Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

10.3. Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności)

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

...

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

...

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

...

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

a) udziały i akcje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

...

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

10.4. Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem

10.5. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem

10.6. Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju)

...

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

10.7. Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

Nota 11 – do poz. II. 4. aktywów

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

– stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

...

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

...

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem

Nota 12 – do poz. IV. aktywów

12.1. Akcje (udziały) własne

a) liczba

b) wartość wg ceny nabycia

c) wartość bilansowa

d) cel nabycia

e) przeznaczenie

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

12.2. Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

a) nazwa (firma) jednostki, siedziba

b) liczba

c) wartość wg ceny nabycia

d) wartość bilansowa

Nota 13 – do aktywów

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych/odwróconych jest istotna, należy ujawnić:

a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie

b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów

c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Nota 14 – do poz. I. 1. pasywów

Kapitał zakładowy (struktura)16)

a) wartość nominalna jednej akcji

b) seria/emisja

c) rodzaj akcji

d) rodzaj uprzywilejowania akcji

e) rodzaj ograniczenia praw do akcji

f) liczba akcji

g) wartość serii/emisji wg wartości nominalnej

h) sposób pokrycia kapitału

i) data rejestracji

j) prawo do dywidendy (od daty)

k) liczba akcji, razem

Kapitał zakładowy, razem

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:

– liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji

– zmianach wartości nominalnej akcji

– zmianach praw z akcji

oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacje o ich udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu


16) Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego.

Nota 15 – do poz. I. 2. pasywów

Kapitał zapasowy

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

b) utworzony ustawowo

c) utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość

d) z dopłat akcjonariuszy/wspólników

e) inny (wg rodzaju)

...

Kapitał zapasowy, razem

Nota 16 – do poz. I. 3. pasywów

Kapitał z aktualizacji wyceny

a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej

b) z tytułu zysków/strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym:

– z wyceny instrumentów zabezpieczających

c) z tytułu podatku odroczonego

d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

e) inny (wg rodzaju)

...

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

Nota 17 – do poz. I. 4. pasywów

Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)

a) utworzony zgodnie z statutem/umową

b) na akcje (udziały) własne

...

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

Nota 18 – do poz. I.8. pasywów

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)

...

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

Nota 19 – do poz. II pasywów*)

Zmiana stanu kapitałów mniejszości

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu

Nota 20 – do poz. III pasywów*)

20.1. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

a) ujemna wartość firmy

– jednostki zależne

b) ujemna wartość firmy

– jednostki współzależne

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem

20.2. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy – jednostki zależne

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

20.3. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu jej ustalenia, wyjaśnieniem okresu jej odpisywania, wysokości dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych oraz korekt z tytułu sprzedaży części udziałów, do których była ona przypisana

Nota 21 – do poz. IV. 1. pasywów

21.1. Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

a) odniesionej na wynik finansowy

...

b) odniesionej na kapitał własny

...

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

...

2. Zwiększenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)

...

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

3. Zmniejszenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem

a) odniesionej na wynik finansowy

...

b) odniesionej na kapitał własny

...

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

...

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:

– powstania różnic przejściowych

– zmiany stawek podatkowych

– nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:

– odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)

– zmiany stawek podatkowych

– rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie do dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:

– kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu

– datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych

– łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

21.2. Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów)

a) stan na początek okresu

...

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) wykorzystanie (z tytułu)

...

d) rozwiązanie (z tytułu)

...

e) stan na koniec okresu

...

21.3. Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów)

a) stan na początek okresu

...

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) wykorzystanie (z tytułu)

...

d) rozwiązanie (z tytułu)

...

e) stan na koniec okresu

...

21.4. Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)

a) stan na początek okresu

...

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) wykorzystanie (z tytułu)

...

d) rozwiązanie (z tytułu)

...

e) stan na koniec okresu

...

21.5. Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów)

a) stan na początek okresu

...

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) wykorzystanie (z tytułu)

...

d) rozwiązanie (z tytułu)

...

e) stan na koniec okresu

...

Nota 22 – do poz. IV. 2. pasywów

22.1. Zobowiązania długoterminowe:

a) wobec jednostek powiązanych, w tym:

– wobec jednostek zależnych

– – kredyty i pożyczki

– – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– – inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– – umowy leasingu finansowego

– – zobowiązania wekslowe

– – inne (wg rodzaju)

...

– wobec jednostki dominującej

– – kredyty i pożyczki

– – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– – inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– – umowy leasingu finansowego

– – zobowiązania wekslowe

– – inne (wg rodzaju)

...

b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

– wobec jednostek współzależnych

– – kredyty i pożyczki

– – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– – inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– – umowy leasingu finansowego

– – zobowiązania wekslowe

– – inne (wg rodzaju)

...

– wobec jednostek stowarzyszonych

– – kredyty i pożyczki

– – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– – inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– – umowy leasingu finansowego

– – zobowiązania wekslowe

– – inne (wg rodzaju)

...

– wobec innych jednostek

– – kredyty i pożyczki

– – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– – inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– – umowy leasingu finansowego

– – zobowiązania wekslowe

– – inne (wg rodzaju)

...

c) wobec pozostałych jednostek, w tym:

– wobec wspólnika jednostki współzależnej

– – kredyty i pożyczki

– – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– – inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– – umowy leasingu finansowego

– – zobowiązania wekslowe

– – inne (wg rodzaju)

...

– wobec znaczącego inwestora

– – kredyty i pożyczki

– – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– – inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– – umowy leasingu finansowego

– – zobowiązania wekslowe

– – inne (wg rodzaju)

...

– wobec innych jednostek

– – kredyty i pożyczki

– – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– – inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– – umowy leasingu finansowego

– – zobowiązania wekslowe

– – inne (wg rodzaju)

...

Zobowiązania długoterminowe, razem

22.2. Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe, razem

22.3. Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Zobowiązania długoterminowe, razem

22.4. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

b) siedziba

c) kwota kredytu/pożyczki wg umowy17)

d) kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty18)

e) warunki oprocentowania

f) termin spłaty

g) zabezpieczenia

h) inne


17), 18) W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł.

22.5. Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

a) dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju

b) wartość nominalna

c) warunki oprocentowania

d) termin wykupu

e) gwarancje/zabezpieczenia

f) dodatkowe prawa

g) rynek notowań

h) inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

Nota 23 – do poz. IV. 3. pasywów

23.1. Zobowiązania krótkoterminowe

a) wobec jednostek powiązanych, w tym:

– wobec jednostek zależnych

– – kredyty i pożyczki, w tym:

– – – długoterminowe w okresie spłaty

– – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– – z tytułu dywidend

– – inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– – z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

– – – do 12 miesięcy

– – – powyżej 12 miesięcy

– – zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

– – zobowiązania wekslowe

– – inne (wg rodzaju)

...

– wobec jednostki dominującej

– – kredyty i pożyczki, w tym:

– – – długoterminowe w okresie spłaty

– – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– – z tytułu dywidend

– – inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– – z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

– – – do 12 miesięcy

– – – powyżej 12 miesięcy

– – zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

– – zobowiązania wekslowe

– – inne (wg rodzaju)

...

b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

– wobec jednostek współzależnych

– – kredyty i pożyczki, w tym:

– – – długoterminowe w okresie spłaty

– – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– – z tytułu dywidend

– – inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– – z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

– – – do 12 miesięcy

– – – powyżej 12 miesięcy

– – zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

– – zobowiązania wekslowe

– – inne (wg rodzaju)

...

– wobec jednostek stowarzyszonych

– – kredyty i pożyczki, w tym:

– – – długoterminowe w okresie spłaty

– – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– – z tytułu dywidend

– – inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– – z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

– – – do 12 miesięcy

– – – powyżej 12 miesięcy

– – zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

– – zobowiązania wekslowe

– – inne (wg rodzaju)

...

– wobec innych jednostek

– – kredyty i pożyczki, w tym:

– – – długoterminowe w okresie spłaty

– – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– – z tytułu dywidend

– – inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– – z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

– – – do 12 miesięcy

– – – powyżej 12 miesięcy

– – zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

– – zobowiązania wekslowe

– – inne (wg rodzaju)

...

c) wobec pozostałych jednostek, w tym:

– wobec wspólnika jednostki współzależnej

– – kredyty i pożyczki, w tym:

– – – długoterminowe w okresie spłaty

– – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– – z tytułu dywidend

– – inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– – z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

– – – do 12 miesięcy

– – – powyżej 12 miesięcy

– – zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

– – zobowiązania wekslowe

– – inne (wg rodzaju)

...

– wobec znaczącego inwestora

– – kredyty i pożyczki, w tym:

– – – długoterminowe w okresie spłaty

– – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– – z tytułu dywidend

– – inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– – z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

– – – do 12 miesięcy

– – – powyżej 12 miesięcy

– – zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

– – zobowiązania wekslowe

– – inne (wg rodzaju)

...

– wobec innych jednostek

– – kredyty i pożyczki, w tym:

– – – długoterminowe w okresie spłaty

– – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– – z tytułu dywidend

– – inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– – z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

– – – do 12 miesięcy

– – – powyżej 12 miesięcy

– – zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

– – zobowiązania wekslowe

– – z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

– – z tytułu wynagrodzeń

– – inne (wg tytułów)

...

d) fundusze specjalne (wg tytułów)

...

Zobowiązania krótkoterminowe, razem

23.2. Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)

a) walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Zobowiązania krótkoterminowe, razem

23.3. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

a) nazwa (firma) jednostki

b) siedziba

c) kwota kredytu/pożyczki wg umowy19)

d) kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty20)

e) warunki oprocentowania

f) termin spłaty

g) zabezpieczenia

h) inne


19), 20) W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł.

23.4. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

a) dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju

b) wartość nominalna

c) warunki oprocentowania

d) termin wykupu

e) gwarancje/zabezpieczenia

f) dodatkowe prawa

g) inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

Nota 24 – do poz. IV. 4. pasywów

24.1. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

24.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

– długoterminowe (wg tytułów)

...

– krótkoterminowe (wg tytułów)

...

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów

– długoterminowe (wg tytułów)

...

– krótkoterminowe (wg tytułów)

...

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

Nota 25

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Noty objaśniające do pozycji pozabilansowych

Nota 26

26.1. Należności warunkowe (z tytułu)

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń

– od jednostek powiązanych, w tym:

– – od jednostek zależnych

– – od jednostki dominującej

– od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

– – od jednostek współzależnych

– – od jednostek stowarzyszonych

– – od innych jednostek

– od pozostałych jednostek, w tym:

– – od wspólnika jednostki współzależnej

– – od znaczącego inwestora

– – od innych jednostek

b) pozostałe (z tytułu)

...

– od jednostek powiązanych, w tym:

– – od jednostek zależnych

– – od jednostki dominującej

– od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

– – od jednostek współzależnych

– – od jednostek stowarzyszonych

– – od innych jednostek

– od pozostałych jednostek, w tym:

– – od wspólnika jednostki współzależnej

– – od znaczącego inwestora

– – od innych jednostek

...

Należności warunkowe, razem

26.2. Zobowiązania warunkowe (z tytułu)

a) udzielonych gwarancji i poręczeń

– na rzecz jednostek powiązanych, w tym:

– – na rzecz jednostek zależnych

– – na rzecz jednostki dominującej

– na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

– – na rzecz jednostek współzależnych

– – na rzecz jednostek stowarzyszonych

– – na rzecz innych jednostek

– na rzecz pozostałych jednostek, w tym:

– – na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

– – na rzecz znaczącego inwestora

– – na rzecz innych jednostek

b) pozostałe (z tytułu)

...

– na rzecz jednostek powiązanych, w tym:

– – na rzecz jednostek zależnych

– – na rzecz jednostki dominującej

– na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

– – na rzecz jednostek współzależnych

– – na rzecz jednostek stowarzyszonych

– – na rzecz innych jednostek

– na rzecz pozostałych jednostek, w tym:

– – na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

– – na rzecz znaczącego inwestora

– – na rzecz innych jednostek

...

Zobowiązania warunkowe, razem

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

Noty objaśniające do rachunku zysków i strat/skonsolidowanego rachunku zysków i strat

Nota 27 – do poz. I. 1.

27.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)

...

– od jednostek powiązanych, w tym:

– – od jednostek zależnych

– od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

– – od jednostek współzależnych

– – od jednostek stowarzyszonych

– – od innych jednostek

– od pozostałych jednostek

...

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem

– od jednostek powiązanych, w tym:

– – od jednostek zależnych

– od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

– – od jednostek współzależnych

– – od jednostek stowarzyszonych

– – od innych jednostek

– od pozostałych jednostek

27.2. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna)

a) kraj

– od jednostek powiązanych, w tym:

– – od jednostek zależnych

– od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

– – od jednostek współzależnych

– – od jednostek stowarzyszonych

– – od innych jednostek

– od pozostałych jednostek

...

b) eksport

– od jednostek powiązanych, w tym:

– – od jednostek zależnych

– od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

– – od jednostek współzależnych

– – od jednostek stowarzyszonych

– – od innych jednostek

– od pozostałych jednostek

...

– od jednostek powiązanych, w tym:

– – od jednostek zależnych

– od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

– – od jednostek współzależnych

– – od jednostek stowarzyszonych

– – od innych jednostek

– od pozostałych jednostek

...

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem

– od jednostek powiązanych, w tym:

– – od jednostek zależnych

– od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

– – od jednostek współzależnych

– – od jednostek stowarzyszonych

– – od innych jednostek

– od pozostałych jednostek

Nota 28 – do poz. I. 2.

28.1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)

...

– od jednostek powiązanych, w tym:

– – od jednostek zależnych

– od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

– – od jednostek współzależnych

– – od jednostek stowarzyszonych

– – od innych jednostek

– od pozostałych jednostek

...

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem

– od jednostek powiązanych, w tym:

– – od jednostek zależnych

– od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

– – od jednostek współzależnych

– – od jednostek stowarzyszonych

– – od innych jednostek

– od pozostałych jednostek

28.2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna)

a) kraj

– od jednostek powiązanych, w tym:

– – od jednostek zależnych

– od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

– – od jednostek współzależnych

– – od jednostek stowarzyszonych

– – od innych jednostek

– od pozostałych jednostek

...

b) eksport

– od jednostek powiązanych, w tym:

– – od jednostek zależnych

– od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

– – od jednostek współzależnych

– – od jednostek stowarzyszonych

– – od innych jednostek

– od pozostałych jednostek

...

– od jednostek powiązanych w tym:

– – od jednostek zależnych

– od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

– – od jednostek współzależnych

– – od jednostek stowarzyszonych

– – od innych jednostek

– od pozostałych jednostek

...

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem

– od jednostek powiązanych, w tym:

– – od jednostek zależnych

– od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

– – od jednostek współzależnych

– – od jednostek stowarzyszonych

– – od innych jednostek

– od pozostałych jednostek

Nota 29 – do poz. II.1., poz. IV i poz. V

Koszty według rodzaju

a) amortyzacja

b) zużycie materiałów i energii

c) usługi obce

d) podatki i opłaty

e) wynagrodzenia

f) ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym emerytalne

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)

...

Koszty według rodzaju, razem

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Nota 30 – do poz. VII.4.

Inne przychody operacyjne

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)

...

b) pozostałe, w tym:

...

Inne przychody operacyjne, razem

Nota 31 – do poz. VIII.3.

Inne koszty operacyjne

a) utworzone rezerwy (z tytułu)

...

b) pozostałe, w tym:

...

Inne koszty operacyjne, razem

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

Nota 32 – do poz. X

32.1. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach

a) od jednostek powiązanych, w tym:

– od jednostek zależnych

– od jednostki dominującej

b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

– od jednostek współzależnych

– od jednostek stowarzyszonych

– od innych jednostek

c) od pozostałych jednostek, w tym:

– od wspólnika jednostki współzależnej

– od znaczącego inwestora

– od innych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

32.2. Przychody finansowe z tytułu odsetek

a) z tytułu udzielonych pożyczek

– od jednostek powiązanych, w tym:

– – od jednostek zależnych

– – od jednostki dominującej

– od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

– – od jednostek współzależnych

– – od jednostek stowarzyszonych

– – od innych jednostek

– od pozostałych jednostek, w tym:

– – od wspólnika jednostki współzależnej

– – od znaczącego inwestora

– – od innych jednostek

b) pozostałe odsetki

– od jednostek powiązanych, w tym:

– – od jednostek zależnych

– – od jednostki dominującej

– od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

– – od jednostek współzależnych

– – od jednostek stowarzyszonych

– – od innych jednostek

– od pozostałych jednostek, w tym:

– – od wspólnika jednostki współzależnej

– – od znaczącego inwestora

– – od innych jednostek

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem

32.3. Inne przychody finansowe

a) dodatnie różnice kursowe

– zrealizowane

– niezrealizowane

b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)

...

c) pozostałe, w tym:

...

Inne przychody finansowe, razem

Nota 33 – do poz. XI

33.1. Koszty finansowe z tytułu odsetek

a) od kredytów i pożyczek

– dla jednostek powiązanych, w tym:

– – dla jednostek zależnych

– – dla jednostki dominującej

– dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

– – dla jednostek współzależnych

– – dla jednostek stowarzyszonych

– – dla innych jednostek

– dla pozostałych jednostek, w tym:

– – dla wspólnika jednostki współzależnej

– – dla znaczącego inwestora

– – dla innych jednostek

b) pozostałe odsetki

– dla jednostek powiązanych, w tym:

– – dla jednostek zależnych

– – dla jednostki dominującej

– dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

– – dla jednostek współzależnych

– – dla jednostek stowarzyszonych

– – dla innych jednostek

– dla pozostałych jednostek, w tym:

– – dla wspólnika jednostki współzależnej

– – dla znaczącego inwestora

– – dla innych jednostek

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem

33.2. Inne koszty finansowe

a) ujemne różnice kursowe, w tym:

– zrealizowane

– niezrealizowane

b) utworzone rezerwy (z tytułu)

...

c) pozostałe, w tym:

...

Inne koszty finansowe, razem

Nota 34 – do poz. XII

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych*)

a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji

– w jednostkach zależnych

– w jednostkach współzależnych

– w jednostkach stowarzyszonych

b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji

– w jednostkach zależnych

– w jednostkach współzależnych

– w jednostkach stowarzyszonych

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, to informacje powyższe należy przedstawić w sprawozdaniu finansowym

Nota 35 – do poz. XV21)

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym:

– odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

– odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

– odpis różnicy w wycenie aktywów netto


21) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

Nota 36 – do poz. XVII

36.1. Podatek dochodowy bieżący

1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany*))

2. Korekty konsolidacyjne*)

3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)

...

4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

5. Podatek dochodowy według stawki .... %

6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku

7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:

– wykazany w rachunku zysków i strat

– dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

– dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

36.2. Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat:

– zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych

– zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

– zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

– zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

– inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

...

Podatek dochodowy odroczony, razem

Dodatkowo należy ujawnić łączną kwotę podatku odroczonego:

– ujętego w kapitale własnym

– ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy22)


22) Dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia.

Odnośnie do podatku dochodowego, wykazanego w rachunku zysków i strat należy ujawnić podatek dochodowy dotyczący:

– działalności zaniechanej

– wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W odniesieniu do skonsolidowanego rachunku zysków i strat, należy podać informacje o podatku dochodowym w przekroju jednostek objętych konsolidacją, z uwzględnieniem różnic pomiędzy podatkiem naliczonym do skonsolidowanego rachunku zysków i strat w danym okresie a tymi, które naliczono w okresach poprzednich, oraz o wysokości podatku naliczonego w tych okresach, pod warunkiem, że różnica ta jest znacząca z punktu widzenia przyszłego opodatkowania

Nota 37 – do poz. XVIII

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:

...

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Nota 38 – do poz. XX

Należy również przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego – propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Zysk (strata) netto*)

a) zysk (strata) netto jednostki dominującej

b) zyski (straty) netto jednostek zależnych

c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych

d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych

e) korekty konsolidacyjne

Zysk (strata) netto

Nota 39

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu


*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych/skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych/skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych/skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych/skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych „Pozostałe korekty”, „Pozostałe wpływy” i „Pozostałe wydatki”, należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych/skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Sprawozdawczość według segmentów

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy podać informacje o segmentach zgodnie z wymogami MSR

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych

1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:

a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

c) pożyczki udzielone i należności własne

d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

– przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić:

a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:

– zakres i charakter instrumentu

– cel nabywania lub wystawiania instrumentu – np. zabezpieczenie

– kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności

– sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych

– termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu

– możliwości wcześniejszego rozliczenia – okres lub dzień – jeśli istnieją

– cenę lub przedział cen realizacji instrumentu

– możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów

– ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności

– dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone

– ww. informacje również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony

– inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi

– rodzaj ryzyka związanego z instrumentem

– sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego

e) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu:

– skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym:

– – zyski lub straty z okresowej wyceny

– – kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości

– – zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży

– – kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego

– – kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności

– – kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych

– okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem:

– – zmian w przepływach pieniężnych

– – udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych

– ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

f) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

g) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:

– wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości

– efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

h) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:

– szacowanej maksymalnej kwocie straty, na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia

– koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie do aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej, należy zamieścić:

a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej – wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:

a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi, jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych, albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie do dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:

– do 3 miesięcy

– powyżej 3 do 12 miesięcy

– powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie do dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie do zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane z zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:

– do 3 miesięcy

– powyżej 3 do 12 miesięcy

– powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:

a) opis rodzaju zabezpieczeń

b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą

c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:

a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania

b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających

c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:

a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny

b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych

c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej, należy podać:

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym

c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń, a w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy także dokonać podziału zobowiązań warunkowych z wyodrębnieniem tych udzielonych na rzecz jednostek podporządkowanych, nieobjętych konsolidacją, niewycenianych metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, oraz jednostek podporządkowanych objętych konsolidacją, wycenianych metodą praw własności lub metodą proporcjonalną

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter

12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:

a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach

b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji

c) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia

b) procentowym udziale

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych

f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe; w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego – informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupie kapitałowej emitenta, z podziałem na grupy zawodowe

16. W rocznym sprawozdaniu finansowym oraz rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym – informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor – oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

18. W sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym – informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:

a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa

b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

– badanie sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego

– inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego

– usługi doradztwa podatkowego

– pozostałe usługi

c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym/skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym/skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

22. Informacje o relacjach pomiędzy prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

23. Sprawozdanie finansowe/skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat/skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego – jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym/skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i danych porównywalnych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi/skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi

25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe/skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności

28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe/skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):

a) w przypadku rozliczenia metodą nabycia – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji, lub

b) w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych – metody praw własności – należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

30.1. W przypadku gdy dzień bilansowy, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostki podporządkowanej, wyprzedza dzień bilansowy, na który sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie więcej jednak niż o trzy miesiące, podaje się istotne zdarzenia dotyczące zmian stanu aktywów, pasywów oraz zysków i strat tej jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły w okresie pomiędzy dniem bilansowym, na który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a dniem bilansowym jednostki podporządkowanej

30.2. Informacje o korektach oraz wielkości poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, dla których przyjęto odmienne metody i zasady wyceny, w przypadku dokonywania odpowiednich przekształceń sprawozdania finansowego jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym do metod i zasad przyjętych przez jednostkę dominującą, a w przypadku odstąpienia od dokonywania przekształceń – uzasadnienie odstąpienia

31. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

32. Jeżeli emitent sporządzający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wyłącza na podstawie odrębnych przepisów jednostkę podporządkowaną z obowiązku objęcia konsolidacją, metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, w dodatkowej nocie objaśniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną wraz z danymi uzasadniającymi wyłączenia, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

33. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama