REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 860

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 25 maja 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, z 2015 r. poz. 978, 1260 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – rozumie się przez to ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);”,

b) pkt 9b otrzymuje brzmienie:

„9b) rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. poz. 880 oraz z 2015 r. poz. 1832);”,

c) po pkt 9b dodaje się pkt 9c w brzmieniu:

„9c) rozporządzeniu 1893/2006 – rozumie się przez to rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.);”,

d) uchyla się pkt 18,

e) po pkt 20 dodaje się pkt 20a i 20b w brzmieniu:

„20a) emitencie działającym w przemyśle wydobywczym – rozumie się przez to:

a) jednostkę działającą w przemyśle wydobywczym, o której mowa w art. 63e pkt 1 ustawy o rachunkowości – w przypadku emitenta z siedzibą lub miejscem sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) jednostkę prowadzącą działalność określoną na podstawie obowiązującej w państwie siedziby emitenta klasyfikacji działalności gospodarczej, odpowiadającej rodzajom działalności gospodarczej wymienionym w sekcji B działy 05–08 załącznika I do rozporządzenia 1893/2006 – w przypadku emitenta z siedzibą lub miejscem sprawowania zarządu w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska;

20b) emitencie zajmującym się wyrębem lasów pierwotnych – rozumie się przez to:

a) jednostkę zajmującą się wyrębem lasów pierwotnych, o której mowa w art. 63e pkt 2 ustawy o rachunkowości – w przypadku emitenta z siedzibą lub miejscem sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) jednostkę prowadzącą działalność określoną na podstawie obowiązującej w państwie siedziby emitenta klasyfikacji działalności gospodarczej, odpowiadającej rodzajom działalności gospodarczej wymienionym w sekcji A w dziale 02, w grupie 02.2 załącznika I do rozporządzenia 1893/2006, na obszarze lasu pierwotnego w rozumieniu art. 63e pkt 3 ustawy o rachunkowości – w przypadku emitenta z siedzibą lub miejscem sprawowania zarządu w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska;”,

f) uchyla się pkt 26,

g) pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32) podmiocie powiązanym – rozumie się przez to podmiot powiązany w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 29, str. 609, z późn. zm.), a w przypadku emitenta będącego funduszem – jednostkę powiązaną z towarzystwem funduszy inwestycyjnych zarządzającym emitentem;”,

h) pkt 35 otrzymuje brzmienie:

„35) raporcie okresowym – rozumie się przez to przekazywane przez emitenta informacje okresowe, w tym sprawozdanie i skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej sporządzone w określonej formie i ujawniające dane zgodnie z przepisami rozporządzenia;”,

i) w pkt 39 uchyla się lit. c;

2) w § 5 w ust. 1 pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, w przypadku gdy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub w razie stwierdzenia, że przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku dłużnika są obciążone jakakolwiek formą zastawu lub hipoteki, a pozostały jego majątek nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania, ogłoszeniu upadłości, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości na postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, zmianie postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego na postanowienie o ogłoszenie upadłości, odrzuceniu wniosku o ogłoszenie upadłości, umorzeniu postępowania upadłościowego, uchyleniu postępowania upadłościowego, złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego, odmowie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, zatwierdzeniu układu, odmowie zatwierdzenia układu, uchyleniu układu, umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, umorzeniu prowadzonej przeciwko emitentowi egzekucji sądowej lub administracyjnej z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy większej od kosztów postępowania egzekucyjnego, otwarciu postępowania likwidacyjnego oraz zakończeniu postępowania upadłościowego – w odniesieniu do emitenta lub jednostki od niego zależnej,”;

3) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku konieczności dokonania korekty dotyczącej zawartego w raporcie rocznym lub skonsolidowanym raporcie rocznym sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które zostało zatwierdzone przez organ zatwierdzający, emitent przekazuje do publicznej wiadomości wyłącznie raport bieżący informujący o przedmiocie i charakterze korekty.”;

4) w § 25 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) określenie organu, który dokonał wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wraz ze wskazaniem, że nastąpiło to zgodnie z obowiązującymi przepisami;”;

5) w § 30:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku ogłoszenia upadłości – wskazanie sądu, który ogłosił upadłość, wraz ze wskazaniem daty wydania postanowienia, daty jego uprawomocnienia oraz sędziego-komisarza i syndyka masy upadłości;”,

b) uchyla się pkt 4,

c) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) w przypadku zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości na postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego – wskazanie podstaw zmiany tego postanowienia oraz daty jego wydania;

6) w przypadku zmiany postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego na postanowienie o ogłoszeniu upadłości – wskazanie podstaw zmiany tego postanowienia oraz daty jego wydania;”,

d) pkt 10–12 otrzymują brzmienie:

„10) w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego – wskazanie formy wnioskowanego postępowania restrukturyzacyjnego oraz sądu, do którego został złożony wniosek restrukturyzacyjny, oraz daty jego złożenia;

11) w przypadku odmowy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego – wskazanie przyczyn wydania postanowienia, daty jego wydania oraz uprawomocnienia;

12) w przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego – wskazanie sądu, który zatwierdził otwarcie, daty wydania postanowienia, daty jego uprawomocnienia oraz sędziego-komisarza, nadzorcy sądowego lub zarządcy, jeżeli zostali ustanowieni, wskazanie głównych elementów postępowania restrukturyzacyjnego;”,

e) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) w przypadku umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego – wskazanie daty wydania postanowienia przez sąd oraz daty uprawomocnienia, a także przyczyn jego umorzenia;”;

6) w § 40 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) o ogłoszeniu upadłości lub otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego – w przypadku emitenta będącego spółką akcyjną lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością;”;

7) w § 42 w ust. 1 pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30) zajściu zdarzenia, które zgodnie z odrębnymi przepisami jest przesłanką rozwiązania funduszu, umorzeniu prowadzonej przeciwko emitentowi egzekucji sądowej lub administracyjnej z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy większej od kosztów postępowania egzekucyjnego, a w odniesieniu do jednostki zależnej emitenta: złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, w przypadku gdy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub w razie stwierdzenia, że przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku dłużnika są obciążone jakąkolwiek formą zastawu lub hipoteki, a pozostały jego majątek nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania, ogłoszeniu upadłości, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości na postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, zmianie postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego na postanowienie o ogłoszenie upadłości, odrzuceniu wniosku o ogłoszenie upadłości, umorzeniu postępowania upadłościowego, uchyleniu postępowania upadłościowego, złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego, odmowie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, zatwierdzeniu układu, odmowie zatwierdzenia układu, uchyleniu układu, umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, umorzeniu prowadzonej przeciwko jednostce zależnej emitenta egzekucji sądowej lub administracyjnej z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy większej od kosztów postępowania egzekucyjnego, otwarciu postępowania likwidacyjnego oraz zakończeniu postępowania upadłościowego;”;

8) w § 72:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku, o którym mowa w § 42 ust. 1 pkt 30, w odniesieniu do emitenta raport bieżący zawiera:

1) w przypadku zajścia zdarzenia, które jest przesłanką rozwiązania funduszu – wskazanie przesłanki rozwiązania funduszu oraz daty otwarcia likwidacji funduszu;

2) w przypadku umorzenia prowadzonej przeciwko emitentowi egzekucji sądowej lub administracyjnej z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy większej od kosztów postępowania egzekucyjnego – wskazanie organu, który prowadził postępowanie egzekucyjne, wraz ze wskazaniem tytułu do jego wszczęcia.”,

b) w ust. 2:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku ogłoszenia upadłości – wskazanie sądu, który ogłosił upadłość, wraz ze wskazaniem daty wydania postanowienia, daty jego uprawomocnienia oraz sędziego-komisarza i syndyka masy upadłości;”,

– uchyla się pkt 4,

– pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) w przypadku zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości na postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego – wskazanie podstaw zmiany tego postanowienia oraz daty jego wydania;

6) w przypadku zmiany postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego na postanowienie o ogłoszeniu upadłości – wskazanie podstaw zmiany tego postanowienia oraz daty jego wydania;”,

– pkt 10–12 otrzymują brzmienie:

„10) w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego – wskazanie formy wnioskowanego postępowania restrukturyzacyjnego oraz sądu, do którego został złożony wniosek restrukturyzacyjny, oraz daty jego złożenia;

11) w przypadku odmowy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego – wskazanie przyczyn wydania postanowienia, daty jego wydania oraz uprawomocnienia;

12) w przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego – wskazanie sądu, który zatwierdził otwarcie, daty wydania postanowienia, daty jego uprawomocnienia oraz sędziego-komisarza, nadzorcy sądowego lub zarządcy, jeżeli zostali ustanowieni, wskazanie głównych elementów postępowania restrukturyzacyjnego;”,

– pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) w przypadku umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego – wskazanie daty wydania postanowienia przez sąd oraz daty uprawomocnienia, a także przyczyn jego umorzenia;”,

– pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) w przypadku umorzenia prowadzonej przeciwko jednostce zależnej emitenta egzekucji sądowej lub administracyjnej z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy większej od kosztów postępowania egzekucyjnego – wskazanie organu, który prowadził postępowanie egzekucyjne, wraz ze wskazaniem tytułu do jego wszczęcia;”;

9) w § 76 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) określenie organu, który dokonał wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wraz ze wskazaniem, że nastąpiło to zgodnie z obowiązującymi przepisami;”;

10) w § 79:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Emitent będący zakładem ubezpieczeń w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej jest obowiązany dodatkowo do przekazywania, w formie raportu bieżącego, informacji o:

1) wydaniu przez właściwy organ nadzoru decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie jednej lub więcej grup ubezpieczeń;

2) podjęciu przez emitenta będącego zakładem ubezpieczeń działań mających na celu przywrócenie prawidłowych stosunków finansowych polegających na:

a) powiadomieniu właściwego organu nadzoru o stwierdzeniu niezgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności lub istnieniu niebezpieczeństwa wystąpienia takiej niezgodności w ciągu najbliższych trzech miesięcy,

b) przedłożeniu do zatwierdzenia właściwemu organowi nadzoru realistycznego planu naprawczego, o którym mowa w art. 312 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

c) powiadomieniu właściwego organu nadzoru o stwierdzeniu niezgodności z minimalnym wymogiem kapitałowym lub istnieniu niebezpieczeństwa wystąpienia takiej niezgodności w ciągu najbliższych trzech miesięcy,

d) przedłożeniu do zatwierdzenia właściwemu organowi nadzoru krótkoterminowego realistycznego planu finansowego, o którym mowa w art. 313 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

3) podjęciu przez właściwy organ nadzoru, w stosunku do emitenta będącego zakładem ubezpieczeń, działań mających na celu przywrócenie prawidłowych stosunków finansowych, polegających na:

a) wyznaczeniu emitentowi terminów, o których mowa w art. 312 ust. 4–6 i 11 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, na przywrócenie prawidłowych stosunków finansowych,

b) ograniczeniu lub zakazaniu emitentowi swobodnego rozporządzania aktywami, o którym mowa w art. 312 ust. 12 i art. 313 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

c) zakazaniu emitentowi dokonywania wypłat z zysku, o którym mowa w art. 312 ust. 3 i art. 313 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

4) ustanowieniu u emitenta zarządu komisarycznego;

5) zawarciu przez emitenta z innym zakładem ubezpieczeń umowy o przeniesienie portfela ubezpieczeń oraz o zatwierdzeniu tej umowy przez właściwy organ nadzoru.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Emitent, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do przekazywania informacji w zakresie określonym w rozporządzeniu, z wyłączeniem informacji o imionach i nazwiskach albo nazwach (firmach) ubezpieczających, ubezpieczonych, lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, których przekazanie skutkowałoby naruszeniem tajemnicy, o której mowa w art. 35 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.”;

11) w § 79a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Emitent będący zakładem reasekuracji, w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jest obowiązany dodatkowo do przekazywania, w formie raportu bieżącego, informacji o:

1) wydaniu przez właściwy organ nadzoru decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności reasekuracyjnej w zakresie jednego lub obu rodzajów reasekuracji;

2) podjęciu przez emitenta będącego zakładem reasekuracji działań mających na celu przywrócenie prawidłowych stosunków finansowych, polegających na:

a) powiadomieniu właściwego organu nadzoru o stwierdzeniu niezgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności lub istnieniu niebezpieczeństwa wystąpienia takiej niezgodności w ciągu najbliższych trzech miesięcy,

b) przedłożeniu do zatwierdzenia właściwemu organowi nadzoru realistycznego planu naprawczego, o którym mowa w art. 312 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

c) powiadomieniu właściwego organu nadzoru o stwierdzeniu niezgodności z minimalnym wymogiem kapitałowym lub istnieniu niebezpieczeństwa wystąpienia takiej niezgodności w ciągu najbliższych trzech miesięcy,

d) przedłożeniu do zatwierdzenia właściwemu organowi nadzoru krótkoterminowego realistycznego planu finansowego, o którym mowa w art. 313 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

3) podjęciu przez właściwy organ nadzoru, w stosunku do emitenta będącego zakładem reasekuracji, działań w celu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych, polegających na:

a) wyznaczeniu emitentowi terminów, o których mowa w art. 312 ust. 4–6 i 11 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, na przywrócenie prawidłowych stosunków finansowych,

b) ograniczeniu lub zakazaniu emitentowi swobodnego rozporządzania aktywami, o którym mowa w art. 312 ust. 12 i art. 313 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

c) zakazaniu emitentowi dokonywania wypłat z zysku, o którym mowa w art. 312 ust. 3 i art. 313 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

4) ustanowieniu u emitenta zarządu komisarycznego;

5) zawarciu przez emitenta z innym zakładem reasekuracji lub zakładem ubezpieczeń umowy o przeniesienie portfela reasekuracji oraz o zatwierdzeniu tej umowy przez właściwy organ nadzoru.”;

12) w § 82:

a) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Emitent wyłącznie papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 100 000 euro lub w przypadku papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym denominowanych w walucie innej niż euro, o jednostkowej wartości nominalnej stanowiącej w dniu emisji równowartość co najmniej 100 000 euro, ustalonej przy zastosowaniu średnich kursów walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na dzień ustalenia wartości nominalnej tych papierów wartościowych, jest obowiązany do przekazywania raportów okresowych w formie raportów rocznych, zawierających roczne sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z obowiązującymi go przepisami i skonsolidowanych raportów rocznych, zawierających skonsolidowane roczne sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z obowiązującymi go przepisami, chyba że na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych, z zastrzeżeniem ust. 12a.”,

b) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:

„12a. Emitent wyłącznie papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym przed dniem 31 grudnia 2010 r., o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50 000 euro lub w przypadku papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym denominowanych w walucie innej niż euro, o jednostkowej wartości nominalnej stanowiącej w dniu emisji równowartość co najmniej 50 000 euro, ustalonej przy zastosowaniu średnich kursów walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na dzień ustalenia wartości nominalnej tych papierów wartościowych, stosuje wymogi określone w ust. 12.”;

13) po § 82 dodaje się § 82a w brzmieniu:

„§ 82a. 1. Emitent działający w przemyśle wydobywczym lub zajmujący się wyrębem lasów pierwotnych jest obowiązany dodatkowo do przekazywania sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, o którym mowa w art. 63f ustawy o rachunkowości.

2. Emitent, o którym mowa w ust. 1, będący jednostką dominującą jest obowiązany do przekazywania skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, o którym mowa w art. 63g ustawy o rachunkowości.

3. Emitent, o którym mowa w ust. 1, może nie przekazywać sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, jeżeli przekazuje skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

4. Emitent będący jednostką dominującą, którego jednostka zależna jest jednostką działającą w przemyśle wydobywczym lub zajmującą się wyrębem lasów pierwotnych, jest zobowiązany do przekazywania skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej.

5. Emitent, o którym mowa w ust. 1 i ust. 4, z siedzibą w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska sporządza odpowiednio sprawozdanie lub skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami państwa siedziby.”;

14) w § 83:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Emitent będący jednostką dominującą nie jest obowiązany do przekazywania odrębnego raportu kwartalnego, pod warunkiem zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie kwartalnym kwartalnej informacji finansowej, zawierającej, z zastrzeżeniem ust. 2, informacje określone w § 87 ust. 1–3, ust. 4 zdanie pierwsze oraz ust. 9, oraz pod warunkiem przekazania, w formie raportu bieżącego, oświadczenia o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających tę kwartalną informację finansową.”,

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadku raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności emitenta oraz odpowiednio sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności grupy kapitałowej mogą być sporządzone w formie jednego dokumentu.”;

15) w § 84 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Badanie i odpowiednio przegląd sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 1–7, przeprowadza podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.”;

16) w § 87:

a) w ust. 4:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kwotę i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość;”,

– uchyla się pkt 2,

– w pkt 14 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem:”,

b) w ust. 7:

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a) zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta;

1b) wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe;”,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych – również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji;”,

– uchyla się pkt 3,

– w pkt 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem:”,

c) uchyla się ust. 8;

17) w § 89:

a) w ust. 1:

– w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„półroczne skrócone sprawozdanie finansowe obejmujące okres pierwszych sześciu miesięcy roku obrotowego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i poddane przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi, przy czym:”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu albo badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, wraz z informacją, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu albo badania, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu albo opinii o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi;”,

– w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego emitenta odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego, a w przypadku gdy półroczne skrócone sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym, zawierające w szczególności:

a) wskazanie wpływu, w ujęciu ilościowym i jakościowym, przedmiotu zastrzeżenia lub odmowy wydania raportu z przeglądu, a w przypadku gdy półroczne skrócone sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – przedmiotu zastrzeżenia, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii, na półroczne sprawozdania finansowe, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe, z przedstawieniem w każdym przypadku oceny istotności,

b) przedstawienie podjętych lub planowanych przez emitenta działań w związku z zaistniałą sytuacją.”,

b) uchyla się ust. 5;

18) w § 90 w ust. 1:

a) w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące okres pierwszych sześciu miesięcy roku obrotowego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i poddane przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi, przy czym:”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu albo badania półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, wraz z informacją, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu albo badania, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu albo opinii o badanym półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi;”,

c) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego emitenta odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a w przypadku gdy półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zawierające w szczególności:

a) wskazanie wpływu, w ujęciu ilościowym i jakościowym, przedmiotu zastrzeżenia lub odmowy wydania raportu z przeglądu, a w przypadku gdy półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – przedmiotu zastrzeżenia, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii, na półroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe, z przedstawieniem w każdym przypadku oceny istotności,

b) przedstawienie podjętych lub planowanych przez emitenta działań w związku z zaistniałą sytuacją.”;

19) w § 91:

a) w ust. 1:

– w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi:”,

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, wraz z informacją, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi;”,

– w pkt 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zawierającą w odniesieniu do sprawozdania z działalności emitenta opinię wskazującą, czy informacje zawarte w tym sprawozdaniu uwzględniają przepisy rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym, i czy emitent zawarł w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego wszystkie informacje określone w ust. 5 pkt 4 lit. a, b, g, j, k oraz l, a w odniesieniu do informacji określonych w ust. 5 pkt 4 lit. c–f, h oraz i, stwierdzającą, czy są one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym, a także zawierającą oświadczenie tego podmiotu, czy w świetle wiedzy o emitencie i jego otoczeniu uzyskanej podczas badania stwierdził on w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia, a w przypadku ich stwierdzenia wskazującą na czym polegają te zniekształcenia, oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego, przy czym:”,

– w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego emitenta odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym zawierające w szczególności:

a) wskazanie wpływu, w ujęciu ilościowym i jakościowym, przedmiotu zastrzeżenia, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii, na roczne sprawozdania finansowe, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe, z przedstawieniem w każdym przypadku oceny istotności,

b) przedstawienie podjętych lub planowanych przez emitenta działań w związku z zaistniałą sytuacją.”,

b) uchyla się ust. 4,

c) w ust. 5:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność emitenta i sprawozdanie finansowe, w tym na osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym;”,

– w pkt 4 w lit. k średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. l w brzmieniu:

„l) w przypadku emitenta, który w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok przekracza co najmniej dwie z następujących trzech wielkości:

a) 85 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 170 000 000 zł – w przypadku przychodów ze sprzedaży netto za rok obrotowy,

c) 250 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

– opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta w odniesieniu do aspektów takich jak na przykład wiek, płeć lub wykształcenie i doświadczenie zawodowe, celów tej polityki różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli emitent nie stosuje takiej polityki, zawiera w oświadczeniu wyjaśnienie takiej decyzji;”,

d) w ust. 6:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) informacje o transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji – obowiązek uznaje się za spełniony przez wskazanie miejsca zamieszczenia informacji w sprawozdaniu finansowym;”,

– pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7) informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności;

8) informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom powiązanym emitenta;”,

– pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, znaczący inwestor, wspólnik jednostki współzależnej lub odpowiednio jednostka będąca stroną wspólnego ustalenia umownego – oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym – obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym;”,

– po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

„17a) informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym – obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym;”,

– pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) w przypadku spółek kapitałowych – określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów odpowiednio w podmiotach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta (dla każdej osoby oddzielnie);”,

e) w ust. 8:

– uchyla się pkt 6,

– pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) przedstawienie aktualnej i przewidywalnej sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń, dotyczącej stanu pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności dopuszczonymi środkami własnymi oraz minimalnego wymogu kapitałowego dopuszczonymi podstawowymi środkami własnymi, a także struktury sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, rentowności działalności lokacyjnej, wielkości kosztów prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej, wielkości utworzonych na koniec roku obrotowego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości, a w przypadku zakładu ubezpieczeń działu I, do którego pracowniczy fundusz przekazuje składki pracowników zagranicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 i 615), także stanu pokrycia marginesu wypłacalności i kapitału gwarancyjnego środkami własnymi, o których mowa w art. 106jb tej ustawy;

10) przedstawienie aktualnej i przewidywalnej sytuacji finansowej zakładu reasekuracji, dotyczącej stanu pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności dopuszczonymi środkami własnymi oraz minimalnego wymogu kapitałowego dopuszczonymi podstawowymi środkami własnymi, a także rentowności działalności lokacyjnej, wielkości kosztów prowadzenia działalności reasekuracyjnej, wielkości utworzonych na koniec roku obrotowego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości.”,

f) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. W przypadku emitenta będącego domem maklerskim, sprawozdanie z działalności emitenta zawiera również informacje, o których mowa w art. 110w ust. 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.”,

g) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W przypadku emitenta będącego funduszem sprawozdanie z działalności emitenta zawiera również:

1) informacje określone w ust. 6, z uwzględnieniem specyfiki działalności funduszu, z wyłączeniem w przypadku emitenta będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym informacji wskazanych w ust. 6 pkt 17 i 17a;

2) omówienie podstawowych zmian w lokatach funduszu, z opisem głównych inwestycji dokonanych w danym roku obrotowym oraz zmian w strukturze portfela (lokat);

3) omówienie polityki inwestycyjnej funduszu w raportowanym okresie wraz z analizą działań związanych z realizacją jego celu.”;

20) w § 92:

a) w ust. 1:

– w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi:”,

– pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, wraz z informacją, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi;

7) opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zawierającą w odniesieniu do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej emitenta opinię wskazującą, czy informacje zawarte w tym sprawozdaniu uwzględniają przepisy rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, i czy emitent zawarł w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego wszystkie informacje określone w § 91 ust. 5 pkt 4 lit. a, b, j, k oraz l, a w odniesieniu do informacji określonych w § 91 ust. 5 pkt 4 lit. c–f, h oraz i, stwierdzającą, czy są one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, a także zawierającą oświadczenie tego podmiotu, czy w świetle wiedzy o grupie kapitałowej emitenta i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania stwierdził on w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia, a w przypadku ich stwierdzenia wskazującą na czym polegają te zniekształcenia, oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;”,

– dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego emitenta odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zawierające w szczególności:

a) wskazanie wpływu, w ujęciu ilościowym i jakościowym, przedmiotu zastrzeżenia, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii, na roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe, z przedstawieniem w każdym przypadku oceny istotności,

b) przedstawienie podjętych lub planowanych przez emitenta działań w związku z zaistniałą sytuacją.”,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera, odpowiednio w odniesieniu do grupy kapitałowej emitenta, informacje określone w § 91 ust. 5 pkt 1–3 i pkt 4 lit. c oraz w ust. 6–10 i w przepisach o rachunkowości oraz:”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera, w odniesieniu do emitenta, informacje określone w § 91 ust. 5 pkt 4 lit. a i b oraz d–l.”;

21) po § 95 dodaje się § 95a w brzmieniu:

„§ 95a. Uznaje się, że wymagania wynikające z obowiązujących przepisów państwa niebędącego państwem członkowskim są równoważne wobec wymagań dotyczących sporządzania sprawozdania z płatności lub odpowiednio skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej przez jednostki działające w przemyśle wydobywczym lub zajmujące się wyrębem lasów pierwotnych, określonych w ustawie o rachunkowości, jeżeli przepisy tego państwa dotyczące tych sprawozdań zostały uznane przez Komisję Europejską za równoważne.”;

22) w § 101:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 103, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

2. Emitent nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego, z wyjątkiem emitenta będącego funduszem.”,

b) uchyla się ust. 3,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 103, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia półrocza roku obrotowego, którego dotyczy. Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny jest przekazywany wyłącznie za pierwsze półrocze danego roku obrotowego.”,

d) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

„10a. Sprawozdanie z płatności i odpowiednio skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 103, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.”;

23) uchyla się § 102.

§ 2. [Przepis przejściowy]

W przypadku zaistnienia zdarzenia, z którym dotychczasowe przepisy wiążą obowiązek przekazania raportu bieżącego, lub powzięcia o nim informacji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, do raportów bieżących stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

1. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają po raz pierwszy zastosowanie do raportów okresowych i skonsolidowanych raportów okresowych przekazywanych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2016 r.

2. Emitenci mogą stosować przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, do raportów okresowych i skonsolidowanych raportów okresowych przekazywanych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – za okresy sprawozdawcze, które rozpoczęły się przed 2016 r.

3. Wymóg zawierania przez emitentów w sprawozdaniu z działalności emitenta lub w skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności emitenta informacji, o których mowa w § 91 ust. 5 pkt 4 lit l rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, a także wymóg weryfikacji przez biegłego rewidenta, czy emitent zawarł w sprawozdaniu z działalności emitenta lub skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności emitenta te informacje dotyczy sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2016 r.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/UE z dnia 22 października 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę Komisji 2007/14/WE ustanawiającą szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2004/109/WE (Dz. Urz. UE L 294 z 06.11.2013, str. 13, z późn. zm.);

2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dz. Urz. UE L 330 z 15.11.2014, str. 1, z późn. zm.).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA