REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 929

USTAWA

z dnia 22 czerwca 2016 r.

o Radzie Mediów Narodowych1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Zakres regulacji]

Ustawa określa zadania, kompetencje i organizację Rady Mediów Narodowych, zwanej dalej „Radą”, oraz zasady i tryb powoływania jej członków.

Art. 2. [Zadania Rady]

1. Rada jest organem właściwym w sprawach powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej, zwanych dalej „spółkami”, oraz w innych sprawach określonych w ustawie.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Rada wykonuje, kierując się potrzebą zapewnienia rzetelnego wypełniania przez spółki ich ustawowych zadań oraz ochrony ich samodzielności i niezależności redakcyjnej.

Art. 3. [Skład Rady]

W skład Rady wchodzi pięciu członków, z których trzech członków wybiera Sejm, a dwóch członków powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4. [Kadencja członka Rady]

Kadencja członka Rady trwa 6 lat.

Art. 5. [Członek Rady]

1. Członkiem Rady może zostać osoba, która:

1) ma obywatelstwo polskie;

2) wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem w sprawach związanych z zadaniami i działaniem mediów;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

2. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z:

1) pełnieniem funkcji w organie władzy wykonawczej;

2) członkostwem w organie jednostki samorządu terytorialnego;

3) zatrudnieniem w administracji rządowej lub samorządowej;

4) zatrudnieniem w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

5) członkostwem w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji lub zatrudnieniem w jej biurze.

3. Członkiem Rady nie może być osoba posiadająca udziały albo akcje spółki lub w inny sposób uczestnicząca w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub producentem radiowym lub telewizyjnym.

Art. 6. [Powoływanie członków Rady]

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje członków Rady spośród kandydatów zgłoszonych przez kluby parlamentarne lub poselskie tworzone przez ugrupowania, których przedstawiciele nie wchodzą w skład Rady Ministrów (kluby opozycyjne), z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2–7.

2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza 14-dniowy termin na zgłaszanie kandydatów do Rady, przypadający nie wcześniej niż na 2 miesiące przed upływem kadencji członka Rady i nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji członka Rady. W przypadku odwołania członka Rady, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza termin na zgłaszanie kandydatów nie później niż 14 dni od odwołania członka Rady.

3. Jeżeli jest tylko jeden klub opozycyjny, ma on prawo przedstawić po dwóch kandydatów na każde wolne miejsce w Radzie przeznaczone dla osoby powoływanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Jeżeli są dwa wolne miejsca w Radzie przeznaczone dla osób powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prawo zgłoszenia po dwóch kandydatów na te miejsca przysługuje kolejno dwóm najliczniejszym klubom opozycyjnym.

5. Jeżeli klub opozycyjny uprawniony do zgłoszenia dwóch kandydatów, zgodnie z ust. 4 nie korzysta z tego prawa w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 2, prawo to przechodzi na najliczniejszy z klubów opozycyjnych pominięty przy zastosowaniu tego przepisu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza temu klubowi opozycyjnemu termin 14 dni od dnia upływu terminu na zgłoszenie kandydata na podstawie ust. 4.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w razie nieskorzystania z prawa zgłoszenia kandydatów zgodnie z tym przepisem.

7. Jeżeli żaden z klubów opozycyjnych nie skorzystał z prawa zgłoszenia kandydatów na członka Rady, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje członka Rady spośród osób spełniających wymagania określone w art. 5.

Art. 7. [Wygaśnięcie członkostwa w Radzie]

1. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie przed upływem kadencji następuje w przypadku:

1) śmierci;

2) zrzeczenia się funkcji;

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

4) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu.

2. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie stwierdza:

1) Marszałek Sejmu w przypadku członków wybranych przez Sejm;

2) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku członków powołanych przez Prezydenta.

3. Organ, który wybrał albo powołał członka Rady, odwołuje go przed upływem kadencji w przypadku:

1) naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub 3;

2) choroby trwale uniemożliwiającej pełnienie funkcji.

Art. 8. [Powierzenie ustępującemu członkowi Rady dalsze pełnienie obowiązków do czasu wyboru albo powołania nowego członka]

W związku z upływem kadencji członka Rady wybranego przez Sejm albo powołanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio Marszałek Sejmu albo Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może powierzyć ustępującemu członkowi dalsze pełnienie obowiązków do czasu wyboru albo powołania nowego członka Rady, jednak nie dłużej niż przez 60 dni od dnia upływu kadencji.

Art. 9. [Niezależność członka Rady]

1. W pełnieniu swojej funkcji członek Rady jest niezależny i powinien kierować się dobrem publicznym.

2. Członek Rady jest obowiązany do składania Marszałkowi Sejmu oświadczenia o swoim stanie majątkowym na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z 2008 r. poz. 1458, z 2009 r. poz. 1375, z 2010 r. poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 1635).

Art. 10. [Przewodniczący Rady]

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.

2. Przewodniczącego Rady wybierają ze swojego grona i odwołują członkowie Rady.

Art. 11. [Posiedzenia Rady]

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady.

2. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Rady.

3. W sprawach niecierpiących zwłoki Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie korespondencyjne. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Szczegółowy tryb prac Rady określa regulamin Rady.

Art. 12. [Prawo do wglądu w sprawy spółki]

Rada jest uprawniona do wglądu w sprawy spółki. W tym zakresie Radzie przysługują uprawnienia, jakie ustawa i statut spółki przyznają radzie nadzorczej.

Art. 13. [Obowiązek przedstawienia pisemnej informacji o działalności Rady]

1. Rada przedstawia corocznie do 31 marca Sejmowi, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów oraz Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, a także podaje do wiadomości publicznej pisemną informację o swojej działalności w poprzednim roku.

2. Sejm i Senat rozpatrują informację, o której mowa w ust. 1, łącznie z corocznym sprawozdaniem składanym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r. poz. 639).

3. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą zgłaszać uwagi do informacji, o której mowa w ust. 1.

4. Rada jest obowiązana ustosunkować się do uwag, o których mowa w ust. 3, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Przewodniczącemu Rady uwag odpowiednio przez Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów lub Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Każdy członek Rady może dołączyć do stanowiska Rady w tej sprawie zdanie odrębne.

Art. 14. [Wynagrodzenie członka Rady]

1. Członkowi Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku Przewodniczącego Rady – półtorakrotności przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887).

2. Wysokość wynagrodzenia podlega zmianie, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ostatnio dokonano ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Członek Rady ma prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów podróży związanych z pełnieniem obowiązków na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

4. W zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu do członków Rady stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące członków rad nadzorczych.

Art. 15. [Koszty funkcjonowania Rady]

1. Obsługę administracyjno-organizacyjną Rady zapewnia Kancelaria Sejmu.

2. Koszty funkcjonowania Rady obejmujące wydatki na pokrycie świadczeń przysługujących członkom Rady na podstawie art. 14 oraz koszty związane z obsługą, o której mowa w ust. 1, są pokrywane z budżetu państwa ze środków, których dysponentem jest Szef Kancelarii Sejmu.

Art. 16. [Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych]

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) przychody otrzymywane przez członków Rady Mediów Narodowych;”;

2) w art. 21 w ust. 1 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

„17a) kwoty stanowiące zwrot kosztów przysługujący członkom Rady Mediów Narodowych;”.

Art. 17. [Ustawa o radiofonii i telewizji]

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r. poz. 639) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 27 w ust. 3 wyrazy „minister właściwy do spraw Skarbu Państwa” zastępuje się wyrazami „Rada Mediów Narodowych”;

2) w art. 28:

a) w ust. 1e wyrazy „minister właściwy do spraw Skarbu Państwa” zastępuje się wyrazami „Rada Mediów Narodowych”,

b) ust. 1f otrzymuje brzmienie:

„1f. Członków rady nadzorczej powołuje się spośród osób, które spełniają warunki określone w przepisach o prywatyzacji i komercjalizacji dla kandydatów do rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem.”;

3) w art. 28a:

a) w ust. 1 wyrazy „Krajowa Rada” zastępuje się wyrazami „Rada Mediów Narodowych”,

b) w ust. 4 wyrazy „Krajową Radę” zastępuje się wyrazami „Radę Mediów Narodowych”;

4) w art. 29 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć także członkowie Rady Mediów Narodowych.

1b. Zmiana statutu spółki następuje na wniosek lub za uprzednią zgodą Rady Mediów Narodowych.”;

5) w art. 30:

a) w ust. 3 po wyrazach „zarząd spółki” dodaje się wyrazy „za zgodą Rady Mediów Narodowych”,

b) w ust. 5 wyrazy „Krajowa Rada” zastępuje się wyrazami „Rada Mediów Narodowych”;

6) w art. 31b dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, udostępnia się także Radzie Mediów Narodowych.”;

7) w art. 32 wyrazy „Krajowej Rady” zastępuje się wyrazami „Rady Mediów Narodowych”.

Art. 18. [Ustawa o Polskiej Agencji Prasowej]

W ustawie z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz. U. poz. 687 oraz z 2007 r. poz. 47) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

a) w ust. 3 wyrazy „Do dnia udostępnienia akcji osobom trzecim przychodami” zastępuje się wyrazem „Przychodami”,

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Sprawozdania, o których mowa w ust. 6 pkt 3, i rozliczenie, o którym mowa w ust. 7, udostępnia się także Radzie Mediów Narodowych.”;

2) w art. 6 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Zmiana statutu następuje na wniosek lub za zgodą Rady Mediów Narodowych.”;

3) w art. 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Skarb Państwa zachowuje wszystkie akcje w Spółce.”,

b) uchyla się ust. 2 i 3,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć także członkowie Rady Mediów Narodowych.”,

d) uchyla się ust. 6;

4) w art. 8:

a) w ust. 2 wyrazy „Rada Nadzorcza większością głosów oddanych w obecności co najmniej 2/3 jej członków” zastępuje się wyrazami „Rada Mediów Narodowych”,

b) uchyla się ust. 3;

5) w art. 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza, powoływana przez Radę Mediów Narodowych, liczy 3 członków.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Członków Rady Nadzorczej powołuje się spośród osób, które spełniają warunki określone w przepisach o prywatyzacji i komercjalizacji dla kandydatów do rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem.”,

c) uchyla się ust. 3;

6) w art. 10 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych.”.

Art. 19. [Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji]

W ustawie z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r. poz. 25) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Art. 20. [Utworzenie Rady]

Tworzy się Radę.

Art. 21. [Zwołanie pierwszego posiedzenie Rady]

1. Marszałek Sejmu zwołuje pierwsze posiedzenie Rady w terminie 14 dni od dnia wyboru albo powołania ostatniego członka Rady.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 14 ust. 1, przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym odbyło się pierwsze posiedzenie Rady.

Art. 22. [Termin na zgłaszanie kandydatów do Rady]

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza klubom opozycyjnym 14-dniowy termin na zgłaszanie kandydatów do Rady nie później niż 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 23. [Czynności podejmowane przed pierwszym posiedzeniem Rady przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa]

Przed dniem zebrania się Rady na pierwsze posiedzenie w sprawach niecierpiących zwłoki czynności ustawowo zastrzeżonych dla Rady dokonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

Art. 24. [Zwołanie walnego zgromadzenia spółek]

1. Niezwłocznie po dniu zebrania się Rady na pierwsze posiedzenie minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zwoła nadzwyczajne walne zgromadzenia spółek w celu dostosowania ich statutów do zmian wynikających z niniejszej ustawy.

2. Organy spółek działają w składzie istniejącym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy do czasu zmian dokonywanych na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej bądź zmienionego statutu spółki.

3. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wygasają mandaty dotychczasowych rad programowych spółek, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Rady programowe spółek działają w dotychczasowym składzie do czasu powołania rad programowych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 17 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 25. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 19, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, ustawę z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej oraz ustawę z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863, z 2015 r. poz. 73, 211, 251, 478, 693, 699, 860, 933, 978, 1197, 1217, 1259, 1296, 1321, 1322, 1333, 1569, 1595, 1607, 1688, 1767, 1784, 1844, 1893, 1925, 1932, 1992 i 2299 oraz z 2016 r. poz. 188, 195, 615, 780 i 823.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA