reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 8 czerwca 2016 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku

Art. 1. [Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku]

W ustawie z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz. U. poz. 379) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 1 dodaje się art. 1a–1e w brzmieniu:

„Art. 1a. 1. Biuro Ochrony Rządu, realizując działania profilaktyczne w zakresie, o którym mowa w art. 16 i art. 17 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2016 r. poz. 552), podczas Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku, ma prawo do rejestrowania, przy użyciu środków technicznych, obrazu i dźwięku zdarzeń w miejscach wykonywania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, w przypadku gdy te czynności są niezbędne do utrwalenia dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

2. Zarejestrowane obrazy lub dźwięk niezawierające dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia podlegają zniszczeniu nie później niż po upływie 30 dni od dnia ich zarejestrowania. Z dokonanego zniszczenia sporządza się protokół.

Art. 1b. Podczas Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku, od dnia 7 lipca 2016 r. od godz. 0000 do dnia 10 lipca 2016 r. do godz. 2400, na terenie miasta stołecznego Warszawy zabrania się uczestnictwa w zgromadzeniach spontanicznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485).

Art. 1c. 1. Funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Straży Granicznej, w tym pełniącym służbę na przejściach granicznych, którzy w okresie od dnia 15 czerwca 2016 r. do dnia 15 lipca 2016 r. ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną normę czasu służby, przysługuje w zamian za ten czas zryczałtowany ekwiwalent pieniężny.

2. Zryczałtowany ekwiwalent pieniężny jest wypłacany ze środków budżetu państwa w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.

3. Przedłużony czas służby może przekraczać 48 godzin tygodniowo, z zachowaniem prawa do nieprzerwanego wypoczynku.

4. Do przedłużenia czasu służby funkcjonariuszy:

1) Państwowej Straży Pożarnej nie stosuje się przepisów art. 10 ust. 1 pkt 12, art. 12 ust. 5 pkt 8, art. 13 ust. 6 pkt 17 i art. 35 ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603);

2) Straży Granicznej nie stosuje się przepisu art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.1));

3) Biura Ochrony Rządu nie stosuje się przepisu art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu;

4) Policji nie stosuje się przepisu art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.2)).

5. Stawkę godzinową zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za każdą rozpoczętą godzinę służby ustala się w wysokości 1/172 przeciętnego uposażenia odpowiednio funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Straży Granicznej, określanego według odrębnych przepisów dotyczących tych funkcjonariuszy, jako wielokrotność kwoty bazowej.

6. Zryczałtowany ekwiwalent pieniężny przysługuje funkcjonariuszowi niezależnie od zajmowanego stanowiska służbowego, w tym również delegowanemu do pełnienia służby w innych instytucjach na podstawie odrębnych przepisów, w wymiarze odpowiadającym okresowi pełnienia służby przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

Art. 1d. 1. Żołnierzom zawodowym, którzy w okresie od dnia 15 czerwca 2016 r. do dnia 15 lipca 2016 r. ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną normę czasu służby, przysługuje w zamian za ten czas zryczałtowany ekwiwalent pieniężny.

2. Zryczałtowany ekwiwalent pieniężny jest wypłacany ze środków budżetu państwa w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.

3. Przedłużony czas służby może przekraczać 48 godzin tygodniowo, z zachowaniem prawa do nieprzerwanego wypoczynku.

4. Stawkę godzinową zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za każdą rozpoczętą godzinę służby ustala się w wysokości 1/172 przeciętnego uposażenia żołnierzy zawodowych, określanego według odrębnych przepisów, jako wielokrotność kwoty bazowej.

5. Zryczałtowany ekwiwalent pieniężny przysługuje żołnierzowi zawodowemu niezależnie od zajmowanego stanowiska służbowego.

Art. 1e. 1. Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawuje kontrolę nad zamówieniami, o których mowa w art. 1 ust. 1.

2. Centralne Biuro Antykorupcyjne przedstawi sejmowej Komisji Obrony Narodowej oraz senackiej Komisji Obrony Narodowej pisemne sprawozdanie z kontroli, o której mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 września 2016 r.”;

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Ustawa obowiązuje do dnia 15 lipca 2016 r., z wyjątkiem przepisów:

1) art. 1a ust. 2, który obowiązuje do dnia 15 sierpnia 2016 r.;

2) art. 1c i art. 1d, które obowiązują do dnia 30 listopada 2016 r.;

3) art. 1e, który obowiązuje do dnia 30 września 2016 r.”.

Art. 2. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1822, z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 1217, 1268, 1322, 1336, 1607, 1642, 1830, 1890, 2023 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 615 i 669.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 1217, 1268, 1890, 2023 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 669 i 862.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama