reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskiej inicjatywie obywatelskiej

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o europejskiej inicjatywie obywatelskiej (Dz. U. poz. 575), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2281)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 8 czerwca 2016 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 39 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2281), które stanowią:

Art. 39. „1. Postępowania administracyjne wszczęte i prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przed ministrem właściwym do spraw łączności oraz przed ministrem właściwym do spraw wewnętrznych w sprawach, w których właściwy na mocy przepisów niniejszej ustawy staje się minister właściwy do spraw informatyzacji, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.”

„Art. 45. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:

1) art. 43 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;

2) art. 29 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;

3) art. 12 pkt 1 lit. a tiret pierwsze w zakresie pkt 1 lit. c, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.”.

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o europejskiej inicjatywie obywatelskiej]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 9 czerwca 2016 r. (poz. 861)

USTAWA

z dnia 4 kwietnia 2014 r.

o europejskiej inicjatywie obywatelskiej1)

Art. 1. 1. Ustawa określa:

1) organ właściwy do wykonywania zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz. Urz. UE L 65 z 11.03.2011, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) nr 211/2011”;

2) sankcje za naruszenie przepisów rozporządzenia (UE) nr 211/2011.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej, należy przez to rozumieć inicjatywę obywatelską w rozumieniu przepisów rozporządzenia (UE) nr 211/2011.

Art. 2. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest organem właściwym w sprawach:2)

1) wydawania certyfikatu, o którym mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 211/2011;

2) koordynowania procesu weryfikacji deklaracji poparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 211/2011;

3) dostarczania certyfikatu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 211/2011.

Art. 3. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza w wykonywaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej albo przez nadużycie stosunku zależności wywiera wpływ na jej wykonywanie

– podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 4. Organizator, w rozumieniu przepisów rozporządzenia (UE) nr 211/2011, który:

1) przed organami wskazanymi w rozporządzeniu (UE) nr 211/2011 składa niezgodne z prawdą oświadczenie w związku z procedurą przedłożenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej,

2) dane osobowe zebrane do celów europejskiej inicjatywy obywatelskiej wykorzystuje do innych celów niż udzielenie poparcia dla tej inicjatywy,

3) nie niszczy deklaracji poparcia otrzymanych w związku z europejską inicjatywą obywatelską oraz ich kopii w terminach przewidzianych w art. 12 ust. 3 i 5 rozporządzenia (UE) nr 211/2011

– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).


1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz. Urz. UE L 65 z 11.03.2011, str. 1).

2) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 33 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2281), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

3) Ustawa została ogłoszona w dniu 6 maja 2014 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama